The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὄρος (oros, 3735)

Meanings

[a] mountain, [the] Mount, hill, hillsides, in mountains, Mount, mountain, mountains, to Mount

Greek-English Concordance: 63 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:8 8πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 8 Next the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their {NEQ} glory .
Matt.5:1 1ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ. προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 5:1 One day as he saw the crowds gathering , Jesus went up on the mountainside and sat down . His {NEQ} disciples gathered around him ,
Matt.5:14 14ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου— οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 14 You are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden .
Matt.8:1 1καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 8:1 {NEQ} Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.17:1 1καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 17:1 Six days later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter and the two brothers , James and John , and led them up a high mountain to be alone .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:12 12τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν. οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 12 If a man has a hundred sheep and one of them wanders away , what will he do {RPT} ? Won’t he leave the ninety-nine others on the hills and go out to search for the one that is lost ?
Matt.21:1 1καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς. 21:1 As Jesus and the disciples approached Jerusalem , {NEQ} they came to the town of Bethphage on the Mount of {NEQ} Olives . {NEQ} Jesus sent two of them on ahead .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.24:16 16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 16 Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Matt.26:30 30καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. 30 Then they sang a hymn and went out to the Mount of {NEQ} Olives .
Matt.28:16 16οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς Ἰησοῦς. 16 Then the eleven disciples left for {NEQ} Galilee , going to the mountain where {NEQ} Jesus had told them to go .
Mark.3:13 13καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός. καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him . And they came to him .
Mark.5:5 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Day and night he wandered among the burial caves and in the hills , howling and cutting himself with sharp stones .
Mark.5:11 11ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη. 11 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby .
Mark.6:46 46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 46 {NEQ} After telling everyone good-bye , he went up into the hills by himself to pray .
Mark.9:2 2καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καί, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 2 Six days {NEQ} later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John , and led them up a high mountain to be alone . As the men watched , Jesus' appearance was transformed ,
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.11:1 1καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 11:1 As Jesus and his disciples approached Jerusalem , they came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of {NEQ} Olives . Jesus sent two of them {RPT} on ahead .
Mark.11:23 23ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 23 I tell you the truth , {NEQ} you can say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen {RPT} . But you must really believe {NEQ} it will happen and have no doubt in your {NEQ} heart .
Mark.13:3 3καί, καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ. ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἀνδρέας, 3 Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives across the valley from the Temple . Peter , {NEQ} James , {NEQ} John , and Andrew came to him privately and asked him ,
Mark.13:14 14ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 14 {NEQ} The day is coming when you will see the sacrilegious object that causes desecration * standing where he * should not be . ( Reader , pay attention ! ) Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Mark.14:26 26καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. 26 Then they sang a hymn and went out to the Mount of {NEQ} Olives .
Luke.3:5 5πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται. καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 5 The valleys will be filled , and the mountains and hills made level . {NEQ} The curves will be straightened , and the rough places made {RPT} smooth .
Luke.4:29 29καὶ ἀναστάντες, ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν. ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν, 29 {NEQ} Jumping up , they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built {RPT} . They intended to push him over the cliff ,
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.8:32 32ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 32 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby , and the demons begged him to let them enter into the pigs . So Jesus gave them permission .
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:37 37ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 37 {NEQ} {NEQ} The next day , after they had come down the mountain , a large crowd met Jesus .
Luke.19:29 29καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία πρὸς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν. 29 {NEQ} {NEQ} As he came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of {RPT} Olives , he sent two {NEQ} disciples ahead .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.21:21 21τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 21 Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills . {NEQ} Those in Jerusalem must get out , and those out in the country should not return to {RPT} the city .
Luke.21:37 37ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. 37 {NEQ} Every day Jesus went to {NEQ} the Temple to teach , and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives .
Luke.22:39 39καί, ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. 39 Then , accompanied by {NEQ} {RPT} the disciples , Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of {NEQ} Olives .
Luke.23:30 30τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς. 30 {NEQ} People will beg the mountains , Fall on us , and plead with the hills , Bury us . * 
John.4:20 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν, καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 20 So tell me , why is it that you Jews insist that {NEQ} Jerusalem is the only place of worship , while we Samaritans claim it is here at {NEQ} Mount Gerizim , * where our {NEQ} ancestors worshiped ?
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.6:3 3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3 Then Jesus climbed a hill and sat down {RPT} with his {NEQ} disciples around him .
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.8:1 1Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν, 8:1 {NEQ} Jesus returned to the Mount of {NEQ} Olives ,
Acts.1:12 12τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ̓Όρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 12 Then the apostles returned to Jerusalem from the Mount {NEQ} of Olives , a distance of half a mile . * 
Acts.7:30 30καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινά, ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. 30 {NEQ} Forty years later , in the desert {NEQ} near Mount Sinai , an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush .
Acts.7:38 38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινά, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν. ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. 38 Moses was {NEQ} with our {NEQ} {NEQ} ancestors , the assembly of God’s people in the wilderness , when the angel {NEQ} spoke to him at {NEQ} Mount Sinai . And there Moses received life-giving words to pass on to us . * 
1Cor.13:2 2καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 2 {NEQ} If I had the gift of prophecy , and if I understood all of God’s secret plans and possessed all {NEQ} knowledge , and if I had such {NEQ} faith that I could move mountains , but didn’t love others , I would be nothing .
Gal.4:24 24ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι· μία, μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ̔Άγαρ, 24 {NEQ} These two women serve as an illustration of God’s {RPT} two covenants . The first woman , {NEQ} Hagar , represents Mount Sinai where people received the law that enslaved them .
Gal.4:25 25τὸ δὲ ̔Άγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 25 And now Jerusalem is {NEQ} just like Mount Sinai in {NEQ} Arabia , * because she and her {NEQ} children live in slavery to the law .
Heb.8:5 5οἵτινες ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων· καθὼς κεχρημάτισται, Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ̔Όρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 5 They serve in a system of worship that is only a copy , {NEQ} a shadow of the real one in heaven . For when Moses was getting ready to build the Tabernacle , {NEQ} God gave him {NEQ} this warning : Be sure that you make everything according to the pattern {RPT} I have shown you here on the mountain . * 
Heb.11:38 38ὧν οὐκ ἦν ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 38 They were too good for this world , wandering over deserts and mountains , hiding {NEQ} in caves and {NEQ} holes in the ground .
Heb.12:20 20οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον· Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται· 20 {NEQ} They staggered back under God’s command : If even an animal touches the mountain , it must be stoned to death . * 
Heb.12:22 22ἀλλά, προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων πανηγύρει. 22 No , you have come to Mount Zion , {NEQ} to the city of the living God , the heavenly Jerusalem , and to countless thousands of angels in a joyful gathering .
2Pet.1:18 18καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 18 {NEQ} We ourselves heard that {NEQ} voice from heaven when we were with him on the holy mountain .
Rev.6:14 14καὶ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον· καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 14 {NEQ} The sky was rolled up like a scroll , and all of the mountains and islands were moved from {RPT} their {NEQ} places .
Rev.6:15 15καί— οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ ἰσχυροί, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος— ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων. 15 Then everyone the kings of the earth , {NEQ} the rulers , {NEQ} the generals , {NEQ} the wealthy , {NEQ} the powerful , and every slave and free person all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains .
Rev.6:16 16καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου· 16 And they cried to the mountains and the rocks , Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb .
Rev.8:8 8καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 8 Then the second angel blew his trumpet , and {NEQ} a great mountain of fire was thrown into the sea . {NEQ} One-third of the water in the sea became blood ,
Rev.14:1 1καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 14:1 Then I saw {NEQ} {NEQ} the Lamb standing on {NEQ} Mount Zion , and with him were 144,000 who had his {NEQ} name and his {NEQ} Father’s {NEQ} name written on their {NEQ} foreheads .
Rev.16:20 20καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 20 And every island disappeared , and all the mountains were leveled .
Rev.17:9 9ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν· αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν· καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 9 This calls for a mind {RPT} with understanding : The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules {RPT} . They also represent seven kings .
Rev.21:10 10καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα, καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 10 So he took me in the Spirit * to a great , {NEQ} high mountain , and he showed me the {RPT} holy city , Jerusalem , descending out of {NEQ} heaven from {NEQ} God .