The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὄχλος (ochlos, 3793)

Meanings

[a] crowd, [the] crowd, crowd, crowds

Greek-English Concordance: 174 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:25 25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί— ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ Δεκαπόλεως, καὶ Ἱεροσολύμων, καὶ Ἰουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 25 {NEQ} Large crowds followed him wherever he went people from {NEQ} Galilee , {NEQ} the Ten Towns , * {NEQ} Jerusalem , {NEQ} from all over Judea , and from east of the Jordan River .
Matt.5:1 1ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ. προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 5:1 One day as he saw the crowds gathering , Jesus went up on the mountainside and sat down . His {NEQ} disciples gathered around him ,
Matt.7:28 28καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 28 When {NEQ} Jesus had finished saying these {NEQ} things , the crowds were amazed at his {NEQ} teaching ,
Matt.8:1 1καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 8:1 {NEQ} Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside .
Matt.8:18 18ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 18 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw the crowd around him , he instructed his disciples to cross to the other side of the lake .
Matt.9:8 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 8 {NEQ} Fear swept through the crowd as they saw this happen . And they praised {RPT} God for {RPT} sending a {NEQ} man with such great authority . * 
Matt.9:23 23καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον. 23 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at the {NEQ} official’s home , {NEQ} he saw the noisy crowd and heard the funeral music .
Matt.9:25 25ὅτε, δέ, ἐξεβλήθη ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 25 After the crowd was put outside , however , Jesus went in and took the girl by the hand , and she stood up !
Matt.9:33 33καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 33 So Jesus cast out the demon , and then the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed . Nothing like this has ever happened in {NEQ} Israel ! they exclaimed .
Matt.9:36 36ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι, ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 36 {NEQ} When he saw the crowds , he had compassion on them because they were confused and helpless , like sheep without a shepherd .
Matt.11:7 7τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 7 {NEQ} As John’s disciples were leaving , {NEQ} Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Matt.12:23 23καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν υἱὸς Δαυείδ; 23 {NEQ} The crowd was amazed and asked , Could it be that Jesus is the Son of David , the Messiah ?
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.13:2 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 2 {NEQ} A large crowd soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat there and taught as the people stood on the shore .
Matt.13:34 34ταῦτα πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις. καί, χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς. 34 {NEQ} Jesus always used stories and illustrations like these when speaking to the crowds . In fact , he never spoke to them without using such parables .
Matt.13:36 36τότε, ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 36 Then , leaving the crowds outside , Jesus went into the house . {NEQ} {NEQ} {RPT} His {NEQ} disciples said , Please explain to us the story of the weeds in the field .
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.14:13 13ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. 13 As soon as {NEQ} Jesus heard the news , he left {RPT} in a boat to a remote area to be alone . But the crowds heard where he was headed and followed {RPT} on foot from many {NEQ} towns .
Matt.14:14 14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 14 {NEQ} Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them and healed their {NEQ} sick .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.14:19 19καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου· λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν. καί, κλάσας, ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 19 Then he told the people to sit down on the grass . Jesus took the five loaves and {NEQ} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , he gave the bread to the disciples , {NEQ} who distributed it to the people .
Matt.14:22 22καὶ εὐθέως, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 22 Immediately after this , Jesus insisted that his disciples get back into {NEQ} the boat and cross {RPT} to the other side of the lake , while he sent the people home .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.15:10 10καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε, καὶ συνίετε· 10 Then Jesus called to the crowd to come and hear . Listen , he said {RPT} , and try to understand .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.15:31 31ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι· βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ. 31 {NEQ} The crowd was amazed ! Those who hadn’t been able to speak were talking , the crippled were made well , {NEQ} the lame were walking , and the blind could see again ! And they praised the God of Israel .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.15:33 33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 33 {NEQ} The disciples replied {RPT} , Where would we get enough food here in the wilderness for such a huge crowd ?
Matt.15:35 35καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 35 So Jesus told all the people to sit down on the ground .
Matt.15:36 36ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 36 Then he took the seven loaves and the fish , {NEQ} thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to the disciples , {NEQ} who distributed the food to the crowd .
Matt.15:39 39καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν. 39 Then Jesus sent the people home , and he got into {RPT} a boat and crossed over to the region of Magadan .
Matt.17:14 14καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον· προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 14 At the foot of the mountain , a large crowd {NEQ} was waiting for them . A man came {RPT} and knelt before Jesus and said ,
Matt.19:2 2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 2 {NEQ} Large crowds followed him there , and he healed their sick .
Matt.20:29 29καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰερειχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 29 {NEQ} As Jesus and the disciples left the town of Jericho , a large crowd followed behind {RPT} .
Matt.20:31 31 δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 31 Be quiet ! {NEQ} the crowd yelled at them . But they only shouted louder , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.21:8 8 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 8 {NEQ} {NEQ} Most of the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others cut branches from the trees and spread them on the road .
Matt.21:9 9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτόν, καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ. Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 9 Jesus was in the center of the procession , and the people {RPT} {RPT} all around him were shouting , Praise God * for the Son of David ! Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Praise God in highest heaven ! * 
Matt.21:11 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν προφήτης Ἰησοῦς, ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 11 And the crowds replied , It’s Jesus , the prophet {RPT} from Nazareth in {NEQ} Galilee .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.21:46 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 46 {NEQ} They wanted to arrest him , but they were afraid of the crowds , who considered Jesus to be a prophet .
Matt.22:33 33καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 33 {NEQ} When the crowds heard him , they were astounded at his {NEQ} teaching .
Matt.23:1 1τότε Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 23:1 Then {NEQ} Jesus said to the crowds and to his {NEQ} disciples ,
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.27:15 15κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον— ὃν ἤθελον. 15 Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd anyone they wanted .
Matt.27:20 20οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 20 Meanwhile , the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for {RPT} Barabbas to be released and for {RPT} Jesus to be put to death .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Mark.2:4 4καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν· καὶ ἐξορύξαντες, χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο. 4 {NEQ} They couldn’t bring him to Jesus because of the crowd , so they dug a hole through the roof above his head . Then they lowered the man on his mat , right down in front of Jesus .
Mark.2:13 13καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 13 Then Jesus went out to the lakeshore again {NEQ} and taught the crowds {RPT} that were coming to him .
Mark.3:9 9καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. 9 {NEQ} Jesus instructed his {NEQ} disciples to have a boat ready {RPT} so the crowd would not crush him .
Mark.3:20 20καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος· ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 20 One time Jesus entered a house , and the crowds began to gather again . Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat .
Mark.3:32 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 32 {NEQ} There was a crowd sitting around Jesus , and someone said {RPT} , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers * are outside asking for you .
Mark.4:1 1καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα· καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 4:1 Once again Jesus began teaching by the lakeshore . A very large crowd {NEQ} soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat in the boat while all the people remained on the shore .
Mark.4:36 36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ (καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ). 36 So they took Jesus {NEQ} {NEQ} in the boat and started out , leaving the crowds behind ( although other boats followed {RPT} ) .
Mark.5:21 21καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 21 {NEQ} {NEQ} Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake , where a large crowd gathered around him on the shore .
Mark.5:24 24καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 24 {NEQ} Jesus went with him , and all the people followed {RPT} , {NEQ} crowding around him .
Mark.5:27 27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 27 She had heard about {NEQ} Jesus , so she came up behind him through the crowd and touched his {NEQ} robe .
Mark.5:30 30καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 30 {NEQ} Jesus realized at once that healing power had gone out from {RPT} him , so he turned around in the crowd and asked , Who touched my {NEQ} robe ?
Mark.5:31 31καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε. καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο; 31 {NEQ} His {NEQ} disciples said to him , Look at this crowd pressing around you . How can you ask , Who touched me ?
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.6:45 45καὶ εὐθύς, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 45 Immediately after this , Jesus insisted that his {NEQ} disciples get back into {NEQ} the boat and head across the lake to Bethsaida , while he sent the people home .
Mark.7:14 14καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε. 14 Then Jesus called to the crowd to come and hear . All of you listen {RPT} , he said {RPT} , and try to understand .
Mark.7:17 17καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 17 Then Jesus went into {RPT} a house to get away from the crowd , and his {NEQ} disciples asked him what he meant by the parable he had just used .
Mark.7:33 33καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν. ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. καί, πτύσας, ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ. 33 {NEQ} Jesus led him away from {RPT} the crowd so they could be alone . He put his {NEQ} fingers into the man’s ears . Then , spitting on his own fingers , he touched the man’s {NEQ} tongue .
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.8:2 2Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον. ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. 2 I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat .
Mark.8:6 6καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 6 So Jesus told all the people to sit down on the ground . Then he took the seven loaves , thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to his {NEQ} disciples {NEQ} {RPT} , {NEQ} who distributed the bread to the crowd .
Mark.8:34 34καί, προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 34 Then , calling the crowd to join his {NEQ} disciples , he said {RPT} , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Mark.9:14 14καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 14 {NEQ} When they returned to the other disciples , they saw a large crowd surrounding them , and some teachers of religious law were arguing with them .
Mark.9:15 15καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες αὐτόν, ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 15 {NEQ} {NEQ} When the crowd saw Jesus , they were overwhelmed with awe , and they ran to greet him .
Mark.9:17 17καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ· ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 17 One of the men in the crowd {NEQ} spoke up and said {RPT} , Teacher , I brought my {NEQ} son so you could heal him . He is possessed by an evil spirit that won’t let him talk .
Mark.9:25 25ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ. λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 25 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw that the crowd of onlookers was growing , he rebuked the {RPT} evil * spirit . Listen , you spirit that makes this boy unable to hear and {NEQ} speak , he said {RPT} . I command you to come out of {RPT} this child and never enter {RPT} him again !
Mark.10:1 1καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 10:1 Then Jesus left Capernaum and went down to the region of {NEQ} Judea and into the area east of the Jordan River . Once again crowds gathered around him , and as usual he was teaching them .
Mark.10:46 46καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ· (ὁ υἱὸς Τιμαίου) Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 46 Then they reached Jericho , and as Jesus and his {NEQ} disciples left town , {NEQ} a large crowd followed him . A blind beggar named Bartimaeus ( {NEQ} son of Timaeus ) was sitting beside the road .
Mark.11:18 18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 18 {NEQ} When the leading priests and {RPT} teachers of religious law heard what Jesus had done , {NEQ} they began planning how to kill him . But they were afraid of him because the people were so amazed at his {NEQ} teaching .
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.12:12 12καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 12 {NEQ} The religious leaders * wanted to arrest Jesus because they realized {NEQ} he was telling the story against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the crowd , so they left him and went away .
Mark.12:37 37αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτόν, Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; καὶ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 37 Since David himself called the Messiah my Lord , {NEQ} how can the Messiah be his son ? {NEQ} The large crowd listened to him with great delight .
Mark.12:41 41καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. 41 {NEQ} Jesus sat down near the collection box in the Temple and watched as the crowds dropped in their money . {NEQ} Many rich people put in large amounts .
Mark.14:43 43καὶ εὐθύς, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων· παρὰ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 43 And immediately , even as Jesus said this , Judas , one of the twelve disciples , {NEQ} arrived {RPT} with a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders .
Mark.15:8 8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 8 {NEQ} The crowd went to Pilate and asked him to release a prisoner as usual {RPT} .
Mark.15:11 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 11 But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of {NEQ} Barabbas instead of Jesus {RPT} .
Mark.15:15 15 δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν. καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ. 15 So to pacify the crowd , {NEQ} Pilate released {NEQ} Barabbas to them . {NEQ} He ordered {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Luke.3:7 7ἔλεγεν οὖν, τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 {NEQ} When the crowds came to John for baptism , he said , You brood of snakes ! Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Luke.3:10 10καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν ποιήσωμεν; 10 {NEQ} The crowds asked {RPT} , What {NEQ} should we do ?
Luke.4:42 42γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον. καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 42 {NEQ} Early the next morning Jesus went out to an isolated place . {NEQ} The crowds searched everywhere for him , and when they finally found him , {NEQ} they begged him {NEQ} not to leave them .
Luke.5:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ. 5:1 One day as {NEQ} Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee , * {NEQ} {NEQ} {NEQ} great crowds pressed in on him {NEQ} to listen to the word of {NEQ} God .
Luke.5:3 3ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 3 {NEQ} Stepping into one of the boats , Jesus asked Simon , * its owner , to push it out into the water {NEQ} . So he sat in the boat and taught the crowds from there .
Luke.5:15 15διήρχετο δὲ μᾶλλον, λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 15 But despite Jesus' instructions , the report of his power spread even faster , and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their {NEQ} diseases .
Luke.5:19 19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον· ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων. καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ, εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 19 but they couldn’t reach {RPT} him because of the crowd . So they went up to the roof and took off some tiles . Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd , right in front of {NEQ} Jesus .
Luke.5:29 29καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι. 29 Later , Levi held a banquet in his {NEQ} home with Jesus as the guest of honor . {NEQ} Many of Levi’s fellow tax collectors and other guests {RPT} also ate with them .
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.6:19 19καὶ πᾶς ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 19 {NEQ} Everyone tried to touch him , because healing power went out from him , and he healed everyone .
Luke.7:9 9ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν αὐτόν. καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ, εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 9 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed {RPT} . {NEQ} Turning to the crowd that was following him , he said , I tell you , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Luke.7:11 11καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. 11 {NEQ} {NEQ} Soon afterward Jesus went with his {NEQ} disciples to the village of Nain , and a large crowd {NEQ} followed him .
Luke.7:12 12ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως. καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A funeral procession was coming out as he approached the {NEQ} village gate . The young man who had died {NEQ} {RPT} was a widow’s only son , and a large crowd from the village was with her .
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.8:4 4συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς· 4 One day Jesus told a story in the form of a parable to a large crowd that had gathered {NEQ} from many towns to hear him :
Luke.8:19 19παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 19 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers came to see him , but they couldn’t get to him because of the crowd .
Luke.8:40 40ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὄχλος ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 40 On the other side of the lake the crowds welcomed {NEQ} Jesus {RPT} , because they had been waiting for him .
Luke.8:42 42ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ, ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτόν, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 42 {NEQ} {NEQ} His only daughter , * who was about twelve years old , {NEQ} was dying . As {NEQ} Jesus went with him , he was surrounded by the crowds .
Luke.8:45 45καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Τίς ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 45 {NEQ} Who {NEQ} touched me ? {NEQ} Jesus asked . {NEQ} Everyone denied it , and {NEQ} Peter said , Master , this whole crowd is pressing up against you .
Luke.9:11 11οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 11 But the crowds found out where he was going , and they followed him . {NEQ} He welcomed them and taught them about the Kingdom of {NEQ} God , and he healed those who were sick .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.9:16 16λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς. καί, κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 16 {NEQ} Jesus took the five loaves and {RPT} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , {NEQ} he kept giving the bread and fish to the disciples so they could distribute it to the people .
Luke.9:18 18καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας. συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 18 One day Jesus left the crowds to pray alone . Only his disciples were with him , and he asked them , Who do {NEQ} people say I am ?
Luke.9:37 37ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 37 {NEQ} {NEQ} The next day , after they had come down the mountain , a large crowd met Jesus .
Luke.9:38 38καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν. 38 {NEQ} {NEQ} A man in the crowd called out to him , Teacher , I beg you to look at my {NEQ} son , {NEQ} my {NEQ} only child .
Luke.11:14 14καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν, ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak , and when the demon was gone , the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed ,
Luke.11:27 27ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 27 {NEQ} {NEQ} As he was speaking {RPT} , a woman in the crowd called out {RPT} , God bless your mother the womb {NEQ} from which you came , and the breasts that nursed you !
Luke.11:29 29τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρξατο λέγειν, γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν, σημεῖον ζητεῖ. καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 29 {NEQ} As the crowd pressed in on Jesus , he said , This {RPT} evil {NEQ} generation {NEQ} keeps asking me to show them a miraculous sign . But the only sign I will give them is the sign of Jonah .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.12:13 13εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 13 Then someone called from the crowd {RPT} , Teacher , please tell my {NEQ} brother to divide our father’s estate with me .
Luke.12:54 54ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ̔Όταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι, ̓Όμβρος ἔρχεται· καὶ γίνεται οὕτως. 54 Then Jesus turned to the crowd and said , When you see clouds beginning to form in the west , you say , Here comes a shower . And you are right .
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:17 17καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ. καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} This shamed his {NEQ} enemies , but all the people rejoiced at {RPT} the wonderful things {RPT} he did .
Luke.14:25 25συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, 25 {NEQ} A large crowd was following Jesus . {NEQ} He turned around and said to them ,
Luke.18:36 36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 36 {NEQ} When he heard the noise of a crowd going past , he asked what was happening .
Luke.19:3 3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 3 {NEQ} He tried to get a look at {NEQ} Jesus {RPT} {NEQ} , but he was {NEQ} {NEQ} too short to see over the crowd .
Luke.19:39 39καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 39 But some of the Pharisees among the crowd said {NEQ} {RPT} , Teacher , rebuke your {NEQ} followers for saying things like that !
Luke.22:6 6καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς. 6 So he agreed and began looking for an opportunity {NEQ} to betray Jesus so they could arrest him when the crowds weren’t around .
Luke.22:47 47ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς. καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 47 But even as Jesus said this , a crowd approached , {NEQ} led by Judas {RPT} , one of the twelve disciples . {NEQ} Judas walked over to {NEQ} Jesus to greet him with a kiss .
Luke.23:4 4 δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 4 {NEQ} {NEQ} Pilate turned to the leading priests and to the crowd and said , I find nothing wrong with this {NEQ} man !
Luke.23:48 48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 48 And when all the crowd that came to see the crucifixion {RPT} saw what had happened , they went home in deep sorrow . * 
John.5:13 13 δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 13 {NEQ} The man didn’t know , for {NEQ} Jesus had disappeared into the crowd .
John.6:2 2ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 2 {NEQ} A huge crowd kept following him wherever he went , because they saw his miraculous signs {RPT} as he healed the sick .
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.7:12 12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι, Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 12 {NEQ} There was a lot of grumbling about him among the crowds . Some argued , He’s a good man , but others said , He’s nothing but a fraud who deceives the people .
John.7:20 20ἀπεκρίθη ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 20 The crowd replied , You’re demon possessed ! Who’s trying to kill you ?
John.7:31 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 31 {NEQ} Many among the crowds at the Temple believed in him . After all , they said , {NEQ} {NEQ} would you expect the Messiah to do more miraculous signs {RPT} than this man has done ?
John.7:32 32ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 32 When the Pharisees heard that the crowds were whispering such things , they and the leading priests sent {NEQ} Temple guards to arrest Jesus .
John.7:40 40ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης· 40 {NEQ} When the crowds heard {NEQ} him say this , some of them declared , Surely this man is the Prophet we’ve been expecting . * 
John.7:43 43σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν. 43 So the crowd was divided about him .
John.7:49 49ἀλλὰ ὄχλος οὗτος, μὴ γινώσκων τὸν νόμον, ἐπάρατοί εἰσιν. 49 {NEQ} This foolish {NEQ} crowd follows him , {RPT} but they are ignorant of the law . God’s curse is on them !
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:12 12τῇ ἐπαύριον, ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 12 The next day , the news that {NEQ} Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city . A large crowd of {NEQ} Passover visitors
John.12:17 17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος, ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 17 Many in the crowd {NEQ} had seen Jesus call {NEQ} Lazarus from the tomb , {NEQ} raising him from the dead , and they were telling others * about it .
John.12:18 18διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος— ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 18 That was the reason so many went out to meet him because they had heard about {RPT} this miraculous {NEQ} sign {NEQ} .
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.6:7 7καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν. καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 7 So {NEQ} God’s {NEQ} message continued to spread . {NEQ} The number of {NEQ} believers greatly increased in Jerusalem , and many of the Jewish priests were converted , too .
Acts.8:6 6προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἐποίει. 6 {NEQ} {NEQ} Crowds listened intently to {NEQ} Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs {RPT} he did .
Acts.11:24 24ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 24 {NEQ} Barnabas was a good man , {NEQ} full of the Holy Spirit and strong in faith . And many people were brought to the Lord .
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν· (χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.) 26 {NEQ} When he found him , he brought him back to Antioch . {NEQ} {NEQ} Both of them stayed there with the church {NEQ} for a full year , {NEQ} teaching large crowds of people . ( It was at Antioch {NEQ} that the believers * were first called Christians . )
Acts.13:45 45ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζήλου· καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες. 45 But when some of the Jews saw the crowds , they were jealous ; so they slandered Paul and argued against whatever he said .
Acts.14:11 11οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. 11 {NEQ} When the crowd saw what Paul had done , they shouted in their local dialect , These men are {NEQ} gods in human form {RPT} !
Acts.14:13 13 τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως. ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. 13 Now the temple of {NEQ} Zeus {NEQ} was located just outside the town . So the priest of the temple and the crowd brought bulls and wreaths of flowers to the town gates , and they prepared to offer sacrifices to the apostles .
Acts.14:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening , they tore their {NEQ} clothing in dismay and ran out among the people , shouting ,
Acts.14:18 18καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 18 But even with these words , Paul and Barnabas could scarcely restrain the people from sacrificing to them .
Acts.14:19 19ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους· καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι. 19 Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side . {NEQ} They stoned {NEQ} Paul and dragged him out of {NEQ} town , thinking he was dead .
Acts.16:22 22καὶ συνεπέστη ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν. 22 {NEQ} A mob quickly formed against Paul and Silas , and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods .
Acts.17:8 8ἐτάραξαν δέ, τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας, ἀκούοντας ταῦτα· 8 {NEQ} The people of the city , as well as the city council , were thrown into turmoil by these reports .
Acts.17:13 13ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 13 But when some Jews in {NEQ} Thessalonica learned that {NEQ} {NEQ} Paul was preaching the word of {NEQ} God in {NEQ} Berea , they went there and stirred up trouble .
Acts.19:26 26καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε, ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας, Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 26 But as you have seen and heard , {NEQ} this man {NEQ} Paul has persuaded many people that handmade gods aren’t really gods at all . And he’s done this not only here in Ephesus but throughout the entire {NEQ} province !
Acts.19:33 33ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων. δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 33 The Jews {NEQ} in the crowd pushed Alexander forward and told him to explain the situation . {NEQ} He motioned for silence and tried to speak .
Acts.19:35 35καταστείλας δὲ τὸν ὄχλον γραμματεύς φησιν, ̓Άνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος, καὶ τοῦ διοπετοῦς; 35 At last the mayor was able to quiet them down enough to speak . Citizens of Ephesus , he said . {NEQ} {NEQ} Everyone knows that {NEQ} Ephesus is the official guardian of the temple of the great Artemis , {NEQ} whose image fell down to us from heaven .
Acts.21:27 27ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον. καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 27 The seven days were almost ended when {NEQ} some Jews from the province of Asia saw Paul in the Temple and roused a mob against him . {NEQ} They grabbed {RPT} him ,
Acts.21:34 34ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ. μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 34 Some shouted one thing and some another . Since he couldn’t find out the truth in all the uproar and confusion , he ordered that Paul be taken to the fortress .
Acts.21:35 35ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. 35 As Paul reached the stairs , the mob grew so violent the soldiers had to lift him to their shoulders to protect him .
Acts.24:12 12καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον, ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. 12 {NEQ} My accusers never found me arguing with anyone in the Temple , nor stirring up a riot {RPT} in any synagogue or on the streets of the city .
Acts.24:18 18ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ· οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου· 18 {NEQ} {RPT} My accusers saw me in the Temple as I was completing a purification ceremony . There was no crowd around me and no rioting .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.17:15 15καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες οὗ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 15 Then the angel said to me , The waters {RPT} {NEQ} where the prostitute is ruling represent masses of people {NEQ} of every nation and language .
Rev.19:1 1μετὰ ταῦτα, ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 19:1 After this , I heard what sounded like a vast crowd in {NEQ} heaven shouting , Praise the LORD ! * {NEQ} Salvation and {RPT} glory and {RPT} power belong to our {NEQ} God .
Rev.19:6 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων· Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν, κύριος θεὸς ἡμῶν, παντοκράτωρ. 6 Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd or {RPT} the roar of mighty ocean waves or {RPT} the crash of loud thunder : Praise the LORD ! For the Lord our {NEQ} God , * the Almighty , reigns .