The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὅλος (o(los, 3650)

Meanings

[an] entire, [the] entire, [the] whole, [the] whole [batch], [the] whole [region of], all, an entire, entire, totally, whole, wholly

Greek-English Concordance: 108 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.4:23 23καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 23 {NEQ} Jesus traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.4:24 24καὶ ἀπῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν. καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις, συνεχομένους δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς— καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 24 {NEQ} {NEQ} News about him spread as far as {NEQ} Syria , and people soon began bringing to him all who were sick . And whatever their sickness or disease , or if they were demon possessed or epileptic or paralyzed {NEQ} he healed them all .
Matt.5:29 29εἰ δὲ ὀφθαλμός σου— δεξιός— σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 29 So if your {NEQ} eye even your good eye * causes you to lust , gouge it out and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.5:30 30καί εἰ δεξιά σοὺ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 30 And if your hand even your {NEQ} stronger hand * causes you to sin , cut it off and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.6:22 22 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. 22 Your eye is a lamp that provides light for your body . When your {NEQ} eye is good , your whole {NEQ} body is filled with light .
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.9:26 26καὶ ἐξῆλθεν φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 26 {NEQ} The report of this miracle swept through the entire {NEQ} countryside .
Matt.9:31 31οἱ δέ, ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 31 But instead , they went out and spread his fame all over the {NEQ} region .
Matt.13:33 33ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ· ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 33 Jesus also used this illustration {RPT} : The Kingdom of {NEQ} Heaven is like the yeast a woman {RPT} used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , {RPT} {RPT} it permeated every part of the dough .
Matt.14:35 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτόν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. 35 {NEQ} When the people recognized Jesus , the news of his arrival spread quickly {NEQ} throughout the whole {NEQ} area , and soon people were bringing all their sick {RPT} to be healed .
Matt.16:26 26τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * {NEQ} Is anything worth more than your {NEQ} soul ?
Matt.20:6 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 6 At {NEQ} {NEQ} five o’clock that afternoon he was in town again and saw some more people standing around . {NEQ} He asked them , Why haven’t you been working today {NEQ} ?
Matt.22:37 37 δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 37 Jesus {NEQ} replied {RPT} , You must love the LORD your {NEQ} God with all your {NEQ} heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , and {RPT} all your {NEQ} mind . * 
Matt.22:40 40ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται. 40 The entire law and all the demands of the prophets are based on these two {NEQ} commandments .
Matt.24:14 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 14 And {RPT} the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world , so that all {NEQ} nations * will hear it ; and then the end will come .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.26:59 59οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν. 59 Inside , the leading priests and the entire high council * were trying to find witnesses who would lie about {NEQ} Jesus , so they could put him to death .
Matt.27:27 27τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 27 {NEQ} Some of the governor’s soldiers took {NEQ} Jesus into their headquarters * and called out {RPT} the entire regiment .
Mark.1:28 28καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 28 {NEQ} The news about Jesus spread quickly throughout the entire region of {NEQ} Galilee .
Mark.1:33 33καὶ ἦν ὅλη πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 33 {NEQ} The whole town gathered at the door to watch .
Mark.1:39 39καὶ ἦλθεν, κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 39 So he traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , preaching in the synagogues {RPT} and casting out {NEQ} demons .
Mark.6:55 55περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 55 and they ran throughout the whole {NEQ} area , carrying sick people on {NEQ} mats to wherever they heard {NEQ} he was .
Mark.8:36 36τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 36 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * 
Mark.12:30 30καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 30 And you must love the LORD your {NEQ} God with all your {NEQ} heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} mind , and {RPT} all your {NEQ} strength . * 
Mark.12:33 33καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν. περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. 33 And I know it is important {NEQ} to love him with all my heart and {RPT} all my understanding and {RPT} all my strength , and {NEQ} to love my neighbor as myself . This is more important than to offer all of the burnt offerings and sacrifices required in the law .
Mark.12:44 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δέ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 44 For they gave a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything she had {RPT} to live on {RPT} .
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.14:55 55οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν. καὶ οὐχ ηὕρισκον. 55 Inside , the leading priests and the entire high council * were trying to find evidence against {NEQ} Jesus , so they could put him to death . But they couldn’t find any .
Mark.15:1 1καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς, μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ γραμματέων— καὶ ὅλον τὸ συνέδριον. δήσαντες τὸν Ἰησοῦν, ἀπήνεγκαν, καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ. 15:1 Very early in the morning the leading priests , {NEQ} the elders , and the teachers of religious law the entire {NEQ} high council * met to discuss their next step . They bound {NEQ} Jesus , led him away , and took him to Pilate , the Roman governor .
Mark.15:16 16οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, (ὅ ἐστιν πραιτώριον) καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 16 {NEQ} The soldiers took Jesus into the courtyard of the governor’s headquarters ( called the Praetorium ) and called out the entire regiment .
Mark.15:33 33καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 33 At noon , darkness fell across the whole {NEQ} land until three o’clock .
Luke.1:65 65καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 65 {NEQ} {NEQ} Awe fell upon the whole neighborhood {RPT} , and the news of what had happened spread throughout the {NEQ} Judean hills .
Luke.4:14 14καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 14 Then {NEQ} Jesus returned to {NEQ} Galilee , filled with the Holy Spirit’s {NEQ} power . {NEQ} Reports about him spread quickly through the whole region {RPT} {RPT} .
Luke.5:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν. ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου, χαλάσω τὰ δίκτυα. 5 Master , Simon {NEQ} replied , we worked hard all last night and didn’t catch a thing . But if you say so , I’ll let the nets down again .
Luke.7:17 17καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 17 And {NEQ} the news about Jesus spread throughout {NEQ} Judea and {RPT} the surrounding countryside .
Luke.8:39 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. 39 No , go back to your {NEQ} family , and tell them everything {NEQ} God has done for you . So he went all through the town proclaiming the great things {NEQ} Jesus had done for him .
Luke.9:25 25τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς; 25 And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed ?
Luke.10:27 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· καί, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 27 {NEQ} The man answered , You must love the LORD your {NEQ} God with all your heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} strength , and {RPT} all your {NEQ} mind . And , Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Luke.11:34 34 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός σου. ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν. ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 34 Your {NEQ} eye is a lamp that provides light for your body . When your {NEQ} eye is good , {NEQ} your whole {NEQ} body is filled with light . But when it is bad , {NEQ} your {NEQ} body is filled with darkness .
Luke.11:36 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 36 If you are filled with light , with no dark corners , then your whole {NEQ} life will be radiant , as though a floodlight were filling you with {NEQ} light .
Luke.13:21 21ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ. ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 21 It is like the yeast a woman used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , it permeated every part of the dough .
Luke.23:5 5οἱ δὲ ἐπίσχυον. λέγοντες ὅτι, Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 5 Then they became insistent . But he is causing riots by his teaching wherever he goes {NEQ} {NEQ} all over {NEQ} Judea , from {NEQ} Galilee to Jerusalem !
Luke.23:44 44καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 44 By this time it was about noon , and darkness fell across the whole land until three o’clock .
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.7:23 23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωυσέως. ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 23 For if the correct time for circumcising your son falls on the Sabbath , you go ahead and do it so as not to break the law of Moses . So why should you be angry with me for healing a man on the Sabbath ?
John.9:34 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος· καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 34 You were born a total sinner ! they answered {RPT} . {NEQ} Are you trying to teach us ? And they threw him out of the synagogue {RPT} .
John.11:50 50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 50 You don’t realize that it’s better for you that one man should die for the people than for the whole nation to be destroyed .
John.13:10 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν, εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 10 Jesus replied {RPT} , {NEQ} A person who has bathed all over does not need to wash , except for the feet , * to be entirely clean . And you disciples are clean , but not all of you .
John.19:23 23οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος· καὶ τὸν χιτῶνα, ἦν δὲ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου. 23 When the soldiers had crucified {NEQ} Jesus , they divided his {NEQ} clothes among the four of them {RPT} . They also took his robe , but it was seamless , woven in one piece from {NEQ} top to bottom .
Acts.2:2 2καὶ ἐγένετο, ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. 2 {NEQ} Suddenly , there was a sound from {NEQ} heaven like the roaring of a mighty windstorm , and it filled the house where they were sitting .
Acts.2:47 47αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 47   all the while praising {NEQ} God and enjoying the goodwill of all the people . And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved .
Acts.5:11 11καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 11 Great fear gripped the entire church and {RPT} everyone else who heard what had happened .
Acts.7:10 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου. καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 and rescued him from all his {NEQ} troubles . And God gave him favor before Pharaoh , king of Egypt . God also gave Joseph unusual wisdom , so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace {RPT} .
Acts.7:11 11ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναάν· καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 11 But a famine came upon {NEQ} Egypt and Canaan . {NEQ} There was great misery , and our {NEQ} ancestors ran out of food .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.9:42 42γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 42 {NEQ} The news spread through the whole town , and many believed in the Lord .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:37 37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάνης. 37 You know what happened throughout {NEQ} Judea , beginning in {NEQ} Galilee , after John began preaching his message of {NEQ} baptism {RPT} .
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν· (χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.) 26 {NEQ} When he found him , he brought him back to Antioch . {NEQ} {NEQ} Both of them stayed there with the church {NEQ} for a full year , {NEQ} teaching large crowds of people . ( It was at Antioch {NEQ} that the believers * were first called Christians . )
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.13:6 6διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον, ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ. 6 Afterward they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos , where they met a Jewish sorcerer , a false prophet {RPT} named Bar-Jesus .
Acts.13:49 49διεφέρετο δὲ λόγος τοῦ κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. 49 So the Lord’s {NEQ} message spread throughout that region .
Acts.15:22 22τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ· Ἰούδαν (τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν) καὶ Σίλαν— ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 22 Then the apostles and {RPT} elders together with the whole church in Jerusalem chose delegates , and they sent them to Antioch of Syria with {NEQ} Paul and Barnabas to report on this decision . The men chosen were two of the church leaders * Judas ( also {NEQ} called Barsabbas ) and Silas .
Acts.18:8 8Κρίσπος δέ, ἀρχισυνάγωγος, ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ, σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες, ἐπίστευον, καὶ ἐβαπτίζοντο. 8 Crispus {NEQ} , the leader of the synagogue , and everyone in his {NEQ} household believed in the Lord . Many others in {NEQ} Corinth also heard Paul , became believers , and were baptized .
Acts.19:27 27οὐ μόνον δέ, τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν· ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι— μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς— ἣν ὅλη Ἀσία καὶ οἰκουμένη σέβεται. 27 Of course , I’m not just talking about the loss of public respect for our business . I’m also concerned that the temple of the great goddess Artemis will lose its influence {NEQ} and that Artemis this magnificent goddess worshiped throughout the province of Asia and all around the world will be robbed {NEQ} of her great prestige !
Acts.21:30 30ἐκινήθη τε πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 30 {NEQ} The whole city was rocked by these accusations , and a great riot followed . {NEQ} Paul {NEQ} was grabbed and dragged out of the Temple , and immediately the gates were closed behind him .
Acts.21:31 31ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ. 31 {NEQ} As they were trying to kill him , word reached the commander of the Roman regiment that all Jerusalem was in an uproar .
Acts.28:30 30ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην, ἐν ἰδίῳ μισθώματι. καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, 30 For the next two years , Paul lived in Rome at his own expense . * {NEQ} He welcomed all who visited him ,
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
Rom.8:36 36(καθὼς γέγραπται ὅτι, ̔Ένεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.) 36 ( As the Scriptures say , For your sake we are killed every {NEQ} day ; we are being slaughtered like sheep . * )
Rom.10:21 21πρὸς δὲ τὸν Ἰσραήλ, λέγει, ̔Όλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαόν, ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 21 But regarding {NEQ} Israel , God said , All {NEQ} day long I opened my {NEQ} arms to them , but they were disobedient and rebellious . * 
Rom.16:23 23ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος· ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ̓Έραστος, οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κουᾶρτος ἀδελφός. 23   Gaius says hello to you . He is my host and also serves as host to the whole church . Erastus , the {NEQ} city treasurer , sends you his greetings , and so does our brother Quartus . * 
1Cor.5:6 6οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; 6 Your {NEQ} boasting about this is terrible . Don’t you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough ?
1Cor.12:17 17εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ὄσφρησις; 17 If the whole body were an eye , how would you {NEQ} hear ? Or if your whole body were an ear , how would you {NEQ} smell anything ?
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
Gal.5:3 3μαρτύρομαι δὲ πάλιν· παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 3 {NEQ} I’ll say it again . If you are trying to find favor with God by being circumcised , {NEQ} you must obey every regulation in the whole law of Moses .
Gal.5:9 9μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 9 This false teaching is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough !
Phil.1:13 13ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι, ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ, καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν· 13 {NEQ} {NEQ} For everyone here , including the whole palace guard , * {NEQ} knows that I am {NEQ} in chains because of Christ .
1Thes.4:10 10καὶ γάρ, ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον· 10 Indeed {NEQ} , you already show your love for all the believers {RPT} * throughout {NEQ} Macedonia . Even so , dear brothers and sisters , we urge you to love them even more .
Titus.1:11 11οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν· οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες μὴ δεῖ· αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 11 They must be silenced , because they are turning whole families away from the truth by their false teaching . And they do it only for money .
Heb.3:2 2πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 2 For he was faithful to God , who appointed him , just as Moses served faithfully when he was entrusted with God’s entire * {NEQ} house .
Heb.3:5 5καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων· εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων· 5 {NEQ} Moses was certainly faithful in {RPT} God’s {NEQ} house as a servant . His work was an illustration of the truths God would reveal later .
Jas.2:10 10ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ ἐν ἑνὶ γέγονεν πάντων ἔνοχος. 10 For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God’s laws .
Jas.3:2 2πολλὰ γάρ, πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνὴρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 2 Indeed , we all make many mistakes . For if we could control our tongues , we would be perfect and could also control ourselves in every other way .
Jas.3:3 3εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. 3 {NEQ} {NEQ} We can make a large horse go wherever {RPT} we want {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} by means of {RPT} a small bit in its mouth .
Jas.3:6 6καὶ γλῶσσα πῦρ· κόσμος τῆς ἀδικίας γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα· καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 6 And the tongue is a flame of fire . It is {RPT} {RPT} {RPT} a whole world of {NEQ} wickedness {RPT} {RPT} , {NEQ} corrupting your entire {NEQ} body . {NEQ} It can set your whole life on fire , for it is set on fire by {NEQ} hell itself . * 
1Jn.2:2 2καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν— οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 2 {NEQ} He himself is the sacrifice that atones for our {NEQ} sins and not only {RPT} our {NEQ} sins but the sins of all the world .
1Jn.5:19 19οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμὲν καὶ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 19 We know that we are children of {NEQ} God and that the world around us is under the control of the evil one .
Rev.3:10 10ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Because you have obeyed my {NEQ} command to {NEQ} persevere , {NEQ} I will protect you from the great time of {NEQ} testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world .
Rev.6:12 12καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο· καὶ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα. 12 {NEQ} I watched as the Lamb broke the {RPT} sixth seal , and there was a great earthquake . {NEQ} The sun became as dark as black cloth , and the {NEQ} moon became as red as blood .
Rev.12:9 9καὶ ἐβλήθη δράκων μέγας— ὄφις ἀρχαῖος καλούμενος διάβολος, καὶ Σατανᾶς, πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην— ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 9 {NEQ} {RPT} This {RPT} great dragon the {RPT} ancient serpent {RPT} called the devil , or {RPT} Satan , the one deceiving the whole world was thrown down to the earth with all his angels {NEQ} {RPT} {RPT} .
Rev.13:3 3καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον— καὶ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου· 3 {NEQ} I saw that one of the heads of the beast seemed wounded beyond recovery but the fatal {RPT} wound was healed ! {NEQ} The whole world marveled at this miracle and gave allegiance to the beast .
Rev.16:14 14εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 14 {NEQ} They are demonic spirits who work miracles {RPT} and go out to all the rulers of the world to gather them for {NEQ} battle against the Lord on that {RPT} great judgment day of {NEQ} God the Almighty .