The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὅσος (o(sos, 3745)

Meanings

[in] how many ways, [is] as much as, [of] whatsoever, all things that, all things which, all who, as, as long as, as many, as many as, as much as, by so much, how many, how much, in as much as, so much as, such, that, things whatsoever, things which, things whichever, what, what [things], what things, whatever, whatever things, whatsoever, which, who

Greek-English Concordance: 109 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.9:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 15 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests mourn while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Matt.13:44 44ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος· ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 44 The Kingdom of {NEQ} Heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field . {NEQ} In his {NEQ} excitement , he hid it again {NEQ} and sold everything he owned to get enough money to {NEQ} buy the field {RPT} .
Matt.13:46 46εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 46 {NEQ} When he discovered a pearl of great value , he sold everything he owned and bought it !
Matt.14:36 36καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 36 {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.18:18 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 18 I tell you the truth , whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in heaven .
Matt.18:25 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι— καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει— καὶ ἀποδοθῆναι. 25 {NEQ} He couldn’t pay , so his {NEQ} master ordered that he be sold along with his {NEQ} wife , {RPT} his {NEQ} children , and everything he owned {NEQ} to pay the debt .
Matt.21:22 22καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήμψεσθε. 22 {NEQ} You can pray for anything , and if you have faith , you will receive it .
Matt.22:9 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 9 Now go out to the street corners and invite everyone you see .
Matt.23:3 3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε. λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 So practice and obey whatever they tell you , but don’t follow their example . For they don’t practice {NEQ} what they teach .
Matt.25:40 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 And the King will say {RPT} , I tell you the truth , when you did it to one of the least of these {NEQ} my brothers and sisters , * you were doing it to me !
Matt.25:45 45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 45 And he will answer {RPT} , I tell you the truth , when you refused to help the least of these my brothers and sisters , you were refusing to help me .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.2:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν. 19 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests fast while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . They can’t fast while the groom is with them .
Mark.3:8 8καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα. πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 8 {NEQ} {RPT} Jerusalem , {NEQ} {RPT} {NEQ} Idumea , {NEQ} from east of the Jordan River , and even from as far north as Tyre and Sidon . The news about his miracles had spread far and wide , and vast numbers of people came to see him .
Mark.3:10 10πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας. 10 {NEQ} He had healed many people that day , so all the sick people eagerly pushed forward to touch him .
Mark.3:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν, 28 I tell you the truth , {NEQ} all {NEQ} sin and {NEQ} blasphemy can be forgiven ,
Mark.5:19 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, ̔Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 19 But Jesus said {RPT} , {NEQ} No , {RPT} go {RPT} {NEQ} home to your family , and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been {RPT} .
Mark.5:20 20καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς· καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 20 So the man started off to visit {NEQ} the Ten Towns * of that region and began to proclaim the great things {NEQ} Jesus had done for him ; and everyone was amazed at what he told them .
Mark.6:30 30καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 30 {NEQ} The apostles returned to {NEQ} Jesus from their ministry tour and told him all they had done and {RPT} taught .
Mark.6:56 56καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο— εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγρούς— ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται, καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο. 56 {NEQ} Wherever he went in villages , {NEQ} {RPT} cities , or {RPT} the countryside they brought the sick out to the marketplaces . {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Mark.7:36 36καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν, ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 36 {NEQ} Jesus told the crowd not to tell anyone , but the more he told them not to , the more they spread the news .
Mark.9:13 13ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 13 But I tell you , {NEQ} {NEQ} Elijah has already come , and they chose to abuse him , just as the Scriptures predicted {RPT} .
Mark.10:21 21 δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Έν σε ὑστερεῖ. ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 21 Looking at the man , {NEQ} {NEQ} Jesus felt genuine love for him . There is still one thing you haven’t done , {NEQ} he told him . Go and sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in heaven . Then come , follow me .
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.12:44 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δέ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 44 For they gave a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything she had {RPT} to live on {RPT} .
Luke.4:23 23καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν— ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 23 Then he said {NEQ} {RPT} , You will undoubtedly quote me this {NEQ} proverb : Physician , heal yourself meaning , Do miracles {NEQ} here in your {NEQ} hometown like those you did in {NEQ} Capernaum .
Luke.4:40 40δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν, τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 40 {NEQ} As the sun went down that evening , people throughout the village brought sick family members to Jesus . No matter what their diseases were , {NEQ} {NEQ} the touch of his hand healed every one {RPT} {RPT} .
Luke.8:39 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. 39 No , go back to your {NEQ} family , and tell them everything {NEQ} God has done for you . So he went all through the town proclaiming the great things {NEQ} Jesus had done for him .
Luke.9:5 5καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 5 And if {NEQ} {NEQ} {RPT} a {NEQ} town refuses to welcome you , shake its dust from {RPT} your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Luke.9:10 10καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι, διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά. 10 {NEQ} When the apostles returned , they told Jesus everything they had done . Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida .
Luke.11:8 8λέγω ὑμῖν— εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 8 But I tell you this though he {RPT} won’t do it for friendship’s sake {RPT} , if you keep knocking long enough , he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence . * 
Luke.12:3 3ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 3 Whatever you have said in the dark will be heard in the light , and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear !
Luke.18:12 12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 12 I fast twice a week , and I give you a tenth of my income .
Luke.18:22 22ἀκούσας δέ, Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Έτι ἕν σοι λείπει. πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 22 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard his answer , he said {RPT} , There is still one thing you haven’t done . Sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in {NEQ} heaven . Then come , follow me .
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.4:29 29Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὗτός ἐστιν Χριστός; 29 Come and see a man who told me everything I ever did ! Could he possibly be the Messiah ?
John.4:45 45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 45 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} Yet the Galileans welcomed him , for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything {RPT} he did there .
John.6:11 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων· ὅσον ἤθελον. 11   Then {NEQ} Jesus took the loaves , {NEQ} gave thanks to God , and distributed them to the people . Afterward he did the same with the fish . And they all ate as much as they wanted .
John.10:8 8πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 8 All who came before me * were thieves and robbers . But the true sheep did not listen to them .
John.10:41 41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 41 And many followed him . John {NEQ} didn’t perform miraculous signs , {NEQ} they remarked to one another , but everything he said about this man has come true .
John.11:22 22ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός. 22 But even now I know that {NEQ} God will give you whatever you ask {NEQ} {RPT} .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.16:15 15πάντα ὅσα ἔχει πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι, Ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 All that belongs to the Father is mine ; this is why I said , {NEQ} The Spirit will tell you whatever he receives from {NEQ} me .
John.17:7 7νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν, 7 Now they know that everything I have is a gift from you ,
Acts.2:39 39ὑμῖν γάρ ἐστιν ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν— ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος θεὸς ἡμῶν. 39 {NEQ} This promise is to you , and to your {NEQ} children , and to those far away * all who have been called by the Lord our {NEQ} God .
Acts.3:22 22Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 22 Moses {NEQ} said , The LORD your {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . Listen carefully to everything he tells you . * 
Acts.3:24 24καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 24 Starting with Samuel , {NEQ} every {NEQ} {NEQ} prophet {RPT} spoke about {NEQ} what is happening {NEQ} today .
Acts.4:6 6καὶ ̔Άννας ἀρχιερεύς, καὶ Καιάφας, καὶ Ἰωάννης, καὶ Ἀλέξανδρος, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. 6 {NEQ} Annas the high priest was there , along with Caiaphas , {NEQ} John , {NEQ} Alexander , and other relatives of the high priest .
Acts.4:23 23ἀπολυθέντες δέ, ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 23 As soon as they were freed , Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and {NEQ} elders had said .
Acts.4:28 28ποιῆσαι ὅσα χείρ σου καὶ βουλή σου προώρισεν γενέσθαι. 28 But everything they did was determined beforehand according to {RPT} your will .
Acts.4:34 34οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς, ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων 34   There were no {NEQ} needy people among them , because those who owned land or houses would sell them
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.5:37 37μετὰ τοῦτον, ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς. καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἀπώλετο, καί, πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 37 After him , at the time of the census , there was Judas of {NEQ} Galilee . {NEQ} He got people to follow him , but he was killed , too , and all his followers were scattered .
Acts.9:13 13ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ. 13 But Lord , exclaimed Ananias , I’ve heard many people talk about the terrible things this {NEQ} man has done to the believers {RPT} in Jerusalem !
Acts.9:16 16ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 16 And I will show him how much he must suffer for my {NEQ} name’s sake .
Acts.9:39 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον, ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον. καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 39 So Peter returned with them ; {RPT} and as soon as he arrived , they took him to the upstairs room . {NEQ} The room was filled with {RPT} {NEQ} widows who were weeping and showing him the coats and other clothes {NEQ} Dorcas {RPT} had made for them .
Acts.13:48 48ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη, ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου· καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 48 {NEQ} When the Gentiles heard this , they were very glad and thanked the Lord for his message ; and all who were chosen for eternal life became believers .
Acts.14:27 27παραγενόμενοι δέ, καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 27 {NEQ} Upon arriving in Antioch , {NEQ} they called the church together and reported everything {NEQ} God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles , too .
Acts.15:4 4παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα, παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν. 4 {NEQ} When they arrived in Jerusalem , Barnabas and Paul were welcomed by the whole church , including the apostles and {NEQ} elders . {NEQ} They reported everything {NEQ} God had done through them .
Acts.15:12 12ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν. 12 {NEQ} Everyone listened quietly as Barnabas and Paul told about the miraculous signs and wonders {NEQ} God had done through them among the Gentiles .
Rom.2:12 12ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 12 When the Gentiles {RPT} sin , they will be destroyed , even though they never had God’s written law . And the Jews , who do have God’s law , will be judged by that law when they fail to obey it .
Rom.3:19 19οἴδαμεν δέ, ὅτι ὅσα νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς κόσμος τῷ θεῷ· 19 Obviously , {NEQ} {NEQ} the law applies to those to whom it was given {RPT} , for its purpose is to keep people from having excuses , and to show that the entire world is guilty before {NEQ} God .
Rom.6:3 3 ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 3 Or have you forgotten that {RPT} when we were joined with Christ Jesus in baptism , we joined him in his {NEQ} death ?
Rom.7:1 1ἤ, ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί— γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ— ὅτι νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 7:1 Now , dear brothers and sisters * {NEQ} you who are familiar with {NEQ} the law don’t you know that the law applies only while a person is living ?
Rom.8:14 14ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσίν. 14 For all who are led by the Spirit of God {RPT} are children * of God .
Rom.11:13 13ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος· τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 13 {NEQ} I am saying all this especially for you {NEQ} Gentiles . God has appointed me as the apostle to the Gentiles . I stress this ,
Rom.15:4 4ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη· ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 4 {NEQ} Such things were written in the Scriptures long ago to {NEQ} teach us {RPT} . And the Scriptures give us {NEQ} hope and {RPT} {RPT} encouragement as we wait patiently for God’s promises to be fulfilled .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
2Cor.1:20 20ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν αὐτῷ Τὸ Ναί· διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ, Τὸ ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 20 For all of God’s promises have been fulfilled in Christ with a resounding Yes ! And {NEQ} through Christ , our Amen ( which means Yes ) ascends to {NEQ} God for his glory {NEQ} {RPT} .
Gal.3:10 10ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν, γέγραπται γὰρ ὅτι, Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 10 But those who depend on the law to make them right with God are {RPT} under his curse , for the Scriptures say , Cursed is everyone who does not {NEQ} observe and obey {RPT} all the commands that are written in God’s {NEQ} Book of the Law . * 
Gal.3:27 27ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 27 And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ , like putting on new clothes . * 
Gal.4:1 1λέγω δέ· ἐφ᾽ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου· κύριος πάντων ὤν. 4:1 Think of it this way {NEQ} . If a father dies and leaves an inheritance for his young children , those children are not much better off than slaves until they grow up , even though they actually own everything their father had .
Gal.6:12 12ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι· μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται. 12 Those who are trying to force you to be circumcised {RPT} want to look good to others . They don’t want to be persecuted for teaching that the cross of {NEQ} Christ alone can save .
Gal.6:16 16καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. 16 {NEQ} {RPT} May God’s peace and mercy be upon all who live by this {NEQ} principle ; they are {NEQ} {RPT} the new people of {NEQ} God . * 
Phil.3:15 15ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει· 15 {NEQ} Let all who are spiritually mature agree on these things . If you disagree on some point , {NEQ} I believe {NEQ} God will make it plain to you .
Phil.4:8 8τὸ λοιπόν, ἀδελφοί· ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα· εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 8 And now , dear brothers and sisters , one final thing . Fix your thoughts on what is true , and {RPT} honorable , and {RPT} right , and {RPT} pure , and {RPT} lovely , and {RPT} admirable . Think about things {NEQ} {NEQ} that are excellent and {NEQ} {NEQ} worthy of praise .
Col.2:1 1θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί· 2:1 {NEQ} I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea , and for many other believers who have never met me personally .
1Tim.6:1 1ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. 6:1 All slaves should show full respect for their masters so they will not bring shame on the name of {NEQ} God and his teaching .
2Tim.1:18 18δῴη αὐτῷ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 18 May the Lord show him special kindness on {RPT} the day of Christ’s return . And you know very well how helpful he was in Ephesus .
Heb.1:4 4τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτούς, κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 4 This shows that the Son is far greater than the angels , just as the name God gave him is greater than their names .
Heb.2:15 15καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 15 Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying .
Heb.3:3 3πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου κατασκευάσας αὐτόν· 3 But Jesus deserves far more glory than Moses , just as a person who builds a house deserves more praise than the house itself .
Heb.7:20 20καὶ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας· οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 20 {NEQ} {NEQ} {NEQ} This new system was established with a solemn oath . {NEQ} {NEQ} Aaron’s descendants became priests without such an oath ,
Heb.8:6 6νῦν δέ, διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 6 But now Jesus , our High Priest , has been given a ministry that is far superior to the old priesthood , for he is the one who mediates for us a far better covenant with God , {RPT} based on better promises .
Heb.9:27 27καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 27 And just as each person is destined to die once and after that comes judgment ,
Heb.10:25 25μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 25 And let us not neglect our {NEQ} meeting together , as some people do , but encourage one another , especially now that the day of his return is drawing near .
Heb.10:37 37̓Έτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει· 37 For in just a little while , the Coming One will come and not delay .
2Pet.1:13 13δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει· 13 And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live . * 
Jude.1:10 10οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν· ὅσα δὲ φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 10 But these people scoff at things {NEQ} they do not understand . Like {NEQ} unthinking animals , they {NEQ} do whatever their instincts tell them , and so they bring about their own destruction .
Rev.1:2 2ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 2 who faithfully reported everything he saw . This is his report of the word of {NEQ} God and the testimony of Jesus Christ .
Rev.2:24 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν (τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ— ὡς λέγουσιν). οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 24 But I also have a message for the rest of you {RPT} in Thyatira who have not {RPT} {RPT} followed this {NEQ} false teaching ( deeper truths , as they call them {NEQ} depths of {NEQ} Satan , actually ) . I will ask nothing more of you
Rev.3:19 19ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω. ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 19 I correct and discipline everyone I love . So be diligent and turn from your indifference .
Rev.13:15 15καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἵνα καὶ λαλήσῃ εἰκὼν τοῦ θηρίου· καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 15 He was then permitted to give life to this {NEQ} statue so that {NEQ} it could speak . Then the statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must die .
Rev.18:7 7ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι, Κάθημαι βασίλισσα· καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω· 7 {RPT} She glorified herself and lived in luxury , so match it now with {RPT} torment and sorrow . {NEQ} She boasted in her {NEQ} heart , I am queen on my throne . {NEQ} I am no helpless widow , and I have no reason to mourn .
Rev.18:17 17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· 17 {NEQ} In a single moment all the wealth of the city is gone ! And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance .
Rev.21:16 16καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος· καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ· ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 16 {NEQ} When he measured it , he found it was a square , {NEQ} as {NEQ} wide as it was {NEQ} long . In fact , {NEQ} its {RPT} length and {RPT} width and {RPT} height were each 1,400 miles . *