The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὅστις (o(stis, 3748)

Meanings

[these] ones, [those] who, everyone who, one who, the ones who, what things, which, which things, who, who (which), whoever, you who

Greek-English Concordance: 139 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:6 6Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα, ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 6 And you , O Bethlehem in the land of Judah , are not least among the ruling cities * of Judah , for a ruler will come from {RPT} you who will be the shepherd for my {NEQ} people {NEQ} Israel . * 
Matt.5:39 39ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 39 But I say {RPT} , do not resist an evil person ! If someone slaps you on the {RPT} right cheek , offer {RPT} the other cheek also .
Matt.5:41 41καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. 41 {NEQ} If a soldier demands that you carry his gear for a mile , * carry {RPT} it two miles .
Matt.7:15 15προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 15 Beware of {NEQ} false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.7:26 26καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 26 But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish , like a person who builds a {NEQ} house on {NEQ} sand .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.10:33 33ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 33 But everyone who denies me here on earth , I will also deny {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.12:50 50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 50 {NEQ} Anyone who does the will of my {NEQ} Father {RPT} in heaven {RPT} is my brother and sister and mother !
Matt.13:12 12ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ περισσευθήσεται. ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 12 {NEQ} To those who listen to my teaching , more understanding will be given {RPT} , and they will have an abundance of knowledge . But for those who are not listening , even what little understanding they have will be taken away from them .
Matt.13:52 52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 52 Then he added {RPT} , {NEQ} {NEQ} Every teacher of religious law who becomes a disciple in the Kingdom of {NEQ} Heaven is like a homeowner who brings from his {NEQ} storeroom new gems of truth as well as old .
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.20:1 1ὁμοία γάρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 20:1 For the Kingdom of {NEQ} Heaven is like the landowner who went out early one morning to hire workers for his {NEQ} vineyard .
Matt.21:33 33ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον. καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 33 Now listen to another story . A certain {NEQ} landowner {RPT} planted a vineyard , {NEQ} built a wall around it , {NEQ} dug {RPT} a pit for pressing out the grape juice , and built a lookout tower . Then he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country .
Matt.21:41 41λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτοὺς καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 41 The religious leaders replied {RPT} , He will put the wicked men to a horrible death {RPT} and lease the vineyard to others who will give him his share of the crop after each harvest {RPT} .
Matt.22:2 2Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 2 The Kingdom of {NEQ} Heaven can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his {NEQ} son .
Matt.23:12 12ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 12 But those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Matt.23:27 27οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις— οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 27 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you are like whitewashed tombs {NEQ} beautiful on the outside but filled on the inside with dead people’s bones and all sorts of impurity .
Matt.25:1 1τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 25:1 Then the Kingdom of {NEQ} Heaven will be like ten bridesmaids * who took their {NEQ} lamps and went to meet the bridegroom .
Matt.27:55 55ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ. 55 And {RPT} many women who had come from {NEQ} Galilee with {NEQ} Jesus to care for him were watching from a distance .
Matt.27:62 62τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον. 62 The {NEQ} next day , {RPT} {NEQ} on the Sabbath , * the leading priests and {RPT} Pharisees went to see Pilate .
Mark.4:20 20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 20 And {RPT} the seed that fell on {RPT} good {RPT} soil represents those who hear and accept God’s word and produce a harvest of {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even {NEQ} a hundred times as much as had been planted !
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.12:18 18καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν— οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· 18 Then Jesus was approached by some Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead . {NEQ} They posed this question {RPT} {RPT} :
Mark.15:7 7ἦν δὲ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 7 One of the prisoners at that time was Barabbas , {NEQ} a revolutionary who had committed murder in an uprising .
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.2:4 4ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυείδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ· 4 And because Joseph was a descendant of King David , he had to go {NEQ} {NEQ} to Bethlehem in {NEQ} Judea , David’s {RPT} ancient home . {NEQ} {NEQ} He traveled there from the village of Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.7:37 37καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλὸς καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 37 When a certain immoral woman {RPT} from that city {NEQ} heard {NEQ} he was eating there , she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume .
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.8:3 3καὶ Ἰωάνα, γυνὴ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαὶ αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 3 {NEQ} Joanna , the wife of Chuza , Herod’s business manager ; {NEQ} Susanna ; and many others who were contributing from their own {NEQ} resources to support Jesus and his disciples .
Luke.8:15 15τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 15 And the seeds that fell on the good soil {RPT} represent honest , good-hearted people who hear God’s word , cling to it , and patiently produce a huge harvest .
Luke.8:26 26καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας. 26 So they arrived in the region of the Gerasenes , * {NEQ} {NEQ} across the lake from {NEQ} Galilee .
Luke.8:43 43καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι. 43 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding , * and she {RPT} could find no cure .
Luke.9:30 30καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἠλείας· 30 Suddenly , two men , Moses and Elijah , {RPT} appeared and began talking with Jesus .
Luke.10:42 42ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 42 {NEQ} There is only one thing worth being concerned about . {NEQ} Mary has discovered it , and it will not be taken away from her .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.14:15 15ἀκούσας δέ, τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} Hearing this , a man {NEQ} sitting at the table with Jesus exclaimed , What a blessing {RPT} it will be to attend a banquet * in the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.14:27 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 And if you do not carry your own {NEQ} cross and follow me , you cannot be my disciple .
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Luke.23:19 19(ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει, καὶ φόνον, βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.) 19 ( Barabbas was in {NEQ} prison for taking part in an insurrection in Jerusalem against the government , and for murder . )
Luke.23:55 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 55 As his body was taken away , the women from {NEQ} Galilee followed {RPT} and saw the tomb {NEQ} where his {NEQ} body was placed .
John.8:53 53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ; ὅστις ἀπέθανεν, καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον. τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 53 {NEQ} Are you greater than our {NEQ} father Abraham ? He died , and so did the prophets . Who do you think you are ?
John.21:25 25ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν Ἰησοῦς· ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. 25 {NEQ} Jesus {NEQ} also did many other things . If they were all written down , I suppose the whole world could not contain the books that would be written .
Acts.3:23 23ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 23 Then Moses said , Anyone who will not listen to that {NEQ} Prophet will be completely cut off from God’s {NEQ} people . * 
Acts.5:16 16συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 16 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Crowds came from the villages around Jerusalem , bringing their sick and those possessed by evil * spirits , and they were all healed .
Acts.7:53 53οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 53 {NEQ} You deliberately disobeyed God’s law , even though you received it from the hands of angels .
Acts.8:15 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 15 As soon as they arrived , they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit .
Acts.9:35 35καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 35 Then the whole population of Lydda and {NEQ} Sharon saw Aeneas walking around , and they turned to {RPT} the Lord .
Acts.10:41 41οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ. ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 41 not to the general public , * but to us whom {NEQ} God had chosen in advance to be his witnesses . We were those who ate and drank with him after he rose from the dead .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.11:20 20ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν. 20 However , {NEQ} some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching {NEQ} to the Gentiles * about the Lord Jesus .
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.13:31 31ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ. οἵτινες νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 31 And over a period of many days he appeared to those who had gone with him from {NEQ} Galilee to Jerusalem . They are now his witnesses to the people of Israel .
Acts.13:43 43λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 43 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Many {RPT} Jews and {RPT} devout converts to Judaism followed {RPT} Paul and {RPT} Barnabas , and the two men urged them {RPT} to continue to rely on the grace of {NEQ} God .
Acts.16:12 12κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία· ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 12 From there we reached Philippi , a {RPT} {NEQ} major city of that district of Macedonia and a Roman colony . And we stayed there several days .
Acts.16:16 16ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν· ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 16 One day as we were going down to the place of prayer , we met a demon-possessed slave girl . She was a fortune-teller who earned a lot of money {NEQ} for her masters .
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Acts.17:10 10οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν· οἵτινες παραγενόμενοι, εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. 10 {NEQ} That very night the believers sent {RPT} {NEQ} Paul and {RPT} Silas to Berea . When they arrived there , they went to the {NEQ} Jewish synagogue .
Acts.17:11 11οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας· καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 11 And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica , and they listened eagerly to Paul’s message . They searched the Scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth .
Acts.21:4 4ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά· οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα. 4 {NEQ} We went ashore , found the local believers , * and stayed with them a week . These believers prophesied through the Holy Spirit that {NEQ} Paul should not go on to Jerusalem .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Acts.23:21 21σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς. ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα. οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν. καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι, προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 21 But don’t {RPT} do it {RPT} ! There are {RPT} more than forty men hiding along the way {NEQ} ready to ambush him . They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him . They are ready now , just waiting {NEQ} for your consent .
Acts.23:33 33οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 33 When they arrived in {NEQ} Caesarea , {NEQ} they presented {NEQ} Paul {RPT} and {RPT} the letter {NEQ} to Governor Felix .
Acts.24:1 1μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεύς, Ἁνανίας, μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 24:1 Five days later {NEQ} Ananias , the high priest , arrived with some of the Jewish elders and the lawyer * Tertullus , {RPT} to present their case against {NEQ} Paul to the governor .
Acts.28:18 18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 18 The Romans tried me and wanted to release me , because they found {NEQ} no cause for the death sentence {NEQ} {RPT} .
Rom.1:25 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει. καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 They traded the truth about {NEQ} God for a lie . So they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself , who is worthy of eternal praise ! Amen .
Rom.1:32 32οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν· ἀλλά, καί, συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν. 32 They know {NEQ} God’s {NEQ} justice requires that those who do {NEQ} these things deserve to die , yet they do them anyway . Worse yet , they encourage others to do them , too .
Rom.2:15 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 15 They demonstrate that {NEQ} {NEQ} God’s law is written in their {NEQ} hearts , for their own {NEQ} conscience {RPT} and {NEQ} thoughts either accuse them or tell them they are doing right .
Rom.6:2 2μὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; 2 Of course not ! {RPT} Since we have died to {NEQ} sin , how can we continue to live in it ?
Rom.9:4 4οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι· 4 They are the people of Israel , {RPT} chosen to be God’s adopted children . * God revealed {NEQ} his glory to them . He made {NEQ} {NEQ} covenants with them and gave them his law . {NEQ} He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises .
Rom.11:4 4ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. 4 And do you remember God’s reply ? He said {RPT} , No , I have 7,000 others who have never bowed down to {NEQ} Baal ! * 
Rom.16:4 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν· 4 In fact , they once risked their lives for me . I am thankful to them , and so are all the {NEQ} Gentile churches .
Rom.16:6 6ἀσπάσασθε Μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς. 6 Give my greetings to Mary , who has worked so hard for your benefit .
Rom.16:7 7ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου, καὶ συναιχμαλώτους μου· οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 7 Greet Andronicus and Junia , * my fellow Jews , * who {NEQ} were in prison with me . They are highly respected among the apostles {RPT} and became followers of Christ before I did .
Rom.16:12 12ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν, τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ, ἀσπάσασθε Περσίδα, τὴν ἀγαπητὴν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ. 12 Give my greetings to Tryphena and Tryphosa , the Lord’s workers , and to {NEQ} dear Persis , who has worked so hard for the Lord .
1Cor.3:17 17εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον θεός· γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 17 {NEQ} {NEQ} God will destroy anyone who {RPT} destroys this {NEQ} temple . For {NEQ} God’s {NEQ} temple is holy , and you are that temple .
1Cor.5:1 1ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία— καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 5:1 I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you {NEQ} something that even {NEQ} pagans don’t do . I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother . * 
2Cor.8:10 10καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε, ἀπὸ πέρυσι· 10 {NEQ} Here is my advice {NEQ} {NEQ} : {NEQ} It would be good for you to finish what you started a year ago . Last year you were the first who {NEQ} {NEQ} wanted to give , and you {NEQ} {NEQ} were the first to begin doing it .
2Cor.9:11 11ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα· ἥτις κατεργάζεται δι᾽ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. 11 Yes , you will be enriched in every way so that you can always be generous . {RPT} And when we take your gifts to those who need them , they will thank {NEQ} God .
Gal.2:4 4διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους— ψευδαδέλφους, οἵτινες.— παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν. 4 Even that question came up only because of some so-called Christians there false ones , really * who were secretly brought in . They sneaked in to spy on us and take away the freedom {RPT} we have in Christ Jesus . {NEQ} They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish regulations .
Gal.4:24 24ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι· μία, μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ̔Άγαρ, 24 {NEQ} These two women serve as an illustration of God’s {RPT} two covenants . The first woman , {NEQ} Hagar , represents Mount Sinai where people received the law that enslaved them .
Gal.4:26 26 δέ, ἄνω Ἰερουσαλήμ· ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν· 26 But the other woman , Sarah , represents the heavenly Jerusalem . She is the free woman , and she is our mother .
Gal.5:4 4κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε· τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. 4 For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law , you have been cut off from Christ ! You have fallen away from God’s grace .
Gal.5:10 10ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· δὲ ταράσσων ὑμᾶς, βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν ᾖ. 10 I am trusting the Lord to keep you {NEQ} from believing false teachings . God will judge that person , whoever he is , {NEQ} who has been confusing you .
Gal.5:19 19φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν· πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 19 When you follow the desires of your sinful nature , the results are very clear : sexual immorality , impurity , lustful pleasures ,
Eph.1:23 23ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα, τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 23 And the church is his {NEQ} body ; it is made full and complete by Christ , who fills all things everywhere with himself .
Eph.3:13 13διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου· ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 13 So please don’t lose heart because of my {NEQ} trials here . I am suffering for you , so you should feel honored .
Eph.4:19 19οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτούς, παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ· εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 19 They have no sense of shame . They live for {NEQ} lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity .
Eph.6:2 2 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα· ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 2 Honor your {NEQ} father and {RPT} mother . This is the first commandment with a promise :
Phil.1:28 28καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ· 28 {NEQ} Don’t be intimidated in any way by your enemies . This will be a sign to them that they are going to be destroyed , but that you are going to be saved , even {RPT} by God himself .
Phil.2:20 20οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει· 20 {NEQ} I have no one else like Timothy , who genuinely cares about your welfare .
Phil.3:7 7ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 7 I once thought these things were valuable , but now I consider them worthless because of what {NEQ} Christ has done .
Phil.4:3 3ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι· μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 3 And I ask you , my true partner , * to help these two women , for they worked hard with me in telling others the Good News . They worked along with {NEQ} Clement and the rest of my co-workers , whose {NEQ} names are written in the Book of Life .
Col.2:23 23ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ, καὶ ταπεινοφροσύνῃ, καὶ ἀφειδίᾳ σώματος· οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 23 These rules {NEQ} may seem {NEQ} wise because they require strong devotion , {NEQ} pious self-denial , and severe bodily discipline . But they provide no help in conquering a person’s evil desires .
Col.3:5 5νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν· καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία· 5 So put to death the sinful , earthly things {RPT} lurking within you . Have nothing to do with sexual immorality , impurity , lust , and evil desires . {NEQ} Don’t be {NEQ} greedy , for a greedy person is an idolater , worshiping the things of this world .
Col.4:11 11καὶ Ἰησοῦς (ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος). οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. 11 {NEQ} Jesus ( the one we call Justus ) also sends his greetings . These are the only Jewish believers among my co-workers ; they are working with me here for the Kingdom of {NEQ} God . And what a comfort they have been {RPT} !
2Thes.1:9 9οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· 9 They will be punished with eternal destruction , forever separated from the Lord and from his {RPT} glorious {RPT} power .
1Tim.1:4 4μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις· αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι, μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. 4 Don’t let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees . These things only lead to meaningless speculations , * which don’t help {NEQ} {NEQ} people live a life of {NEQ} faith in God . * 
1Tim.3:15 15ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι· ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 15 so that {NEQ} if I am delayed , you will know how people must conduct themselves in the household of God . This is the church of the living God , which is the pillar and foundation of the truth .
1Tim.6:9 9οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 9 But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by {NEQ} many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction .
2Tim.1:5 5ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωίδι καὶ τῇ μητρί σου, Εὐνίκῃ· πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 5 I remember your {NEQ} genuine faith , for you share the faith that first filled your {NEQ} grandmother Lois and your {NEQ} mother , Eunice . And I know that same faith continues strong in you .
2Tim.2:2 2καὶ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων· ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able {NEQ} to pass them on to others .
2Tim.2:18 18οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι· καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 18 They have left the path of {NEQ} truth , claiming that the resurrection of the dead has already occurred ; in this way , they have turned some people away from the faith .
Titus.1:11 11οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν· οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες μὴ δεῖ· αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 11 They must be silenced , because they are turning whole families away from the truth by their false teaching . And they do it only for money .
Heb.2:3 3πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη; 3 So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak ?
Heb.8:5 5οἵτινες ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων· καθὼς κεχρημάτισται, Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ̔Όρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 5 They serve in a system of worship that is only a copy , {NEQ} a shadow of the real one in heaven . For when Moses was getting ready to build the Tabernacle , {NEQ} God gave him {NEQ} this warning : Be sure that you make everything according to the pattern {RPT} I have shown you here on the mountain . * 
Heb.8:6 6νῦν δέ, διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 6 But now Jesus , our High Priest , has been given a ministry that is far superior to the old priesthood , for he is the one who mediates for us a far better covenant with God , {RPT} based on better promises .
Heb.9:2 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη· πρώτη ἐν τε λυχνία, καὶ τράπεζα, καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων· ἥτις λέγεται ἅγια· 2 {NEQ} There were two rooms in that Tabernacle . * In the first room were a {NEQ} lampstand , {NEQ} a table , and {RPT} sacred loaves of {NEQ} bread on the table . This room was called the Holy Place .
Heb.9:9 9ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα· καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα· 9 This is an illustration pointing to the present {RPT} time . For {RPT} the gifts {NEQ} and sacrifices that the priests offer are not able to cleanse {NEQ} the consciences of the people who bring them .
Heb.10:8 8ἀνώτερον, λέγων ὅτι, Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, οὐδὲ εὐδόκησας, (αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται)· 8 First , Christ said , You did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin , nor were you pleased with them ( though they are required by the law of Moses ) .
Heb.10:11 11καί, πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν, λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 11 Under the old covenant , {NEQ} {NEQ} the priest stands and ministers before the altar day after day , {NEQ} offering the same sacrifices again and again , which can never take away sins .
Heb.10:35 35μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν· ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν. 35 So do not throw away this {NEQ} confident trust in the Lord . Remember the great reward it brings you !
Heb.12:5 5καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται; Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· 5 And have you forgotten the encouraging words {RPT} God spoke to you as his children ? * He said , My child , * don’t make light of the LORD’s discipline , and don’t give up when he corrects you .
Heb.13:7 7μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 7 Remember your leaders who taught you the word of {NEQ} God . Think of {RPT} all the good that has come from their lives , and follow the example of their faith .
Jas.2:10 10ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ ἐν ἑνὶ γέγονεν πάντων ἔνοχος. 10 For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God’s laws .
Jas.4:14 14οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον ποία ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστε— πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη. 14 How do you know what your {NEQ} life will be like {NEQ} {NEQ} tomorrow ? {NEQ} Your life is like the morning fog {NEQ} it’s here {NEQ} a little while , then it’s gone .
1Pet.2:11 11ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 11 Dear friends , I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from {NEQ} worldly desires that wage war against your very souls .
2Pet.2:1 1ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι· οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι. ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· 2:1 But there were also false prophets in Israel , just as there will be false teachers among you . They will cleverly teach destructive heresies and even deny the Master who bought them . In this way , they will bring sudden destruction on themselves .
1Jn.1:2 2καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν. καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. 2   {NEQ} This one who is life itself was revealed to us , and we have seen him . And now we testify and proclaim to you that he is the one who is {RPT} eternal life . He was with the Father , and then he was revealed to us .
Rev.1:7 7ἰδού· ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν. καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμος— καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί· ἀμήν. 7 Look ! He comes with the clouds of heaven . And everyone will see him even those who pierced him . And all the nations of the world will mourn for him . Yes ! Amen !
Rev.1:12 12καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς. 12 {NEQ} When I turned to see who was speaking to me , {NEQ} I saw seven gold lampstands .
Rev.2:24 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν (τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ— ὡς λέγουσιν). οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 24 But I also have a message for the rest of you {RPT} in Thyatira who have not {RPT} {RPT} followed this {NEQ} false teaching ( deeper truths , as they call them {NEQ} depths of {NEQ} Satan , actually ) . I will ask nothing more of you
Rev.9:4 4καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 4 {NEQ} They were told not to harm the grass or plants or trees , but only the people who did not have the seal of {NEQ} God on their foreheads .
Rev.11:8 8καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καί Αἴγυπτος, ὅπου καὶ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 8 And their {NEQ} bodies will lie in the main street of Jerusalem , * the city that is figuratively called Sodom and Egypt , the city {NEQ} where their {NEQ} Lord was crucified .
Rev.12:13 13καὶ ὅτε εἶδεν δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 13 When the dragon realized that he had been thrown down to the earth , he pursued the woman who had given birth to the male child .
Rev.17:12 12καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον· ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 12 {NEQ} The ten horns of the beast {NEQ} are ten kings who have not yet risen to power . {NEQ} They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast .
Rev.19:2 2ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς· καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 2 {NEQ} His {NEQ} judgments are true and just . {NEQ} He has punished the great {RPT} prostitute who corrupted the earth with her {NEQ} immorality . {NEQ} He has avenged {RPT} the murder of his {NEQ} servants .
Rev.20:4 4καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς· καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν. καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. 4 Then I saw thrones , and the people sitting on them {NEQ} had been given the authority to judge {RPT} . And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of {NEQ} God . {NEQ} They had not worshiped the beast or his {NEQ} statue , nor accepted his mark on their {NEQ} forehead or {RPT} their {NEQ} hands . {NEQ} They all came to life again , and they reigned with {NEQ} Christ for a thousand years .