The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὁδός (o(dos, 3598)

Meanings

[a] journey, [a] way, [the] road, [the] way, [the] ways, [their] way, journey, of [the] way, path, paths, road, roads, roadways, streets, way, Way, way [about], way [into], ways

Greek-English Concordance: 101 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:12 12καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 12 When it was time to leave , they returned to their own {NEQ} country by another route , for God had warned them in a dream not to return to Herod .
Matt.3:3 3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 {RPT} {NEQ} The prophet Isaiah was speaking about John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Matt.4:15 15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 15 In the land of Zebulun and {RPT} of Naphtali , beside the sea , beyond the Jordan River , in Galilee {NEQ} where so many Gentiles live ,
Matt.5:25 25ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ. μήποτε, σὲ παραδῷ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· 25 When you are on the way to court with your adversary , settle your differences quickly . Otherwise , your accuser may hand you over to the judge , {NEQ} who will hand you over to an officer , and you will be thrown into prison .
Matt.7:13 13εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης. ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς. 13 You can enter God’s Kingdom only through the narrow gate . The highway {RPT} to {NEQ} hell * is {NEQ} broad , and its gate is wide for {NEQ} the many who choose that way .
Matt.7:14 14ὅτι δέ στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 14 {NEQ} But the gateway {RPT} to {NEQ} life is very narrow and the road {NEQ} is difficult , and only a few ever find it .
Matt.8:28 28καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι· χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 28 {NEQ} When Jesus arrived on the other side of the lake , in the region of the Gadarenes , * two men who were possessed by demons met him . They lived in {RPT} a cemetery and were so violent that no one could go through that {NEQ} area .
Matt.10:5 5τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 5 {NEQ} Jesus sent out the {NEQ} twelve apostles with these instructions {RPT} : Don’t go to the Gentiles {RPT} {RPT} or {RPT} {NEQ} the Samaritans ,
Matt.10:10 10μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον. ἄξιος γὰρ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 10 Don’t carry a traveler’s bag with {RPT} a change of clothes and sandals or even a walking stick . Don’t hesitate to accept hospitality , because those who work deserve to be fed {RPT} .
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.13:4 4καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. 4 {NEQ} As he scattered them across his field , some seeds fell on a footpath , and the birds came and ate them .
Matt.13:19 19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος. ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 19 The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the Kingdom and don’t understand it . Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their {NEQ} hearts .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.20:17 17καὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ. 17 {NEQ} As {NEQ} Jesus was going {NEQ} up to Jerusalem , he took the twelve disciples aside privately and told them what was going to happen to him .
Matt.20:30 30καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν. ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 30 {NEQ} {NEQ} Two blind men were sitting beside the road . When they heard that Jesus was coming that way , they began shouting , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.21:8 8 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 8 {NEQ} {NEQ} Most of the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others cut branches from the trees and spread them on the road .
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.21:32 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live , but you didn’t believe him , while {RPT} tax collectors and {RPT} prostitutes did {RPT} . And even when you saw this happening , you refused {NEQ} to believe him and repent of your sins .
Matt.22:9 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 9 Now go out to the street corners and invite everyone you see .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Mark.1:2 2καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 2 just as the prophet {RPT} Isaiah had written : Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way . * 
Mark.1:3 3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Mark.2:23 23καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν διαπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 23 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} Sabbath day as Jesus was walking through {RPT} some grainfields , {NEQ} his {NEQ} disciples began breaking off {NEQ} heads of grain to eat .
Mark.4:4 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 4 {NEQ} {NEQ} As he scattered it across his field , some of the seed fell on a footpath , and the birds came and ate it .
Mark.4:15 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 15 {NEQ} The seed that fell on the footpath represents {RPT} those who hear the message , {NEQ} only to have {NEQ} Satan come at once and take it away {NEQ} {RPT} .
Mark.6:8 8καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον— μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν· 8 {NEQ} He told them to take nothing for their journey except a walking stick no food , no traveler’s bag , no money . * 
Mark.8:3 3καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ. καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν. 3 {NEQ} If I send them home hungry {RPT} , they will faint along the way . For some of them have come a long distance .
Mark.8:27 27καὶ ἐξῆλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου. καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 27 {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples {NEQ} left Galilee and went up to the villages near Caesarea {NEQ} Philippi . As they were walking along , he asked them {RPT} , Who do {NEQ} people say I am ?
Mark.9:33 33καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος, ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; 33 After they arrived at Capernaum and settled in a house , Jesus asked his disciples , What were you discussing out on the road ?
Mark.9:34 34οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. 34 But they didn’t answer , because they had been arguing about {RPT} {RPT} {RPT} which of them was the greatest .
Mark.10:17 17καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς, καὶ γονυπετήσας αὐτόν, ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 17 {NEQ} As Jesus was starting out on his way to Jerusalem , a man came running up to him , {NEQ} knelt down {RPT} , and asked {RPT} , Good Teacher , what must I do to inherit eternal life ?
Mark.10:32 32ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς. καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. 32 They were now on the way up to Jerusalem , and {NEQ} Jesus was walking ahead of them . {NEQ} The disciples were filled with awe , and the people following behind were overwhelmed with fear . {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus once more began to describe {RPT} everything that was about to happen to him .
Mark.10:46 46καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ· (ὁ υἱὸς Τιμαίου) Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 46 Then they reached Jericho , and as Jesus and his {NEQ} disciples left town , {NEQ} a large crowd followed him . A blind beggar named Bartimaeus ( {NEQ} son of Timaeus ) was sitting beside the road .
Mark.10:52 52καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̔Ύπαγε, πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 52 And {NEQ} Jesus said to him , Go , for your {NEQ} faith has healed you . {NEQ} Instantly the man could see , and he followed Jesus down the road . * 
Mark.11:8 8καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 8 {NEQ} Many in the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others spread leafy branches they had cut in the fields .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Luke.1:76 76καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. 76 And you {RPT} , my little son , will be called the prophet of the Most High , because you will prepare the way for the Lord {RPT} .
Luke.1:79 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death , and {NEQ} to guide us to the path of peace .
Luke.2:44 44νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ. ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς. 44 because they assumed he was among the other travelers . But when he didn’t show up that evening , {NEQ} they started looking for him among their relatives and {RPT} friends .
Luke.3:4 4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Isaiah had spoken of John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him !
Luke.3:5 5πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται. καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 5 The valleys will be filled , and the mountains and hills made level . {NEQ} The curves will be straightened , and the rough places made {RPT} smooth .
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.8:5 5Ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 5 A farmer went out to plant his {NEQ} seed . {NEQ} As he scattered it across his field , some seed fell on a footpath , {NEQ} where it was stepped on , and the birds ate it .
Luke.8:12 12οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 12 {NEQ} The seeds that fell on the footpath represent those who hear the message , only to have the devil come and take it away from their {NEQ} hearts and prevent them from believing and being saved .
Luke.9:3 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον, μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε δύο χιτῶνας ἔχειν. 3 Take nothing for your journey , {NEQ} he instructed them . Don’t take a walking stick , {RPT} a traveler’s bag , {RPT} food , {RPT} money , * or even a change of clothes .
Luke.9:57 57καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 57 {NEQ} As they were walking along , someone said to Jesus , I will follow you wherever you go .
Luke.10:4 4μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα· καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 4 Don’t take any money with you , nor a traveler’s bag , nor an extra pair of sandals . And don’t stop to greet anyone on the road .
Luke.10:31 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 31 {NEQ} By chance a priest came along . But when he saw the man lying there , he crossed to the other side of the road and passed him by .
Luke.11:6 6ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω παραθήσω αὐτῷ. 6 {NEQ} A friend of mine has just arrived for a visit {RPT} , and I have nothing for him to eat .
Luke.12:58 58ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ. μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. 58 When you are on the way to court with your {NEQ} accuser , try to settle the matter {RPT} before you get there . Otherwise , your accuser may drag you before the judge , {NEQ} who will hand you over to an officer , {NEQ} who will throw you into prison .
Luke.14:23 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ̓Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος. 23 So his {NEQ} master said , Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come , so that the house {RPT} will be full .
Luke.18:35 35ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰερειχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 35 {NEQ} {NEQ} As Jesus approached Jericho , a blind beggar was sitting beside the road .
Luke.19:36 36πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 36 {NEQ} As he rode along , the crowds spread out their {NEQ} garments on the road ahead of him .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.24:32 32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 32 {NEQ} They said to each other , Didn’t our {NEQ} hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the Scriptures to us ?
Luke.24:35 35καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 35 Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road , and how they had recognized him as he was {NEQ} breaking the bread .
John.1:23 23ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου· καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης. 23 John replied in the words of the prophet Isaiah : I am a voice shouting in the wilderness , Clear the way for the LORD’s coming ! * 
John.14:4 4καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 4 And you know the way to where I am going .
John.14:5 5λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 5 No , we don’t know , Lord , Thomas said {RPT} . We have no idea where you are going , so how can we know the way ?
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
Acts.1:12 12τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ̓Όρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 12 Then the apostles returned to Jerusalem from the Mount {NEQ} of Olives , a distance of half a mile . * 
Acts.2:28 28ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. 28 You have shown me the way of life , and you will fill me with the joy of your {NEQ} presence . * 
Acts.8:26 26ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 26 As for Philip , an angel of the Lord said to him , Go south * down the {NEQ} desert road that runs from Jerusalem to Gaza {RPT} .
Acts.8:36 36ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 36 {NEQ} As they rode along , they came to some water , and the eunuch said , Look ! There’s some water ! Why can’t I be baptized ? * 
Acts.8:39 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 39 {NEQ} When they came up out of the water , the Spirit of the Lord snatched {NEQ} Philip away . The eunuch {NEQ} never saw him again but went on his {NEQ} way rejoicing .
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.9:17 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 17 So Ananias went and found Saul . He laid his hands on {RPT} him and said , Brother Saul , the Lord Jesus , who appeared to you on the road , has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit .
Acts.9:27 27Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον· καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 27 Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul . He also told them that Saul had preached boldly in the name of {NEQ} Jesus in Damascus .
Acts.13:10 10εἶπεν, πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης. οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας; 10 Then he said , You son of the devil , full of every sort of deceit and {RPT} fraud , and enemy of all that is good ! Will you never stop perverting the {RPT} true ways of the Lord ?
Acts.14:16 16ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 16 {RPT} In the past he permitted all the nations to go their own {NEQ} ways ,
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Acts.18:25 25οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 25 He had been taught the way of the Lord , and he taught others about {NEQ} Jesus with an enthusiastic spirit * and with accuracy . However , he knew only about John’s {NEQ} baptism .
Acts.18:26 26οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ. 26 {NEQ} {RPT} {NEQ} When Priscilla and Aquila heard him preaching boldly in the synagogue , they took him aside and {RPT} explained the way of {NEQ} God even more accurately .
Acts.19:9 9ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο, καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους. ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς· καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 9 But some became stubborn , rejecting his message and publicly speaking against the Way . So Paul left {RPT} the synagogue and took the believers with him . Then he held daily discussions at the lecture hall of Tyrannus .
Acts.19:23 23ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 23 About that {NEQ} time , serious trouble developed in Ephesus concerning the Way .
Acts.22:4 4ὃς ταύτην τὴν ὁδόν, ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. 4 {RPT} And I persecuted the followers of the Way , hounding some to death , arresting both men and women and throwing them in prison .
Acts.24:14 14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν. οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις· 14 But I admit {RPT} {RPT} that I follow the Way , which they call a cult . {NEQ} I worship the God of our ancestors , and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets .
Acts.24:22 22ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, ̔Όταν Λυσίας, χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς· 22 At that point {NEQ} Felix , who was quite familiar with the Way , adjourned the hearing and said , Wait until Lysias , the garrison commander , arrives . Then I will decide the case {RPT} .
Acts.25:3 3αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, (ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν). 3 They asked Festus as a favor to transfer Paul to Jerusalem ( planning to ambush and kill him on the way ) .
Acts.26:13 13ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 13 About noon , Your Majesty , as I was on the road , {NEQ} a light from heaven brighter than the sun shone down on me and my companions .
Rom.3:16 16σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· 16 Destruction and misery always follow them .
Rom.3:17 17καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 17 {NEQ} They don’t know where to find peace . * 
Rom.11:33 33ὦ, βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 33 Oh , how great are God’s riches and wisdom and knowledge ! How impossible it is for us to understand his {NEQ} decisions and {RPT} his {NEQ} ways !
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.12:31 31ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 31 So you should earnestly desire the most helpful {RPT} gifts . But now let me show you a way of life that is best of all .
1Thes.3:11 11αὐτὸς δὲ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς· 11 May {RPT} {NEQ} {NEQ} God our {NEQ} Father and our {NEQ} Lord Jesus bring us to you very soon .
Heb.3:10 10διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ, καὶ εἶπον, Ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου· 10 So I was angry {NEQ} with them , and I said , Their hearts always turn away from me . {NEQ} They refuse to do what I tell them .
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.10:20 20ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ· 20 By his death , * {RPT} Jesus opened {RPT} a new and life-giving way through the curtain into the Most Holy Place .
Jas.1:8 8ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 8 Their loyalty is divided between God and the world , and they are unstable in everything they do .
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
Jas.5:20 20γινώσκετε ὅτι ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 20 you can be sure that whoever brings the sinner back {RPT} will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins .
2Pet.2:2 2καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις· δι᾽ οὕς, ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· 2   {NEQ} Many will follow their evil teaching {NEQ} and shameful immorality . And because of these teachers , the way {NEQ} of truth will be slandered .
2Pet.2:15 15καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βεώρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν· 15 They have wandered off the right road and followed the footsteps of {NEQ} Balaam son of Beor , * who loved to earn money by doing wrong .
2Pet.2:21 21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 21 {NEQ} It would be better if they had never known the way to {NEQ} righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life .
Jude.1:11 11οὐαὶ αὐτοῖς· ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν, ἐπορεύθησαν· καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ, ἐξεχύθησαν· καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορέ, ἀπώλοντο. 11 What sorrow awaits them ! For they follow in the footsteps of {NEQ} Cain , who killed his brother . Like {NEQ} Balaam , they deceive people for money . And like {NEQ} Korah , they perish in their rebellion .
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations . * 
Rev.16:12 12καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 12 Then the sixth angel poured out his {NEQ} bowl on the {RPT} great {RPT} Euphrates River , and it dried up so that the kings {RPT} from the east could march their armies toward the west without hindrance .