The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὁμοίως (o(moios, 3668)

Meanings

in [the] same way, likewise, similarly

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.22:26 26ὁμοίως καὶ δεύτερος· καὶ τρίτος· ἕως τῶν ἑπτά. 26 But the second brother also died , and the third brother married her . This continued with all seven of them .
Matt.26:35 35λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 35 No ! {NEQ} Peter insisted {RPT} . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the other disciples vowed the same .
Matt.27:41 41ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες, μετὰ τῶν γραμματέων, καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, 41   The leading priests , the teachers of religious law , and the elders also mocked Jesus .
Mark.4:16 16καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν. 16 {NEQ} The seed on the rocky soil represents {NEQ} those who {NEQ} hear the message and immediately receive it with joy .
Mark.15:31 31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων· ἔλεγον, ̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 31   The leading priests and {NEQ} teachers of religious law also mocked Jesus . He saved others , they scoffed , but he can’t save himself !
Luke.3:11 11ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι. καὶ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω. 11 {NEQ} John replied {RPT} , If you have two shirts , give one to the poor . {NEQ} If you have food , share it with those who are hungry .
Luke.5:10 10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 10 His {RPT} {NEQ} partners , James and John , the sons of Zebedee , were also amazed . {NEQ} {NEQ} Jesus replied to {NEQ} Simon , Don’t be afraid ! From now on you’ll be fishing for people !
Luke.5:33 33οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων. οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 33 One day some people said to Jesus , John the Baptist’s {NEQ} disciples fast and pray regularly , and so do the disciples of the Pharisees . Why are your {NEQ} disciples always eating and drinking ?
Luke.6:31 31καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 31 {NEQ} Do to others {RPT} as you would like them to do to you .
Luke.10:32 32ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδών, ἀντιπαρῆλθεν. 32 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A Temple assistant  *  walked over and looked at him lying there , but he also passed by on the other side .
Luke.10:37 37 δὲ εἶπεν, ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 37 {NEQ} The man replied , The one who showed him mercy . Then {NEQ} Jesus said {RPT} , Yes , now go and {RPT} do the same .
Luke.13:3 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες, ὁμοίως, ἀπολεῖσθε. 3 Not at all {NEQ} {RPT} ! And you will perish , too , unless you repent of your sins and turn to God .
Luke.16:25 25εἶπεν δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 25 But Abraham said to him , Son , remember that during your {NEQ} lifetime you had everything you wanted , and Lazarus {NEQ} had nothing . So now he is here being comforted , and you are in anguish .
Luke.17:28 28ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ·— ἤσθιον ἔπινον, ἠγόραζον ἐπώλουν, ἐφύτευον ᾠκοδόμουν·— 28 And the world will be as it was in the days of Lot . People went about their daily business eating and drinking , buying and selling , farming and building
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
Luke.22:36 36εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν, ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν· καὶ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 36 But now , {NEQ} he said {RPT} , take your money and a traveler’s bag . And if you don’t have a sword , sell your {NEQ} cloak and buy one !
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.6:11 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων· ὅσον ἤθελον. 11   Then {NEQ} Jesus took the loaves , {NEQ} gave thanks to God , and distributed them to the people . Afterward he did the same with the fish . And they all ate as much as they wanted .
John.21:13 13ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 13 {NEQ} Then Jesus served them the bread and the fish {NEQ} .
Rom.1:27 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους· ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 27 And the men , instead of having normal sexual relations with {NEQ} women , burned with {NEQ} lust {RPT} for each other . Men did {NEQ} shameful things with other men , and as a result of this sin {RPT} , they suffered within themselves {NEQ} the penalty {RPT} they deserved .
1Cor.7:3 3τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 3 The husband should fulfill his wife’s sexual needs , and the wife should fulfill her husband’s needs .
1Cor.7:4 4 γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἀνήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ γυνή. 4 The wife gives authority over her body to her husband , and the husband gives authority over his body to his wife .
1Cor.7:22 22 γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 22 And remember , if you were a slave when the Lord called you , you are now free in the Lord . And if you were free when the Lord called you , you are now a slave of Christ .
Heb.9:21 21καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως, ἐράντισεν. 21 And in the same way , {NEQ} he sprinkled {NEQ} blood on the Tabernacle and on everything used for {NEQ} worship .
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
1Pet.3:1 1ὁμοίως, αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· ἵνα καί, εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου· κερδηθήσονται 3:1 In the same way , you wives must accept the authority of {NEQ} your husbands . Then , even if some refuse to obey the Good News , your godly {NEQ} lives will speak to them without any words . They will be won over
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
1Pet.5:5 5ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δέ, ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 5 In the same way , you younger men must accept the authority of the elders . And all of you , serve each other in {NEQ} humility , for {NEQ} God opposes the proud but favors the humble .  * 
Jude.1:8 8ὁμοίως μέντοι, καὶ οὗτοι— ἐνυπνιαζόμενοι— σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 8 In the same way , these people who claim authority from their dreams {NEQ} live immoral lives , {NEQ} defy authority , and scoff at supernatural beings .  * 
Rev.2:15 15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν, ὁμοίως. 15 In a similar way , you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching .
Rev.8:12 12καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης, καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ· τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως. 12 Then the fourth angel blew his trumpet , and one-third of the sun was struck , and one-third of the moon , and one-third of the stars , and they {RPT} {RPT} became dark . And one-third of the day was dark {RPT} , and also one-third of the night .