The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὁμολογέω (o(mologeo, 3670)

Meanings

acknowledge, confessed, confesses, confessing, does confess, having confessed, he confessed, he promised, I confess, I will confess, I will declare, one confesses, promised, they profess, they were confessing [him], we confess, will confess, you confess

Greek-English Concordance: 26 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:23 23καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι, Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 23 But I will reply {RPT} , I never knew you . Get away from {RPT} me , you who break God’s laws .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.14:7 7ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται. 7 so he promised with a vow to give her anything she wanted .
Luke.12:8 8λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 8 {NEQ} I tell you the truth , everyone who acknowledges {RPT} me publicly here on earth , the Son of {NEQ} Man  *  will also acknowledge {RPT} {RPT} in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels .
John.1:20 20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι, Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ Χριστός. 20 {NEQ} He came right out and said , I am not the Messiah .
John.9:22 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται. 22 His {NEQ} parents said this because they were afraid of the Jewish leaders , {NEQ} who had announced that {NEQ} anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue .
John.12:42 42ὅμως μέντοι, καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 42 Many people did believe in him , however , including some of the Jewish leaders . But they wouldn’t admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue .
Acts.7:17 17καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ. 17 As the time drew near when {NEQ} God would fulfill his {RPT} promise to {NEQ} Abraham , the number of our people in Egypt greatly increased .
Acts.23:8 8Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 8 for {NEQ} the Sadducees say there is no resurrection or angels or spirits , but the Pharisees believe in all of these .
Acts.24:14 14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν. οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις· 14 But I admit {RPT} {RPT} that I follow the Way , which they call a cult . {NEQ} I worship the God of our ancestors , and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets .
Rom.10:9 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 9 {NEQ} If you confess with your {NEQ} mouth that Jesus is Lord and believe in your {NEQ} heart that {NEQ} God raised him from the dead , you will be saved .
Rom.10:10 10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 10 For it is by believing in your heart that you are made right with God , and it is by confessing with your mouth that you are saved .
1Tim.6:12 12ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 12 Fight the good fight for the true faith . Hold tightly to the eternal life to which God has called you , {NEQ} which you have confessed so well before many witnesses .
Titus.1:16 16θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται. βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 16 Such people claim they know God , but they deny him by the way they live . They are detestable and disobedient , {NEQ} worthless for doing anything good .
Heb.11:13 13κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες· μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι· καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς· 13 All these people died still believing what God had promised them . They did not receive what was promised , but they saw it all from a distance and welcomed it . {NEQ} They agreed that they were foreigners and nomads here on {NEQ} earth .
Heb.13:15 15δι᾽ αὐτοῦ, ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 15 Therefore , let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to {NEQ} God , {NEQ} {NEQ} proclaiming our allegiance to his {NEQ} name .
1Jn.1:9 9ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 9   But if we confess our {NEQ} sins to him , he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness .
1Jn.2:23 23πᾶς ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 23 Anyone who denies the Son doesn’t have the Father , either . But anyone who acknowledges the Son has the Father also .
1Jn.4:2 2ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 2 This is how we know if they have the Spirit of {NEQ} God : If a person claiming to be a prophet {RPT}  *  acknowledges that Jesus Christ came in a real body , that person has the Spirit of {NEQ} God .
1Jn.4:3 3καὶ πᾶν πνεῦμα μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν, ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 3 But if someone claims to be a prophet and {RPT} does not acknowledge the truth about {NEQ} Jesus , that person is not from {NEQ} God . {NEQ} Such a person has the spirit of the Antichrist , which you heard {NEQ} is coming into the world and indeed is already here .
1Jn.4:15 15ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 15 All who confess that Jesus is the Son of {NEQ} God have {NEQ} God living in them , and they live in {NEQ} God .
2Jn.1:7 7ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον· οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν πλάνος καὶ ἀντίχριστος. 7 I say this because many deceivers have gone out into the world . They deny that Jesus Christ came  *  in a real body . Such a person is a deceiver and an antichrist .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .