The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὁράω (o(rao, 3708)

Meanings

do we see, has seen, have I seen, have seen, have you seen, having seen, having seen [this], he had seen, he has seen, he sees, I have seen, I see, see [that], see [that] you, see [to it that], see [to it], see to it [that], seeing, take care, they had seen, they have seen, to have seen, we have seen, we have seen [it], you have seen, you see

Greek-English Concordance: 56 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:4 4καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Όρα μηδενὶ εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 4 Then {NEQ} Jesus said to him , Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Matt.9:30 30καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 30 Then their {NEQ} eyes were opened , and they could see ! {NEQ} {NEQ} Jesus sternly warned them , Don’t tell anyone about this .
Matt.16:6 6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁρᾶτε. καί Προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 6 {NEQ} Watch out ! {NEQ} Jesus warned them . {NEQ} Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.24:6 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 6 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Mark.1:44 44καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Όρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 44 {NEQ} {RPT} {RPT} Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Mark.8:15 15καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, Ὁρᾶτε. βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου. 15 {NEQ} As they were crossing the lake , Jesus warned them , Watch out ! Beware of the yeast of the Pharisees and {RPT} {RPT} of Herod .
Mark.8:24 24καὶ ἀναβλέψας· ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 24 {NEQ} The man looked around . Yes , he said , I see {NEQ} people , but I can’t see them very clearly . They look like trees walking around .
Luke.1:22 22ἐξελθὼν δέ, οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 22 When he finally did come out , he couldn’t speak to them . Then they realized from {NEQ} his gestures {RPT} and his silence that he must have seen a vision in the sanctuary .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.12:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 15 Then he said {NEQ} {RPT} , Beware ! {NEQ} Guard against every kind of greed . {NEQ} {NEQ} Life is {RPT} not measured {RPT} by {NEQ} how much you own .
Luke.16:23 23καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ· ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 23 and his soul went to the place of the dead . * There , in torment , he saw {RPT} Abraham in the far distance with Lazarus at his {NEQ} side .
Luke.23:49 49εἱστήκεισαν δέ, πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. 49 But Jesus' {NEQ} {NEQ} friends , including the women who had followed him from {NEQ} Galilee , stood at a distance watching {RPT} .
Luke.24:23 23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν λέγουσαι, καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 23 {NEQ} They said his {NEQ} body was missing , and they had seen angels who told them Jesus is alive !
John.1:18 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 18 No one has ever seen God . But the unique One , who is himself God, * {RPT} is near to the {NEQ} Father’s heart . He has revealed God to us .
John.1:34 34κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ἐκλεκτός τοῦ θεοῦ. 34 I saw this happen to Jesus , so I testify that he is the Chosen One of {NEQ} God . * 
John.3:11 11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 11 I assure you , {NEQ} we tell you what we know and {RPT} have seen {RPT} , and yet you won’t believe our {NEQ} testimony .
John.3:32 32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 32 {RPT} He testifies about what he has seen and heard , but how few believe {NEQ} what he tells them !
John.4:45 45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 45 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} Yet the Galileans welcomed him , for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything {RPT} he did there .
John.5:37 37καὶ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 37 And the Father who sent me has testified about me himself . You have never heard his voice or seen him face to face ,
John.6:36 36ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 36 {NEQ} {NEQ} {NEQ} But you haven’t believed in me even though you have seen me .
John.6:46 46(οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις· εἰ μὴ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.) 46 ( Not that anyone has ever seen the Father ; only I , who was sent from {NEQ} God , {RPT} have seen him . )
John.8:38 38 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. 38 I am telling you what I saw when I was with my Father . But you are following the advice of your father .
John.8:57 57εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις· καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 57 {NEQ} The people said {NEQ} {RPT} , You aren’t even fifty years old . How can you say you have seen Abraham ? * 
John.9:37 37εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 37 {NEQ} You have seen him , {NEQ} Jesus said {RPT} , and he is {NEQ} speaking to you !
John.14:7 7εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 7 If you had really known me , {NEQ} you would know who my {NEQ} Father is . * From now on , you do know him and have seen him !
John.14:9 9λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 9 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Have I been with you all this time , Philip , and yet you still don’t know who I am ? Anyone who has seen me has seen the Father ! So why are you asking me to show him to you ?
John.15:24 24εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δέ, καὶ ἑωράκασιν, καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 24 If I hadn’t done such miraculous signs among them that no one else could do , they would not be guilty . But as it is , {NEQ} they have seen everything I did , yet they still hate me and my {NEQ} Father .
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.20:18 18ἔρχεται Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι, Ἑώρακα τὸν κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 18 Mary {NEQ} Magdalene found the disciples and told them , I have seen the Lord ! Then she gave them his message .
John.20:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω. 25 {NEQ} They told him , We have seen the Lord ! But he replied {RPT} , I won’t believe it unless I see the {NEQ} nail wounds in his {NEQ} hands , {NEQ} put my {NEQ} fingers into them , and place my {NEQ} hand into the wound in his {NEQ} side .
John.20:29 29λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, ἑώρακάς με πεπίστευκας. μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 29 Then {NEQ} Jesus told him , You believe because you have seen me . Blessed are those who {NEQ} believe without seeing me .
Acts.7:44 44 σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ· καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει· 44 Our {NEQ} ancestors carried the Tabernacle * with them through the wilderness . {RPT} {RPT} It was constructed according to the plan {RPT} God had shown to {NEQ} Moses .
Acts.8:23 23εἰς γὰρ χολὴν πικρίας, καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 23 for I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin .
Acts.22:15 15ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ, πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 15 For you are to be his witness , telling everyone what you have seen and heard .
1Cor.9:1 1οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 9:1 Am I not as free as anyone else ? Am I not an apostle ? Haven’t I seen Jesus our {NEQ} Lord with my own eyes ? Isn’t it because of my {NEQ} work that you belong to the Lord ?
Col.2:1 1θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί· 2:1 {NEQ} I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea , and for many other believers who have never met me personally .
Col.2:18 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων· εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of {NEQ} angels , * saying they have had visions about these things . Their sinful minds have made them proud ,
1Thes.5:15 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 15 See that no one pays back evil for evil , but always try to do {NEQ} good to each other and to all people .
Heb.2:8 8πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα· 8        You gave them authority over {RPT} all things . * Now when it says {RPT} {RPT} all things , it means nothing is left out {RPT} . {NEQ} But we have not yet seen {RPT} all things put under their authority .
Heb.8:5 5οἵτινες ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων· καθὼς κεχρημάτισται, Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ̔Όρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 5 They serve in a system of worship that is only a copy , {NEQ} a shadow of the real one in heaven . For when Moses was getting ready to build the Tabernacle , {NEQ} God gave him {NEQ} this warning : Be sure that you make everything according to the pattern {RPT} I have shown you here on the mountain . * 
Heb.11:27 27πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 27 It was by faith that Moses left the land of Egypt , not fearing the {NEQ} king’s anger . He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible .
Jas.2:24 24ὁρᾶτε, ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον. 24 So you see , {NEQ} we are shown to be right with God by what we do , {NEQ} not by faith alone .
1Pet.1:8 8ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε· εἰς ὃν ἄρτι, μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες· δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ, καὶ δεδοξασμένῃ· 8 You love him even though you have never seen him . Though you do not see him now , you trust him ; and you rejoice with a glorious , {NEQ} inexpressible joy .
1Jn.1:1 1̔Ὸ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀκηκόαμεν· ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν· περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς. 1:1 We proclaim to you the one who existed from the beginning , * whom we have heard {RPT} and seen . {RPT} We saw him with our own {NEQ} eyes and touched him with our own {NEQ} hands . He is the Word {NEQ} of life .
1Jn.1:2 2καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν. καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. 2   {NEQ} This one who is life itself was revealed to us , and we have seen him . And now we testify and proclaim to you that he is the one who is {RPT} eternal life . He was with the Father , and then he was revealed to us .
1Jn.1:3 3 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν, καὶ ὑμῖν ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν. καὶ κοινωνία δὲ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3   We proclaim {RPT} to you what we ourselves have actually seen and heard so that {RPT} you may have fellowship with us . And {NEQ} {RPT} our {RPT} fellowship is with the Father and with his {NEQ} Son , Jesus Christ .
1Jn.3:6 6πᾶς ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 6 Anyone who continues to live in him will not sin . But anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is .
1Jn.4:20 20ἐάν τις εἴπῃ ὅτι, Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν, οὐ δύναται ἀγαπᾶν; 20 If someone says , I love {NEQ} God , but hates a Christian brother or sister {RPT} , * that person is a liar ; for if we don’t love people {RPT} {RPT} we can see , how can we love {NEQ} God , whom we cannot see ?
3Jn.1:11 11ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν· ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν. 11 Dear friend , don’t let this bad example influence you . Follow only what is good . Remember that those who do good prove that they are {NEQ} God’s children , and those who do evil prove that they do not know {NEQ} God . * 
Rev.19:10 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 10 Then I fell down at his {NEQ} feet to worship him , but he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {RPT} brothers and sisters * who testify about their faith in Jesus . Worship only {NEQ} God . For the essence of {NEQ} prophecy is to give a clear witness for Jesus . * 
Rev.22:9 9καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον. 9 But he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {NEQ} brothers the prophets , as well as all who obey what is written in this {NEQ} book . Worship only {NEQ} God !