The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οἶδα (oida, 1492)

Meanings

[and Jesus] having known, [so] you knew, did know, did recognize, didknow, do know, do know [about], do you know, do you know [the meaning of], does know, had known, had realized, had you known, has known, have known, have known [it], having known, having perceived, having seen, he does know, he had known, he knew, I do know, I doknow, I had known, I have known, I know, I was knowing, knew, know, know [this], knowing, knowing [them], known, knows, may know, they did know, they do know, they had known, they knew, they know, to [the] one knowing, to know, we do know, we doknow, we know, we may know, will know, you do know, you doknow [how], you had known, you have known, you knew, you know, you know [how], you may know

Greek-English Concordance: 640 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.9:4 4καὶ εἰδὼς Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν, Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 4 {NEQ} Jesus {NEQ} knew * what they were thinking , so he asked them , Why do you have such evil thoughts in your {NEQ} hearts ?
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.12:25 25εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται. καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 25 {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts and replied {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A town or family splintered by feuding will fall apart .
Matt.15:12 12τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 12 Then the disciples came to him and asked , Do you realize you offended {NEQ} the Pharisees by what you just said ?
Matt.20:22 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. 22 But {NEQ} Jesus answered by saying to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {NEQ} I am about to drink ? Oh yes , they replied {RPT} , we are able !
Matt.20:25 25 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 25 But {NEQ} Jesus called them together and said , You know that the rulers in this world lord it over their people , and officials flaunt their authority over those under them .
Matt.21:27 27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 27 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.22:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 29 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.24:42 42γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 42 So you , too , must keep watch ! For you don’t know what day your {NEQ} Lord is coming .
Matt.24:43 43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 43 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would keep watch and not {RPT} permit his {NEQ} house to be broken into .
Matt.25:12 12 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 12 But he called back , Believe me , I don’t know you !
Matt.25:13 13γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 13 So you , too , must keep watch ! For you do not know the day or {NEQ} hour of my return .
Matt.25:26 26ἀποκριθεὶς δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα, 26 But the {NEQ} master replied {RPT} , You wicked and lazy servant ! If you knew {NEQ} I harvested crops I didn’t plant and gathered crops I didn’t cultivate ,
Matt.26:2 2Οἴδατε, ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 2 As you know , {NEQ} {NEQ} Passover begins in two days , and the Son of {NEQ} Man * will be handed over to {NEQ} be crucified .
Matt.26:70 70 δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων. λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 70 But Peter denied it in front of everyone . I don’t know what you’re talking about , he said .
Matt.26:72 72καὶ πάλιν, ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι, Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 72 {NEQ} Again Peter denied it , this time with an oath . I don’t even know the man , he said .
Matt.26:74 74τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν— ὅτι, Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 74 {NEQ} Peter swore , A curse on me if I’m lying I don’t know the man ! And immediately the rooster crowed .
Matt.27:18 18(ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.) 18 ( {NEQ} He knew very well that the religious leaders had arrested Jesus out of envy . )
Matt.27:65 65ἔφη αὐτοῖς Πειλᾶτος, ̓Έχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 65 {NEQ} Pilate replied {RPT} , Take guards and secure it the best you can .
Matt.28:5 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν, τὸν ἐσταυρωμένον, ζητεῖτε· 5 Then the angel spoke to the women . Don’t be afraid {RPT} ! he said . {NEQ} {NEQ} I know you are looking for Jesus , who was crucified .
Mark.1:24 24λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 24 Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Mark.1:34 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases , and he cast out many demons . But because the demons knew who he was , he did not allow them to speak .
Mark.2:10 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς. λέγει τῷ παραλυτικῷ, 10 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said ,
Mark.4:13 13καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 13 Then Jesus said to them , If you can’t understand the meaning of {NEQ} this parable , {NEQ} how will you understand all the other parables ?
Mark.4:27 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται, νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 27 Night and day , while he’s asleep or awake , {NEQ} the seed sprouts and grows , but he does not understand how it happens .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.9:6 6οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 6 He said this because he didn’t really know what else to say , for they were all terrified .
Mark.10:19 19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς. μὴ μοιχεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. μὴ ἀποστερήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 19 But to answer your question , you know the commandments : You must not murder . You must not commit adultery . You must not steal . You must not testify falsely . You must not cheat anyone . Honor your {NEQ} father and {NEQ} mother . * 
Mark.10:38 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 38 But {NEQ} Jesus said to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {RPT} I am about to drink ? {NEQ} Are you able to be baptized with the baptism of suffering {RPT} I must be baptized with ?
Mark.10:42 42καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 42 So {NEQ} Jesus called them together and said {RPT} , You know that the rulers in this world lord it over their people , and {RPT} officials flaunt their authority over those under them .
Mark.11:33 33καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 33 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And {NEQ} Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:15 15δῶμεν μὴ δῶμεν; δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 15 Should we pay them , or shouldn’t we ? {NEQ} Jesus saw through their {NEQ} hypocrisy and said {RPT} , Why are you trying to trap me ? Show me a Roman coin , * and I’ll tell you .
Mark.12:24 24ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.13:33 33βλέπετε· ἀγρυπνεῖτε. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν. 33 And since you don’t know when that time will come , be on guard ! Stay alert * !
Mark.13:35 35γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται— ὀψέ, μεσονύκτιον, ἀλεκτοροφωνίας, πρωί. 35 You , too , must keep watch ! For you don’t know when the master of the household will return {RPT} in the evening , {RPT} at midnight , {RPT} before dawn , or at daybreak .
Mark.14:40 40καὶ πάλιν ἐλθών, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι. καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 40 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open . And they didn’t know what to say {RPT} .
Mark.14:68 68 δὲ ἠρνήσατο. λέγων, Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. καί, ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 68 But Peter denied it . I don’t know {RPT} {RPT} what you’re talking about , he said , and he went out {RPT} into the entryway . Just then , a rooster crowed . * 
Mark.14:71 71 δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι, Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 71 {NEQ} Peter swore , A curse on me if I’m lying I don’t know this {NEQ} man {RPT} you’re talking about !
Luke.2:49 49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 49 But why {NEQ} did you need to search {RPT} ? {NEQ} he asked {RPT} {RPT} . Didn’t you know that I must be in my {NEQ} Father’s house ? * 
Luke.4:34 34̓Έα. τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 34 Go away ! Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Luke.4:41 41ἐξήρχετο δέ, καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 41 {NEQ} Many were possessed by demons ; and the demons came out at his command , shouting , {NEQ} You are the Son of {NEQ} God ! But because they knew he was the Messiah , he rebuked them and refused to let them speak .
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.8:53 53καὶ κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 53 But the crowd laughed at him because they all knew she had died .
Luke.9:33 33καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς— μίαν σοί, καὶ μίαν Μωυσεῖ, καὶ μίαν Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς λέγει. 33 As Moses and Elijah were starting to leave {RPT} , {NEQ} Peter {NEQ} {NEQ} {RPT} , not even knowing what he was saying , blurted out , Master , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Luke.9:47 47 δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ. 47 But {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts , so he brought a little child {RPT} to his side .
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:17 17αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα, εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται. καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 17 {NEQ} He knew their {NEQ} thoughts , so he said {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A family splintered by feuding will fall apart .
Luke.11:44 44οὐαὶ ὑμῖν· ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα· καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 44 Yes , what sorrow awaits you ! For you are like {RPT} hidden {RPT} graves in a field . {NEQ} {RPT} People {RPT} walk over them without knowing the corruption they are stepping on .
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.12:56 56ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν. 56 You fools ! You know how to interpret the weather signs of the earth and {NEQ} sky , but you don’t know how to interpret the present times .
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.13:27 27καὶ ἐρεῖ, λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. 27 And he will reply , I tell you , I don’t know you or where you come from . Get away from {RPT} me , all you who do evil .
Luke.18:20 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς. μὴ φονεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 But to answer your question , you know the commandments : You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not testify falsely . Honor {NEQ} your father and {NEQ} mother . * 
Luke.19:22 22λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε· πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα, 22 You wicked servant ! the king roared {RPT} . Your own words condemn you . If you knew that {RPT} I’m a hard man who takes what isn’t mine and harvests crops {RPT} I didn’t plant ,
Luke.20:7 7καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 7 So they finally replied that they didn’t know {RPT} .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.22:34 34 δὲ εἶπεν, Λέγω σοι Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 34 But Jesus said , Peter , let me tell you something . Before the rooster {NEQ} crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
Luke.22:57 57 δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 57 But Peter denied it . Woman , he said , I don’t even know him !
Luke.22:60 60εἶπεν δὲ Πέτρος, ̓Άνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 60 But {NEQ} Peter said , Man , I don’t know what you are talking about . And immediately , while he was still speaking , the rooster crowed .
Luke.23:34 34 δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 34 {NEQ} {NEQ} Jesus said , Father , forgive them , for they don’t know what they are doing . * And the soldiers gambled for his {NEQ} clothes by throwing dice . * 
John.1:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 26 {NEQ} John told them , I baptize with * water , but right here in the crowd is someone you do not recognize .
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.2:9 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δέ, διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος. 9 When {NEQ} the master of ceremonies tasted the water that was now wine , {NEQ} not knowing where it had come from ( though , of course , the servants knew ) , he called the bridegroom over .
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:11 11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 11 I assure you , {NEQ} we tell you what we know and {RPT} have seen {RPT} , and yet you won’t believe our {NEQ} testimony .
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.4:22 22ὑμεῖς προσκυνεῖτε οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. 22 You Samaritans know very little about the one you worship , while we {RPT} Jews know all about him , for {NEQ} salvation comes through the Jews .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:32 32 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 32 But Jesus replied {RPT} , I have a kind of food {RPT} you know nothing about .
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
John.5:13 13 δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 13 {NEQ} The man didn’t know , for {NEQ} Jesus had disappeared into the crowd .
John.5:32 32ἄλλος ἐστὶν μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 32 But someone else is also {NEQ} testifying about me , and I assure you that everything {RPT} he says about me is true .
John.6:6 6τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 6 {NEQ} {RPT} {NEQ} He was testing Philip , for he already knew what he was going to do .
John.6:42 42καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, υἱὸς Ἰωσήφ; οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. πῶς νῦν λέγει ὅτι, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 42 {NEQ} They said , Isn’t this Jesus , the son of Joseph ? We know his {NEQ} father and {NEQ} mother . How can he say , I came down from {NEQ} heaven ?
John.6:61 61εἰδὼς δὲ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 61 {NEQ} {NEQ} Jesus was aware that his {NEQ} disciples were complaining {NEQ} {NEQ} , so he said to them , Does this offend you ?
John.6:64 64ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν. (ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν.) 64 But {NEQ} some of you do not {RPT} believe me . ( For {NEQ} Jesus knew from the beginning which {NEQ} ones didn’t believe , and he knew who {NEQ} would betray him . )
John.7:15 15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; 15 {NEQ} The people * were surprised when they heard him . How does he know so much when he hasn’t been trained ? they asked .
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.7:29 29ἐγὼ οἶδα αὐτὸν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμί, κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 29 But I know him because I come from him , and he sent me to you .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.8:19 19ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καί, τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 19 {NEQ} Where is your {NEQ} father ? they asked {RPT} . Jesus answered , Since you don’t know who I am , you don’t know who my {NEQ} Father is . If you knew me , you would also know my {NEQ} Father .
John.8:37 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε. ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι λόγος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 37 Yes , I realize that you are descendants of Abraham . And yet some of you are trying to kill me because there’s no room in your hearts for {RPT} my {RPT} message .
John.8:55 55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 55 but you don’t even know him . {NEQ} I know him . If I said {NEQ} otherwise , I would be as great a liar as you ! But I do know him and obey him .
John.9:12 12καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα. 12 Where is he now ? {NEQ} they asked {RPT} . I don’t know , he replied .
John.9:20 20ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη, 20 {NEQ} His {NEQ} parents replied , We know {RPT} this is our {NEQ} son and that he was born blind ,
John.9:21 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 21 but we don’t know how he can see or who healed him . {RPT} {RPT} {RPT} Ask him . He is old enough to speak for himself .
John.9:24 24ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ, ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 24 So for the second time they called in the man who had been blind and told him , {NEQ} God should get the glory for this , * because we know this {NEQ} man Jesus is a sinner .
John.9:25 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα· ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. 25 {NEQ} I don’t know whether he is a sinner , the man replied . But I know this : {NEQ} I was blind , and now I can see !
John.9:29 29ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 29 We know {NEQ} {NEQ} God spoke to Moses , but we don’t even know where this man comes from .
John.9:30 30ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν· ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 30 Why , that’s very strange ! the man replied {RPT} . He healed my {NEQ} eyes , and yet {NEQ} you don’t know where he comes from ?
John.9:31 31οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 31 We know that {NEQ} God doesn’t listen to sinners , but he is ready to hear those who worship him and do his {RPT} {NEQ} will .
John.10:4 4ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 4 After he has gathered his own flock , he walks ahead of them , and they follow him because they know his {NEQ} voice .
John.10:5 5ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν· ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 5 {NEQ} They won’t follow a stranger ; {NEQ} they will run from him because they don’t know his {NEQ} voice .
John.11:22 22ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός. 22 But even now I know that {NEQ} God will give you whatever you ask {NEQ} {RPT} .
John.11:24 24λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 24 Yes , {NEQ} Martha said {RPT} , {NEQ} {NEQ} he will rise when everyone else {NEQ} rises , at the last day .
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.11:49 49εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν, Καιάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν. 49 {NEQ} Caiaphas , who {RPT} was high priest at {NEQ} that time , * said {RPT} , You don’t know what you’re talking about !
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.13:3 3εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει. 3 Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to {NEQ} God .
John.13:7 7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ὸ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι· γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 7 Jesus replied {RPT} , You don’t understand now what I am doing , but someday you will .
John.13:11 11ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν,· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι, Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 11 For Jesus knew who would betray him . That is what he meant when he said , Not all of you are clean .
John.13:17 17εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 17 Now that you know these things , God will bless you for doing them .
John.13:18 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην. ἀλλ᾽ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 18 I am not saying these things to all of you ; I know the ones I have chosen . But {NEQ} this fulfills the Scripture that says , The one who eats my {NEQ} food has turned against me {RPT} . * 
John.14:4 4καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 4 And you know the way to where I am going .
John.14:5 5λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 5 No , we don’t know , Lord , Thomas said {RPT} . We have no idea where you are going , so how can we know the way ?
John.14:7 7εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 7 If you had really known me , {NEQ} you would know who my {NEQ} Father is . * From now on , you do know him and have seen him !
John.15:15 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 15 I no longer call you slaves , because a master doesn’t confide in his {NEQ} slaves . Now you are my friends , since I have told you everything the Father told me .
John.15:21 21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 21 {NEQ} They will do all this to you because of me , for they have rejected the one who sent me .
John.16:18 18ἔλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 18 {NEQ} And what does he mean by a little while ? We don’t understand {RPT} {RPT} .
John.16:30 30νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 30 Now we understand that you know everything , and there’s no need to question {NEQ} you . From this we believe that you came from God .
John.18:2 2ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 2 Judas , the betrayer {NEQ} {NEQ} {RPT} , knew this place , because Jesus had often gone there with his {NEQ} disciples .
John.18:4 4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, ἐξῆλθεν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; 4 Jesus {NEQ} fully realized all that was going to happen to him , so he stepped forward to meet them . Who are you looking for ? {NEQ} he asked {RPT} .
John.18:21 21τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν εἶπον ἐγώ. 21 Why are you asking me this question ? Ask those who heard me {RPT} . They know what I said .
John.19:10 10λέγει οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 10 {NEQ} Why don’t you talk to me ? {NEQ} Pilate demanded {RPT} . Don’t you realize that I have the power to release you or {RPT} {RPT} crucify you ?
John.19:28 28μετὰ τοῦτο εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ γραφὴ λέγει, Διψῶ. 28 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus knew that his mission was now finished , and to fulfill {NEQ} Scripture he said , I am thirsty . * 
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.20:2 2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητήν, ὃν ἐφίλει Ἰησοῦς. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 2 She ran {NEQ} and found Simon Peter and {RPT} the other disciple , the one whom {NEQ} Jesus loved . {NEQ} She said {RPT} , They have taken the Lord’s body out of the tomb , and we don’t know where they have put him !
John.20:9 9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 9 for until then they still hadn’t understood the Scriptures that said Jesus must rise from the dead .
John.20:13 13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι, Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 13 Dear woman , why are you crying ? {NEQ} the angels asked her . Because they have taken away my {NEQ} Lord , she replied {RPT} , and I don’t know where they have put him .
John.20:14 14ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 14 {RPT} {RPT} She turned to leave and saw someone standing there . It was Jesus , but she didn’t recognize him .
John.21:4 4πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 4 At dawn Jesus was standing on the beach , but the disciples couldn’t see {NEQ} who he was .
John.21:12 12λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν. 12 Now come and have some breakfast ! {NEQ} Jesus said {RPT} . {NEQ} None of the disciples dared to ask him , Who are you ? They knew {NEQ} it was the Lord .
John.21:15 15ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 15 After breakfast {NEQ} Jesus asked {NEQ} Simon Peter , Simon son of John , do you love me more than these ? * Yes , Lord , Peter replied {RPT} , you know {NEQ} I love you . Then feed my {NEQ} lambs , Jesus told him .
John.21:16 16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 16 Jesus repeated the question {RPT} : Simon son of John , do you love me ? Yes , Lord , Peter said {RPT} , you know {NEQ} I love you . Then take care of my {NEQ} sheep , Jesus said {RPT} .
John.21:17 17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 17 A third time he asked him , Simon son of John , do you love me ? {NEQ} Peter was hurt that Jesus asked {RPT} the question a third time . {NEQ} He said {RPT} , Lord , you know everything . You know that I love you . {NEQ} Jesus said {RPT} , Then feed my {NEQ} sheep .
John.21:24 24οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα. καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν. 24 This {RPT} disciple is the one who testifies to these events and {RPT} has recorded them here . And we know that his {NEQ} account of these things is accurate .
Acts.2:22 22ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι, καὶ τέρασι, καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε· 22 People of Israel , listen ! {NEQ} {RPT} {RPT} God publicly {RPT} endorsed {NEQ} {RPT} Jesus the Nazarene {RPT} * by doing powerful miracles , {NEQ} wonders , and signs {RPT} through him , as you well know .
Acts.2:30 30προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ. 30 But he was a prophet , and he knew {RPT} {NEQ} God had promised {RPT} with an oath that one of David’s own descendants would sit on his {NEQ} throne .
Acts.3:16 16καὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ— τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε— ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ πίστις δι᾽ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν. 16 {NEQ} {NEQ} Through faith in the name of Jesus , this man was healed and you know how crippled he was before . {NEQ} {RPT} Faith {RPT} in {RPT} Jesus' {NEQ} name has healed him before your very eyes .
Acts.3:17 17καὶ νῦν ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν· 17 {NEQ} {NEQ} Friends , * I realize that what you {NEQ} and your {NEQ} leaders did to Jesus was done in ignorance .
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Acts.7:40 40εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν, γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ. 40 They told {NEQ} Aaron , Make us some gods who can lead us , for we don’t know what has become of this {NEQ} Moses {RPT} , who brought us out of Egypt .
Acts.10:37 37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάνης. 37 You know what happened throughout {NEQ} Judea , beginning in {NEQ} Galilee , after John began preaching his message of {NEQ} baptism {RPT} .
Acts.12:9 9καὶ ἐξελθών, ἠκολούθει. καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 9 So Peter left the cell , following the angel . But all the time he thought it was a vision . {NEQ} He didn’t realize {NEQ} it was actually happening .
Acts.12:11 11καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 11 {NEQ} {NEQ} Peter finally came to his senses . {NEQ} It’s really true ! he said . {NEQ} The Lord has sent his {NEQ} angel and saved me from Herod and from what the {NEQ} Jewish leaders * had planned to do to me !
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.19:32 32ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι, ἔκραζον, ἦν γὰρ ἐκκλησία συνκεχυμένη· καί, οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 32 Inside , the people were all shouting , some one thing and some another . {NEQ} Everything was in confusion . In fact , most of them didn’t even know why they were there .
Acts.20:22 22καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ· τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς, 22 And now I am bound by the Spirit * to go to Jerusalem . I don’t know what awaits me {RPT} {RPT} ,
Acts.20:25 25καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 25 And now I know that none of you to whom I have preached the Kingdom will ever see me again .
Acts.20:29 29ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται, μετὰ τὴν ἄφιξίν μου, λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου. 29 I know that false teachers , like vicious wolves , will come in among you after I {NEQ} leave , not sparing the flock .
Acts.23:5 5ἔφη τε Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς, γέγραπται γὰρ ὅτι, ̓Άρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 5 I’m sorry , brothers . I didn’t realize {NEQ} he was the high priest , {NEQ} {NEQ} Paul replied , for the Scriptures say , You must not speak evil of any of your rulers . * 
Acts.24:22 22ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, ̔Όταν Λυσίας, χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς· 22 At that point {NEQ} Felix , who was quite familiar with the Way , adjourned the hearing and said , Wait until Lysias , the garrison commander , arrives . Then I will decide the case {RPT} .
Acts.26:4 4τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι· 4 As the Jewish leaders are well aware , I {RPT} was given a thorough Jewish training from my {RPT} earliest childhood among my own people and in Jerusalem .
Acts.26:27 27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις— 27 King Agrippa , do you believe the prophets ? I know {NEQ} you do
Rom.2:2 2οἴδαμεν δὲ ὅτι, τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν, ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 2 And we know that {NEQ} God , in his justice , will punish anyone who does {NEQ} such things .
Rom.3:19 19οἴδαμεν δέ, ὅτι ὅσα νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς κόσμος τῷ θεῷ· 19 Obviously , {NEQ} {NEQ} the law applies to those to whom it was given {RPT} , for its purpose is to keep people from having excuses , and to show that the entire world is guilty before {NEQ} God .
Rom.5:3 3οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα, ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται· 3 We can rejoice , too , when we run into {NEQ} problems and trials , for we know that they help us develop endurance .
Rom.6:9 9εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνῄσκει· θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 9 We are sure of this because Christ was raised from the dead , and he will never die again . Death no longer has any power over him .
Rom.6:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; 16 Don’t you realize that you become the slave of whatever you choose to obey ? {RPT} You {RPT} can be a slave {RPT} {RPT} to sin , which leads to death , or you can choose to obey God , which leads to righteous living .
Rom.7:7 7τί οὖν ἐροῦμεν; νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλά, τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις. 7 Well then , am I suggesting that the law of God is sinful ? Of course not ! In fact , it was the law that showed me my sin . {NEQ} {NEQ} I would never have known that coveting is wrong if the law had not said , You must not covet . * 
Rom.7:14 14οἴδαμεν γάρ, ὅτι νόμος πνευματικός ἐστιν· ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 14 So the trouble is not with {NEQ} the law , for it is spiritual and good . The trouble is with me , for I am all too human , a slave to {NEQ} sin .
Rom.7:18 18οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ. 18 And I know that nothing good lives in me , that is , in my {NEQ} sinful nature . * {NEQ} I want to do what is right , but I can’t .
Rom.8:22 22οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· 22 For we know that all {NEQ} creation has been groaning {NEQ} as in the pains of childbirth right up to the present time .
Rom.8:26 26ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν. τὸ γάρ, τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν· ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις· 26 And the Holy Spirit helps us in our {NEQ} weakness . {NEQ} For example , we don’t know what {NEQ} God wants us to pray for . But the Holy Spirit {RPT} prays for us with groanings that cannot be expressed in words .
Rom.8:27 27 δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. 27 And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying , for the Spirit pleads for us believers in harmony with God’s own will .
Rom.8:28 28οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ θεὸς εἰς ἀγαθὸν τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 28 And we know that {NEQ} God causes everything to work together * for the good of those who love {NEQ} God {RPT} and are called according to his purpose for them .
Rom.11:2 2οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, 2 No , {NEQ} God has not rejected his own {NEQ} people , whom he chose from the very beginning . {NEQ} {NEQ} Do you realize what the Scriptures say about this ? {NEQ} Elijah the prophet {NEQ} complained to {NEQ} God about {NEQ} the people of Israel and said ,
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
Rom.14:14 14οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινόν, δι᾽ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 14 I know and am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food , in and of itself , is wrong to eat . But if someone believes it is wrong , then for that person it is wrong .
Rom.15:29 29οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 29 And I am sure that when I come {RPT} {RPT} , Christ will richly bless our time together .
1Cor.1:16 16(ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον, λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.) 16 ( Oh yes , I also baptized the household of {NEQ} Stephanas , but I don’t remember baptizing {NEQ} anyone else . )
1Cor.2:2 2οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. 2 For I decided that while I was with you I would forget everything except Jesus Christ , {NEQ} the one who was crucified .
1Cor.2:11 11τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} {NEQ} No one can know a person’s thoughts except that {NEQ} person’s own spirit , and no one can know {NEQ} God’s thoughts except {NEQ} God’s own Spirit .
1Cor.2:12 12ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν (ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ) ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 12 And we {NEQ} have received {RPT} God’s {RPT} Spirit ( not the world’s {NEQ} spirit ) , so we can know the wonderful things {NEQ} God has freely given us .
1Cor.3:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ; 16 Don’t you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of {NEQ} God lives in * you ?
1Cor.5:6 6οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; 6 Your {NEQ} boasting about this is terrible . Don’t you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough ?
1Cor.6:2 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 2 {NEQ} Don’t you realize that someday we believers will judge the world ? And since you are going to judge the world , can’t you decide even these little things among yourselves ?
1Cor.6:3 3οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε βιωτικά; 3 Don’t you realize that we will judge angels ? So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life .
1Cor.6:9 9 οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, 9 {NEQ} Don’t you realize that those who do wrong will not inherit the Kingdom of God ? Don’t fool yourselves . {RPT} Those who indulge in sexual sin , or who worship idols , or commit adultery , or are male prostitutes , or practice homosexuality ,
1Cor.6:15 15οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο· 15 Don’t you realize that your {NEQ} bodies are actually parts of Christ ? {NEQ} Should a man take his body , which is part of {NEQ} Christ , and join it to a prostitute ? Never !
1Cor.6:16 16 οὐκ οἴδατε ὅτι κολλώμενος τῇ πόρνῃ, ἓν σῶμά ἐστιν; ̓Έσονται γάρ, φησίν, Οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 16 And don’t you realize that if a man joins himself to a prostitute , he becomes one body with her ? For the Scriptures say , The two are united into one . * 
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
1Cor.7:16 16τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 16 {NEQ} Don’t you wives realize that your husbands might be saved because of you ? And don’t you husbands realize that your wives might be saved because of you ?
1Cor.8:1 1περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων· οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. γνῶσις φυσιοῖ, δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 8:1 Now regarding your question about {NEQ} food that has been offered to idols . Yes , we know that we all have knowledge about this issue . But while {NEQ} knowledge makes us feel important , it is {NEQ} {NEQ} love that strengthens the church .
1Cor.8:4 4περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων; οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς. 4 So , what about {NEQ} eating {NEQ} meat that has been offered to idols ? Well , we all know that an idol is not really a god and that there is only one God .
1Cor.9:13 13οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται. 13 Don’t you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple ? And those who serve at the altar get a share of the sacrificial offerings .
1Cor.9:24 24οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 24 Don’t you realize that in a race everyone {NEQ} runs , but only one person gets the prize ? So run to win !
1Cor.11:3 3θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι· ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός. 3 But there is one thing I want you to know : {NEQ} The head of every man is {NEQ} Christ , {NEQ} the head of woman is {NEQ} man , and the head of {NEQ} Christ is {NEQ} God . * 
1Cor.12:2 2οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. 2 You know that when you were still pagans , you were led astray and swept along in worshiping {RPT} speechless {RPT} idols .
1Cor.13:2 2καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 2 {NEQ} If I had the gift of prophecy , and if I understood all of God’s secret plans and possessed all {NEQ} knowledge , and if I had such {NEQ} faith that I could move mountains , but didn’t love others , I would be nothing .
1Cor.14:11 11ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 11 But if I don’t understand a language , I will be a foreigner to someone who speaks it , and the one who speaks it will be a foreigner to me .
1Cor.14:16 16ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου, πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν; 16 For if you praise God only in the spirit , how can those who don’t understand you praise God along with you ? How can they join you in {NEQ} giving thanks when they don’t understand what you are saying ?
1Cor.15:58 58ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι· περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 58 So , my dear brothers and sisters , be strong and immovable . Always work enthusiastically for the Lord , for you know that nothing you do for the Lord is ever useless .
1Cor.16:15 15παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·) 15 You know that Stephanas and his household were the first of the harvest of believers {NEQ} in Greece , * and they are spending their lives in service {NEQ} to God’s people . {NEQ} I urge you , dear brothers and sisters , * 
2Cor.1:7 7καὶ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. 7 {NEQ} We {NEQ} are confident {RPT} {NEQ} that as you share in our sufferings , you will also share in the comfort God gives us .
2Cor.4:14 14εἰδότες ὅτι ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν, καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 14 We know that God , who raised the Lord Jesus , * will also raise us with Jesus and present us to himself together with you .
2Cor.5:1 1οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 5:1 For we know that when this earthly {NEQ} tent we live in is taken down ( that is , when we die and leave this earthly body ) , we will have a house in {NEQ} heaven , an eternal body made for us by God himself and not by human hands .
2Cor.5:6 6θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου· 6 So we are always confident , even though we know that as long as we live in these bodies we are not at home with the Lord .
2Cor.5:11 11εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν· θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δέ, καί, ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 11 Because we understand our fearful responsibility to the Lord , we work hard to persuade others . {NEQ} {NEQ} God knows we are sincere , and I hope you know this , too .
2Cor.5:16 16ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα. εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν· ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 16 So we have stopped evaluating others from a human point of view . At one time we thought of Christ merely from a human point of view . How differently we know him now !
2Cor.9:2 2οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι· καί, τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. 2 For I know how eager you are to help , {RPT} and I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece * were ready to send an offering a year ago . In fact , it was your {NEQ} enthusiasm that stirred up {NEQ} many of the Macedonian believers to begin giving .
2Cor.11:11 11διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; θεὸς οἶδεν. 11 Why ? Because I don’t love you ? {NEQ} God knows that I do .
2Cor.11:31 31 θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν, (ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας,) ὅτι οὐ ψεύδομαι. 31 {NEQ} God , {NEQ} the Father of our Lord Jesus , who is worthy of eternal praise , knows {NEQ} I am not lying .
2Cor.12:2 2οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα— θεὸς οἶδεν— ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 2 {NEQ} I {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} * was caught up to the third heaven fourteen years ago . Whether {RPT} {NEQ} I was in my body or out of my body , I don’t know only {NEQ} God knows .
2Cor.12:3 3καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, (εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, θεὸς οἶδεν) 3 Yes , only {NEQ} God knows whether I was in my body or outside my body {RPT} {RPT} . But I do know {RPT} {RPT} {RPT}
Gal.2:16 16εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου. ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 16 {NEQ} Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ , not by obeying the law . And we have believed in Christ Jesus , so that we might be made right with God because of our faith in Christ , {NEQ} not because we have obeyed the law . For no one will ever be made right with God by obeying the law . * 
Gal.4:8 8ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεόν, ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς. 8 {NEQ} Before you Gentiles knew God , you were slaves to so-called {NEQ} gods that do not even exist .
Gal.4:13 13οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον· 13 Surely you remember that I was sick when I first brought you the Good News .
Eph.1:18 18πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις· 18 I pray that your {NEQ} hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called {NEQ} his holy people who {RPT} are his {NEQ} rich and {RPT} glorious {RPT} inheritance .