The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οἶκος (oikos, 3624)

Meanings

[a] house, [a] house [divided], [his] home, [the] home, [the] house, home, house, house [itself], house [of God], household, households, houses, of [the] house

Greek-English Concordance: 113 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.9:7 7καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 7 And the man jumped up and went {NEQ} home {RPT} !
Matt.10:6 6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα— οἴκου Ἰσραήλ. 6 but only to the people of Israel God’s {RPT} lost {RPT} sheep .
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.12:4 4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God , and he and his companions broke the law by eating {NEQ} the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat .
Matt.12:44 44τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 44 Then it says , I will return to the person {RPT} I came from . So it returns and finds its former home empty , swept , and in order .
Matt.15:24 24 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα— οἴκου Ἰσραήλ. 24 Then Jesus said to the woman , I was sent only to help God’s {RPT} lost {RPT} sheep the people of Israel .
Matt.21:13 13καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν. 13 {NEQ} He said to them , The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer , but you have turned it into a den of thieves ! * 
Matt.23:38 38ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 38 And now , look , your {NEQ} house {RPT} is abandoned and desolate . * 
Mark.2:1 1καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν, ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν. 2:1 {NEQ} When Jesus returned to Capernaum several days later , the news spread quickly that he was back home .
Mark.2:11 11Σοὶ λέγω ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 11 {RPT} {RPT} Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Mark.2:26 26πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ (ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως) καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν. 26 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God ( during the days when Abiathar was high priest ) and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat . He also gave {NEQ} some to his companions .
Mark.3:20 20καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος· ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 20 One time Jesus entered a house , and the crowds began to gather again . Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat .
Mark.5:19 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, ̔Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 19 But Jesus said {RPT} , {NEQ} No , {RPT} go {RPT} {NEQ} home to your family , and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been {RPT} .
Mark.5:38 38καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. 38 {NEQ} When they came to the home of the synagogue leader , {NEQ} Jesus saw much commotion and weeping and wailing .
Mark.7:17 17καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 17 Then Jesus went into {RPT} a house to get away from the crowd , and his {NEQ} disciples asked him what he meant by the parable he had just used .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.8:3 3καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ. καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν. 3 {NEQ} If I send them home hungry {RPT} , they will faint along the way . For some of them have come a long distance .
Mark.8:26 26καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ, λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς. 26 {NEQ} Jesus sent him away {NEQ} {NEQ} {RPT} , saying , Don’t go back into the village on your way home .
Mark.9:28 28καί, εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν, ἐπηρώτων αὐτόν, ̔Ότι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 28 Afterward , when Jesus was alone in {RPT} the house with his {NEQ} disciples , they asked him , Why couldn’t we cast out that evil spirit ?
Mark.11:17 17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 17 {NEQ} He said to them , {NEQ} The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer for all {NEQ} nations , but you have turned it into a den of thieves . * 
Luke.1:23 23καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 23 When Zechariah’s week of {NEQ} service in the Temple {NEQ} was over , he returned {NEQ} {NEQ} home .
Luke.1:27 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 27 to a virgin {NEQ} named {RPT} {RPT} Mary . She was engaged to be married to a man {RPT} named Joseph , a descendant of King David .
Luke.1:33 33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας· καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 33 And he will reign over Israel * forever ; {NEQ} his {NEQ} Kingdom will never end !
Luke.1:40 40καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου. καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλεισάβετ. 40 where Zechariah lived . {NEQ} She entered {RPT} the house and greeted {NEQ} Elizabeth .
Luke.1:56 56ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 56 {NEQ} Mary stayed with Elizabeth about three months and then went back to her own {NEQ} home .
Luke.1:69 69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 69 {NEQ} He has sent us a mighty Savior * from the royal line of his servant David ,
Luke.2:4 4ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυείδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ· 4 And because Joseph was a descendant of King David , he had to go {NEQ} {NEQ} to Bethlehem in {NEQ} Judea , David’s {RPT} ancient home . {NEQ} {NEQ} He traveled there from the village of Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.5:25 25καὶ παραχρῆμα, ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 25 And immediately , as everyone watched , the man jumped up , picked up his mat , and went {NEQ} home {RPT} praising {NEQ} God .
Luke.6:4 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν. καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests can eat . He also gave some to his companions .
Luke.7:10 10καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες, εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 10 And when the officer’s friends returned to his house , they found the slave completely healed .
Luke.7:36 36ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη. 36 {NEQ} One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him , so Jesus went to {RPT} his {NEQ} home and sat down to eat . * 
Luke.8:39 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. 39 No , go back to your {NEQ} family , and tell them everything {NEQ} God has done for you . So he went all through the town proclaiming the great things {NEQ} Jesus had done for him .
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:61 61εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε, πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. 61 {NEQ} {NEQ} Another said , Yes , Lord , I will follow you , but first let me say good-bye to my family .
Luke.10:5 5εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 5 Whenever you enter {RPT} someone’s home , first say , May God’s peace be on this {NEQ} house .
Luke.11:17 17αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα, εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται. καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 17 {NEQ} He knew their {NEQ} thoughts , so he said {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A family splintered by feuding will fall apart .
Luke.11:24 24ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν. καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον. 24 When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , searching for rest . But when it finds none , {NEQ} it says , I will return to the person I came from .
Luke.11:51 51ἀπὸ αἵματος ̔Άβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου, τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah , who was killed between the altar and the sanctuary . Yes , it will certainly be charged against {RPT} this {NEQ} generation .
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.12:52 52ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν, πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσίν— καὶ δύο ἐπὶ τρισίν. 52 {NEQ} From now on {NEQ} families will be split apart , three in favor of me , and two against or two in favor and three against .
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.14:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. 14:1 One Sabbath day Jesus went to eat dinner in the home of a {NEQ} leader of the Pharisees , and the people were watching him closely .
Luke.14:23 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ̓Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος. 23 So his {NEQ} master said , Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come , so that the house {RPT} will be full .
Luke.15:6 6καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 6 {NEQ} When he arrives , he will call together his friends and {RPT} neighbors , saying {RPT} , Rejoice with me because I have found my {RPT} lost {RPT} sheep .
Luke.16:4 4ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. 4 Ah , I know how to ensure that I’ll have plenty of friends who will give me a home when I am fired .
Luke.16:27 27εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. 27 Then the rich man said , {NEQ} Please , Father Abraham , at least send him to my {NEQ} father’s {NEQ} home .
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 14 I tell you , this sinner , not the Pharisee , returned {NEQ} home {RPT} justified before God . For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.19:5 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε· σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 5 {NEQ} When Jesus came by , he looked up at Zacchaeus and called him by name . Zacchaeus ! he said . Quick , come down ! {NEQ} I must be a guest in your {NEQ} home today .
Luke.19:9 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι, Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. 9 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , Salvation has come to this {NEQ} home today , for this man has shown himself to be a true son of Abraham .
Luke.19:46 46λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Καὶ ἔσται οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 46 He said to them , The Scriptures declare , {NEQ} My {NEQ} Temple will be a house of prayer , but you have turned it into a den of thieves . * 
John.2:16 16καί, τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν, εἶπεν, ̓Άρατε ταῦτα ἐντεῦθεν. μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 16 Then , going over to the people who sold {NEQ} doves , he told them , Get these things out of here . Stop turning my {NEQ} Father’s {NEQ} house into a marketplace !
John.2:17 17ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 17 Then his {NEQ} disciples remembered {NEQ} this prophecy from the Scriptures : {NEQ} Passion for God’s {NEQ} house will consume me . * 
John.7:53 53Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 53 Then the meeting broke up , and everybody went {RPT} {NEQ} home .
John.11:20 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 20 {NEQ} When {NEQ} Martha got word that Jesus was coming , she went to meet him . But Mary stayed in the house .
Acts.2:2 2καὶ ἐγένετο, ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. 2 {NEQ} Suddenly , there was a sound from {NEQ} heaven like the roaring of a mighty windstorm , and it filled the house where they were sitting .
Acts.2:36 36ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν θεὸς τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 36 So let everyone in Israel know for certain that {NEQ} God has made this {NEQ} Jesus , whom you crucified , to be {RPT} both Lord and Messiah !
Acts.2:46 46καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας— 46 {NEQ} They worshiped together at the Temple each day , met in {NEQ} homes for the Lord’s Supper , and shared their meals with great joy and generosity * 
Acts.5:42 42πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι· Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 42 And every day , in the Temple and from house to house , they continued to teach and preach this message : Jesus is the Messiah .
Acts.7:10 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου. καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 and rescued him from all his {NEQ} troubles . And God gave him favor before Pharaoh , king of Egypt . God also gave Joseph unusual wisdom , so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace {RPT} .
Acts.7:20 20ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς— καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός. 20 At that time Moses was born {NEQ} a beautiful child in {NEQ} God’s eyes . His parents cared for him at {NEQ} home for three months .
Acts.7:42 42ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ. καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 42 Then {NEQ} God turned away from them and abandoned them to serve the stars of {NEQ} heaven as their gods ! In the book of the prophets {NEQ} it is written , Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those forty years in the wilderness , Israel ?
Acts.7:47 47Σολομὼν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 47 But it was Solomon who actually built it {RPT} .
Acts.7:49 49 οὐρανός μοι θρόνος, καὶ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει κύριος· ̓Ὴ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 49 {NEQ} Heaven is my throne , and the earth is my footstool . Could you build me a temple as good as that ? asks the LORD . Could you build me such a {NEQ} resting place ?
Acts.8:3 3Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν· κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 3 But Saul was going everywhere to destroy the church . He went from house to house , dragging out both men and women to throw them into prison .
Acts.10:2 2εὐσεβής, καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός. 2 He was a devout , {NEQ} God-fearing man , as was everyone in his {NEQ} household . He gave generously to the poor and prayed regularly to {NEQ} God .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.11:12 12εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 12 {NEQ} The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles . These six {NEQ} brothers here {NEQ} accompanied me , and we soon entered {RPT} the home of the man who had sent for us .
Acts.11:13 13ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον· 13 {NEQ} He told us how an angel had appeared to him in his {NEQ} home and had told him , Send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.11:14 14ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς οἶκός σου. 14 He will tell you how you and everyone in your {NEQ} household can be saved !
Acts.16:15 15ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν. λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 15 {NEQ} {NEQ} She was baptized along with other members of her household , and she asked us to be her guests . If you agree that I am a true believer in the Lord , she said , come and stay {RPT} at my {NEQ} home . And she urged us until we agreed .
Acts.16:31 31οἱ δὲ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ σωθήσῃ, σὺ καὶ οἶκός σου. 31 {NEQ} They replied , Believe in the Lord Jesus and you will be saved , {RPT} along with everyone in your {NEQ} household .
Acts.16:34 34ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ. 34 {NEQ} He brought them into his house and set a meal before them , and he and his entire household rejoiced because they all believed in {NEQ} God .
Acts.18:8 8Κρίσπος δέ, ἀρχισυνάγωγος, ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ, σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες, ἐπίστευον, καὶ ἐβαπτίζοντο. 8 Crispus {NEQ} , the leader of the synagogue , and everyone in his {NEQ} household believed in the Lord . Many others in {NEQ} Corinth also heard Paul , became believers , and were baptized .
Acts.19:16 16καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, κατακυριεύσας ἀμφοτέρων, ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους, ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 16 Then the man with {RPT} the {RPT} evil spirit leaped on {RPT} them , overpowered them , and attacked them with such violence that they fled from {RPT} the {NEQ} house , naked and battered .
Acts.20:20 20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς, δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους· 20 {NEQ} I never shrank back from {NEQ} telling you what you {NEQ} needed to hear , either publicly or in your homes .
Acts.21:8 8τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς Καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 8 {NEQ} The next day we went on to Caesarea and stayed at {RPT} the home of Philip the Evangelist , one of the seven men who had been chosen to distribute {RPT} {RPT} {RPT} food .
Rom.16:5 5καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου· ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 5 Also give my greetings to the church that meets in their home . Greet my {NEQ} dear friend Epenetus . He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ .
1Cor.1:16 16(ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον, λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.) 16 ( Oh yes , I also baptized the household of {NEQ} Stephanas , but I don’t remember baptizing {NEQ} anyone else . )
1Cor.11:34 34εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι. 34 If you are really hungry , eat at home so you won’t bring judgment upon yourselves when you meet together . {NEQ} I’ll give you instructions about the other matters after I arrive .
1Cor.14:35 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 35 {NEQ} If they have any questions , they should ask their husbands at home , for it is improper for women to speak in church meetings . * 
1Cor.16:19 19ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας· ἀσπάζεται ὑμᾶς, ἐν κυρίῳ, πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 19 The churches here in the province of Asia * send greetings {RPT} in the Lord , as do {RPT} Aquila and Priscilla * and all the others who gather in their home for church meetings .
Col.4:15 15ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφούς, καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 15 Please give my greetings to our brothers and sisters * at Laodicea , and to Nympha and the church that meets in her house .
1Tim.3:4 4τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· 4 He must manage his own family well , having children who respect and obey him .
1Tim.3:5 5εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται; 5 For if a man cannot manage his own household , how can he take care of God’s church ?
1Tim.3:12 12διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 12 A deacon must be faithful to his wife , and he must manage his children and household well .
1Tim.3:15 15ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι· ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 15 so that {NEQ} if I am delayed , you will know how people must conduct themselves in the household of God . This is the church of the living God , which is the pillar and foundation of the truth .
1Tim.5:4 4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 But if she has children or grandchildren , their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them . {NEQ} This is something that pleases {NEQ} God .
2Tim.1:16 16δῴη ἔλεος κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν· καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη· 16 May the Lord show special kindness to {NEQ} Onesiphorus and all his family because he often visited and encouraged me . He was never ashamed of me because I was {NEQ} {NEQ} in chains .
2Tim.4:19 19ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 19 Give my greetings to Priscilla and Aquila and those living in the household of Onesiphorus .
Titus.1:11 11οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν· οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες μὴ δεῖ· αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 11 They must be silenced , because they are turning whole families away from the truth by their false teaching . And they do it only for money .
Phlm.1:2 2καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ. 2 and to our sister Apphia , and to our {NEQ} fellow soldier Archippus , and to the church that meets in your house .
Heb.3:2 2πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 2 For he was faithful to God , who appointed him , just as Moses served faithfully when he was entrusted with God’s entire * {NEQ} house .
Heb.3:3 3πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου κατασκευάσας αὐτόν· 3 But Jesus deserves far more glory than Moses , just as a person who builds a house deserves more praise than the house itself .
Heb.3:4 4πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, δὲ πάντα κατασκευάσας θεός. 4 For every house has a builder , but the one who built everything is God .
Heb.3:5 5καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων· εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων· 5 {NEQ} Moses was certainly faithful in {RPT} God’s {NEQ} house as a servant . His work was an illustration of the truths God would reveal later .
Heb.3:6 6Χριστὸς δέ, ὡς υἱός, ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ· οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος κατάσχωμεν. 6 But Christ , as the Son , is in charge of God’s entire {NEQ} house . And we are God’s house , if we keep our courage and {NEQ} remain confident in our hope in Christ . * 
Heb.8:8 8μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν· 8 But when God found fault with the people , he said : {NEQ} The day is coming , says the LORD , when I will make a new covenant with the people of Israel and {RPT} {RPT} {RPT} Judah .
Heb.8:10 10ὅτι αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 10 But this is the new covenant {RPT} I will make with the people of Israel on that {NEQ} day , * says the LORD : I will put my laws in their {NEQ} minds , and I will write them on their hearts . {NEQ} I will be their God , and they will be my people .
Heb.10:21 21καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 21 And since we have a great High Priest who rules over {NEQ} God’s {NEQ} house ,
Heb.11:7 7πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ· δι᾽ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 7 It was by faith that Noah built a large boat to save his {NEQ} family from the flood . He obeyed God , who warned him about things that had never happened before . By his faith Noah condemned the rest of the world , and he received the righteousness that comes by {NEQ} faith .
1Pet.2:5 5καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός· εἰς ἱεράτευμα ἅγιον· ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 5 And you are living stones that God is building into his spiritual temple . What’s more , you are his holy priests . * Through the mediation of Jesus Christ , you offer spiritual sacrifices that please {NEQ} God .
1Pet.4:17 17ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα, ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 17 For the time {NEQ} has come for {NEQ} judgment , and it must begin with {NEQ} God’s {NEQ} household . And if judgment begins with us , what terrible fate awaits those who have never obeyed {NEQ} God’s {NEQ} Good News ?