The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οἶνος (oinos, 3631)

Meanings

[when] wine, to wine, wine, wine [is put], with wine

Greek-English Concordance: 34 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.9:17 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται. ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 17 And no one puts new wine into old wineskins . For the old skins would burst from the pressure , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins . {NEQ} New wine is stored in new wineskins so that both are preserved .
Matt.27:34 34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον, καὶ γευσάμενος, οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 34 The soldiers gave him wine mixed with bitter gall , but when he had tasted it , he refused to drink it .
Mark.2:22 22καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήξει οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 22 And no one puts new wine into old wineskins . For the wine would burst the wineskins , and the wine and the skins would both be lost . {NEQ} New wine calls for new wineskins .
Mark.15:23 23καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 23 {NEQ} They offered him wine drugged with myrrh , but he refused it .
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth .  * 
Luke.5:37 37καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς· καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. 37 And no one puts new wine into old wineskins . For the {RPT} new wine would burst the wineskins , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins .
Luke.5:38 38ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 38 {NEQ} New wine must be stored in new wineskins .
Luke.7:33 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης Βαπτιστὴς μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 33 For John the Baptist didn’t spend his time eating bread or drinking wine , and you say , He’s possessed by a demon .
Luke.10:34 34καὶ προσελθών, κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον. ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 34 {NEQ} Going over to him , the Samaritan soothed his {NEQ} wounds with olive oil and wine and bandaged them . Then he put the man on his own donkey and took him to an inn , where {NEQ} he took care of him .
John.2:3 3καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 3 The wine supply ran out during the festivities , so {NEQ} Jesus' {NEQ} mother told him , They have no more wine .
John.2:9 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δέ, διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος. 9 When {NEQ} the master of ceremonies tasted the water that was now wine , {NEQ} not knowing where it had come from ( though , of course , the servants knew ) , he called the bridegroom over .
John.2:10 10καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν. καί, ὅταν μεθυσθῶσιν, τὸν ἐλάσσω. σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 10 A host always serves the best wine first , {NEQ} he said {RPT} . Then , when everyone has had a lot to drink , he brings out the less expensive wine . But you have kept the best {RPT} until now !
John.4:46 46ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ. 46 As he traveled through {NEQ} Galilee , he came to {NEQ} Cana , where he had turned the water into wine . {NEQ} There was a government official in nearby Capernaum whose {NEQ} son was very sick .
Rom.14:21 21καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ἀδελφός σου προσκόπτει. 21 It is better not {NEQ} to eat meat or drink wine or do anything else if it might cause another {NEQ} believer to stumble .
Eph.5:18 18καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ἐστὶν ἀσωτία· ἀλλά, πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 18 {NEQ} Don’t be drunk with wine , because that will ruin your life . Instead , be filled with the Holy Spirit ,
1Tim.3:8 8διακόνους ὡσαύτως· σεμνούς, μὴ διλόγους· μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς· 8 In the same way , deacons must be well respected and have integrity . They must not be heavy drinkers or {RPT} dishonest with money .
1Tim.5:23 23μηκέτι ὑδροπότει· ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. 23 Don’t drink only water . {NEQ} You ought to drink a little wine for the sake of your stomach {NEQ} {NEQ} because you are sick so often .
Titus.2:3 3πρεσβύτιδας ὡσαύτως, ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς· μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας· καλοδιδασκάλους. 3 Similarly , teach the older women to live in a way that honors God . They must not slander others or be heavy drinkers .  *  Instead , they should teach others what is good .
Rev.6:6 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 6 And I heard {NEQ} a voice from among the four living beings say , A loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day’s pay {RPT} .  *  And don’t waste  *  the olive oil and {NEQ} wine .
Rev.14:8 8καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν, λέγων, ̓Έπεσεν— ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη— ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 8 Then another angel followed him through the sky , shouting , Babylon is fallen that great city is fallen because she made all the nations of the world drink {NEQ} {NEQ} the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality .
Rev.14:10 10καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ· τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 10 {NEQ} {RPT} must drink {NEQ} the wine of {NEQ} God’s {NEQ} anger . {NEQ} It has been poured full strength into God’s {NEQ} cup of {NEQ} wrath . And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy {RPT} angels and the Lamb .
Rev.16:19 19καὶ ἐγένετο πόλις μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· 19 The {RPT} great city of Babylon split into three sections , and the cities {NEQ} of many nations fell into heaps of rubble . So {NEQ} God remembered all of Babylon’s {RPT} {RPT} sins , and he made her drink the cup that was filled with the wine of his {NEQ} {NEQ} fierce wrath .
Rev.17:2 2μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 2 The kings of the world have committed adultery with her , and the people who belong to this world have been made drunk by the wine of her {NEQ} immorality .
Rev.18:3 3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν· καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 3 For all the nations have fallen because of the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality . {NEQ} The kings of the world have committed adultery with her . Because of her desires for {NEQ} extravagant luxury , {NEQ} the merchants of the world have grown rich .
Rev.18:13 13καὶ κιννάμωμον, καὶ ἄμωμον, καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον, καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ κτήνη, καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων, καὶ ῥεδῶν, καὶ σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 13 She also bought cinnamon , {RPT} spice , {RPT} incense , {RPT} myrrh , {RPT} frankincense , {RPT} wine , {RPT} olive oil , {RPT} fine flour , {RPT} wheat , {RPT} cattle , {RPT} sheep , {RPT} horses , {RPT} chariots , and bodies that is , human slaves .
Rev.19:15 15καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου, τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ, τοῦ παντοκράτορος. 15   {NEQ} From his {NEQ} mouth came a sharp sword to strike down the nations {RPT} {RPT} . {NEQ} {RPT} He will rule them with an iron rod . {RPT} {NEQ} He will release the fierce {NEQ} wrath {NEQ} of God , the Almighty , {NEQ} like juice flowing from a winepress .