The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὖν (oun, 3767)

Meanings

now, then, then [can], then [that], therefore, therefore [came], therefore [do], therefore [that], thus

Greek-English Concordance: 493 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:17 17πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David , {NEQ} {RPT} fourteen from David to the Babylonian exile , and {RPT} fourteen from the Babylonian exile to the Messiah .
Matt.3:8 8ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God .
Matt.3:10 10ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , {NEQ} every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.5:23 23ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 23 So if you are presenting a sacrifice at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you ,
Matt.5:48 48ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 48 But you are to be perfect , even as your {NEQ} Father {NEQ} in heaven is perfect .
Matt.6:2 2ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου— ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν— ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 2 When {NEQ} you give to someone in need , don’t do as the hypocrites do blowing trumpets {RPT} in the synagogues and {RPT} {RPT} streets to call attention to their acts of charity ! I tell you the truth , they have received all the reward they will ever get .
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.6:9 9οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 9 {NEQ} Pray like this {RPT} : Our {NEQ} Father in {NEQ} heaven , may your {NEQ} name be kept holy .
Matt.6:22 22 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. 22 Your eye is a lamp that provides light for your body . When your {NEQ} eye is good , your whole {NEQ} body is filled with light .
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.6:31 31μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν; Τί πίωμεν; Τί περιβαλώμεθα; 31 So don’t worry about these things , saying , What will we eat ? {NEQ} What will we drink ? {NEQ} What will we wear ?
Matt.6:34 34μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς. 34 So don’t worry about {NEQ} tomorrow , for {NEQ} tomorrow will bring its own worries . {NEQ} Today’s {NEQ} trouble is enough for today .
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.9:38 38δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 38 So pray to the Lord who is in charge of the harvest ; ask him to send more workers into his {NEQ} fields .
Matt.10:16 16ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 16 Look , I am sending you out as sheep among wolves . So be as shrewd as {NEQ} snakes and harmless as {NEQ} doves .
Matt.10:26 26μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς. οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. 26 But don’t be afraid of those who threaten you . For the time is coming when everything that is covered {RPT} will be revealed , and all that is secret {RPT} {RPT} will be made known to all .
Matt.10:31 31μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 31 So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.12:12 12πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. 12 And how much more valuable is a person than a sheep ! Yes , the law permits a person to do good on the Sabbath .
Matt.12:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη. πῶς οὖν σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; 26 And if {NEQ} Satan is casting out {NEQ} Satan , he is divided and fighting against himself . {NEQ} His own {NEQ} kingdom will not survive .
Matt.13:18 18ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος· 18 {RPT} Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds :
Matt.13:27 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 27 {NEQ} The farmer’s {NEQ} workers went to him and said , Sir , the field where {NEQ} you planted that good seed is full of weeds ! Where did they come from ?
Matt.13:28 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 28 An enemy has done this ! {NEQ} the farmer exclaimed {RPT} . {NEQ} Should we pull out the weeds ? {NEQ} they asked {RPT} .
Matt.13:40 40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. 40 {NEQ} Just as the weeds are sorted out and burned in the fire , so it will be at the end of the world .
Matt.13:56 56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 56 {NEQ} All his {NEQ} sisters {NEQ} live right here among us . {NEQ} Where did he learn all these things ?
Matt.17:10 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 10 Then his disciples asked him , {NEQ} Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:26 26πεσὼν οὖν δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. 26 But the man fell down before his master and begged him , Please , be patient with me , and I will pay it all {RPT} .
Matt.18:29 29πεσὼν οὖν σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτόν· λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. 29 {NEQ} His {NEQ} fellow servant fell down before him and begged for a little more time {RPT} . Be patient with me , and I will pay it {RPT} , he pleaded .
Matt.18:31 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 31 {NEQ} When some of the other servants {RPT} saw this , they were very upset . {NEQ} They went to the king {RPT} and told him everything that had happened .
Matt.19:6 6ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία, οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 6 Since they are no longer two but one , {NEQ} let no one split apart what {NEQ} God has joined together .
Matt.19:7 7λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; 7 Then why did Moses say in the law that a man could give his wife a written notice of divorce and send her away ? * they asked {RPT} .
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.21:40 40ὅταν οὖν ἔλθῃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 40 When {NEQ} the owner of the vineyard returns , Jesus asked , what do you think he will do {NEQ} to those farmers ?
Matt.22:9 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 9 Now go out to the street corners and invite everyone you see .
Matt.22:17 17εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 17 Now tell us what you think about this : Is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Matt.22:21 21λέγουσιν Καίσαρος. τότε, λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 21 Caesar’s , they replied . Well , then , he said {RPT} , give {NEQ} to Caesar what belongs to Caesar , and give to {NEQ} God what belongs to {NEQ} God .
Matt.22:28 28ἐν τῇ ἀναστάσει, οὖν, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 28 So tell us , whose wife will she be in the resurrection ? For all {NEQ} seven were married to her .
Matt.22:43 43λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν Δαυείδ, ἐν πνεύματι, καλεῖ αὐτόν Κύριον; λέγων, 43 Jesus responded {RPT} , Then why does David , speaking under the inspiration of the Spirit , call the Messiah my Lord ? For David said ,
Matt.22:45 45εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτόν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 45 Since David called the Messiah my Lord , how can the Messiah be his son ?
Matt.23:3 3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε. λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 So practice and obey whatever they tell you , but don’t follow their example . For they don’t practice {NEQ} what they teach .
Matt.23:20 20 οὖν ὀμόσας, Ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 20 {NEQ} When you swear by the altar , you are swearing by it and by everything {NEQ} on it .
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Matt.24:42 42γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 42 So you , too , must keep watch ! For you don’t know what day your {NEQ} Lord is coming .
Matt.25:13 13γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 13 So you , too , must keep watch ! For you do not know the day or {NEQ} hour of my return .
Matt.25:27 27ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζείταις; καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 27 why didn’t you deposit my money in the bank ? At least I could {NEQ} have gotten some interest on it .
Matt.25:28 28ἄρατε, οὖν, ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 28 Then he ordered , Take the money from this servant , and give it to the one with the ten bags of silver .
Matt.26:54 54πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 54 But if I did , how {NEQ} would the Scriptures be fulfilled that describe what must happen now ?
Matt.27:17 17συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν— τὸν Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 17 {NEQ} As the crowds gathered before {NEQ} Pilate’s house that morning , he asked them , Which one do you want me to release to you {NEQ} Barabbas , or Jesus who is called the Messiah ?
Matt.27:22 22λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες, Σταυρωθήτω. 22 {NEQ} Pilate responded {RPT} , Then what should I do with Jesus who is called the Messiah ? They shouted back , Crucify him !
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.10:9 9 οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 9 {NEQ} let no one split apart what {NEQ} God has joined together .
Mark.11:31 31καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 31 {NEQ} They talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask why {NEQ} we didn’t believe John .
Mark.13:35 35γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται— ὀψέ, μεσονύκτιον, ἀλεκτοροφωνίας, πρωί. 35 You , too , must keep watch ! For you don’t know when the master of the household will return {RPT} in the evening , {RPT} at midnight , {RPT} before dawn , or at daybreak .
Mark.15:12 12 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 12 {NEQ} {NEQ} Pilate {NEQ} asked them , Then what should I do with this man you call the king of the Jews ?
Mark.16:19 19 μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 19 When the Lord Jesus had finished talking with them , he was taken up into {NEQ} heaven and sat down in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Luke.3:7 7ἔλεγεν οὖν, τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 {NEQ} When the crowds came to John for baptism , he said , You brood of snakes ! Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.3:9 9ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 9 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Luke.3:10 10καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν ποιήσωμεν; 10 {NEQ} The crowds asked {RPT} , What {NEQ} should we do ?
Luke.3:18 18πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 18 {NEQ} {NEQ} {NEQ} John used many such warnings as he announced the Good News to the people .
Luke.4:7 7σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 7 I will give it all to you if you will worship me .
Luke.7:31 31τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 31 {NEQ} To what can I compare the people of this {NEQ} generation ? Jesus asked . How can I describe them ?
Luke.7:42 42μὴ ἐχόντων αὐτῶν, ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν; 42 But neither of them could repay him , so he kindly forgave them both , canceling their debts . Who do you suppose loved him more after that ?
Luke.8:18 18βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε. ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ. καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 So pay attention to how you hear . To those who listen to my teaching {RPT} , more understanding will be given . But for those who are not listening , even what they think they understand will be taken away from them .
Luke.10:2 2ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 2 {NEQ} These were his instructions to them : The harvest is great , but the workers are few . So pray to the Lord who is in charge of the harvest ; ask him to send more workers into his {NEQ} fields .
Luke.10:40 40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 40 But {NEQ} Martha was distracted by the big dinner she was preparing . She came to Jesus and said , Lord , doesn’t it seem unfair to you that my {NEQ} sister just sits here while I do all the work ? {NEQ} Tell her to come and help me .
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:35 35σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 35 Make sure that the light {RPT} you think you have is not actually darkness .
Luke.11:36 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 36 If you are filled with light , with no dark corners , then your whole {NEQ} life will be radiant , as though a floodlight were filling you with {NEQ} light .
Luke.12:26 26εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 26 And if worry can’t accomplish a little thing like that , what’s the use of worrying over bigger things ?
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:18 18ἔλεγεν οὖν, Τίνι ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ; καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 18 Then Jesus said , What is the Kingdom of {NEQ} God like ? How can I illustrate it ?
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.14:34 34καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 34 {NEQ} {NEQ} Salt is good for seasoning . {NEQ} But if it loses its flavor , how do you make it salty again ?
Luke.16:11 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 11 And if you are untrustworthy about worldly wealth , who will trust you with the true riches of heaven ?
Luke.16:27 27εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. 27 Then the rich man said , {NEQ} Please , Father Abraham , at least send him to my {NEQ} father’s {NEQ} home .
Luke.19:12 12εἶπεν οὖν, ̓Άνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 12 {NEQ} He said , A nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then return .
Luke.20:15 15καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 15 So they dragged him out {RPT} of the vineyard and murdered him . What {NEQ} do you suppose the owner of the vineyard will do to them ? Jesus asked .
Luke.20:17 17 δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. 17 Jesus {NEQ} looked at them and said , Then what does this Scripture mean ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone . * 
Luke.20:29 29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος· 29 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children .
Luke.20:33 33 γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 33 So tell us , whose {RPT} wife will she be in the resurrection ? For all seven were married to her !
Luke.20:44 44Δαυεὶδ οὖν αὐτόν Κύριον, καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν; 44 Since David called the Messiah Lord , {NEQ} how can the Messiah be his son ?
Luke.21:7 7ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 7 Teacher , they asked {NEQ} {RPT} , {NEQ} when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will show us that these things are about to take place ?
Luke.21:14 14θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι, 14 So don’t worry in advance about how to answer the charges against you ,
Luke.22:70 70εἶπαν δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ; δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 70 They all {NEQ} shouted , So , are you claiming to be the Son of {NEQ} God ? And he replied {RPT} , You say that I am .
Luke.23:16 16παιδεύσας, οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 16 So I will have him flogged , and then I will release him . * 
Luke.23:22 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν, αὐτὸν ἀπολύσω. 22 For the third time he demanded {RPT} , Why ? What crime has he committed ? I have found no reason to sentence him to death . So I will have him flogged , and then I will release him .
John.1:21 21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Σὺ Ἠλείας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. 21 Well then , who are you ? they asked {RPT} . Are you Elijah ? No , {NEQ} he replied . Are you the Prophet we are expecting ? {RPT} {RPT} * No .
John.1:22 22εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 22 Then {RPT} who are you ? {NEQ} We need an answer for those who sent us . What do you have to say about yourself ?
John.1:25 25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ προφήτης; 25 {NEQ} asked him , {NEQ} {RPT} If you aren’t the Messiah or Elijah or the Prophet , {NEQ} what right do you have to baptize ?
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.2:18 18ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 18 But the Jewish leaders demanded {RPT} , What are you doing ? If God gave you authority to do this , show us a miraculous sign to prove it .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.2:22 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς. 22 After he was raised from the dead , his {NEQ} disciples remembered {NEQ} he had said this , and they believed both the Scriptures and what {RPT} {NEQ} Jesus had said .
John.3:25 25ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 25 {NEQ} A debate broke out between John’s {NEQ} disciples and a certain Jew * over ceremonial cleansing .
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.4:5 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 5 Eventually he came to the {NEQ} Samaritan village of Sychar , near the field that Jacob gave to his {NEQ} son {RPT} Joseph .
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.4:9 9λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν, παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. 9 The woman was surprised , for Jews refuse to have anything to do with Samaritans . * {NEQ} She said to Jesus , You are a Jew , and I am a Samaritan woman . Why are you asking me for a drink ?
John.4:11 11λέγει αὐτῷ, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ. πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 11 But sir , you don’t have a rope or a bucket , she said {RPT} , and this well is very deep . Where would you get this living {NEQ} water ?
John.4:28 28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 28 {NEQ} The woman left her {NEQ} water jar beside the well and ran back to the village , {NEQ} telling {NEQ} everyone ,
John.4:33 33ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 33 Did someone bring him food while we were gone ? {NEQ} the disciples asked each other .
John.4:40 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, 40 {NEQ} When they came out to see him , they begged him to stay in their village . So he stayed for two days ,
John.4:45 45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 45 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} Yet the Galileans welcomed him , for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything {RPT} he did there .
John.4:46 46ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ. 46 As he traveled through {NEQ} Galilee , he came to {NEQ} Cana , where he had turned the water into wine . {NEQ} There was a government official in nearby Capernaum whose {NEQ} son was very sick .
John.4:48 48εἶπεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} , Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders ?
John.4:52 52ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν κομψότερον ἔσχεν, εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι, Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν πυρετός. 52 {NEQ} He asked them when the boy had begun to get better , and they replied {RPT} , Yesterday afternoon at one o’clock his {NEQ} fever suddenly disappeared !
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.5:10 10ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον. 10 so the Jewish leaders objected . They said to the man who was cured , You can’t work on the Sabbath ! {NEQ} The law doesn’t allow you to carry that sleeping mat !
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.6:10 10εἶπεν Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. (ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.) 10 Tell {NEQ} everyone to sit down , {NEQ} Jesus said . So they all sat down on the {NEQ} grassy slopes . ( The men alone numbered about 5,000 . )
John.6:11 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων· ὅσον ἤθελον. 11   Then {NEQ} Jesus took the loaves , {NEQ} gave thanks to God , and distributed them to the people . Afterward he did the same with the fish . And they all ate as much as they wanted .
John.6:13 13συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν. 13 So they picked up the pieces and filled twelve baskets with scraps left by the people who had eaten from the five {NEQ} barley loaves .
John.6:14 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς, προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 14 {NEQ} When the people saw him * do this miraculous sign , they exclaimed , Surely , he is the Prophet {RPT} we have been expecting ! * 
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.6:19 19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον. καὶ ἐφοβήθησαν. 19 {NEQ} They had rowed three or four miles * when suddenly they saw {NEQ} Jesus walking on the water {NEQ} toward the boat . {NEQ} They were terrified ,
John.6:21 21ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 21 Then they were eager to let him in the boat , and immediately they arrived at their destination {RPT} !
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.6:28 28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 28 {NEQ} They replied {RPT} , {NEQ} We want to perform {NEQ} God’s {NEQ} works , too . What should we do ?
John.6:30 30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 30 {NEQ} They answered {RPT} , {RPT} {NEQ} Show us a miraculous sign if you {NEQ} want us to believe in you . What can you do ?
John.6:32 32εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ᾽ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 32 {NEQ} {NEQ} Jesus said {RPT} , I tell you the truth , Moses didn’t give you {NEQ} bread from {NEQ} heaven . {NEQ} My {NEQ} Father did . And now he offers you the {RPT} true bread from {NEQ} heaven .
John.6:34 34εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 34 {NEQ} Sir , they said {RPT} , give us that {NEQ} bread every day .
John.6:41 41ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ἄρτος καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 41 Then the people * began to murmur in disagreement because he had said , I am the bread that came down from {NEQ} heaven .
John.6:52 52ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; 52 Then the people began arguing with each other about what he meant . How can this man give us his {NEQ} flesh to eat ? they asked .
John.6:53 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 53 So {NEQ} Jesus said again {RPT} , I tell you the truth , unless you eat the flesh of the Son of {RPT} Man and drink his {NEQ} blood , you cannot have eternal life within you .
John.6:60 60πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος. τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 60 {NEQ} Many {NEQ} of his {NEQ} disciples said , This is very hard to understand . How can anyone accept it ?
John.6:62 62ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 62 Then what will you think if you see the Son of {NEQ} Man ascend to heaven again ?
John.6:67 67εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 67 Then {NEQ} Jesus turned to the Twelve and asked , Are you also going to leave ?
John.7:3 3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς. 3 and Jesus' {NEQ} brothers said to him , Leave here and go to {NEQ} Judea , where {NEQ} {NEQ} your {NEQ} followers can see your {NEQ} miracles {RPT} {NEQ} !
John.7:6 6λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν· δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 6 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Now is not the right time for {RPT} me to go , {RPT} but {RPT} you can go anytime .
John.7:11 11οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; 11 {NEQ} The Jewish leaders tried to find him at the festival and kept asking if anyone had seen him .
John.7:15 15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; 15 {NEQ} The people * were surprised when they heard him . How does he know so much when he hasn’t been trained ? they asked .
John.7:16 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 16 So {NEQ} Jesus told them , {NEQ} My message is not my own ; it comes from God who sent me .
John.7:25 25ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν Ἱεροσολυμειτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 25 {NEQ} Some of the people who lived in Jerusalem started to ask each other , Isn’t this the man they are trying to kill ?
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.7:30 30ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 30 Then the leaders tried to arrest him ; but no one laid a hand on him , because {NEQ} his time * had not yet come .
John.7:33 33εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Έτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί. καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. 33 But {NEQ} Jesus told them , I will be with you only a little longer . Then I will return to the one who sent me .
John.7:35 35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ̔Έλληνας; 35   The Jewish leaders were puzzled by this statement . Where is he planning to go {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} ? {NEQ} they asked . Is he thinking of leaving the country and going to the Jews in other lands ? * Maybe he will even teach the Greeks !
John.7:40 40ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης· 40 {NEQ} When the crowds heard {NEQ} him say this , some of them declared , Surely this man is the Prophet we’ve been expecting . * 
John.7:43 43σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν. 43 So the crowd was divided about him .
John.7:45 45ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 45 When the Temple guards returned without having arrested Jesus , the leading priests and Pharisees {NEQ} demanded {RPT} {RPT} , Why didn’t you bring him in ?
John.7:47 47ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καί, ὑμεῖς πεπλάνησθε; 47 {NEQ} Have you been led astray , too ? the Pharisees mocked {RPT} .
John.8:5 5ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις; 5 {NEQ} {NEQ} The law of {RPT} Moses says to stone {NEQ} her . {NEQ} What do you say ?
John.8:12 12πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἀκολουθῶν μοι, οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus spoke to the people once more and said , I am the light of the world . If you follow me , you won’t have to walk in {NEQ} darkness , because you will have the light that leads to life .
John.8:13 13εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 13 {NEQ} The Pharisees replied {RPT} , You are making those claims about yourself ! Such {NEQ} testimony is not valid .
John.8:19 19ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καί, τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 19 {NEQ} Where is your {NEQ} father ? they asked {RPT} . Jesus answered , Since you don’t know who I am , you don’t know who my {NEQ} Father is . If you knew me , you would also know my {NEQ} Father .
John.8:21 21εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω. καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 21 Later Jesus said to them again , I am going away . {NEQ} You will search for me but will die in your {NEQ} sin . You cannot come where I am going .
John.8:22 22ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; ὅτι λέγει, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 22 {NEQ} The people * asked , {NEQ} Is he planning to commit suicide ? {NEQ} What does he mean , You cannot come where I am going ?
John.8:24 24εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 24 That is why I said {RPT} that you will die in your {NEQ} sins ; for unless you believe that I AM who I claim to be , * you will die in your {NEQ} sins .
John.8:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν τι καὶ λαλῶ ὑμῖν; 25 Who are you ? {NEQ} they demanded {RPT} . {NEQ} Jesus replied {RPT} , The one I have always claimed to be {RPT} . * 
John.8:28 28εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̔Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 28 So {NEQ} Jesus said , When you have lifted up the Son of {NEQ} Man on the cross , then you will understand that I AM he . * I do nothing {NEQ} on my own but say only what the Father taught me .
John.8:31 31ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 31 {NEQ} {NEQ} Jesus said to the people who believed in him , You are truly my disciples if you remain faithful to {RPT} my {RPT} teachings .
John.8:36 36ἐὰν οὖν υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 36 So if the Son sets you free , you are truly free .
John.8:38 38 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. 38 I am telling you what I saw when I was with my Father . But you are following the advice of your father .
John.8:41 41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν οὖν αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 41 No , you are imitating your real {NEQ} father . {NEQ} They replied {RPT} , We aren’t illegitimate children ! {NEQ} God himself is our true Father .
John.8:57 57εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις· καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 57 {NEQ} The people said {NEQ} {RPT} , You aren’t even fifty years old . How can you say you have seen Abraham ? * 
John.8:59 59ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 59 At that point they picked up stones to throw at him . But Jesus was hidden from them and left {RPT} the Temple .
John.9:7 7καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ύπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων. 7 {NEQ} He told him , Go wash yourself in the pool of {NEQ} Siloam ( Siloam means sent ) . So the man went and washed and came back seeing !
John.9:8 8οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 8 {NEQ} His neighbors and others who knew him as a blind {NEQ} {NEQ} beggar asked each other , Isn’t this the man who used to sit and beg ?
John.9:10 10ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 10 {NEQ} They asked {RPT} , Who healed you ? What happened ?
John.9:11 11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι, ̔Ύπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα. 11 He told them , The man {RPT} they call Jesus made mud and spread it over my {NEQ} eyes and told me , Go to the pool of Siloam and wash yourself . So I went and washed , and now I can see !
John.9:15 15πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 15 {NEQ} {NEQ} The Pharisees asked the man all about it . So he told them , He put the mud over my {NEQ} eyes , and when I washed it away , {NEQ} I could see !
John.9:16 16ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 16 {NEQ} Some of the Pharisees said , This {NEQ} man Jesus is not from God , for he is working on the Sabbath . {NEQ} Others said , But how could an ordinary sinner do such miraculous signs ? So there was a deep division of opinion among them .
John.9:17 17λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; δὲ εἶπεν ὅτι, Προφήτης ἐστίν. 17 Then the Pharisees again questioned the man who had been blind and demanded , What’s your opinion {NEQ} about this man who healed you ? {NEQ} The man replied , I think he must be a prophet .
John.9:18 18οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος. 18 {NEQ} The Jewish leaders still refused to believe {NEQ} the man had been blind and could now see , so they called in his {NEQ} parents .
John.9:19 19καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν, βλέπει ἄρτι; 19 {NEQ} They asked them , Is this your {NEQ} son ? {RPT} {RPT} {NEQ} {NEQ} Was he born blind ? If so , how can he now see ?
John.9:20 20ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη, 20 {NEQ} His {NEQ} parents replied , We know {RPT} this is our {NEQ} son and that he was born blind ,
John.9:24 24ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ, ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 24 So for the second time they called in the man who had been blind and told him , {NEQ} God should get the glory for this , * because we know this {NEQ} man Jesus is a sinner .
John.9:25 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα· ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. 25 {NEQ} I don’t know whether he is a sinner , the man replied . But I know this : {NEQ} I was blind , and now I can see !
John.9:26 26εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 26 {NEQ} But what did he do {RPT} ? they asked {RPT} . How did he heal you ?
John.10:7 7εἶπεν οὖν πάλιν Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐγώ εἰμι θύρα τῶν προβάτων. 7 so {NEQ} he explained it to them {NEQ} : I tell you the truth , I am the gate for the sheep .
John.10:24 24ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, ̔Έως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 24 {NEQ} The people surrounded him and asked {RPT} , How long are you going to keep us in suspense ? If you are the Messiah , tell us plainly .
John.10:39 39ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 39 Once again they tried to arrest him , but he got away and left them .
John.11:3 3ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 3 So the two sisters sent a message to Jesus telling him , Lord , your dear friend is very sick .
John.11:6 6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} he stayed where {RPT} he was for the next two days .
John.11:12 12εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 12 {NEQ} The disciples said {RPT} , Lord , if he is sleeping , he will soon get better !
John.11:14 14τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν. 14 So he told them plainly , Lazarus is dead .
John.11:16 16εἶπεν οὖν Θωμᾶς, λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, ̓Άγωμεν, καί— ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 16 {NEQ} Thomas , {NEQ} nicknamed the Twin , * said to his fellow disciples , Let’s go , too {RPT} {NEQ} and die with Jesus .
John.11:17 17ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς, εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Bethany , he was told that Lazarus had already been in his grave for four days .
John.11:20 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 20 {NEQ} When {NEQ} Martha got word that Jesus was coming , she went to meet him . But Mary stayed in the house .
John.11:21 21εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου· 21 {NEQ} {NEQ} Martha said to {NEQ} Jesus , Lord , if only you had been here , {NEQ} my brother would not have died .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him , * and he was deeply troubled .
John.11:36 36ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, ̓Ίδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 36 {NEQ} The people who were standing nearby said , See how much he loved him !
John.11:38 38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον, ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 38 {NEQ} Jesus was still angry as he arrived at the tomb , {NEQ} a cave with a {NEQ} stone rolled across its entrance .
John.11:41 41ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 41 So they rolled the stone aside . Then {NEQ} Jesus looked up to heaven and said , Father , thank you for hearing me .
John.11:45 45πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 45 {NEQ} Many of the people who were with {NEQ} Mary believed in Jesus {NEQ} when they saw this happen .
John.11:47 47συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον. καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα. 47 Then the leading priests and {NEQ} Pharisees called the high council * together . What are we going to do ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} This {NEQ} man certainly performs many miraculous signs .
John.11:53 53ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας, ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 53 So from that {NEQ} time on , the Jewish leaders began to plot {NEQ} Jesus' death .
John.11:54 54 οὖν, Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις· ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 54 As a result , {NEQ} Jesus stopped his public ministry among the people {NEQ} and left Jerusalem . He went to a place near the wilderness , to the village of Ephraim , and stayed there with his disciples .
John.11:56 56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 56 {NEQ} They kept looking for {NEQ} Jesus , but as they stood around in the Temple , they said to each other , What do you think ? {NEQ} He won’t come for {NEQ} Passover , will he ?
John.12:1 1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος— ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 12:1 {NEQ} Six days before the Passover celebration began , {NEQ} Jesus arrived in Bethany , the home of Lazarus the man he had raised from the dead .
John.12:2 2ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ· καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 2 {NEQ} A dinner was prepared in Jesus' honor {RPT} . {NEQ} Martha served , and {NEQ} Lazarus {NEQ} was among those who ate * with him .
John.12:3 3 οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 3 Then {NEQ} Mary took a twelve-ounce jar * of expensive perfume made from essence of nard , and she anointed {NEQ} Jesus' {NEQ} feet with it , {NEQ} wiping his {NEQ} feet with her {NEQ} hair . {NEQ} The house was filled with the fragrance .
John.12:7 7εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Άφες αὐτήν· ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό. 7 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , Leave her alone . She did this {NEQ} in preparation for my {NEQ} burial .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:17 17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος, ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 17 Many in the crowd {NEQ} had seen Jesus call {NEQ} Lazarus from the tomb , {NEQ} raising him from the dead , and they were telling others * about it .
John.12:19 19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε, κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 19 Then the Pharisees said to each other , There’s nothing we can do . Look , everyone * has gone after him !
John.12:21 21οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 21 {RPT} {NEQ} paid a visit to Philip , who was from Bethsaida in {NEQ} Galilee . They said , {RPT} Sir , we want to meet {NEQ} Jesus .
John.12:28 28Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. 28 Father , bring glory to your {NEQ} name . Then a voice spoke from {NEQ} heaven , saying , I have already brought glory to my name , and I will do so again .
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.13:6 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα, Πέτρον λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 6 {NEQ} When Jesus came to Simon Peter , Peter said to him , Lord , are you going to wash my {NEQ} feet ?
John.13:12 12ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 12 {NEQ} After washing their {NEQ} feet , {NEQ} he put on his {NEQ} robe again and sat down and asked {RPT} , Do you understand what I was doing ?
John.13:14 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 14 And since I , your {NEQ} Lord and {NEQ} Teacher , have washed your {NEQ} feet , {NEQ} you ought to wash each other’s {NEQ} feet .
John.13:24 24νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη, περὶ οὗ λέγει; 24 {NEQ} Simon Peter motioned to him to ask , Who’s he talking about ?
John.13:25 25ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 25 So that disciple leaned over to {NEQ} Jesus and asked {RPT} , Lord , who is it ?
John.13:26 26ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει, καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ, Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 26 {NEQ} Jesus responded , It is the one to whom I {NEQ} give {RPT} the bread I dip in the bowl . And when he had dipped it , {NEQ} {NEQ} he gave it to Judas , son of Simon Iscariot .
John.13:27 27καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Ὸ ποιεῖς· ποίησον τάχιον. 27 When Judas had eaten the bread , {NEQ} {NEQ} Satan entered into {RPT} him . Then {NEQ} Jesus told him , Hurry and do what you’re going to do .
John.13:30 30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς, ἦν δὲ νύξ. 30 {NEQ} {RPT} {RPT} So Judas left at once , {NEQ} going out into the night .
John.13:31 31ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 31 As soon as Judas left the room , Jesus said , The time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory , and {NEQ} God will be glorified because of him .
John.16:17 17εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί ̔Ότι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 17 {NEQ} Some of the disciples {RPT} asked each other , What does he mean when he says {RPT} , {NEQ} In a little while you won’t see me , but {NEQ} then you will see me , and I am going to the Father ?
John.16:18 18ἔλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 18 {NEQ} And what does he mean by a little while ? We don’t understand {RPT} {RPT} .
John.16:22 22καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε, πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς· καὶ χαρήσεται ὑμῶν καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν. 22 {NEQ} So you have sorrow now , {NEQ} but I will see you again ; then you will rejoice , and no one can rob you of that joy {RPT} .
John.18:3 3 οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ· μετὰ φανῶν, καὶ λαμπάδων, καὶ ὅπλων. 3 {NEQ} The {NEQ} {NEQ} leading priests and {NEQ} {RPT} Pharisees had given {NEQ} Judas a contingent of Roman soldiers and Temple guards to accompany him . Now with blazing torches , {NEQ} lanterns , and weapons , they arrived at the olive grove .
John.18:4 4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, ἐξῆλθεν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; 4 Jesus {NEQ} fully realized all that was going to happen to him , so he stepped forward to meet them . Who are you looking for ? {NEQ} he asked {RPT} .
John.18:6 6ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 6 As {NEQ} Jesus said {RPT} I AM he , they all drew back and fell to the ground !
John.18:7 7πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 7 Once more {NEQ} he asked them , Who are you looking for ? And again they replied , Jesus the Nazarene .
John.18:8 8ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. 8 I told you that I AM he , Jesus said . And since I am the one you want , let these others go .
John.18:10 10Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 10 Then Simon Peter drew a sword {RPT} and slashed off {RPT} the {RPT} right ear of Malchus , {NEQ} {NEQ} {RPT} the {NEQ} high priest’s slave .
John.18:11 11εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην. τὸ ποτήριον δέδωκέν μοι πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό; 11 But {NEQ} Jesus said to {NEQ} Peter , Put your sword back into its sheath . Shall I not drink from {RPT} the cup of suffering the Father {RPT} has given me ?
John.18:12 12 οὖν σπεῖρα, καὶ χιλίαρχος, καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν. 12 So the soldiers , {NEQ} their {NEQ} commanding officer , and the Temple guards arrested {NEQ} Jesus and tied him up .
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:17 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 17 {NEQ} The woman {RPT} asked {NEQ} Peter , {NEQ} You’re not one of that {NEQ} man’s {NEQ} disciples , are you ? No , he said , I am not .
John.18:19 19 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 19 Inside , the high priest began asking {NEQ} Jesus about his {NEQ} followers and what he had been {NEQ} teaching them .
John.18:24 24ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ̔Άννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν, τὸν ἀρχιερέα. 24 Then {NEQ} Annas bound Jesus and sent him to Caiaphas , the high priest .
John.18:25 25ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 25 Meanwhile , as Simon Peter was standing {NEQ} by the fire warming himself , {NEQ} they asked him again , {NEQ} You’re not one of his {NEQ} disciples , are you ? He denied it , {NEQ} saying , No , I am not .
John.18:27 27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 27 {NEQ} Again Peter denied it . And immediately a rooster crowed .
John.18:28 28ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωί. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 28 {NEQ} Jesus' trial before {NEQ} Caiaphas ended {NEQ} in the early hours of the morning . Then he was taken to the headquarters of the Roman governor . * {NEQ} His accusers didn’t go inside {RPT} because it would defile them , and they wouldn’t be allowed to celebrate the Passover .
John.18:29 29ἐξῆλθεν οὖν Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 29 So {NEQ} Pilate , the governor , went out {RPT} to them and asked , What is your charge against this {NEQ} man ?
John.18:31 31εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 31 Then {RPT} take him away and judge him by your own {NEQ} law , {NEQ} Pilate told them . Only the Romans are permitted to execute someone , the Jewish leaders replied {RPT} .
John.18:33 33εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 33 Then {NEQ} Pilate went back into {RPT} his headquarters and called for {NEQ} Jesus to be brought to him . Are you the king of the Jews ? {NEQ} he asked him .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει