The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὐδέν (ouden, 3762B)

Meanings

[in] nothing, [of] nothing, any, anything, anything [to], no, none, not, not [do], not one, nothing, worthless

Greek-English Concordance: 166 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.10:26 26μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς. οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. 26 But don’t be afraid of those who threaten you . For the time is coming when everything that is covered {RPT} will be revealed , and all that is secret {RPT} {RPT} will be made known to all .
Matt.13:34 34ταῦτα πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις. καί, χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς. 34 {NEQ} Jesus always used stories and illustrations like these when speaking to the crowds . In fact , he never spoke to them without using such parables .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.23:16 16οὐαὶ ὑμῖν· ὁδηγοὶ τυφλοί· οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ Ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ Ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 16 Blind guides ! What sorrow awaits you ! For you {NEQ} say that it means nothing to swear by God’s Temple , but that it is binding to swear by the gold in the Temple .
Matt.23:18 18καὶ ὃς ἂν ὀμόσῃ, Ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ, Ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 18 And you say that to swear by the altar is not binding , but {RPT} {RPT} to swear by the gifts {RPT} on the altar is binding .
Matt.26:62 62καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 62 Then the high priest stood up and said to Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Matt.27:12 12καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 12 But when the leading priests and the elders made their accusations against him , Jesus remained silent .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Mark.7:12 12οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ τῇ μητρί. 12 In this way , you let them disregard their needy {NEQ} {NEQ} parents .
Mark.7:15 15οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 15 It’s not what {NEQ} {NEQ} {NEQ} goes into {RPT} your body that defiles you ; {NEQ} you {RPT} are defiled by what comes from {RPT} your heart . * 
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer . * 
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.14:60 60καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 60 Then the high priest stood up before the others and asked {NEQ} Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Mark.14:61 61 δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 61 But Jesus was silent and {RPT} made no reply . Then the high priest asked him {RPT} , {NEQ} Are you the Messiah , the Son of the Blessed One ?
Mark.15:4 4 δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 4 and {NEQ} Pilate {NEQ} asked him , Aren’t you going to answer them {RPT} ? What about all these charges they are bringing against you ?
Mark.15:5 5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον. 5 But {NEQ} Jesus said nothing , much to {NEQ} Pilate’s surprise .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.4:2 2ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 2 where he was tempted by the devil for forty days . {NEQ} Jesus ate nothing all that time and became very hungry .
Luke.5:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν. ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου, χαλάσω τὰ δίκτυα. 5 Master , Simon {NEQ} replied , we worked hard all last night and didn’t catch a thing . But if you say so , I’ll let the nets down again .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.10:19 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 19 Look , I have given you {NEQ} authority {NEQ} over all the power of the enemy , and you can {NEQ} walk among snakes and scorpions and crush them . {NEQ} Nothing will injure you .
Luke.12:2 2οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. 2 The time is coming when everything that is covered up {RPT} will be revealed , and all that is secret {RPT} will be made known to all .
Luke.18:34 34καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν. καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 34 But they didn’t understand any of this . {NEQ} The significance of his words was hidden from them , and they failed to grasp what he was talking about .
Luke.20:40 40οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 40 And then no one dared to ask him any more questions .
Luke.23:4 4 δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 4 {NEQ} {NEQ} Pilate turned to the leading priests and to the crowd and said , I find nothing wrong with this {NEQ} man !
Luke.23:9 9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 9 {NEQ} He asked Jesus question after question , but Jesus refused to answer {RPT} .
Luke.23:15 15ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. 15 Herod came to the same conclusion and sent him back to us . {NEQ} {NEQ} Nothing this man has done calls for the death penalty .
Luke.23:22 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν, αὐτὸν ἀπολύσω. 22 For the third time he demanded {RPT} , Why ? What crime has he committed ? I have found no reason to sentence him to death . So I will have him flogged , and then I will release him .
Luke.23:41 41καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν, οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 41 {NEQ} We {NEQ} deserve to die for {NEQ} our crimes , but this man hasn’t done anything wrong .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.6:63 63τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν· σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. τὰ ῥήματα ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 63 The Spirit alone gives {RPT} eternal life . Human effort accomplishes nothing . And the very words {RPT} I have spoken to you are spirit and life {RPT} .
John.7:26 26καὶ ἴδε, παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός; 26 But here he is , speaking in public , and they say nothing to him . Could our leaders possibly believe that he is the Messiah ?
John.8:28 28εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̔Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 28 So {NEQ} Jesus said , When you have lifted up the Son of {NEQ} Man on the cross , then you will understand that I AM he . * I do nothing {NEQ} on my own but say only what the Father taught me .
John.8:54 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν. ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με· ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 54 Jesus answered , If I want glory for myself , it doesn’t count . But it is my {NEQ} Father who will glorify me . {RPT} You say , He is our God ,
John.9:33 33εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 33 If this man were not from God , he couldn’t have done it .
John.11:49 49εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν, Καιάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν. 49 {NEQ} Caiaphas , who {RPT} was high priest at {NEQ} that time , * said {RPT} , You don’t know what you’re talking about !
John.12:19 19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε, κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 19 Then the Pharisees said to each other , There’s nothing we can do . Look , everyone * has gone after him !
John.14:30 30οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 30 I don’t have much more time to talk to you , because the ruler of this world approaches . {NEQ} He has no power over me ,
John.15:5 5ἐγώ εἰμι ἄμπελος· ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 5 Yes , I am the vine ; you are the branches . Those who remain in me , and I in them , {RPT} will produce much fruit . For apart from me you can do nothing .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.16:24 24ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδέν. ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε, καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη. 24 You haven’t done this before . Ask , using my {NEQ} name , and you will receive , {NEQ} and you will have abundant {NEQ} joy .
John.18:20 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ, ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 20 Jesus replied {RPT} , Everyone knows what I teach . I have preached regularly in the synagogues and {RPT} the Temple , where the people * gather . I have not spoken {NEQ} in secret .
John.21:3 3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 3 Simon Peter said {RPT} , I’m going fishing . We’ll come , too , they all said {RPT} . So they went out in the boat , but they caught nothing all {NEQ} night .
Acts.4:14 14τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 14 But since they could see the man who had been healed standing right there among them , there was nothing the council could say .
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.9:8 8ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν. χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 8 {NEQ} Saul picked himself up off the ground , but when he opened his {NEQ} eyes he was blind . So his companions led him by the hand to {RPT} Damascus .
Acts.17:21 21(Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι ἀκούειν τι καινότερον.) 21 ( It should be explained that all the Athenians as well as the foreigners in Athens seemed to spend all their time {RPT} {RPT} discussing the latest ideas . )
Acts.18:17 17ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην, τὸν ἀρχισυνάγωγον, ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 17 The crowd * then grabbed Sosthenes , the leader of the synagogue , and beat him right there in the courtroom . But {NEQ} Gallio paid no attention .
Acts.20:20 20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς, δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους· 20 {NEQ} I never shrank back from {NEQ} telling you what you {NEQ} needed to hear , either publicly or in your homes .
Acts.21:24 24τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν. καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον. 24 Go with them to the Temple and join them in the purification ceremony , {NEQ} paying for them to have their heads ritually shaved . Then everyone will know that the rumors are all false {RPT} and that you yourself observe the Jewish laws .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.25:10 10εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 10 But {NEQ} Paul replied , No ! This is {NEQ} {NEQ} the official Roman court {NEQ} , so I ought to be tried right here . {NEQ} {NEQ} You know very well I am not guilty of harming the Jews .
Acts.25:11 11εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 11 If {NEQ} {NEQ} I have done something worthy of death , I don’t refuse {NEQ} to die . But if I am innocent , no one has a right to turn me over to these men to kill me . I appeal to Caesar !
Acts.26:22 22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος, μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ· οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς— 22 But {NEQ} God has protected me {RPT} right up to this {RPT} present time so I can testify to everyone , from the least to the greatest . I teach nothing except what {NEQ} the prophets and Moses said would happen
Acts.26:31 31καὶ ἀναχωρήσαντες, ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι, Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιόν τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος. 31 {NEQ} As they went out , they talked it over and agreed , This {NEQ} man hasn’t done anything to deserve death or imprisonment .
Acts.28:5 5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 5 But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
Rom.14:14 14οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινόν, δι᾽ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 14 I know and am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food , in and of itself , is wrong to eat . But if someone believes it is wrong , then for that person it is wrong .
1Cor.4:4 4οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι. δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν. 4 {NEQ} My conscience is clear , but that doesn’t prove I’m right . {NEQ} It is the Lord himself who will examine me and decide .
1Cor.7:19 19 περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν· ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 19 For it makes no difference whether or {NEQ} not a man has been {NEQ} circumcised . The important thing is to keep God’s commandments .
1Cor.9:15 15ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλόν, γάρ, μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 15 Yet I have never used any of these rights . And I am not writing this to suggest that I want to start now . In fact , I would rather die than {NEQ} lose my right {NEQ} to boast about preaching without charge .
1Cor.13:3 3κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυχήσωμαι· ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 3 If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my {NEQ} body , {NEQ} I could boast about it ; * but if I didn’t love others , I would have gained nothing .
1Cor.14:10 10τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον. 10 There are many {NEQ} {NEQ} different languages in the world , and every language has meaning .
2Cor.12:11 11γέγονα ἄφρων καυχώμενος— ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι, οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 11 You have made me act like a fool boasting like this . * {NEQ} You ought to be writing commendations for me , for I am not at all inferior to these super apostles , even though I am nothing at all .
Gal.2:6 6(ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε, ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει, πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει.) ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 6 And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching . ( By the way , their reputation as great leaders made no difference to me , for {NEQ} God has no favorites . )
Gal.4:1 1λέγω δέ· ἐφ᾽ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου· κύριος πάντων ὤν. 4:1 Think of it this way {NEQ} . If a father dies and leaves an inheritance for his young children , those children are not much better off than slaves until they grow up , even though they actually own everything their father had .
Gal.4:12 12γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε. 12 Dear brothers and sisters , * I plead with you to live as I do in freedom from these things , for I have become like you Gentiles free from those laws . You did not mistreat me when I first preached to you .
Gal.5:2 2ἴδε ἐγώ, Παῦλος, λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 2 Listen ! I , Paul , tell you this : {NEQ} If you are counting on circumcision to make you right with God , then Christ will be of no benefit to you .
Gal.5:10 10ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· δὲ ταράσσων ὑμᾶς, βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν ᾖ. 10 I am trusting the Lord to keep you {NEQ} from believing false teachings . God will judge that person , whoever he is , {NEQ} who has been confusing you .
Phil.1:20 20κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε καὶ νῦν· μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 20 For I {NEQ} fully expect and hope that I will never be ashamed , but that I will continue to be bold for Christ , as I have been in the past . And I trust that my life will bring honor to Christ , whether I live or die .
1Tim.4:4 4ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον, μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον· 4 Since everything God created is good , we should not reject any of it but receive it with thanks .
1Tim.6:7 7οὐδέν, γάρ, εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 7 After all , we brought nothing with us when we came into the world , {NEQ} and we can’t take anything with us when we leave it .
Titus.1:15 15πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις. 15 Everything is pure to those whose hearts are pure . But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving , because {NEQ} their {NEQ} minds and {NEQ} consciences are corrupted .
Phlm.1:14 14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι· ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 14 But I didn’t want to do anything without your {NEQ} consent . I wanted you to help {NEQ} because you were willing , {NEQ} not {NEQ} because you were forced .
Heb.2:8 8πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα· 8        You gave them authority over {RPT} all things . * Now when it says {RPT} {RPT} all things , it means nothing is left out {RPT} . {NEQ} But we have not yet seen {RPT} all things put under their authority .
Heb.7:14 14πρόδηλον γάρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν. 14 What I mean is , {NEQ} our {NEQ} Lord came from the tribe of Judah , and Moses never mentioned priests coming from that tribe .
Heb.7:19 19οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν νόμος· ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. 19 For the law never made anything perfect . But now we have confidence in a better hope , through which we draw near to {NEQ} God .