The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὐδείς2 (oudeis, 3762A)

Meanings

[there is] no, any, anybody, anyone, no one, none, not even, not even one, not one, nothing, of no one, to no one

Greek-English Concordance: 251 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Matt.8:10 10ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν. καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 10 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed . {NEQ} Turning to those who were following him , he said , I tell you the truth , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Matt.9:16 16οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 16 Besides , who would patch old clothing with new cloth ? For the new patch would shrink and rip away {RPT} from the old cloth , leaving an even bigger tear than before .
Matt.11:27 27πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 27 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly knows the Son except the Father , and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Matt.17:8 8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 And when they looked up , Moses and Elijah were gone , and they {RPT} saw only {RPT} Jesus .
Matt.20:7 7λέγουσιν αὐτῷ, ̔Ότι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. 7 They replied {RPT} , Because no one hired us . The landowner told them , Then {RPT} go out and join the others in my vineyard .
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.22:46 46καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον. οὐδὲ ἐτόλμησέν τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 46 {NEQ} No one could answer him . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Mark.2:21 21οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν; εἰ δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 21 Besides , who would patch old clothing with new cloth ? For the new {RPT} patch would shrink and rip away {RPT} from the old cloth , leaving an even bigger tear than before .
Mark.2:22 22καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήξει οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 22 And no one puts new wine into old wineskins . For the wine would burst the wineskins , and the wine and the skins would both be lost . {NEQ} New wine calls for new wineskins .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.5:3 3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι, οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι· 3 This man {NEQ} lived among the burial caves and {NEQ} could no longer be restrained {RPT} , even with a chain .
Mark.5:4 4διὰ τό— αὐτὸν πολλάκις— πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι. καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι. 4 Whenever he was put into {NEQ} chains and shackles as he often was he {NEQ} snapped the chains from his wrists and smashed the shackles . {NEQ} No one was strong enough to subdue him .
Mark.5:37 37καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην (τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου). 37 Then Jesus stopped the crowd and wouldn’t let anyone go with {RPT} him except {NEQ} Peter , {NEQ} James , and John ( the brother of James ) .
Mark.7:24 24ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν. 24 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre . * {NEQ} He didn’t want anyone to know which house he was staying in {RPT} , but he couldn’t keep it a secret .
Mark.9:8 8καὶ ἐξάπινα, περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 Suddenly , when they looked around , Moses and Elijah were gone , and they saw only {NEQ} Jesus with them .
Mark.9:39 39 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν. οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 39 Don’t stop him ! {NEQ} {NEQ} Jesus said . {NEQ} No one {NEQ} who performs a miracle in my {NEQ} name {NEQ} will soon be able to speak evil of me .
Mark.10:18 18 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 18 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Only {NEQ} God is truly good .
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.11:2 2καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν. καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτήν, εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν. λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 2 Go into that village {RPT} over there {RPT} , {NEQ} he told them . As soon as you enter {RPT} it , you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden . Untie it and bring it here .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:34 34καὶ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς, ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καί, οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 34 {NEQ} Realizing how much the man understood , {NEQ} Jesus said to him , You are not far from the Kingdom of {NEQ} God . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.1:61 61καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι, Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 61 {NEQ} What ? they exclaimed {RPT} {RPT} . There is no one in all your {NEQ} family {RPT} {RPT} by that {NEQ} name .
Luke.4:27 27καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη— εἰ μὴ Ναιμάν, Σύρος. 27 And there were many lepers in {NEQ} Israel in the time of the prophet Elisha , but the only one {RPT} healed was Naaman , a Syrian .
Luke.5:36 36ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι· Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. εἰ δὲ μή γε καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ, οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 36 Then Jesus gave them this illustration : No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch {RPT} an old garment . For then the new garment would be ruined {NEQ} , and the new {RPT} patch {RPT} wouldn’t even match the old garment .
Luke.5:37 37καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς· καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. 37 And no one puts new wine into old wineskins . For the {RPT} new wine would burst the wineskins , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins .
Luke.5:39 39καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον. λέγει γάρ, παλαιὸς χρηστός ἐστιν. 39 But no one who drinks the old wine seems to want the new wine . {NEQ} The old is just fine , they say .
Luke.7:28 28λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 28 I tell you , of all who have ever lived , none is greater than John . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} God is greater than he is !
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.8:43 43καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι. 43 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding , * and she {RPT} could find no cure .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.9:62 62εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς, Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 62 But {NEQ} Jesus told {NEQ} him , Anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.10:22 22πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 22 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly {NEQ} {NEQ} knows the Son except the Father , and no one truly knows {NEQ} {NEQ} the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Luke.11:33 33οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. 33 No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket . * Instead , a lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.14:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. 24 {NEQ} {RPT} {NEQ} For none of {RPT} those {RPT} I first invited will get even the smallest taste of my {NEQ} banquet .
Luke.15:16 16καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι. καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 16 The young man became so hungry that even the pods {RPT} he was feeding the pigs looked good to him . But no one gave him anything .
Luke.18:19 19εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 19 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked him . Only {NEQ} God is truly good .
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.19:30 30λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν εἰσπορευόμενοι, εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν. καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 30 Go into that village over there , he told them . {NEQ} {NEQ} As you enter it , you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden . {NEQ} Untie it and bring it here .
Luke.23:53 53καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 53 Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen cloth and laid it in a new tomb that had been carved out of rock .
John.1:18 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 18 No one has ever seen God . But the unique One , who is himself God, * {RPT} is near to the {NEQ} Father’s heart . He has revealed God to us .
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:13 13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν· εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 13 {NEQ} No one has ever gone to {NEQ} heaven and returned . But the Son of {NEQ} Man * {NEQ} has come down from {NEQ} heaven .
John.3:27 27ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 27 John replied , No one can receive anything unless God gives it {RPT} from {NEQ} heaven .
John.3:32 32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 32 {RPT} He testifies about what he has seen and heard , but how few believe {NEQ} what he tells them !
John.4:27 27καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει, οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 27 Just then his {NEQ} disciples came back . {NEQ} They were shocked to find him talking to a woman , but none of them had the nerve to ask , What do you want with her ? or Why are you talking to her ?
John.5:22 22οὐδὲ γὰρ πατὴρ κρίνει οὐδένα· ἀλλά, τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 22 In addition , the Father judges no one . Instead , he has given the Son absolute authority to {NEQ} judge ,
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.7:4 4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 4 {NEQ} You can’t become famous if you hide like this ! If you can do such wonderful things , show yourself to the world !
John.7:13 13οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ, διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 13 But no one had the courage to speak favorably about him in public , for {NEQ} they were afraid of getting in trouble with the Jewish leaders .
John.7:19 19οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 19 {NEQ} Moses gave you the law , but none of you obeys it ! In fact , you are trying to kill me .
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:30 30ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 30 Then the leaders tried to arrest him ; but no one laid a hand on him , because {NEQ} his time * had not yet come .
John.7:44 44τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 44 Some even wanted him arrested , but no one laid a hand on him .
John.8:10 10ἀνακύψας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσίν; οὐδείς σε κατέκρινεν; 10 Then {NEQ} Jesus stood up again and said to the woman , {RPT} Where are your accusers ? Didn’t even one of them condemn you ?
John.8:11 11 δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε. 11 No , Lord , she {NEQ} said . And {NEQ} Jesus said , Neither do I {RPT} . Go and sin no more . —————————
John.8:15 15ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 15 You judge me by {NEQ} human standards , but I do not judge {RPT} anyone .
John.8:20 20ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 20 Jesus made these {NEQ} statements while he was teaching in the section of the Temple known as the Treasury . But he was not arrested , because his {NEQ} time * had not yet come .
John.8:33 33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι, Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 33 But we are descendants of Abraham , they said {RPT} . {NEQ} We have never been slaves to anyone . What do you mean , You will be set free ?
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.10:29 29 πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, πάντων μείζων ἐστιν· καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 29 for my {NEQ} Father has given them to me , and he is more powerful than anyone else . * {NEQ} No one can snatch them from the Father’s {NEQ} hand .
John.13:28 28τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 28 {NEQ} None of the others at the table knew what Jesus meant {RPT} .
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
John.15:13 13μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 13 There is {RPT} no greater love than to {NEQ} lay down one’s {NEQ} life for one’s {NEQ} friends .
John.16:5 5νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις; 5 But now I am going away to the one who sent me , and not one of you is asking {RPT} where I am going .
John.16:22 22καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε, πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς· καὶ χαρήσεται ὑμῶν καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν. 22 {NEQ} So you have sorrow now , {NEQ} but I will see you again ; then you will rejoice , and no one can rob you of that joy {RPT} .
John.17:12 12ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ. 12 During my time here , I protected them by the power of the name {RPT} you {RPT} gave me . * {NEQ} I guarded them so that not one was lost , except the one headed for {NEQ} destruction , as the Scriptures foretold .
John.18:9 9ἵνα πληρωθῇ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι· Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 9 He did this to fulfill his own {RPT} statement : {RPT} I did {RPT} not lose a single one of those you have given me . * 
John.18:31 31εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 31 Then {RPT} take him away and judge him by your own {NEQ} law , {NEQ} Pilate told them . Only the Romans are permitted to execute someone , the Jewish leaders replied {RPT} .
John.19:41 41ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος· 41 {NEQ} {NEQ} The place of crucifixion was near a garden , {NEQ} where there was a new tomb , {NEQ} {RPT} never used before .
John.21:12 12λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν. 12 Now come and have some breakfast ! {NEQ} Jesus said {RPT} . {NEQ} None of the disciples dared to ask him , Who are you ? They knew {NEQ} it was the Lord .
Acts.4:12 12καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 12 {NEQ} There is {NEQ} salvation in no one else ! {NEQ} God has {NEQ} given no other name under {NEQ} heaven by which we must be saved .
Acts.5:13 13τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς λαός. 13 But no one {NEQ} else dared to join them , even though all the people had high regard for them .
Acts.5:23 23λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 23 The jail was securely locked , with the guards standing outside , but when we opened the gates , no one was there !
Acts.8:16 16οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 16 {NEQ} The Holy Spirit had not yet come upon any of them , for they had only been baptized in the name of the Lord Jesus .
Acts.18:10 10διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 10 For I am with you , and no one will attack {RPT} and {NEQ} harm you , for many people in this {NEQ} city belong to me .
Acts.20:33 33ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. 33 I have never coveted anyone’s silver or gold or fine clothes .
Acts.25:11 11εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 11 If {NEQ} {NEQ} I have done something worthy of death , I don’t refuse {NEQ} to die . But if I am innocent , no one has a right to turn me over to these men to kill me . I appeal to Caesar !
Acts.27:34 34διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 34 {NEQ} Please eat something now for {NEQ} your own good . For not a hair of your {NEQ} heads will perish .
Rom.14:7 7οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 7 For we don’t live for ourselves or {RPT} die for ourselves .
1Cor.1:14 14εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 14 I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius ,
1Cor.2:8 8ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 8 But the rulers of this {NEQ} world {RPT} have not understood it ; {NEQ} if they had , they would not have crucified our {NEQ} glorious {NEQ} Lord .
1Cor.2:11 11τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} {NEQ} No one can know a person’s thoughts except that {NEQ} person’s own spirit , and no one can know {NEQ} God’s thoughts except {NEQ} God’s own Spirit .
1Cor.2:15 15 δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει τὰ πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 15 {NEQ} Those who are spiritual can evaluate all things , but they themselves cannot be evaluated by others .
1Cor.3:11 11θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον— ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 11 For no one can lay any foundation other than the one we already have {RPT} {NEQ} Jesus Christ .
1Cor.6:5 5πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 5 I am saying this to shame you . Isn’t there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues {RPT} ?
1Cor.8:4 4περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων; οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς. 4 So , what about {NEQ} eating {NEQ} meat that has been offered to idols ? Well , we all know that an idol is not really a god and that there is only one God .
1Cor.9:15 15ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλόν, γάρ, μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 15 Yet I have never used any of these rights . And I am not writing this to suggest that I want to start now . In fact , I would rather die than {NEQ} lose my right {NEQ} to boast about preaching without charge .
1Cor.12:3 3διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 3 So I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus , and no one can say Jesus is Lord , except by the Holy Spirit .
1Cor.14:2 2 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύματι, δὲ λαλεῖ μυστήρια. 2 For if you have the ability to speak in tongues , * you will be talking only to God , since people won’t be able to understand you . You will be speaking by the power of the Spirit , but it will all be mysterious .
2Cor.5:16 16ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα. εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν· ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 16 So we have stopped evaluating others from a human point of view . At one time we thought of Christ merely from a human point of view . How differently we know him now !
2Cor.7:2 2χωρήσατε ἡμᾶς. οὐδένα ἠδικήσαμεν. οὐδένα ἐφθείραμεν. οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. 2 Please open your hearts to us . We have not done wrong to anyone , nor led anyone astray , nor taken advantage of anyone .
Gal.3:11 11ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον· ὅτι, δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 11 So it is clear that no one can be made right with {NEQ} God by trying to keep the law . For the Scriptures say , It is through faith that a righteous person has life . * 
Gal.3:15 15ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται. 15 Dear brothers and sisters , * here’s an example from everyday life . Just as no one can set aside or amend an irrevocable agreement , so it is in this case .
Eph.5:29 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν· 29 {NEQ} No one {NEQ} hates his own {NEQ} body but feeds and cares for it , just as {NEQ} Christ cares for the church .
Phil.2:20 20οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει· 20 {NEQ} I have no one else like Timothy , who genuinely cares about your welfare .
1Tim.6:16 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. 16 He alone can never die , and he lives in light so brilliant that no human can approach him . No human eye has ever seen him , nor ever will . All honor and power to him forever ! Amen .
2Tim.2:4 4οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 4 Soldiers don’t get tied up in the affairs of {NEQ} civilian life , for then they cannot please the officer who enlisted them .
2Tim.2:14 14ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μὴ λογομαχεῖν· ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. 14 Remind everyone about these things , and command them in {NEQ} God’s presence to stop fighting over words . Such arguments are useless , and they can ruin those who hear them .
2Tim.4:16 16ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ, οὐδείς μοι παρεγένετο· ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλειπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· 16 {NEQ} The first time I was brought before the judge , no one came with me . {NEQ} Everyone abandoned me . May it not be counted against them .
Heb.6:13 13τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος θεός· ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων· 13 For example , there was {NEQ} God’s promise to {NEQ} Abraham . Since there was no one greater to swear by , God took an oath in his own name , saying :
Heb.7:13 13ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ· 13 For the priest we are talking about {RPT} belongs to a different tribe , whose members have never served at the altar as priests .
Heb.12:14 14εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον· 14 Work at living in peace with everyone , and work at living a holy life , for those who are not holy will not see the Lord .
Jas.1:13 13μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι, Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι· γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 13 And remember , when you are being tempted , do not say , God is tempting me . {NEQ} {NEQ} God is never tempted to do wrong , * and he never tempts anyone else .
Jas.3:8 8τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 8 but no one can tame the tongue . It is restless and evil , full of deadly poison .
1Jn.4:12 12θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. 12 No one has ever seen God . But if we love each other , {NEQ} God lives in us , and {NEQ} his love is brought to full expression in us .
Rev.2:17 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου. καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων· 17 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . To everyone who is victorious I will give {RPT} some of the manna that has been hidden away in heaven . And I will give to each one a white stone , and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it .
Rev.3:7 7καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἅγιος ἀληθινός, ἔχων τὴν κλεῖν Δαυείδ· ἀνοίγων, καὶ οὐδεὶς κλείσει· καὶ κλείων, καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 7 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Philadelphia . This is the message from the one who is holy and {RPT} true , the one who has the key of David . What he opens , {NEQ} no one can close ; and what he closes , {NEQ} no one can open : * 
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.5:3 3καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 3 But no one in {NEQ} heaven or on {NEQ} earth or under the earth was able to open the scroll and read it .
Rev.5:4 4καὶ ἔκλαιον πολύ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 Then I began to weep bitterly because no one was found worthy to open the scroll and read it .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.14:3 3καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 3 {NEQ} This great choir sang {NEQ} a wonderful new song in front of the throne of God and before the four living beings and the twenty-four elders . {NEQ} No one could learn this song except the 144,000 who had been redeemed from the earth .
Rev.15:8 8καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 8 {NEQ} The Temple was filled with smoke from {NEQ} God’s {NEQ} glory and {RPT} {RPT} power {RPT} . {NEQ} No one could enter {RPT} the Temple until the seven angels had completed pouring out the seven plagues .
Rev.18:11 11καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι· 11 {NEQ} The merchants of the world will weep and mourn for her , for there is no one left to buy their {NEQ} goods .
Rev.19:12 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός· 12 {NEQ} His {NEQ} eyes were like flames of fire , and on his {NEQ} head were many crowns . A name was written on him that no one understood except himself .