The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὕτως (ou(tos, 3779)

Meanings

[has] in that manner, [has] in this manner, in similar manner, in this manner, so, so also, such, thus

Greek-English Concordance: 198 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.2:5 5οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 5 In Bethlehem in {NEQ} Judea , they {NEQ} said {RPT} , for this is what the prophet wrote :
Matt.5:12 12χαίρετε. καὶ ἀγαλλιᾶσθε. ὅτι μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὕτως γάρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 12 Be happy about it ! {NEQ} Be very glad ! For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , the {RPT} ancient prophets were persecuted in the same way .
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.6:9 9οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 9 {NEQ} Pray like this {RPT} : Our {NEQ} Father in {NEQ} heaven , may your {NEQ} name be kept holy .
Matt.6:30 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 30 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.9:33 33καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 33 So Jesus cast out the demon , and then the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed . Nothing like this has ever happened in {NEQ} Israel ! they exclaimed .
Matt.11:26 26ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 26 Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way !
Matt.12:40 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 40 For as Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights , so will the Son of {NEQ} Man be in the heart of the earth for three days and three nights .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.13:40 40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. 40 {NEQ} Just as the weeds are sorted out and burned in the fire , so it will be at the end of the world .
Matt.13:49 49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 49 That is the way it will be at the end of the world . The angels will come and separate the wicked people from the righteous ,
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.18:35 35οὕτως καὶ πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 35 That’s what my {RPT} heavenly {RPT} Father will do to you if you refuse to forgive {NEQ} your {NEQ} brothers and sisters * from your {NEQ} heart .
Matt.19:8 8λέγει αὐτοῖς ὅτι, Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 8 Jesus replied {RPT} , Moses permitted {RPT} divorce only as a concession to your {NEQ} hard hearts {RPT} , but it was not what God had originally intended .
Matt.19:10 10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 10 Jesus' {NEQ} disciples then said to him , If this is the case , it is better not to marry !
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Matt.20:16 16οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 16 So those who are last now will be first then , and those who are first will be last .
Matt.20:26 26οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 26 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Matt.23:28 28οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 28 {NEQ} {NEQ} Outwardly you look like righteous people , but inwardly your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness .
Matt.24:27 27ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 27 For as the lightning flashes in the east and shines to the west , so it will be when the Son of {NEQ} Man * {NEQ} comes .
Matt.24:33 33οὕτως καί, ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 33 In the same way , when you see all these things , you can know his return is very near , right at the door .
Matt.24:37 37ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 When the Son of {NEQ} Man {NEQ} returns , it will be like {NEQ} it was in {NEQ} Noah’s {NEQ} day .
Matt.24:39 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 39 {NEQ} People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away . That is the way it will be when the Son of {NEQ} Man {NEQ} comes .
Matt.24:46 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 46 If the master {RPT} {RPT} returns and finds that the {NEQ} servant has done a good job , there will be a reward .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:54 54πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 54 But if I did , how {NEQ} would the Scriptures be fulfilled that describe what must happen now ?
Mark.2:8 8καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew {RPT} immediately what they were thinking , so he asked them , Why do you question this in your {NEQ} hearts ?
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.4:26 26καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. 26 Jesus also said , {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is like a farmer who scatters {NEQ} seed on the ground .
Mark.7:18 18καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; 18 Don’t you understand either ? {NEQ} he asked {RPT} . Can’t you see that the food you put into {RPT} your body cannot defile you ?
Mark.9:3 3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 and his {NEQ} clothes became dazzling white , {RPT} far whiter than any earthly bleach could ever make them .
Mark.10:43 43οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν. ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 43 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Mark.13:29 29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν, ἐπὶ θύραις. 29 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that his return is very near , right at the door .
Mark.14:59 59καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν μαρτυρία αὐτῶν. 59 But even then they didn’t get their stories straight !
Mark.15:39 39ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 39 {NEQ} When the Roman officer * who stood facing him * saw how he had died , he exclaimed , This {NEQ} man truly was the Son of God !
Luke.1:25 25ὅτι, Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν· ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 25   How kind {RPT} the Lord is ! she exclaimed . He has taken away my disgrace of having no children .
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.9:15 15καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 15 {RPT} {RPT} So the people all sat down .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.11:30 30καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευείταις σημεῖον οὕτως ἔσται καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 30 {NEQ} What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him . What happens to the Son of {NEQ} Man * will be a sign to these {NEQ} people that he was sent by God .
Luke.12:21 21οὕτως, θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. 21 Yes , a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God .
Luke.12:28 28εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 28 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Luke.12:38 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ. καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 38 {RPT} He may come in the middle of the night or just before dawn . * But whenever he comes , he will reward the servants who are ready .
Luke.12:43 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 43 If the master {RPT} returns {RPT} and finds that the servant {RPT} has done a good job , there will be a reward .
Luke.12:54 54ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ̔Όταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι, ̓Όμβρος ἔρχεται· καὶ γίνεται οὕτως. 54 Then Jesus turned to the crowd and said , When you see clouds beginning to form in the west , you say , Here comes a shower . And you are right .
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Luke.15:10 10οὕτως λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 10 In the same way {NEQ} {RPT} , there is joy in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels {RPT} when even one sinner repents .
Luke.17:10 10οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι, Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. 10 In the same way {RPT} , when you obey me you should say , We are unworthy servants who have simply done our duty .
Luke.17:24 24ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 24 For as the lightning flashes and lights up the sky from one end to the {RPT} other , so it will be on the day when the Son of {NEQ} Man comes {RPT} .
Luke.17:26 26καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 26 {RPT} When the Son of {NEQ} Man returns , it will be {NEQ} like it was in Noah’s {NEQ} day .
Luke.19:31 31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 31 If anyone asks , Why are you untying that colt ? just say , The Lord needs it .
Luke.21:31 31οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 31 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that the Kingdom of {NEQ} God is near .
Luke.22:26 26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλ᾽ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν. 26 But among you it will be different . {NEQ} Those who are the greatest among you should take the lowest rank , and the leader should be like a servant .
Luke.24:24 24καὶ ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 24 {NEQ} Some of our men ran out to see , and sure enough , his body {NEQ} was gone , just as the women had said .
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:14 14καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 14 And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness , so the Son of {NEQ} Man must be lifted up ,
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.5:21 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 21 For just as the Father {NEQ} gives life to those he raises from the dead , so the Son gives life to anyone he wants .
John.5:26 26ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 26 {NEQ} {NEQ} The Father has life in himself , and he has granted that same life-giving power to his Son {RPT} {RPT} .
John.7:46 46ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 46 We have never heard anyone speak like this ! the guards responded .
John.11:48 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν. καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 48 If we allow him to go on like this , soon everyone will believe in him . Then the Roman army will come and destroy both our Temple * and our {NEQ} nation .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.13:25 25ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 25 So that disciple leaned over to {NEQ} Jesus and asked {RPT} , Lord , who is it ?
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:4 4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 4 Remain in me , and I will remain in you . For a branch cannot produce fruit {NEQ} {NEQ} if it is severed from the vine , and you cannot be fruitful unless you remain in me .
John.18:22 22ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ. εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 22 Then {RPT} one of the Temple guards standing nearby slapped {NEQ} Jesus across the face . Is that the way to answer the high priest ? he demanded .
John.21:1 1μετὰ ταῦτα, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 21:1 Later , Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of {NEQ} Galilee . * {NEQ} This is how it happened .
Acts.1:11 11οἳ καὶ εἶπαν, ̓Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Men of Galilee , {RPT} {NEQ} they said , why are you standing here staring into {NEQ} heaven ? {RPT} {RPT} {RPT} Jesus has been taken from you into {NEQ} heaven , but someday he will return from heaven {RPT} in the same way you saw him go !
Acts.3:18 18 δὲ θεός, προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν— παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ— ἐπλήρωσεν οὕτως. 18 But {NEQ} God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah {RPT} that he must suffer these things .
Acts.7:1 1εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; 7:1 Then the high priest asked Stephen , Are these accusations true ?
Acts.7:6 6ἐλάλησεν δὲ οὕτως θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια. 6 {NEQ} {NEQ} God also told him that his descendants would live in a foreign land , where they would be {NEQ} oppressed as slaves for 400 years .
Acts.7:8 8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ· καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 8 God also gave Abraham the covenant of circumcision at that time . So when Abraham became the father of {NEQ} Isaac , {NEQ} he circumcised him on the {RPT} eighth day . And the practice was continued when Isaac became the father of {NEQ} Jacob , and when Jacob became the father of the twelve patriarchs of the Israelite nation .
Acts.8:32 32 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 32 {NEQ} The passage of {NEQ} Scripture {RPT} he had been reading was this : He was led like a sheep to the slaughter . And as a lamb is silent before the shearers {RPT} , {NEQ} he did not open his {NEQ} mouth .
Acts.12:8 8εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. 8 Then the angel told him , Get dressed and put on your {NEQ} sandals . And he did . Now put on your {NEQ} coat and follow me , {NEQ} the angel ordered {RPT} .
Acts.12:15 15οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν, Μαίνῃ. δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν, οἱ δὲ ἔλεγον, ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 15 You’re out of your mind ! {RPT} {NEQ} {RPT} they said . {NEQ} {RPT} When she insisted , {RPT} {NEQ} they decided , It must be his {NEQ} angel .
Acts.13:8 8ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς, Ἐλύμας μάγος (οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ)· ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 8 But Elymas , the sorcerer ( as his {NEQ} name means in Greek ) , interfered and urged the governor to pay no attention to what Barnabas and Saul said . He was trying to keep the governor from believing .
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.14:1 1ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτό· εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 14:1 The same thing happened in Iconium . * Paul and Barnabas went to {RPT} the {NEQ} Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers .
Acts.17:11 11οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας· καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 11 And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica , and they listened eagerly to Paul’s message . They searched the Scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth .
Acts.17:33 33οὕτως Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν, 33 That ended {NEQ} Paul’s discussion with them ,
Acts.19:20 20οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 20 So the message about the Lord spread widely and had a powerful effect .
Acts.20:11 11ἀναβὰς δέ, καὶ κλάσας τὸν ἄρτον, καὶ γευσάμενος· ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 11 Then they all went back upstairs , {NEQ} shared in the Lord’s Supper , * and ate together . {NEQ} Paul continued talking to them until dawn , and then he left .
Acts.20:13 13ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 13 Paul went by land to {NEQ} Assos , where he had arranged for us to join {NEQ} him , {NEQ} while we traveled by {NEQ} ship .
Acts.20:35 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων· μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν· Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν. 35 And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard . {NEQ} You should remember the words of the Lord Jesus {RPT} : It is more blessed to give than to receive .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.22:24 24ἐκέλευσεν χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν· ἵνα ἐπιγνῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 24 The commander brought Paul inside and ordered him lashed with whips to make him confess his crime . He wanted to find out why the crowd had become so {RPT} furious .
Acts.24:9 9συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. 9 Then the other Jews chimed in , declaring that everything Tertullus said was true .
Acts.24:14 14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν. οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις· 14 But I admit {RPT} {RPT} that I follow the Way , which they call a cult . {NEQ} I worship the God of our ancestors , and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets .
Acts.27:17 17ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο. 17 Then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it . {NEQ} They were afraid of being driven across to the sandbars of Syrtis off the African coast , so they lowered the sea anchor to slow the ship and were driven before the wind .
Acts.27:25 25διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες. πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ· ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 25 So take courage {NEQ} ! For I believe {NEQ} God . {NEQ} It will be just as he said {RPT} .
Acts.27:44 44καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 44 {NEQ} The others {NEQ} held onto planks or {RPT} debris from the broken ship . * So everyone escaped safely to {NEQ} shore .
Acts.28:14 14οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά. καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν. 14 There we found some believers , * who invited us {RPT} to spend a week with them . And so we came to {NEQ} Rome .
Rom.4:18 18ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι— ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν· κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου· 18 Even when there was no reason for hope , Abraham kept hoping believing that he would become the father of many nations . For God had said to him , That’s how many descendants you will have ! * 
Rom.5:12 12διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν· καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ πάντες ἥμαρτον. 12 {NEQ} {NEQ} When Adam sinned , {NEQ} sin entered {RPT} the world . {NEQ} Adam’s sin brought {NEQ} death , so {NEQ} death spread to everyone , for everyone sinned .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:18 18ἄρα οὖν, ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς· 18 Yes , {NEQ} {NEQ} Adam’s one sin brings condemnation for everyone , but {NEQ} Christ’s one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone .
Rom.5:19 19ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί· οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνός, δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 19 {NEQ} {NEQ} Because {NEQ} one person disobeyed God , {NEQ} many became sinners . But because {NEQ} one other person obeyed God , {NEQ} many will be made righteous .
Rom.5:21 21ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ, διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 21 So just as {NEQ} sin ruled over all people and brought them to {NEQ} death , now God’s wonderful grace rules instead , giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.6:4 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον· ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 4   For we died and were buried with Christ by {NEQ} baptism . And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father , now we also may live new lives .
Rom.6:11 11οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 11 So you also should consider yourselves to be dead {NEQ} to the power of sin and alive to {NEQ} God through Christ Jesus .
Rom.9:20 20 ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως; 20 No , don’t say that . Who are you , a mere human being , {NEQ} to argue with {NEQ} God ? Should the thing that was created say to the one who created it , Why have you made me like this ?
Rom.10:6 6 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; (τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν.) 6 But {NEQ} {NEQ} faith’s way of getting right with God {NEQ} says , Don’t say in your {NEQ} heart , Who will go up to {NEQ} heaven ? ( {NEQ} {NEQ} to bring Christ down to earth ) .
Rom.11:5 5οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· 5 It is the same today , for a few of the people of Israel * have remained faithful because of God’s grace his undeserved kindness in choosing them .
Rom.11:26 26καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, ̔Ήξει ἐκ Σιὼν ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ. 26 And so all Israel will be saved . As the Scriptures say , The one who rescues will come from Jerusalem , * and he will turn Israel * away from {RPT} ungodliness .
Rom.11:31 31οὕτως καί, οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα, καί, αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν. 31 {NEQ} {NEQ} Now they are the rebels , and God’s {NEQ} mercy has come to you so that they , too , will share * in God’s mercy .
Rom.12:5 5οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 5 so it is with Christ’s body . We are {NEQ} many parts of one body , and we all belong to each other .
Rom.15:20 20οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ· 20 {NEQ} {NEQ} My ambition has always been to preach the Good News where the name of Christ has never been heard , rather than {RPT} where a church has already been started by someone else .
1Cor.2:11 11τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} {NEQ} No one can know a person’s thoughts except that {NEQ} person’s own spirit , and no one can know {NEQ} God’s thoughts except {NEQ} God’s own Spirit .
1Cor.3:15 15εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 15 But if the work is burned up , the builder will suffer great loss . {NEQ} The builder will be saved , but like someone barely escaping through a wall of flames .
1Cor.4:1 1οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 4:1 So look at Apollos and me as mere servants of Christ who {NEQ} have been put in charge of explaining God’s mysteries .
1Cor.5:3 3ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι· ἤδη κέκρικα, ὡς παρών, τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον 3 Even though I am not with you {NEQ} in person , {NEQ} I am with you in the Spirit . * And as though I were there , I have already passed judgment on {RPT} this man
1Cor.6:5 5πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 5 I am saying this to shame you . Isn’t there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues {RPT} ?
1Cor.7:7 7θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι, ὡς καὶ ἐμαυτόν. ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ· μὲν οὕτως, δὲ οὕτως. 7 But I wish everyone were single , just as I am . Yet each person has a special gift from God , {NEQ} {NEQ} of one kind {NEQ} or another .
1Cor.7:17 17εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν θεὸς οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 17 {NEQ} {NEQ} Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you , and remain as you were when {NEQ} God first called you . This is my rule for all the churches .
1Cor.7:26 26νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν, διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 26 Because of the present crisis , * {NEQ} I think it is best {NEQ} to remain {NEQ} {RPT} as you are .
1Cor.7:36 36εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν. 36 But if a man thinks that he’s treating his {NEQ} fiancée improperly {NEQ} and will inevitably give in to his passion , let him marry her as he wishes . It is not a sin {RPT} .
1Cor.7:40 40μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 40 But in {NEQ} my opinion it would be better for her to stay single , {NEQ} and I think I am giving you counsel from God’s Spirit when I say this .
1Cor.8:12 12οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 12 And when you sin against other believers * {NEQ} by encouraging them to do something they believe is wrong , you are sinning against Christ .
1Cor.9:14 14οὕτως καί, κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 14 In the same way , the Lord ordered that those who preach the Good News should be supported by those who benefit from it .
1Cor.9:15 15ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλόν, γάρ, μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 15 Yet I have never used any of these rights . And I am not writing this to suggest that I want to start now . In fact , I would rather die than {NEQ} lose my right {NEQ} to boast about preaching without charge .
1Cor.9:24 24οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 24 Don’t you realize that in a race everyone {NEQ} runs , but only one person gets the prize ? So run to win !
1Cor.9:26 26ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων. 26 So I run with purpose in every step . {RPT} I am not just shadowboxing .
1Cor.11:12 12ὥσπερ γὰρ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 12 For although the first woman came from {NEQ} man , {NEQ} {NEQ} every other {NEQ} man was born from a woman , and everything comes from {NEQ} God .
1Cor.11:28 28δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. 28 That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup .
1Cor.12:12 12καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα· οὕτως καὶ Χριστός. 12   {NEQ} {NEQ} The human body {RPT} {RPT} {RPT} has many parts , but the many parts {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} make up one whole body . So it is with the body of Christ .
1Cor.14:9 9οὕτως καὶ ὑμεῖς· διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 9 It’s the same for you . If you speak to people in words they don’t understand , how will they know what you are saying ? {NEQ} You might as well be talking into empty space .
1Cor.14:12 12οὕτως καὶ ὑμεῖς· ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 12 And the same is true for you . Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives , seek those that will strengthen the whole church .
1Cor.14:21 21ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι, Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ· καί, οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος. 21 It is written in the Scriptures * : I will speak to my own {NEQ} people through strange languages and through the lips of foreigners . But even then , they will not listen to me , * says the LORD .
1Cor.14:25 25τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι, ̓Όντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 25 As they listen , their secret thoughts will be exposed , and they will fall to their knees and worship {NEQ} God , declaring , {NEQ} God is truly here among you .
1Cor.15:11 11εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 11 So it makes no difference whether I preach or they preach , for we all preach the same message {NEQ} {RPT} you have already believed .
1Cor.15:22 22ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. 22 Just as {NEQ} everyone dies because we all belong to {NEQ} Adam , {NEQ} {NEQ} everyone who belongs to {NEQ} Christ will be given new life .
1Cor.15:42 42οὕτως καὶ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. 42 It is the same way with the resurrection of the dead . Our earthly bodies are planted in the ground when we die , but they will be raised to live forever .
1Cor.15:45 45οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο πρῶτος ἄνθρωπος, Ἀδάμ, εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ἔσχατος Ἀδάμ— εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 45 {NEQ} {NEQ} The Scriptures tell us , The first man , Adam , became a living person . * But the last Adam that is , Christ is a life-giving Spirit .
1Cor.16:1 1περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους· ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 16:1 Now regarding your question about the money being collected {RPT} for {NEQ} God’s people in Jerusalem . You {RPT} {NEQ} should follow the same procedure I gave to the churches in {NEQ} Galatia .
2Cor.1:5 5ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ παράκλησις ἡμῶν. 5 For the more we {NEQ} suffer for {NEQ} Christ , the more God will shower us with {NEQ} his comfort through {NEQ} Christ .
2Cor.1:7 7καὶ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. 7 {NEQ} We {NEQ} are confident {RPT} {NEQ} that as you share in our sufferings , you will also share in the comfort God gives us .
2Cor.7:14 14ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι— οὐ κατῃσχύνθην. ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 14 {NEQ} {NEQ} I had told him how proud I was of you and you didn’t disappoint me . {NEQ} {NEQ} I have always told you the truth , and now my {NEQ} boasting to Titus has also proved {RPT} true !
2Cor.8:6 6εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. 6 So we have urged Titus , who {NEQ} {NEQ} encouraged your giving in the first place , {NEQ} to return to you and encourage you to finish {NEQ} this {NEQ} ministry of giving .
2Cor.8:11 11νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε· ὅπως καθάπερ προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 11 Now you should finish what you started . Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving . Give in proportion to what you have .
2Cor.9:5 5ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι· οὕτως ὡς εὐλογίαν, καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. 5 So I thought I should send these brothers ahead of {NEQ} {RPT} me to make sure the gift you {NEQ} promised is ready . But I want it to be {RPT} a willing gift , {NEQ} not one given grudgingly .
2Cor.10:7 7τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς. 7 Look at the obvious facts . * {NEQ} Those who say they belong to Christ must recognize {NEQ} that we belong to Christ as much as they do .
Gal.1:6 6θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς, ἐν χάριτι Χριστοῦ· εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον 6 I am shocked that you are turning away so soon from God , who called you to himself through the loving mercy of Christ . * You are following a different way that pretends to be the Good News
Gal.3:3 3οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι, νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; 3 How foolish can you be ? After starting your Christian lives in the Spirit , why are you now trying to become perfect by your own human effort ?
Gal.4:3 3οὕτως καὶ ἡμεῖς· ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι. 3   And that’s the way it was with us before Christ came . {NEQ} We were like children ; we were slaves to the basic spiritual principles * of this world .
Gal.4:29 29ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 29 But you are now being persecuted by those who want you to keep the law , just as {NEQ} Ishmael , the child born by human effort , persecuted Isaac , the child born by the power of the Spirit .
Gal.6:2 2ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 2 Share each other’s {NEQ} burdens , and in this way obey the law of {NEQ} Christ .
Eph.4:20 20ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν· 20 But that isn’t what you learned about {NEQ} Christ .
Eph.5:24 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 24 {NEQ} As the church submits to {NEQ} Christ , so you wives should submit to your husbands in everything .
Eph.5:28 28οὕτως, ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. 28 In the same way , {NEQ} husbands ought {NEQ} to love their {NEQ} wives as they love their own {NEQ} bodies . For a man who loves his {NEQ} wife actually shows love for himself .
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Phil.4:1 1ὥστε, ἀδελφοί μου, ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 4:1 Therefore , my dear brothers and sisters , * {NEQ} stay true to the Lord . I love you and long to see you , dear friends , for you are my joy and the crown I receive for my work .
Col.3:13 13ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς· 13 Make allowance for each other’s faults , and forgive {RPT} {NEQ} anyone who {RPT} offends you . Remember , the Lord forgave you , so you must forgive others .
1Thes.2:4 4ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν· οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ θεῷ· τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. 4 For we speak {NEQ} as messengers approved by {NEQ} God to be entrusted with the Good News . Our purpose is to please God , not {NEQ} people . He alone examines the motives of our hearts .
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Thes.4:14 14εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 14 For since we believe that Jesus died and was raised to life again , we also believe that when {NEQ} Jesus returns , {NEQ} God will bring back with him the believers who have died .
1Thes.4:17 17ἔπειτα, ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς, ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. 17 Then , together with them , we who are still alive and {NEQ} remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air . Then we will be with the Lord forever .
1Thes.5:2 2αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου, ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, οὕτως ἔρχεται. 2 For you know quite well that the day of the Lord’s return will come unexpectedly , like a thief in the night .
2Thes.3:17 17 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου· ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω. 17   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . I DO THIS IN ALL MY LETTERS TO PROVE THEY ARE FROM ME .
2Tim.3:8 8ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ· ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 8 These teachers oppose the truth {RPT} just as Jannes and Jambres opposed Moses . They {NEQ} {NEQ} have depraved {NEQ} minds and a counterfeit faith .
Heb.4:4 4εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως· Καὶ κατέπαυσεν θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 4 We know it is ready because of the place in the Scriptures where it mentions the seventh day : {NEQ} {NEQ} On the {RPT} seventh day {NEQ} God rested from all his {NEQ} work . * 
Heb.5:3 3καὶ δι᾽ αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν. 3 That is why {RPT} he must offer sacrifices {RPT} {RPT} for his own {RPT} sins as well as {NEQ} theirs .
Heb.5:5 5οὕτως καὶ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα· ἀλλ᾽ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ· ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· 5 That is why {NEQ} Christ did not honor himself by assuming he could become High Priest . No , he was chosen by God , who said to him , You are my Son . Today I have become your Father . * 
Heb.6:9 9πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα, καὶ ἐχόμενα σωτηρίας· εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 9 Dear friends , even though we are talking this way , we really don’t believe it applies to you . {NEQ} We are confident that you are meant for better things , {NEQ} things that come with salvation .
Heb.6:15 15καὶ οὕτως μακροθυμήσας, ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 15 Then Abraham waited patiently , and he received what {NEQ} God had promised .
Heb.9:6 6τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· 6 {NEQ} When {NEQ} these things were all in place , the priests regularly {RPT} {NEQ} entered the first room * as they performed their religious duties .
Heb.9:28 28οὕτως καὶ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας· ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας, ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 28 so also {NEQ} Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people . He will come again , not to deal with our sins , but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him .
Heb.10:33 33τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. 33 Sometimes you were exposed to public ridicule {NEQ} and were beaten , and sometimes you helped others who were suffering the same things .
Jas.1:11 11ἀνέτειλεν γὰρ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καί, πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 11 {NEQ} The hot sun rises and the grass withers ; {NEQ} the little flower droops and falls {RPT} , and its {NEQ} beauty fades away . In the same way , the rich will fade away with all of their achievements .
Jas.2:12 12οὕτως λαλεῖτε, καὶ οὕτως ποιεῖτε, ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι. 12 So whatever you say or whatever you do , remember that you will be judged by the law that sets you free .
Jas.2:17 17οὕτως καί, πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν. 17 So you see , {NEQ} faith by itself isn’t enough . Unless it produces good deeds , it is dead and useless .
Jas.2:26 26ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν. 26 Just as the body is dead without breath , * so also {NEQ} faith is dead without good works .
Jas.3:5 5οὕτως καί, γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει· 5 In the same way , the tongue is a small thing that makes {NEQ} grand speeches . But a tiny spark can set a great forest on fire .
Jas.3:10 10ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι. 10 And so blessing and cursing come pouring out of {RPT} the same mouth . Surely , my brothers and sisters , this is not right !
1Pet.2:15 15ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν. 15 {NEQ} It is {NEQ} God’s {NEQ} will that your honorable lives should silence those {NEQ} ignorant people who make foolish accusations against you .
1Pet.3:5 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες (αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεόν) ἐκόσμουν ἑαυτάς· ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· 5 This is how the holy women of old made themselves beautiful . They trusted God and accepted the authority of their husbands .
2Pet.1:11 11οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 11 Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ .
2Pet.3:4 4καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 4 {NEQ} They will say , What happened to the promise that Jesus is coming again ? {NEQ} From before the times of our ancestors , everything has remained the same since the world was first created .
2Pet.3:11 11τούτων οὕτως πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς, καὶ εὐσεβείαις, 11 Since everything around us is going to be destroyed like this , what {NEQ} holy and godly lives you should live ,
1Jn.2:6 6 λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν. 6 Those who say they live in God should live their lives as Jesus {RPT} did .
1Jn.4:11 11ἀγαπητοί, εἰ οὕτως θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 11 Dear friends , since {NEQ} God loved us that much , we surely ought to love each other .
Rev.2:15 15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν, ὁμοίως. 15 In a similar way , you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .
Rev.3:16 16οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 16 But since you are like lukewarm water , neither hot nor cold , I will spit you out of my {NEQ} mouth !
Rev.9:17 17καὶ οὕτως, εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν· ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον· 17 And in my vision , I saw the horses and the riders sitting on them . The riders wore armor that was fiery red and dark blue and yellow . {NEQ} The horses had {NEQ} heads like {RPT} lions , and fire and smoke and burning sulfur billowed from {NEQ} their mouths .
Rev.11:5 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 5 {NEQ} If anyone tries to harm them , fire flashes from {RPT} their {NEQ} mouths and consumes their {NEQ} enemies . {NEQ} This is how anyone who tries to harm them {NEQ} must die {RPT} .
Rev.18:21 21καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν· καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως, ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών, μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone . {RPT} He threw it into the ocean and shouted , Just like this , the great city Babylon will be thrown down with violence and will never be found again .