The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὗτος1 (ou(tos, 3778)

Meanings

[against] this, [are] these, [during] this, [is] this, [of] this, [was] this, by this, in this, of these, of this, such ones, these, these things, this, this [is], this [will be], this man, this one, this woman, to these, to this, with these, with this

Greek-English Concordance: 388 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.4:3 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 3 During that time the devil * came and said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell {NEQ} these {NEQ} stones to become loaves of bread .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.7:26 26καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 26 But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish , like a person who builds a {NEQ} house on {NEQ} sand .
Matt.7:28 28καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 28 When {NEQ} Jesus had finished saying these {NEQ} things , the crowds were amazed at his {NEQ} teaching ,
Matt.9:26 26καὶ ἐξῆλθεν φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 26 {NEQ} The report of this miracle swept through the entire {NEQ} countryside .
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.10:5 5τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 5 {NEQ} Jesus sent out the {NEQ} twelve apostles with these instructions {RPT} : Don’t go to the Gentiles {RPT} {RPT} or {RPT} {NEQ} the Samaritans ,
Matt.10:23 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} When you are persecuted in one {NEQ} town , flee to the next . {NEQ} I tell you the truth , the Son of {NEQ} Man * will return before you have reached all the towns of {NEQ} Israel .
Matt.10:42 42καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least {RPT} {RPT} {RPT} of my followers , {NEQ} {NEQ} {RPT} you will surely be {NEQ} rewarded .
Matt.11:16 16τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς· προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 16 {NEQ} To what can I compare this {NEQ} generation ? It is like children playing a game in the public square . They complain to their friends ,
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.12:41 41ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 41 The people of Nineveh will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.13:15 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν— μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 15 For the hearts of these {NEQ} people are hardened , and {NEQ} their ears cannot hear , and they have closed their {NEQ} eyes so their eyes cannot see , and their ears cannot hear , and their hearts cannot understand , and they cannot turn to me and let me heal them . * 
Matt.13:53 53καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 53 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished telling these {NEQ} stories and illustrations , he left that part of the country .
Matt.13:54 54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 54 {NEQ} He returned to Nazareth , his {NEQ} hometown . When he taught there in the synagogue {RPT} , everyone was amazed and said , Where does he get this {NEQ} wisdom and the power to do miracles ?
Matt.15:8 8 λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 8 These {NEQ} people honor me with their lips , but their {NEQ} hearts are far from {RPT} me .
Matt.16:18 18κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 18 Now I say to you that you are Peter ( which means rock ) , * and upon this {NEQ} rock I will build my {NEQ} church , and all the powers of hell * will not conquer it .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:6 6ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 6 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be better for you to have a large millstone tied around your {NEQ} neck and be drowned in the depths of the sea .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.19:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 19:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished {NEQ} saying these things , he left {NEQ} Galilee and went down to the region {NEQ} of Judea east of the Jordan River .
Matt.19:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 11 {NEQ} Not everyone can accept this {NEQ} statement , Jesus said {RPT} . Only those whom God helps .
Matt.20:21 21 δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 21 What is your request ? he {NEQ} asked {RPT} . She replied {RPT} , In your {NEQ} Kingdom , please let my {NEQ} two sons sit in places of honor next to you , {RPT} one on your right and the other on your left .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.21:44 44καὶ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν. 44 {NEQ} Anyone who stumbles over that {NEQ} stone will be broken to pieces , and it will crush anyone it falls on {RPT} . * 
Matt.22:40 40ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται. 40 The entire law and all the demands of the prophets are based on these two {NEQ} commandments .
Matt.23:36 36ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 36 I tell you the truth , this judgment will fall on this very {NEQ} generation .
Matt.24:14 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 14 And {RPT} the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world , so that all {NEQ} nations * will hear it ; and then the end will come .
Matt.24:34 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 34 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene until all these things take place .
Matt.25:40 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 40 And the King will say {RPT} , I tell you the truth , when you did it to one of the least of these {NEQ} my brothers and sisters , * you were doing it to me !
Matt.26:8 8ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν· λέγοντες, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη; 8 {NEQ} The disciples were indignant when they saw this . What a waste ! they said .
Matt.26:12 12βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 12 {NEQ} She has poured this {NEQ} perfume on me to prepare my {NEQ} body for burial .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Matt.26:29 29λέγω δὲ ὑμῖν— οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 29 {NEQ} Mark my words {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new with you in my {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom .
Matt.26:31 31τότε λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 31 On the way , {NEQ} Jesus told them , Tonight all of you will desert me . For the Scriptures say , God will strike * the Shepherd , and the sheep of the flock will be scattered .
Matt.26:34 34ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι— ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , Peter {NEQ} {NEQ} this very night , before the rooster crows , you will deny three times that you even know me .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.28:15 15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις, μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 15 So the guards accepted the bribe and said what they were told to say . {NEQ} Their {NEQ} story spread widely among the Jews , and they still tell it today .
Mark.4:13 13καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 13 Then Jesus said to them , If you can’t understand the meaning of {NEQ} this parable , {NEQ} how will you understand all the other parables ?
Mark.7:6 6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας, περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι, Οὗτος λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 6   Jesus {NEQ} replied {RPT} , You hypocrites ! Isaiah was right when he prophesied about you , for he wrote , These {NEQ} people honor me with their lips , but their {NEQ} hearts are far from {RPT} me .
Mark.7:23 23πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται· καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 23 All these vile things come from within ; {NEQ} they are what defile you .
Mark.8:12 12καί, ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 12 {NEQ} When he heard this , he sighed deeply in his {NEQ} spirit and said , Why do these {NEQ} people keep demanding a miraculous sign ? I tell you the truth , I will not give this {NEQ} generation any such sign .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer . * 
Mark.9:42 42καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 42 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be {NEQ} {NEQ} better for you {NEQ} to be thrown into the sea with a large millstone hung around your {NEQ} neck .
Mark.10:5 5 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 5 But {NEQ} Jesus responded {RPT} , He wrote {RPT} this {NEQ} commandment only as a concession to your {NEQ} hard hearts .
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.11:23 23ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 23 I tell you the truth , {NEQ} you can say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen {RPT} . But you must really believe {NEQ} it will happen and have no doubt in your {NEQ} heart .
Mark.11:28 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 28 {NEQ} They demanded {RPT} , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} to do them ?
Mark.12:10 10οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 10 Didn’t you ever read this in the Scriptures ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone .
Mark.12:16 16οἱ δὲ ἤνεγκαν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος. 16 When they handed it to him , {NEQ} he asked {RPT} , Whose {RPT} picture {RPT} and {RPT} title are stamped on it ? Caesar’s , they {NEQ} replied {RPT} .
Mark.12:43 43καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 43 {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples to him and said {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} this {RPT} poor {RPT} widow has given more than all the others who are making contributions .
Mark.13:2 2καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς. οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 2 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Yes , look at these great {NEQ} buildings . {RPT} {RPT} But they will be completely demolished . Not one stone will be left {RPT} on top of another !
Mark.13:30 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 30 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene before all these things take place .
Mark.14:4 4ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 4 Some {NEQ} of those at the table were indignant . Why {NEQ} waste such expensive perfume ? they asked .
Mark.14:30 30καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι,— ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρίς με ἀπαρνήσῃ. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} Peter this very {NEQ} night , before the rooster crows twice , you will deny three times that you even know me .
Mark.14:36 36καὶ ἔλεγεν, Ἀββά, πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 36 Abba , {NEQ} Father , * {NEQ} he cried out , everything is possible for you . Please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Mark.14:58 58λέγοντες ὅτι· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι, Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 58 We heard him say , I will destroy this {RPT} Temple {RPT} made with human hands , and in three days I will build another , made without human hands .
Mark.14:71 71 δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι, Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 71 {NEQ} Peter swore , A curse on me if I’m lying I don’t know this {NEQ} man {RPT} you’re talking about !
Mark.15:39 39ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 39 {NEQ} When the Roman officer * who stood facing him * saw how he had died , he exclaimed , This {NEQ} man truly was the Son of God !
Luke.1:39 39ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα 39 {NEQ} A few days later {RPT} {RPT} Mary hurried to the hill country of Judea , to the town
Luke.1:61 61καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι, Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 61 {NEQ} What ? they exclaimed {RPT} {RPT} . There is no one in all your {NEQ} family {RPT} {RPT} by that {NEQ} name .
Luke.1:65 65καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 65 {NEQ} {NEQ} Awe fell upon the whole neighborhood {RPT} , and the news of what had happened spread throughout the {NEQ} Judean hills .
Luke.1:66 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 66 Everyone who heard about it reflected on these events {RPT} and asked , What will {NEQ} this child turn out to be ? {NEQ} For the hand of the Lord was surely upon him in a special way .
Luke.2:12 12καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 12 And you will recognize him by this {NEQ} sign : You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth , {NEQ} lying in a manger .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.2:17 17ἰδόντες δέ, ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 17 After seeing him , the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about {NEQ} this child .
Luke.2:19 19 δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 19 but {NEQ} Mary kept all these {NEQ} things in her {NEQ} heart and thought about them often .
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.4:3 3εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 3 Then the devil said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell this {NEQ} stone to become a loaf of bread .
Luke.4:6 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 6 I will give you the glory {NEQ} of these kingdoms and {NEQ} authority over them , {NEQ} the devil said {RPT} , because they are mine {NEQ} to give to anyone I please .
Luke.4:21 21ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Σήμερον πεπλήρωται γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 21 Then he began to speak to them . The Scripture you’ve just heard has been fulfilled this very day !
Luke.4:23 23καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν— ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 23 Then he said {NEQ} {RPT} , You will undoubtedly quote me this {NEQ} proverb : Physician , heal yourself meaning , Do miracles {NEQ} here in your {NEQ} hometown like those you did in {NEQ} Capernaum .
Luke.4:36 36καὶ ἐγένετο θάμβος, ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 36 Amazed , {NEQ} the people exclaimed , What authority and power this man’s {NEQ} words possess ! Even {NEQ} evil spirits obey him , and they flee at his command !
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.7:17 17καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 17 And {NEQ} the news about Jesus spread throughout {NEQ} Judea and {RPT} the surrounding countryside .
Luke.7:31 31τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 31 {NEQ} To what can I compare the people of this {NEQ} generation ? Jesus asked . How can I describe them ?
Luke.7:44 44καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα. εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 44 Then he turned to the woman and said to {NEQ} Simon , Look at this {NEQ} woman kneeling here . When I entered {RPT} your {NEQ} home , you didn’t offer me water to wash the dust from my feet , but she has washed them with her tears and wiped them with her {NEQ} hair .
Luke.8:9 9ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη παραβολή. 9 {NEQ} His {NEQ} disciples asked him what this {NEQ} parable meant .
Luke.9:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο. εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα; 13 But Jesus said {NEQ} {RPT} , You feed them . But we have only five loaves of bread and two fish , they answered . Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole {NEQ} crowd ?
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:44 44Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους. γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 44 {RPT} Listen to me and remember {RPT} what I say . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies .
Luke.9:45 45οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 45 But they didn’t know what he meant . {NEQ} Its significance was hidden from them , so they couldn’t understand it , and they were afraid to ask him about it .
Luke.9:48 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὸς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 48 Then he said to them , Anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me . {NEQ} Whoever is the least among you is the greatest .
Luke.10:5 5εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 5 Whenever you enter {RPT} someone’s home , first say , May God’s peace be on this {NEQ} house .
Luke.11:29 29τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρξατο λέγειν, γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν, σημεῖον ζητεῖ. καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 29 {NEQ} As the crowd pressed in on Jesus , he said , This {RPT} evil {NEQ} generation {NEQ} keeps asking me to show them a miraculous sign . But the only sign I will give them is the sign of Jonah .
Luke.11:30 30καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευείταις σημεῖον οὕτως ἔσται καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 30 {NEQ} What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him . What happens to the Son of {NEQ} Man * will be a sign to these {NEQ} people that he was sent by God .
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.11:32 32ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 32 The people of Nineveh will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Luke.11:50 50ἵνα, ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης— 50 As a result , {RPT} this {NEQ} generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world
Luke.11:51 51ἀπὸ αἵματος ̔Άβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου, τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah , who was killed between the altar and the sanctuary . Yes , it will certainly be charged against {RPT} this {NEQ} generation .
Luke.12:20 20εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός, ̓Άφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 20 But {NEQ} God said to him , You fool ! {NEQ} You will die {RPT} this very night . Then who will get everything you worked for ?
Luke.12:41 41εἶπεν δὲ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις καὶ πρὸς πάντας; 41 {NEQ} {NEQ} Peter asked , Lord , is that {NEQ} illustration just for us or for everyone ?
Luke.12:56 56ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν. 56 You fools ! You know how to interpret the weather signs of the earth and {NEQ} sky , but you don’t know how to interpret the present times .
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.13:6 6ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 6 Then Jesus told this {NEQ} story : A man planted a fig tree in his {NEQ} garden and came again and again to see if there was any fruit on it , but he was always disappointed .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.13:8 8 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια. 8 {NEQ} The gardener answered {RPT} , Sir , give it one more chance . Leave it {NEQ} another {NEQ} year , and I’ll give it special attention and plenty of fertilizer .
Luke.13:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον· καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 32 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Go tell that {NEQ} fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow ; and the third day I will accomplish my purpose .
Luke.14:30 30λέγοντες ὅτι, Οὗτος ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 30 They would say , There’s the person who started that building and couldn’t afford to finish it !
Luke.15:3 3εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων· 3 So Jesus told them this {NEQ} story {RPT} :
Luke.15:24 24ὅτι οὗτος υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν· ἦν ἀπολωλώς, καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 24 for this {NEQ} son of mine was dead and has now returned to life . He was lost , but now he is found . So the party began .
Luke.15:30 30ὅτε δὲ υἱός σου οὗτος καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 30 Yet when this {NEQ} son of yours comes back after {RPT} squandering your {NEQ} money on prostitutes , you celebrate by killing {RPT} the fattened calf !
Luke.15:32 32εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει. ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν· καὶ ἀπολωλώς, καὶ εὑρέθη. 32 {NEQ} {NEQ} We had to celebrate this happy day . For {RPT} your {NEQ} brother was dead and has come back to life ! {NEQ} He was lost , but now he is found !
Luke.16:8 8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 8 {NEQ} The rich man had to admire the {NEQ} dishonest rascal for being so shrewd . And it is true that the children of this {NEQ} world are more shrewd in dealing with the world around {RPT} them than are the children of the light .
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.16:28 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 28 For I have five brothers , and I want him to warn them so they don’t end up in this {NEQ} place of {NEQ} torment .
Luke.17:2 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 2 It would be better {RPT} {NEQ} to be thrown into the sea with a millstone hung around your {NEQ} neck than to cause one of these {NEQ} little ones to fall into sin .
Luke.17:6 6εἶπεν δὲ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 6 {NEQ} The Lord answered , If you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mulberry tree , May you be uprooted and thrown into the sea , and it would obey you !
Luke.17:18 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 18 Has no one returned to give glory to {NEQ} God except this {NEQ} foreigner ?
Luke.17:25 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 25 But first the Son of Man must suffer terribly * and be rejected by this {NEQ} generation .
Luke.17:34 34λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς· εἷς παραλημφθήσεται, καὶ ἕτερος ἀφεθήσεται. 34 {NEQ} {RPT} That {NEQ} night two people will be asleep in one bed ; {NEQ} one will be taken , {NEQ} the other left .
Luke.18:5 5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην. ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 5 but this {NEQ} woman is driving me crazy . I’m going to see that she gets justice , because she is wearing me out with her constant requests !
Luke.18:9 9εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην· 9 Then Jesus told this {NEQ} story to some who had great confidence in their own {NEQ} righteousness and scorned everyone else :
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:30 30ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {RPT} {NEQ} {NEQ} will be repaid many times over in this {NEQ} life , and will have eternal life in the world {RPT} to come .
Luke.18:34 34καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν. καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 34 But they didn’t understand any of this . {NEQ} The significance of his words was hidden from them , and they failed to grasp what he was talking about .
Luke.19:9 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι, Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. 9 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , Salvation has come to this {NEQ} home today , for this man has shown himself to be a true son of Abraham .
Luke.19:15 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον· ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. 15 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} After he was crowned king , he returned and called in {RPT} the {NEQ} servants to whom he had given the money . {NEQ} He wanted to find out what their profits were .
Luke.19:27 27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς— ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 27 And as for these {NEQ} enemies of mine who didn’t want me to be their king bring them in and execute them right here in front of me .
Luke.19:42 42λέγων ὅτι, Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην. νῦν δέ, ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 42 How I wish today that you of all people would understand the way to peace . But now it is too late , and peace is hidden from your eyes .
Luke.20:2 2καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς ἐστιν δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 2 {NEQ} They demanded , {RPT} {RPT} {RPT} By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who {NEQ} {NEQ} gave you the right {RPT} ?
Luke.20:9 9ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. 9 Now Jesus turned to the people again and told them this {NEQ} story : A man planted a vineyard , {NEQ} leased it to tenant farmers , and moved to another country to live for several years .
Luke.20:16 16ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. 16 I’ll tell you he will come and kill those {NEQ} farmers and lease the vineyard to others . How terrible that such a thing should ever happen , {NEQ} his listeners protested .
Luke.20:17 17 δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. 17 Jesus {NEQ} looked at them and said , Then what does this Scripture mean ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone . * 
Luke.20:19 19καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 19 {NEQ} The teachers of religious law and the leading priests wanted to arrest {RPT} Jesus immediately because they realized {RPT} he was telling the story {RPT} against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the people’s reaction .
Luke.20:34 34καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται. 34 {NEQ} Jesus replied {NEQ} {RPT} , Marriage is for people here on earth .
Luke.21:3 3καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι, χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν. 3 I tell you the truth , {NEQ} Jesus said , this {RPT} poor {RPT} widow has given more than all the rest of them .
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Luke.21:32 32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι, οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 32 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation will not pass from the scene until all these things have taken place .
Luke.21:36 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ· δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 36 {NEQ} Keep alert at all times . And pray that you might be strong enough to escape these {NEQ} coming horrors and stand before the Son of {NEQ} Man .
Luke.22:15 15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 15 {NEQ} Jesus said {RPT} , I have been very eager to eat this {NEQ} Passover meal with you before my suffering begins .
Luke.22:20 20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη— ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. 20 After supper {NEQ} he took another cup of wine and said , This {NEQ} cup is the new covenant between God and his people an agreement confirmed with my {NEQ} blood , which is poured out as a sacrifice for you . * 
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
Luke.23:4 4 δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 4 {NEQ} {NEQ} Pilate turned to the leading priests and to the crowd and said , I find nothing wrong with this {NEQ} man !
Luke.23:7 7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 7 {NEQ} When they said that he was , Pilate sent him to Herod Antipas , because Galilee was under Herod’s {NEQ} jurisdiction , and Herod happened to be in Jerusalem at {RPT} the time .
Luke.23:14 14εἶπεν πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 14 and he announced his verdict {RPT} . You brought this {NEQ} man to me , accusing him of leading a revolt . {NEQ} {NEQ} I have examined him thoroughly on this point in your presence and find him innocent .
Luke.23:48 48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 48 And when all the crowd that came to see the crucifixion {RPT} saw what had happened , they went home in deep sorrow . * 
Luke.24:11 11καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 11 But the story sounded like nonsense to the men , so they didn’t believe it .
Luke.24:17 17εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν, σκυθρωποί. 17 {NEQ} He asked them , What are you {RPT} {RPT} discussing so intently as you walk along ? {NEQ} They stopped short , sadness written across their faces .
Luke.24:18 18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς, ὀνόματι Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. 18 Then one of them , Cleopas , replied {NEQ} {RPT} , You must be the only person in Jerusalem who {NEQ} hasn’t heard about all the things that have happened there {NEQ} the last few days .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
Luke.24:44 44εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 44 Then he said {NEQ} {RPT} , When I was with you before , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and in the Psalms must be fulfilled .
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.4:13 13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν. 13 Jesus replied {RPT} , Anyone who drinks this {NEQ} water will soon become thirsty again .
John.4:15 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ· ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 15 Please , sir , the woman said {RPT} {RPT} , give me this {NEQ} water ! Then I’ll never be thirsty again , and I won’t have to come here to get water .
John.4:20 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν, καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 20 So tell me , why is it that you Jews insist that {NEQ} Jerusalem is the only place of worship , while we Samaritans claim it is here at {NEQ} Mount Gerizim , * where our {NEQ} ancestors worshiped ?
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.6:34 34εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 34 {NEQ} Sir , they said {RPT} , give us that {NEQ} bread every day .
John.6:51 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 51 I am the {RPT} living bread that came down from {NEQ} heaven . {NEQ} Anyone who eats this {NEQ} bread will live forever ; {NEQ} and this bread , which I will offer so the world may live , is my {NEQ} flesh .
John.6:58 58οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐξ οὐρανοῦ καταβάς. οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες, καὶ ἀπέθανον, τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 58 I am the true bread that came down from heaven . Anyone who eats this {NEQ} bread {NEQ} will not die as your ancestors did ( even though they ate the manna ) but will live forever .
John.7:8 8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν. ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 8 You go on . I’m not going * to this {NEQ} festival , because {NEQ} my time has not yet come .
John.7:36 36τίς ἐστιν λόγος οὗτος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με· καί, ̔Όπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 36 What does he {NEQ} mean {RPT} when he says , You will search for me but not find me , and You cannot go where I am going ?
John.7:40 40ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης· 40 {NEQ} When the crowds heard {NEQ} him say this , some of them declared , Surely this man is the Prophet we’ve been expecting . * 
John.7:49 49ἀλλὰ ὄχλος οὗτος, μὴ γινώσκων τὸν νόμον, ἐπάρατοί εἰσιν. 49 {NEQ} This foolish {NEQ} crowd follows him , {RPT} but they are ignorant of the law . God’s curse is on them !
John.8:4 4λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· 4 Teacher , they said to Jesus , this {NEQ} woman was caught in the act of adultery .
John.8:20 20ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 20 Jesus made these {NEQ} statements while he was teaching in the section of the Temple known as the Treasury . But he was not arrested , because his {NEQ} time * had not yet come .
John.8:23 23καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ· ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί. ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ· ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 23   {NEQ} Jesus continued {RPT} , You are from below ; I am from above . You belong to this {NEQ} world ; I do not {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} .
John.9:24 24ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ, ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 24 So for the second time they called in the man who had been blind and told him , {NEQ} God should get the glory for this , * because we know this {NEQ} man Jesus is a sinner .
John.9:39 39καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον— ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 39 Then {NEQ} Jesus told him , * I entered this {NEQ} world to render judgment to give sight to the blind and to show those who think they see * that they are blind .
John.10:6 6ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἐλάλει αὐτοῖς, 6 Those who heard {RPT} {NEQ} Jesus use this {NEQ} illustration {NEQ} didn’t understand what he meant {RPT} {RPT} ,
John.10:16 16καί, ἄλλα πρόβατα ἔχω, οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν. καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν. 16 I have other sheep , too , that are not in this {NEQ} sheepfold . I must bring them also . {NEQ} They will listen to my {NEQ} voice , and there will be one flock with one shepherd .
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.10:19 19σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, διὰ τοὺς λόγους τούτους. 19 When he said these {NEQ} things , the people * were again divided in their opinions about him .
John.11:4 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον· ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 4 But when {NEQ} Jesus heard about it he said , Lazarus’s {NEQ} sickness will not end in death . No , it happened for the glory of {NEQ} God so that the Son of {NEQ} God will receive glory from this .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.11:47 47συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον. καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα. 47 Then the leading priests and {NEQ} Pharisees called the high council * together . What are we going to do ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} This {NEQ} man certainly performs many miraculous signs .
John.12:5 5Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 5 That {NEQ} perfume was worth a year’s wages . * It should have been sold and the money given to the poor .
John.12:25 25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν. καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 25 Those who love their {NEQ} life in this world will lose it . {NEQ} Those who care nothing for their {NEQ} life in this {NEQ} world will keep it {RPT} for eternity .
John.12:27 27νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω, Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην· 27 Now my {NEQ} soul is deeply troubled . Should I pray , Father , save me from this {NEQ} hour ? But this is the very reason I came {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} !
John.12:30 30ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι᾽ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 30 Then Jesus told them , {NEQ} The {RPT} voice was for your benefit , not {RPT} mine .
John.12:31 31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, ἐκβληθήσεται ἔξω· 31 The time for judging this {NEQ} world has come , when Satan , the ruler of this {NEQ} world , will be cast out {RPT} .
John.12:34 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 34 {NEQ} The crowd responded {RPT} , We understood from {NEQ} Scripture * that the Messiah would live forever . {NEQ} How can you say {NEQ} the Son of {NEQ} Man will die ? Just who is this {NEQ} Son of {NEQ} Man , anyway ?
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.16:11 11περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 11 {NEQ} Judgment will come because the ruler of this {NEQ} world has already been judged .
John.18:17 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 17 {NEQ} The woman {RPT} asked {NEQ} Peter , {NEQ} You’re not one of that {NEQ} man’s {NEQ} disciples , are you ? No , he said , I am not .
John.18:29 29ἐξῆλθεν οὖν Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 29 So {NEQ} Pilate , the governor , went out {RPT} to them and asked , What is your charge against this {NEQ} man ?
John.18:36 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 36 Jesus answered , {RPT} My {RPT} Kingdom is not an earthly kingdom . If it were {RPT} , {RPT} my {RPT} followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders . {NEQ} But {RPT} my {RPT} Kingdom is not of this {NEQ} world .
John.19:8 8ὅτε οὖν ἤκουσεν Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη. 8 When {NEQ} Pilate heard this , he was more frightened than ever .
John.19:13 13 οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον (Ἑβραϊστί, δὲ Γαββαθά). 13 {NEQ} When they said {NEQ} this , {NEQ} Pilate brought {NEQ} Jesus out to them again . Then Pilate sat down on the judgment seat on the platform that is called the Stone Pavement ( in Hebrew , {NEQ} Gabbatha ) .
John.19:20 20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 20 The place where {NEQ} Jesus was crucified {NEQ} was near the city , and the {RPT} sign was written in Hebrew , Latin , and Greek , so that many people could read it .
John.20:30 30πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 30 {NEQ} The disciples saw {NEQ} Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this {NEQ} book .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.1:6 6οἱ μὲν οὖν συνελθόντες, ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 6 So {NEQ} when the apostles were with Jesus , they kept asking him , Lord , has the {NEQ} time come for you to free {NEQ} Israel and restore our {NEQ} kingdom ?
Acts.1:11 11οἳ καὶ εἶπαν, ̓Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Men of Galilee , {RPT} {NEQ} they said , why are you standing here staring into {NEQ} heaven ? {RPT} {RPT} {RPT} Jesus has been taken from you into {NEQ} heaven , but someday he will return from heaven {RPT} in the same way you saw him go !
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.1:17 17ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 17 {NEQ} Judas was one of us and shared in the ministry {RPT} with us .
Acts.1:25 25λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 25 {NEQ} as an apostle to replace Judas in this {NEQ} ministry , for {RPT} he has deserted us and gone {RPT} where he {RPT} belongs .
Acts.2:6 6γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 6 When they heard the loud {NEQ} noise , everyone came running , and they were bewildered to hear their {NEQ} own languages being spoken by the believers .
Acts.2:22 22ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι, καὶ τέρασι, καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε· 22 People of Israel , listen ! {NEQ} {RPT} {RPT} God publicly {RPT} endorsed {NEQ} {RPT} Jesus the Nazarene {RPT} * by doing powerful miracles , {NEQ} wonders , and signs {RPT} through him , as you well know .
Acts.2:29 29ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 29 Dear brothers , think about this ! You can be sure that the patriarch David wasn’t referring to himself , for {NEQ} he died and was buried , and his {NEQ} tomb is still {NEQ} here among us .
Acts.2:32 32τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες. 32 {RPT} {NEQ} God raised {NEQ} Jesus from the dead , and we are all witnesses of this .
Acts.2:36 36ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν θεὸς τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 36 So let everyone in Israel know for certain that {NEQ} God has made this {NEQ} Jesus , whom you crucified , to be {RPT} both Lord and Messiah !
Acts.2:40 40ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 40 Then Peter continued preaching for a long time , {NEQ} strongly urging all his listeners , Save yourselves from this {RPT} crooked {RPT} generation !
Acts.3:24 24καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 24 Starting with Samuel , {NEQ} every {NEQ} {NEQ} prophet {RPT} spoke about {NEQ} what is happening {NEQ} today .
Acts.4:16 16λέγοντες, Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι· 16 What should we do with these {NEQ} men ? they asked each other . {NEQ} We can’t deny that {NEQ} {NEQ} they have performed a miraculous sign , and everybody in Jerusalem knows about it .
Acts.4:17 17ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 17 But to keep them from spreading their propaganda any further , we must warn them not to speak to anyone in Jesus' {NEQ} name again .
Acts.4:27 27συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ— ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας— Ἡρῴδης τε, καὶ Πόντιος Πειλᾶτος, σὺν ἔθνεσιν, καὶ λαοῖς Ἰσραήλ· 27 In fact , this has happened here in this very {NEQ} city ! For Herod Antipas , {NEQ} Pontius Pilate the governor , {RPT} the Gentiles , and the people of Israel were all united against Jesus , your {NEQ} holy servant , whom you anointed .
Acts.5:4 4οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 4 The property was yours to sell or not sell , as you wished . And after selling it , the money was also {NEQ} yours to give away . How could you do a thing like this ? You weren’t lying to us but to {NEQ} God !
Acts.5:5 5ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. 5 As soon as {NEQ} Ananias heard these {NEQ} words , he fell to the floor and died . Everyone who heard about it was terrified .
Acts.5:20 20Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 20 Go to {NEQ} the Temple and give the people this {NEQ} message of {NEQ} life {RPT} !
Acts.5:24 24ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 24 {NEQ} When the {NEQ} captain of the Temple guard and the leading priests heard this , they were perplexed {RPT} , wondering where it would all end .
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.5:32 32καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔδωκεν θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 32 {NEQ} We are witnesses of these {NEQ} things and so is the {RPT} Holy Spirit , who is given by {NEQ} God to those who obey him .
Acts.5:35 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 35 Then he said to his colleagues , Men of Israel , take care what you are planning to do to these {NEQ} men !
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο