The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

οὗτος2 (ou(tos, 3778A)

Meanings

[at] this, [can] these things, [does] this, [doing] these things, [for] this reason, [is] this, [is] this one, [let] this, [on] these things, [the] second, [while] these things, by these, for these things, he, is this man, of these, of these ones, of these things, of this, of this [man], of this one, of this!, on these, other [times], she, some [times], than these, than this, that, these, these (actions), these matters, these men, these ones, these things, these things (commands), these things [are], things, this, this [cause], this [comes], this [end], this [gift], this [incident], this [is], this [man], this [name], this [promise], this [purpose], this [reason], this [thing], this [time], this [was], this [widow], this [woman], this [would be], this man, this one, this one [learn], this one [was], this ones, this place, this thing, this woman, this[that follows], to these, to these ones, to this, to this one, with these things, with this

Greek-English Concordance: 1005 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.3:3 3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 {RPT} {NEQ} The prophet Isaiah was speaking about John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Matt.3:17 17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. 17 And a voice from {NEQ} heaven said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy .
Matt.4:9 9καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 9 {NEQ} I will give it all to you , he said {RPT} , if you will kneel down and worship me .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.5:37 37ἔστω δὲ λόγος ὑμῶν, ναί, ναί, οὔ, οὔ. τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. 37 Just say a simple {RPT} , Yes , I will , or No , I won’t . {NEQ} Anything beyond this is from the evil one .
Matt.6:25 25διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν— τί φάγητε τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 25 That is why I tell you not to worry about {NEQ} everyday life {RPT} whether you have enough food and {RPT} drink , or enough clothes to wear {RPT} . Isn’t {NEQ} life more than {NEQ} food , and your body more than {NEQ} clothing ?
Matt.6:29 29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 29 {RPT} {RPT} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.6:33 33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 33 {NEQ} Seek the Kingdom of {NEQ} God * above all else , and {NEQ} live righteously {RPT} , and he will give you everything you need .
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.8:9 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Matt.8:27 27οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν. λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος; ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν. 27 {NEQ} The disciples were amazed . Who is this man ? they asked . {NEQ} Even the winds and {NEQ} waves obey him !
Matt.9:3 3καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. 3 But some of the teachers of religious law said to themselves , That’s blasphemy ! Does he think he’s God ?
Matt.9:18 18ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων ὅτι, θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν. ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν καὶ ζήσεται. 18 As Jesus was saying this {RPT} , {NEQ} the leader of a synagogue came and knelt before him . My {NEQ} daughter has just died , he said , but you can bring her back to life again if you just come and lay your {NEQ} hand on her .
Matt.9:28 28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 28 {NEQ} They went right into the house where he was staying , and {NEQ} Jesus asked them , Do you believe {NEQ} I can make you see ? Yes , Lord , they told him , we do .
Matt.10:22 22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 22 And all nations will hate you because you are my followers . * But everyone who endures to the end {RPT} will be saved .
Matt.11:7 7τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 7 {NEQ} As John’s disciples were leaving , {NEQ} Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.11:25 25ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 25 At that {NEQ} time {NEQ} Jesus prayed this prayer : O Father , Lord {NEQ} of heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike .
Matt.12:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἓν καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 11 And he answered {RPT} , {NEQ} {NEQ} If {RPT} you had a sheep {NEQ} that fell into a well on the Sabbath , wouldn’t you work to {NEQ} pull it out ? Of course you would .
Matt.12:23 23καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν υἱὸς Δαυείδ; 23 {NEQ} The crowd was amazed and asked , Could it be that Jesus is the Son of David , the Messiah ?
Matt.12:24 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 24 But when the Pharisees heard about the miracle , they said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from {NEQ} Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Matt.12:27 27καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 27 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out {NEQ} demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Matt.12:31 31διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις— δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία, οὐκ ἀφεθήσεται. 31 So I tell you , every sin and blasphemy can be forgiven except {NEQ} blasphemy against the Holy Spirit , which will never be forgiven .
Matt.13:13 13διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες, οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες, οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν. 13 That is why I use these parables {RPT} , For they look , but they don’t really see . {NEQ} They hear , but they don’t really listen or understand .
Matt.13:19 19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος. ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 19 The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the Kingdom and don’t understand it . Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their {NEQ} hearts .
Matt.13:20 20 δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν. 20 {RPT} {NEQ} The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy .
Matt.13:22 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 22 {NEQ} The seed that fell among the thorns represents {RPT} those who hear God’s word , but all too quickly the message is crowded out by the worries of this {NEQ} life and the lure of {NEQ} wealth , so no fruit is produced .
Matt.13:23 23 δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριάκοντα. 23 {NEQ} The seed that fell on {NEQ} good soil {RPT} represents those who truly hear and understand God’s word {RPT} and produce a harvest of {NEQ} {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even a hundred times as much as had been planted !
Matt.13:28 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 28 An enemy has done this ! {NEQ} the farmer exclaimed {RPT} . {NEQ} Should we pull out the weeds ? {NEQ} they asked {RPT} .
Matt.13:34 34ταῦτα πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις. καί, χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς. 34 {NEQ} Jesus always used stories and illustrations like these when speaking to the crowds . In fact , he never spoke to them without using such parables .
Matt.13:38 38 δὲ ἀγρός ἐστιν κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας. τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ. 38 {NEQ} The field is the world , and the good seed {RPT} represents the people of the Kingdom . {NEQ} The weeds are the people who belong to the evil one .
Matt.13:51 51συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί. 51 Do you understand all these things ? Yes , they said {RPT} , we do .
Matt.13:52 52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 52 Then he added {RPT} , {NEQ} {NEQ} Every teacher of religious law who becomes a disciple in the Kingdom of {NEQ} Heaven is like a homeowner who brings from his {NEQ} storeroom new gems of truth as well as old .
Matt.13:54 54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 54 {NEQ} He returned to Nazareth , his {NEQ} hometown . When he taught there in the synagogue {RPT} , everyone was amazed and said , Where does he get this {NEQ} wisdom and the power to do miracles ?
Matt.13:55 55οὐχ οὗτός ἐστιν τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ— Ἰάκωβος, καὶ Ἰωσήφ, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας; 55 Then they scoffed , {NEQ} He’s just the {NEQ} carpenter’s son , {NEQ} and we know Mary , his {NEQ} mother , and his {NEQ} brothers James , {NEQ} Joseph , * {NEQ} Simon , and Judas .
Matt.13:56 56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 56 {NEQ} All his {NEQ} sisters {NEQ} live right here among us . {NEQ} Where did he learn all these things ?
Matt.14:2 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης Βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 2 {NEQ} he said to his {NEQ} advisers , This must be John the Baptist {RPT} raised from the dead ! {NEQ} That is why he can do such miracles .
Matt.15:11 11οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον· ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 11 It’s not what goes into {RPT} your mouth that defiles you ; {NEQ} you are defiled by the words that {RPT} come out of {RPT} your mouth .
Matt.15:20 20ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 20 These are what defile you . {NEQ} {NEQ} Eating with unwashed hands will never defile you .
Matt.16:22 22καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ· λέγων, ̔Ίλεώς σοι, κύριε. οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 22 But {NEQ} Peter took him aside and began to reprimand him * for saying such things . Heaven forbid , Lord , he said . This will never happen to you !
Matt.17:5 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. ἀκούετε αὐτοῦ. 5 But even as he spoke , {NEQ} a bright cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy . Listen to him .
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:23 23διὰ τοῦτο, ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 23 Therefore , the Kingdom of {NEQ} Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with {NEQ} servants who had borrowed money from him .
Matt.19:5 5καὶ εἶπεν, ̔Ένεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 5 And he said , This explains why a man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Matt.19:20 20λέγει αὐτῷ νεανίσκος, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα. τί ἔτι ὑστερῶ; 20 I’ve obeyed all these commandments , the young man replied {RPT} . What else must I do ?
Matt.19:22 22ἀκούσας δὲ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 But when the young man heard {NEQ} this , he went away sad , for he had many possessions .
Matt.19:26 26ἐμβλέψας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις, τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν· παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 26 {NEQ} {NEQ} Jesus looked at them intently and said , Humanly speaking , it is impossible . But with God everything is possible .
Matt.20:12 12λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 12 Those people worked only one hour , and yet you’ve paid them just as much as you paid us who worked all day {NEQ} in the scorching heat .
Matt.20:14 14ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 14 Take your money and go . {NEQ} I wanted to pay this {NEQ} last worker the same as you .
Matt.21:4 4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 4 {NEQ} This took place to fulfill the prophecy that said ,
Matt.21:10 10καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα πόλις· λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος; 10 {NEQ} The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered {RPT} . Who is this ? they asked .
Matt.21:11 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν προφήτης Ἰησοῦς, ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 11 And the crowds replied , It’s Jesus , the prophet {RPT} from Nazareth in {NEQ} Galilee .
Matt.21:16 16καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε; ὅτι, Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 16 {NEQ} They asked Jesus , Do you hear what these children are saying ? Yes , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} . Haven’t you ever read the Scriptures ? For they say , You have taught children and infants to give you praise . * 
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.21:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 24   {RPT} I’ll tell {RPT} you by what authority I do these things {RPT} if you answer {RPT} one {RPT} {RPT} {RPT} question , {NEQ} {NEQ} Jesus replied .
Matt.21:27 27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 27 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Matt.21:38 38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱόν, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 38 But when the tenant farmers saw his son coming , they said to one another , {RPT} Here comes the heir to this estate . Come on , let’s kill him and get the estate for ourselves {RPT} !
Matt.21:42 42λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 42 Then {NEQ} Jesus asked them , Didn’t you ever read this in the Scriptures ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone . This is the LORD’s doing , and it is wonderful to see {RPT} . * 
Matt.21:43 43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 43 {NEQ} {NEQ} I tell you , {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit .
Matt.22:20 20καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; 20 {NEQ} he asked {RPT} , Whose {RPT} picture {RPT} and {RPT} title are stamped on it ?
Matt.22:38 38αὕτη ἐστὶν μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 38 This is the first and greatest commandment .
Matt.23:23 23οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου— τὴν κρίσιν, καὶ τὸ ἔλεος, καὶ τὴν πίστιν. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 23 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore the more important aspects of the law {NEQ} justice , {NEQ} {NEQ} mercy , and {NEQ} faith . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Matt.23:34 34διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς. ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν. 34 Therefore , I am sending you prophets and wise men and teachers of religious law . But you will kill some {NEQ} by crucifixion , and you will flog others with whips in your {NEQ} synagogues , {NEQ} chasing them from city to city .
Matt.23:36 36ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 36 I tell you the truth , this judgment will fall on this very {NEQ} generation .
Matt.24:2 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 2 But he responded {RPT} , {NEQ} Do you see all these buildings ? I tell you the truth , they will be completely demolished . Not one stone {RPT} will be left on top of another !
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.24:8 8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 8 But all this is only the first of the birth pains , with more to come .
Matt.24:13 13 δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 13 But the one who endures to the end will be saved .
Matt.24:33 33οὕτως καί, ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 33 In the same way , when you see all these things , you can know his return is very near , right at the door .
Matt.24:34 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 34 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene until all these things take place .
Matt.24:44 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 44 {NEQ} {NEQ} You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Matt.25:45 45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 45 And he will answer {RPT} , I tell you the truth , when you refused to help the least of these my brothers and sisters , you were refusing to help me .
Matt.25:46 46καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 46 And they will go away into eternal punishment , but the righteous will go into eternal life .
Matt.26:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 26:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished saying all {NEQ} these things , he said to {NEQ} his disciples ,
Matt.26:9 9ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 9 {NEQ} It could have been sold for a high price and the money given to the poor .
Matt.26:12 12βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 12 {NEQ} She has poured this {NEQ} perfume on me to prepare my {NEQ} body for burial .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Matt.26:23 23 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει. 23 He {NEQ} replied , One of you who has just eaten from this bowl with me will betray me .
Matt.26:26 26ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας· ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς, εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 26 {NEQ} As they were eating , {NEQ} Jesus took some bread and blessed it . Then he broke it in pieces and gave it to the disciples , saying , Take this and eat it , for this is my {NEQ} body .
Matt.26:28 28τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 28 for this is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.26:62 62καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 62 Then the high priest stood up and said to Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Matt.26:71 71ἐξελθόντα δέ, εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 71 Later , out by the gate , another servant girl noticed him and said to those standing around , This man was with Jesus of {NEQ} Nazareth . * 
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Matt.27:32 32ἐξερχόμενοι δέ, εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα, τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 32 Along the way , they came across a man named Simon , who was from Cyrene , * and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross .
Matt.27:37 37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 37 {NEQ} A sign was fastened above Jesus' {NEQ} head , announcing the charge against him . It read : This is Jesus , the King of the Jews .
Matt.27:46 46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν, ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ἠλί, ἠλί, λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου, θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 46   At about three o’clock , {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eli , Eli , * lema sabachthani ? which means My God , my God , why have you abandoned me ? * 
Matt.27:47 47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 47 {NEQ} Some of the bystanders misunderstood and thought {NEQ} he was calling for the prophet Elijah .
Matt.27:54 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 54 {NEQ} The Roman officer * and the other soldiers {RPT} at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened . They said , This man truly was the Son of God !
Matt.27:58 58οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 58 {RPT} went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . And {NEQ} Pilate issued an order to release it to him .
Matt.28:14 14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 14 {NEQ} If the governor hears about it , we’ll stand up for you so you won’t get in trouble .
Mark.1:27 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν αὐτούς. λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή; κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 27 {NEQ} Amazement gripped the audience , and they began to discuss what had happened . What sort of new teaching is this ? they asked excitedly . It has such authority ! Even {RPT} evil {RPT} spirits {NEQ} obey his orders !
Mark.1:38 38καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Άγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα, καί, ἐκεῖ κηρύξω. εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 38 But Jesus replied {RPT} , We must go on to other towns as well , and I will preach to them , too . {NEQ} That is why I came .
Mark.2:7 7Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός; 7 What is he saying ? This is blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Mark.2:8 8καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew {RPT} immediately what they were thinking , so he asked them , Why do you question this in your {NEQ} hearts ?
Mark.3:35 35ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 35 Anyone who does {NEQ} God’s {NEQ} will {RPT} is my brother and sister and mother .
Mark.4:15 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 15 {NEQ} The seed that fell on the footpath represents {RPT} those who hear the message , {NEQ} only to have {NEQ} Satan come at once and take it away {NEQ} {RPT} .
Mark.4:16 16καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν. 16 {NEQ} The seed on the rocky soil represents {NEQ} those who {NEQ} hear the message and immediately receive it with joy .
Mark.4:18 18καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 18 {NEQ} {RPT} The seed that fell {RPT} {RPT} among the thorns represents others who hear God’s word ,
Mark.4:41 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ. 41 {NEQ} The disciples were absolutely terrified . Who {NEQ} is this man ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} Even the wind and {NEQ} waves obey him !
Mark.5:32 32καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 32 But he kept on looking around to see who had done it .
Mark.5:43 43καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 43 {NEQ} Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened , and then he told them to give her something to eat .
Mark.6:2 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ, καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο. λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 2 The next Sabbath he began teaching in the synagogue , and many who heard him were amazed . They asked , Where {RPT} {RPT} {RPT} did he get all {NEQ} {RPT} this wisdom and the power to perform {NEQ} such miracles {RPT} ?
Mark.6:3 3οὐχ οὗτός ἐστιν τέκτων, υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου, καὶ Ἰωσῆτος, καὶ Ἰούδα, καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 3 Then they scoffed , {NEQ} He’s just a carpenter , the son of {NEQ} Mary * and the brother of James , {NEQ} Joseph , * {NEQ} Judas , and Simon . And {NEQ} his {NEQ} sisters live right here among us . {NEQ} They were deeply offended and refused to believe in him .
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.6:16 16ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης, ἔλεγεν, ̔Ὸν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, Ἰωάνην, οὗτος ἠγέρθη. 16 {NEQ} When {NEQ} Herod heard about Jesus , he said , John , the man I beheaded , {RPT} has come back from the dead .
Mark.7:2 2καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους. 2 {NEQ} They noticed that some of his {NEQ} disciples {NEQ} failed to follow the Jewish ritual of hand washing before eating .
Mark.7:29 29καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον· ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 29 Good answer ! {NEQ} he said {RPT} . Now go home , for the demon has left {RPT} your {NEQ} daughter .
Mark.8:4 4καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 4 {NEQ} {NEQ} His disciples replied {RPT} , How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness ?
Mark.8:7 7καί, εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα, καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι. 7 A few small fish were found , too , so Jesus also blessed these and told the disciples to distribute them .
Mark.9:7 7καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός. ἀκούετε αὐτοῦ. 7 Then a cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son . Listen to him .
Mark.9:21 21καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν. 21 How long has this been happening {RPT} ? {NEQ} Jesus asked the boy’s {NEQ} father . {NEQ} He replied , Since he was a little boy .
Mark.10:7 7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 7 This explains why a man leaves his {NEQ} father and {NEQ} mother and is joined to his {NEQ} wife , * 
Mark.10:10 10καί, εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταί, περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 10 Later , when he was alone with his disciples in the house , they brought up {RPT} the subject again .
Mark.10:20 20 δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 20 {NEQ} {NEQ} Teacher , the man replied {RPT} , I’ve obeyed all these commandments since I was young .
Mark.11:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 3 If anyone asks {RPT} , What are you doing ? just say , The Lord {RPT} needs it and will return {RPT} it soon .
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.11:28 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 28 {NEQ} They demanded {RPT} , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} to do them ?
Mark.11:29 29 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 29 I’ll tell you by what authority I do these things if you answer one question {RPT} {RPT} , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} .
Mark.11:33 33καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 33 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And {NEQ} Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Mark.12:7 7ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ ἡμῶν ἔσται κληρονομία. 7 But the {RPT} tenant farmers said to one another , {RPT} Here comes the heir to this estate . Let’s kill him and get the estate for ourselves !
Mark.12:10 10οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 10 Didn’t you ever read this in the Scriptures ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone .
Mark.12:11 11παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 11 This is the LORD’s doing , and it is wonderful to see {RPT} . * 
Mark.12:24 24ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Mark.12:31 31δευτέρα αὕτη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 31 The second is equally important : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * No other commandment is greater than these .
Mark.12:40 40οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι. οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 40 Yet they shamelessly cheat {NEQ} widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public . Because of this , they will be more severely punished .
Mark.12:44 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δέ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 44 For they gave a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything she had {RPT} to live on {RPT} .
Mark.13:4 4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα; 4 Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will show us that these things are about to be fulfilled ?
Mark.13:8 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 8 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . There will be earthquakes in many parts of the world , as well as famines . But this is only the first of the birth pains , with more to come .
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.13:13 13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 13 And everyone will hate you because you are my followers . * But the one who endures to the end will be saved .
Mark.13:29 29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν, ἐπὶ θύραις. 29 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that his return is very near , right at the door .
Mark.13:30 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 30 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene before all these things take place .
Mark.14:5 5ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 5 {NEQ} It could have been sold for a year’s wages * and the money given to the poor ! So they scolded her harshly .
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.14:22 22καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας· ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 22 {NEQ} As they were eating , Jesus took some bread and blessed it . Then he broke it in pieces and gave it to the disciples , {NEQ} saying , Take it , for this is my {NEQ} body .
Mark.14:24 24καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 24 And he said to them , This is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice for many .
Mark.14:60 60καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 60 Then the high priest stood up before the others and asked {NEQ} Jesus , Well , aren’t you going to answer these charges ? What do you have to say for yourself ?
Mark.14:69 69καὶ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτόν, ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι, Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 69 {NEQ} When the servant girl saw him standing there , she began telling the others , This man is definitely one of them !
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Mark.16:12 12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 12 Afterward {NEQ} he appeared in a different form to two of his followers who were walking {NEQ} from Jerusalem into the country .
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.1:18 18καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 18 {NEQ} Zechariah said to the angel , How can I be sure this will happen ? I’m {NEQ} an old man now , and my {NEQ} wife is also well along in {NEQ} years {RPT} .
Luke.1:19 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριήλ· παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 19 Then the angel said {RPT} , I am Gabriel ! I stand in the very presence of {NEQ} God . {NEQ} It was he who sent me {RPT} {RPT} {RPT} to bring you {NEQ} this good news !
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.1:24 24μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας, συνέλαβεν Ἐλεισάβετ, γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 24   {NEQ} Soon afterward his {NEQ} wife , Elizabeth , became pregnant and {RPT} went into seclusion for five months .
Luke.1:29 29 δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο, ποταπὸς εἴη ἀσπασμὸς οὗτος. 29 Confused and disturbed , Mary {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} tried to think what the angel could mean .
Luke.1:32 32οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται. καὶ δώσει αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 32 He will be very great and will be called the Son of the Most High . The Lord God {NEQ} will give him the throne of his {NEQ} ancestor David .
Luke.1:34 34εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο; ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω. 34 Mary asked {NEQ} {NEQ} the angel , But how can this happen ? I am a virgin .
Luke.1:36 36καὶ ἰδού, Ἐλεισάβετ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς. καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστίν, αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 36 What’s more , your {NEQ} relative Elizabeth has become pregnant in her old age ! {NEQ} People used to say she was barren , but she has conceived a son and is now in her sixth month .
Luke.1:43 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 43 {NEQ} Why am I so honored , that the mother of my {NEQ} Lord should visit me ?
Luke.2:2 2(αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.) 2 ( This was the first census taken when Quirinius was governor of {NEQ} Syria . )
Luke.2:34 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριάμ, τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἰς σημεῖον, ἀντιλεγόμενον 34 Then Simeon blessed them , and he said to Mary , the baby’s {NEQ} mother , {NEQ} This child is destined to cause many in {NEQ} Israel to fall , but he will be a joy to many others . {NEQ} He has been sent as a sign from God , but many will oppose him .
Luke.2:36 36καὶ ἦν ̔Άννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. 36 Anna , a prophet , was also there in the Temple . She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher , and she was very old . Her husband {NEQ} {NEQ} died when they had been married only seven years .
Luke.3:20 20προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάνην ἐν φυλακῇ. 20 So Herod put {NEQ} John in prison , adding this sin to his many others .
Luke.4:22 22καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 22 {NEQ} Everyone spoke well of him and was amazed by the {NEQ} gracious words that came from {RPT} his {NEQ} lips . How can this be ? {NEQ} they asked . Isn’t this Joseph’s son ?
Luke.4:28 28καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα. 28 {NEQ} When they heard this , the people in the synagogue were furious .
Luke.4:43 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Καί, ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 43 But he replied {RPT} , I must preach the Good News of the Kingdom of {NEQ} God in {NEQ} other towns , too , because that is why I was sent .
Luke.5:6 6καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολὺ διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 6 And this time {NEQ} their {NEQ} nets were so full of fish they began to tear !
Luke.5:21 21καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος; ὃς λαλεῖ βλασφημίας. τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός; 21 But the Pharisees and {RPT} teachers of religious law said to themselves , Who does he think he is ? That’s blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Luke.5:27 27καὶ μετὰ ταῦτα, ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 27 {NEQ} Later , as Jesus left the town , {NEQ} he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him .
Luke.6:3 3καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 3 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Haven’t you read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Luke.7:4 4οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως. λέγοντες ὅτι, ̓Άξιός ἐστιν παρέξῃ τοῦτο, 4 So they earnestly begged {NEQ} Jesus to help the man {RPT} . If anyone deserves your help , he does , they said ,
Luke.7:8 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, τασσόμενος ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 8 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Luke.7:9 9ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν αὐτόν. καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ, εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 9 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed {RPT} . {NEQ} Turning to the crowd that was following him , he said , I tell you , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Luke.7:18 18καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάνης, 18 {NEQ} The disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing . So {NEQ} John called for two of his {NEQ} disciples ,
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.7:44 44καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα. εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 44 Then he turned to the woman and said to {NEQ} Simon , Look at this {NEQ} woman kneeling here . When I entered {RPT} your {NEQ} home , you didn’t offer me water to wash the dust from my feet , but she has washed them with her tears and wiped them with her {NEQ} hair .
Luke.7:45 45φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 45 You didn’t greet me with a kiss , {RPT} but from the time I first came in , she has not stopped kissing my {NEQ} feet .
Luke.7:46 46ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας, αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 46 You neglected the courtesy of olive oil to anoint my {NEQ} head , but she has anointed my {NEQ} feet with rare perfume .
Luke.7:49 49καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν, ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 49 {NEQ} The men at the table said among themselves , Who is this man , that he goes around forgiving sins ?
Luke.8:8 8καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων, ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 8 Still other seed fell on {RPT} fertile {RPT} soil . {NEQ} This seed grew and produced a crop that was a hundred times as much as had been planted ! When he had said this , he called out , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Luke.8:11 11ἔστιν δὲ αὕτη παραβολή· σπόρος ἐστὶν λόγος τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} This is the meaning of the parable : The seed is {NEQ} God’s {NEQ} word .
Luke.8:13 13οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον. καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 13 {NEQ} The seeds on the rocky soil represent those who {NEQ} hear the message and receive it with joy . But since {RPT} they don’t have deep roots , they believe for a while , then they fall away when they face temptation .
Luke.8:14 14τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσὸν οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται. καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 14 {NEQ} The seeds that fell among the thorns represent {RPT} those who hear the message , but all too quickly the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this {NEQ} life . And so they never grow into maturity .
Luke.8:15 15τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 15 And the seeds that fell on the good soil {RPT} represent honest , good-hearted people who hear God’s word , cling to it , and patiently produce a huge harvest .
Luke.8:21 21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , My mother and my brothers {RPT} are all those who hear {NEQ} God’s {NEQ} word and obey it .
Luke.8:25 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει, καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 25 Then he asked them , Where is your {NEQ} faith ? {NEQ} The disciples were terrified and amazed . Who {NEQ} is this man ? they asked each other . When he gives a command , {NEQ} even the wind and {RPT} waves {NEQ} obey him !
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:9 9εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 9 {NEQ} I beheaded John , Herod said , so who is this man about whom I hear such stories ? And he kept trying to see him .
Luke.9:21 21 δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο. 21 {NEQ} Jesus warned his disciples not to tell anyone who he was .
Luke.9:24 24ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 24 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake , you will save it .
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.9:34 34ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς, ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 34 But even as he was saying this , a cloud overshadowed them , and terror gripped them as the cloud covered {RPT} them .
Luke.9:35 35καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου, ἐκλελεγμένος· αὐτοῦ ἀκούετε. 35 Then a voice from the cloud said , This is my {NEQ} Son , my {NEQ} Chosen One . * Listen to him .
Luke.9:48 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὸς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 48 Then he said to them , Anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me . {NEQ} Whoever is the least among you is the greatest .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.10:11 11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν. πλὴν τοῦτο γινώσκετε— ὅτι ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 11 We wipe even the dust of your {NEQ} town from {NEQ} our feet to show that we have abandoned you to your fate . And know this {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God is near !
Luke.10:20 20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20 But {RPT} {RPT} don’t rejoice because {NEQ} evil spirits obey you ; {NEQ} rejoice because your {NEQ} names are registered in {NEQ} heaven .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.10:28 28εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης. τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 28 {NEQ} Right ! Jesus told him . Do this and you will live !
Luke.10:36 36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 36 Now which of these {NEQ} three would you say was a neighbor to the man who was attacked by {NEQ} bandits ? Jesus asked .
Luke.11:19 19εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. 19 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Luke.11:27 27ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 27 {NEQ} {NEQ} As he was speaking {RPT} , a woman in the crowd called out {RPT} , God bless your mother the womb {NEQ} from which you came , and the breasts that nursed you !
Luke.11:42 42ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 42 {NEQ} What sorrow awaits you {NEQ} Pharisees ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore {NEQ} justice and the love of {NEQ} God . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Luke.11:45 45ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων, καί, ἡμᾶς ὑβρίζεις. 45 Teacher , {NEQ} said an {NEQ} expert in religious law {RPT} , you have insulted us , too , in what you just said .
Luke.11:49 49διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν. 49 This is what {NEQ} God in his wisdom said about you : * I will send prophets and apostles to them , but they will kill some and persecute the others .
Luke.12:4 4λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 4 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Dear friends , don’t be afraid of those who want to kill your body ; they cannot do any more to you {NEQ} after that .
Luke.12:5 5ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 5 But I’ll tell you whom to fear . Fear God , who has the power to kill you and then throw you into {NEQ} hell . * Yes , he’s the one to fear .
Luke.12:18 18καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω. καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου. 18 Then he said , I know ! I’ll tear down my {NEQ} barns and build bigger ones . Then I’ll have room enough to store all my {NEQ} wheat and other goods .
Luke.12:22 22εἶπεν, δέ, πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ— τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 22 Then , turning to his {NEQ} disciples , Jesus said , That is why I tell you not to worry about everyday {NEQ} life whether you have enough food to eat or enough clothes to wear .
Luke.12:27 27κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 27 Look at the lilies and how they grow . They don’t work or make their clothing , {NEQ} {NEQ} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
Luke.12:31 31πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 31 {NEQ} Seek the Kingdom of God above all else , and he will give you everything you need .
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.13:16 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 16 {NEQ} This dear woman , a daughter {NEQ} of Abraham , has been held in bondage by {NEQ} {NEQ} Satan for eighteen years . Isn’t it right that she be released , even on {NEQ} the Sabbath ?
Luke.13:17 17καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ. καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} This shamed his {NEQ} enemies , but all the people rejoiced at {RPT} the wonderful things {RPT} he did .
Luke.14:6 6καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα. 6 Again they could not answer {RPT} .
Luke.14:9 9καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον. καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 9 {NEQ} The host {RPT} {NEQ} {RPT} will come and say , Give this person your seat . {NEQ} Then you will be embarrassed , and you will have to take whatever seat is left at the foot of the table !
Luke.14:15 15ἀκούσας δέ, τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} Hearing this , a man {NEQ} sitting at the table with Jesus exclaimed , What a blessing {RPT} it will be to attend a banquet * in the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.14:20 20καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 20 {NEQ} Another said , I now have a wife , so I can’t come .
Luke.14:21 21καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ̓Έξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ ἀναπείρους, καὶ τυφλούς, καὶ χωλούς, εἰσάγαγε ὧδε. 21 {NEQ} The servant returned and told his {NEQ} master what they had said . {NEQ} His master was furious and said {NEQ} {RPT} {RPT} , Go quickly into the streets and alleys of the town and invite {RPT} the poor , {NEQ} the crippled , {NEQ} the blind , and the lame .
Luke.15:2 2καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται— καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 2 {NEQ} This made the {NEQ} Pharisees and {NEQ} teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people even eating with them !
Luke.15:26 26καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα. 26 and he asked one of the servants what was going on .
Luke.16:1 1ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς· ̓Άνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 16:1 {NEQ} {NEQ} Jesus told this story to his disciples : There was a certain rich man who had a manager handling his affairs . One day a report came {RPT} that the manager was wasting his employer’s money .
Luke.16:2 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 2 So the employer called him in and said {RPT} , What’s this I hear about you ? Get your report in order , because you are going to be fired .
Luke.16:14 14ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι, φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 14 The Pharisees , who dearly loved their money , {NEQ} heard all this and scoffed at him .
Luke.16:26 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται· ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 26 And besides , there is a great chasm separating us . {NEQ} {NEQ} {NEQ} No one can cross over to you from here , and no one can cross over to us from there .
Luke.17:8 8ἀλλ᾽ οὐχί, ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασόν τι δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος, διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω· καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 8 No , he says {RPT} , Prepare my meal , {NEQ} put on your apron , and serve me while I eat . Then you can eat later .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν