The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πάντοτε (pantote, 3842)

Meanings

[may it be] always, always

Greek-English Concordance: 42 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.26:11 11πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 11 {NEQ} You will always have the poor among you , but you will not always have me .
Mark.14:7 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι. ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 7 {NEQ} You will always have the poor among you , and you can help them whenever you want to . But you will not always have me .
Luke.15:31 31 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 31 {NEQ} His father said to him , Look , dear son , you have always stayed by me , and everything I have is yours .
Luke.18:1 1ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν. 18:1 One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up .
John.6:34 34εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 34 {NEQ} Sir , they said {RPT} , give us that {NEQ} bread every day .
John.7:6 6λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν· δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 6 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Now is not the right time for {RPT} me to go , {RPT} but {RPT} you can go anytime .
John.8:29 29καὶ πέμψας με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν— οὐκ ἀφῆκέν με μόνον. ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 29 And the one who sent me is with me he has not deserted me . For I always do what pleases him .
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.12:8 8τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 {NEQ} You will always have the poor among you , but you will not always have me .
John.18:20 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ, ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 20 Jesus replied {RPT} , Everyone knows what I teach . I have preached regularly in the synagogues and {RPT} the Temple , where the people  *  gather . I have not spoken {NEQ} in secret .
Rom.1:10 10πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτέ, εὐοδωθήσομαι, ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 10 One of the things I always pray for is the opportunity , {NEQ} God willing , to come at last to see you .
1Cor.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ, τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 4 I always thank my {NEQ} God for you and for the gracious gifts he {RPT} has given you , now that you belong to Christ Jesus .
1Cor.15:58 58ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι· περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 58 So , my dear brothers and sisters , be strong and immovable . Always work enthusiastically for the Lord , for you know that nothing you do for the Lord is ever useless .
2Cor.2:14 14τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ· καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν, ἐν παντὶ τόπῳ· 14 But thank {NEQ} God ! He has made us his captives and continues to lead us along in {NEQ} {NEQ} Christ’s triumphal procession . Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere , {NEQ} like a sweet perfume .
2Cor.4:10 10πάντοτε, τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα καὶ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 10 Through suffering , {NEQ} our bodies continue to share in the death of {NEQ} Jesus so that the life of {NEQ} Jesus may also be seen in our {NEQ} bodies .
2Cor.5:6 6θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου· 6 So we are always confident , even though we know that as long as we live in these bodies we are not at home with the Lord .
2Cor.9:8 8δυνατεῖ δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς· ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν· 8 And {NEQ} God will generously provide all you need . Then you will {NEQ} {RPT} always have everything you need and plenty left over to share with others .
Gal.4:18 18καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. 18 If someone is eager to do good things for you , that’s all right ; but let them do it all the time , {NEQ} not just when I’m with you .
Eph.5:20 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί. 20 And give thanks {NEQ} for everything to God the {NEQ} Father in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Phil.1:4 4πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, 4 Whenever I pray , I make my {NEQ} requests for all of you with joy ,
Phil.1:20 20κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε καὶ νῦν· μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 20 For I {NEQ} fully expect and hope that I will never be ashamed , but that I will continue to be bold for Christ , as I have been in the past . And I trust that my life will bring honor to Christ , whether I live or die .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
Phil.4:4 4χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ— χαίρετε. 4 Always be full of joy in the Lord . I say it again rejoice !
Col.1:3 3εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι· 3 We always pray for you , and we give thanks to {NEQ} God , the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Col.4:6 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 6 Let your conversation {NEQ} be gracious and attractive  *  so that you will have the right response for everyone .
Col.4:12 12ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς, ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ· πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι, καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 12 Epaphras , a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus , sends you his greetings . He always prays earnestly for you , asking God to make you strong and perfect , {NEQ} fully confident that you are following the whole will of {NEQ} God .
1Thes.1:2 2εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν ἀδιαλείπτως· 2 We always thank {NEQ} God for all of you and pray for you constantly .
1Thes.2:16 16κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν· εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀργὴ εἰς τέλος. 16 as they try to keep us from preaching the Good News of {NEQ} salvation to the Gentiles . By doing this , they continue to pile up their {NEQ} sins . But the anger of God has caught up with them at last .
1Thes.3:6 6ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν· καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς· 6 But now Timothy has just returned {RPT} {NEQ} {RPT} , {NEQ} bringing us good news about your {RPT} faith and {RPT} love . {NEQ} He reports that you always remember our visit with joy and that you want to see us as much as we want to see you .
1Thes.4:17 17ἔπειτα, ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς, ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. 17 Then , together with them , we who are still alive and {NEQ} remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air . Then we will be with the Lord forever .
1Thes.5:15 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 15 See that no one pays back evil for evil , but always try to do {NEQ} good to each other and to all people .
1Thes.5:16 16πάντοτε χαίρετε. 16 Always be joyful .
2Thes.1:3 3εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους· 3 Dear brothers and sisters ,  *  we can’t help but {NEQ} thank {NEQ} God for you , because your {NEQ} faith is flourishing and your {NEQ} love for one another is growing .
2Thes.1:11 11εἰς καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως θεὸς ἡμῶν· καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει· 11 So {RPT} we keep on praying for you , asking our {NEQ} God to enable you to live a life worthy of his call . {NEQ} May he give you {NEQ} the power to accomplish all the good things your faith prompts you {NEQ} to do .
2Thes.2:13 13ἡμεῖς δέ, ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου· ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν— ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας· 13 As for us , we can’t help but thank {NEQ} God for you , dear brothers and sisters loved by the Lord . We are always thankful that {NEQ} God chose you to be among the first  *  to experience salvation a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth .
2Tim.3:7 7(πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.) 7 ( Such women are forever following new teachings , but they are never able to understand the truth . )
Phlm.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 4 I always thank my {NEQ} God when I pray for you , Philemon ,
Heb.7:25 25ὅθεν καὶ σῴζειν, εἰς τὸ παντελὲς δύναται, τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ θεῷ· πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 25 Therefore he is able , once and forever , to save  *  those who come to {NEQ} God through him . He lives forever to intercede with God on their behalf .