The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πάσχω (pascho, 3958)

Meanings

[after] having suffered, [while] suffering, did you suffer, having suffered, he has suffered, he must suffer, he suffered, I suffer, I suffered, let suffer, suffer, suffered, suffering, suffers, they have suffered, to suffer, to suffer death (died), you should suffer, you suffer

Greek-English Concordance: 42 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.17:15 15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 15   Lord , have mercy on my {NEQ} son . {NEQ} He has seizures and suffers terribly . {NEQ} He often falls into the fire or {RPT} into the water .
Matt.27:19 19καθημένου δέ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 19 Just then , as Pilate was sitting on the judgment seat , his {NEQ} wife sent him this message : Leave {NEQ} that {NEQ} innocent man alone . {NEQ} I suffered through a terrible nightmare about him last night .
Mark.5:26 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. ἀλλὰ μᾶλλον, εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. 26 {NEQ} She had suffered a great deal from many doctors , and over the years she had spent everything she had to pay them , but she had gotten no better . In fact , she had gotten {NEQ} worse .
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:12 12 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα. καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 12 Jesus {NEQ} responded {RPT} , Elijah is indeed coming first to get everything ready . Yet why do the Scriptures say that the Son of {NEQ} Man must suffer greatly and be treated with utter contempt ?
Luke.9:22 22εἰπὼν ὅτι, Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 The Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things , he said . {NEQ} He will be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead .
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.17:25 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 25 But first the Son of Man must suffer terribly * and be rejected by this {NEQ} generation .
Luke.22:15 15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 15 {NEQ} Jesus said {RPT} , I have been very eager to eat this {NEQ} Passover meal with you before my suffering begins .
Luke.24:26 26οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 26 Wasn’t it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things {NEQ} before entering {RPT} his {NEQ} glory ?
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
Acts.1:3 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς· καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 3 During the forty days after he suffered and died , he appeared to the apostles from time to time , and he proved to them in many ways that {NEQ} he was actually alive . And he talked to them {RPT} about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.3:18 18 δὲ θεός, προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν— παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ— ἐπλήρωσεν οὕτως. 18 But {NEQ} God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah {RPT} that he must suffer these things .
Acts.9:16 16ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 16 And I will show him how much he must suffer for my {NEQ} name’s sake .
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.28:5 5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 5 But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed .
1Cor.12:26 26καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη. 26 If one part suffers , all the parts suffer with it , and if one part is honored , all the parts are glad .
2Cor.1:6 6εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν, παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. 6 Even when we are weighed down with troubles , it is for your {NEQ} comfort and salvation ! For when we ourselves are comforted , we will certainly comfort you . Then you {NEQ} can patiently endure the same things {RPT} {NEQ} we suffer .
Gal.3:4 4τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ εἴ γε καὶ εἰκῇ; 4 Have you experienced * so much for nothing ? Surely it was not in vain , was it ?
Phil.1:29 29ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν· 29 For you have been given not only the privilege of trusting in Christ {RPT} but also the privilege of suffering for him .
1Thes.2:14 14ὑμεῖς γάρ, μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων· 14 And then , dear brothers and sisters , {NEQ} {NEQ} you suffered persecution from your own countrymen . In this way , you imitated the believers in {NEQ} God’s {RPT} churches {RPT} in {NEQ} Judea who , because of their belief in Christ Jesus , {NEQ} {NEQ} suffered from {RPT} their own people , the Jews .
2Thes.1:5 5ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε· 5 And {NEQ} God will use this persecution to show his justice and to make you worthy of his {NEQ} Kingdom , for which {NEQ} you are suffering .
2Tim.1:12 12δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω· ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 12 That is why I am suffering {NEQ} here in prison . But I am not ashamed of it , for I know the one in whom I trust , and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him * until the day of his return .
Heb.2:18 18ἐν γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 18 Since he himself has gone through suffering and testing , he is able to help us when we are being tested .
Heb.5:8 8καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν· 8 Even though Jesus was God’s Son , he learned {NEQ} obedience from the things he suffered .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age * to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
Heb.13:12 12διὸ καὶ Ἰησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαὸν ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 12 So also Jesus suffered and died outside the city gates to make his people holy by means of his own blood .
1Pet.2:19 19τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 19 For {RPT} God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment .
1Pet.2:20 20ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 20 Of course , you get no credit for being patient if {NEQ} you are beaten for doing wrong . But if you suffer for doing good and endure it patiently , God {RPT} is pleased with you .
1Pet.2:21 21εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν· ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 21 For God called you to do good , even if it means suffering , just as Christ suffered * for you . He is your example , and you must follow in his {NEQ} steps .
1Pet.2:23 23ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει· παρεδίδου δέ, τῷ κρίνοντι δικαίως· 23 He did not retaliate when he was insulted , nor threaten revenge when he suffered . {NEQ} He left his case in the hands of God , who always judges fairly .
1Pet.3:14 14ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι· τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε· 14 But even if you suffer for doing what is right , God will reward you for it . So don’t worry or be afraid of their {NEQ} threats .
1Pet.3:17 17κρεῖττον γάρ, ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πάσχειν, κακοποιοῦντας. 17 Remember , it is better to suffer for doing good , if that is what {NEQ} God wants , than to suffer for doing wrong !
1Pet.3:18 18ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν· δίκαιος, ὑπὲρ ἀδίκων· ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ· θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· 18 {NEQ} {NEQ} Christ suffered * for our sins once for all time . He never sinned , but he died for sinners to bring you safely home to {NEQ} God . {RPT} He suffered physical death , but he was raised to life in the Spirit . * 
1Pet.4:1 1Χριστοῦ οὖν, παθόντος σαρκί, καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε· ὅτι παθὼν σαρκί, πέπαυται ἁμαρτίας· 4:1 So then , since Christ suffered physical pain , {NEQ} you must arm yourselves with the same attitude he had , and be ready to suffer , too . For if you have suffered physically for Christ , you have finished with sin . * 
1Pet.4:15 15μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω, ὡς φονεύς, κλέπτης, κακοποιός, ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος· 15 If you suffer , however , it must not be for murder , {RPT} stealing , {RPT} making trouble , or {RPT} prying into other people’s affairs .
1Pet.4:19 19ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἐν ἀγαθοποιίᾳ. 19 So if you are suffering in a manner that pleases {NEQ} God , keep on doing what is right , and trust your {NEQ} lives to the God who created you , for he will never fail you .
1Pet.5:10 10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 10 {RPT} In his kindness God called you to share in his {NEQ} eternal glory by means of Christ Jesus . So after you have suffered a little while , he will restore , support , and strengthen you , and he will place you on a firm foundation .
Rev.2:10 10μὴ φοβοῦ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν Ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer . {NEQ} The devil will throw some of you into prison to test you . {NEQ} You will suffer for ten days . But if you remain faithful even when facing death , {NEQ} I will give you the crown of {NEQ} life .