The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πᾶς1 (pas, 3956)

Meanings

[among] all, [any and] every, [are they] all, [do] all things, [for] all, [is] every, [let] all, [of] all things, [the] entire, [to] every, all, all (any), all (extremely), all (of), all [are], all [of them], all [of], all [these things], all [things], all [those], all things, by all, by every, each, each [part of], entire, every, every (any), every [branch], every [kind of], every [kind], every [one], every [part of], every [sort of], every [way], every thing, everyone, from all, in all, in every, of (over) all, of all, of all [things], of every, of every [kind of], to all, to every, to every [one], whole, with all, with every

Greek-English Concordance: 865 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:17 17πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David , {NEQ} {RPT} fourteen from David to the Babylonian exile , and {RPT} fourteen from the Babylonian exile to the Messiah .
Matt.2:3 3ἀκούσας δὲ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ. 3 {NEQ} King Herod was deeply disturbed {NEQ} when he heard this , as was everyone in Jerusalem .
Matt.2:4 4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, Ποῦ Χριστὸς γεννᾶται; 4 {NEQ} He called a meeting of {NEQ} the leading priests and teachers of religious law {NEQ} {NEQ} and asked {RPT} , Where is the Messiah supposed to be born ?
Matt.2:16 16τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 16 {NEQ} Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him . {NEQ} He sent soldiers to kill all the boys {RPT} in and around Bethlehem {RPT} who were two years old and under , based on the wise men’s {RPT} report of the star’s first appearance .
Matt.3:5 5τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου. 5 {NEQ} People from Jerusalem and from all of {NEQ} Judea and all over the Jordan Valley went out to see and hear John .
Matt.3:10 10ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , {NEQ} every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Matt.3:15 15ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Άφες ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 15 But {NEQ} Jesus said {RPT} , It should be done , for we must carry out all that God requires . * So John agreed to baptize him .
Matt.4:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. 4 But Jesus told him , No ! The Scriptures say , {NEQ} People do not live by bread alone , but by every word that comes from the mouth of God . * 
Matt.4:8 8πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 8 Next the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their {NEQ} glory .
Matt.4:9 9καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 9 {NEQ} I will give it all to you , he said {RPT} , if you will kneel down and worship me .
Matt.4:23 23καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 23 {NEQ} Jesus traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.4:24 24καὶ ἀπῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν. καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις, συνεχομένους δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς— καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 24 {NEQ} {NEQ} News about him spread as far as {NEQ} Syria , and people soon began bringing to him all who were sick . And whatever their sickness or disease , or if they were demon possessed or epileptic or paralyzed {NEQ} he healed them all .
Matt.5:11 11μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. 11 God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you * and say all sorts of evil things against you because you are my followers .
Matt.5:15 15οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 15 No one lights a lamp and then puts it under a basket . Instead , a lamp is placed on a stand , where it gives light {NEQ} to everyone in the house .
Matt.5:22 22ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ. ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 22 But I say {RPT} , {NEQ} if you are even {NEQ} angry with someone , * you are subject to {NEQ} judgment ! If you call someone an idiot , * you are in danger of being brought before the court . And if you curse someone , * you are in danger of the fires of {NEQ} hell . * 
Matt.5:28 28ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 28 But I say {RPT} , {NEQ} anyone who even looks at a woman with lust {RPT} has already committed adultery with her in his {NEQ} heart .
Matt.5:32 32ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 32 But I say {RPT} that a man who divorces his {NEQ} wife , unless she has been unfaithful , causes her to commit adultery . And anyone who marries a divorced woman also commits adultery .
Matt.6:29 29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 29 {RPT} {RPT} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.6:33 33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 33 {NEQ} Seek the Kingdom of {NEQ} God * above all else , and {NEQ} live righteously {RPT} , and he will give you everything you need .
Matt.7:8 8πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 8   For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.7:17 17οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 17 {NEQ} A good tree produces good fruit , and a bad tree produces bad fruit .
Matt.7:19 19πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 19 So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire .
Matt.7:21 21οὐ πᾶς λέγων μοι Κύριε· κύριε· εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ᾽ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 Not everyone who calls out to me , Lord ! Lord ! will enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven . Only those who actually do the will of my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will enter .
Matt.7:24 24πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 24 {NEQ} Anyone who listens to my teaching and follows it is wise , like a person who builds {RPT} a house on {NEQ} solid rock .
Matt.7:26 26καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 26 But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish , like a person who builds a {NEQ} house on {NEQ} sand .
Matt.8:16 16ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς. καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 16 {NEQ} That evening many demon-possessed people were brought to Jesus . {NEQ} He cast out the evil spirits with a simple command , and he healed all the sick .
Matt.8:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 32 All right , go ! {NEQ} Jesus commanded them . So the demons came out of the men and entered the pigs , and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Matt.8:34 34καὶ ἰδοὺ πᾶσα πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 34 Then the entire town came out to meet {NEQ} Jesus , but {NEQ} they begged him to go away and leave them alone .
Matt.9:35 35καὶ περιῆγεν Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus traveled through all the towns and {NEQ} villages of that area , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.11:13 13πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος, ἕως Ἰωάνου, ἐπροφήτευσαν. 13 For before John came , all the prophets and the law of Moses looked forward to this present time .
Matt.11:28 28δεῦτε πρός με, πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 28 Then Jesus said , Come to me , all of you who are weary and carry heavy burdens , and I will give you rest .
Matt.12:15 15 δὲ Ἰησοῦς γνούς· ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί. καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 15 But {NEQ} Jesus knew what they were planning . So he left that area , and many people followed him . {NEQ} He healed all the sick among them ,
Matt.12:23 23καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν υἱὸς Δαυείδ; 23 {NEQ} The crowd was amazed and asked , Could it be that Jesus is the Son of David , the Messiah ?
Matt.12:25 25εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται. καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 25 {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts and replied {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A town or family splintered by feuding will fall apart .
Matt.12:31 31διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις— δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία, οὐκ ἀφεθήσεται. 31 So I tell you , every sin and blasphemy can be forgiven except {NEQ} blasphemy against the Holy Spirit , which will never be forgiven .
Matt.12:36 36λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 36 And I tell you this , you must give an account on judgment day for {RPT} every idle word {RPT} you speak .
Matt.13:2 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 2 {NEQ} A large crowd soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat there and taught as the people stood on the shore .
Matt.13:32 32 μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν· καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 32 It is the smallest {NEQ} of all {NEQ} seeds , {NEQ} but it becomes the largest {NEQ} of {NEQ} garden plants ; {NEQ} it grows into a tree , and {NEQ} birds come and make nests in its {NEQ} branches .
Matt.13:34 34ταῦτα πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις. καί, χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς. 34 {NEQ} Jesus always used stories and illustrations like these when speaking to the crowds . In fact , he never spoke to them without using such parables .
Matt.13:41 41ἀποστελεῖ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν. 41 The Son of {NEQ} Man will send his {NEQ} angels , and they will remove from his {NEQ} Kingdom everything that causes sin and all who do {NEQ} evil .
Matt.13:44 44ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος· ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 44 The Kingdom of {NEQ} Heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field . {NEQ} In his {NEQ} excitement , he hid it again {NEQ} and sold everything he owned to get enough money to {NEQ} buy the field {RPT} .
Matt.13:46 46εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 46 {NEQ} When he discovered a pearl of great value , he sold everything he owned and bought it !
Matt.13:47 47πάλιν, ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 47 Again , the Kingdom of {NEQ} Heaven is like a fishing net that was thrown into the water and caught fish of every kind .
Matt.13:51 51συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί. 51 Do you understand all these things ? Yes , they said {RPT} , we do .
Matt.13:52 52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 52 Then he added {RPT} , {NEQ} {NEQ} Every teacher of religious law who becomes a disciple in the Kingdom of {NEQ} Heaven is like a homeowner who brings from his {NEQ} storeroom new gems of truth as well as old .
Matt.13:56 56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 56 {NEQ} All his {NEQ} sisters {NEQ} live right here among us . {NEQ} Where did he learn all these things ?
Matt.14:35 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτόν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. 35 {NEQ} When the people recognized Jesus , the news of his arrival spread quickly {NEQ} throughout the whole {NEQ} area , and soon people were bringing all their sick {RPT} to be healed .
Matt.15:13 13 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται, 13 {NEQ} Jesus replied , Every plant not {RPT} planted by my {RPT} heavenly {RPT} Father will be uprooted ,
Matt.15:17 17οὐ νοεῖτε; ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται. 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Anything you eat {RPT} passes through the stomach and then goes into the sewer .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.18:25 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι— καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει— καὶ ἀποδοθῆναι. 25 {NEQ} He couldn’t pay , so his {NEQ} master ordered that he be sold along with his {NEQ} wife , {RPT} his {NEQ} children , and everything he owned {NEQ} to pay the debt .
Matt.18:31 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 31 {NEQ} When some of the other servants {RPT} saw this , they were very upset . {NEQ} They went to the king {RPT} and told him everything that had happened .
Matt.18:32 32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ· πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 32 Then the king {RPT} called in the man he had forgiven and said {RPT} , You evil servant ! I forgave you that tremendous {NEQ} debt because you pleaded with me .
Matt.18:34 34καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον. 34 Then the angry king {RPT} sent the man to prison {NEQ} to be tortured until he had paid his entire debt .
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:20 20λέγει αὐτῷ νεανίσκος, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα. τί ἔτι ὑστερῶ; 20 I’ve obeyed all these commandments , the young man replied {RPT} . What else must I do ?
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.21:10 10καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα πόλις· λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος; 10 {NEQ} The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered {RPT} . Who is this ? they asked .
Matt.21:12 12καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 12 {NEQ} Jesus entered {RPT} the Temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice . He knocked over {NEQ} the tables of the money changers and the chairs of those selling {NEQ} doves .
Matt.21:22 22καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήμψεσθε. 22 {NEQ} You can pray for anything , and if you have faith , you will receive it .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.23:3 3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε. λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 So practice and obey whatever they tell you , but don’t follow their example . For they don’t practice {NEQ} what they teach .
Matt.23:5 5πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα. 5 {NEQ} Everything {RPT} they do is for show . {NEQ} On their arms they wear extra wide {NEQ} prayer boxes with Scripture verses inside , and they wear robes with extra long {NEQ} tassels . * 
Matt.23:8 8ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 8 {NEQ} Don’t let anyone call you Rabbi , for you have only one {NEQ} teacher , and all of you are equal as brothers and sisters . * 
Matt.23:20 20 οὖν ὀμόσας, Ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 20 {NEQ} When you swear by the altar , you are swearing by it and by everything {NEQ} on it .
Matt.23:27 27οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις— οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 27 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you are like whitewashed tombs {NEQ} beautiful on the outside but filled on the inside with dead people’s bones and all sorts of impurity .
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.23:36 36ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 36 I tell you the truth , this judgment will fall on this very {NEQ} generation .
Matt.24:2 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 2 But he responded {RPT} , {NEQ} Do you see all these buildings ? I tell you the truth , they will be completely demolished . Not one stone {RPT} will be left on top of another !
Matt.24:8 8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 8 But all this is only the first of the birth pains , with more to come .
Matt.24:9 9τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 9 Then you will be arrested , persecuted , and killed {RPT} . {NEQ} You will be hated all over the world because you are my followers . * 
Matt.24:14 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 14 And {RPT} the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world , so that all {NEQ} nations * will hear it ; and then the end will come .
Matt.24:22 22καί, εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 22   In fact , unless that {NEQ} time of calamity is shortened , not a single person {NEQ} will survive . But it will be shortened for the sake of {NEQ} God’s chosen ones .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory . * 
Matt.24:33 33οὕτως καί, ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 33 In the same way , when you see all these things , you can know his return is very near , right at the door .
Matt.24:34 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 34 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene until all these things take place .
Matt.24:47 47ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 47 I tell you the truth , {NEQ} the master will put that servant in charge of all he owns .
Matt.25:7 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 7 {NEQ} All the {NEQ} bridesmaids got up and prepared their {NEQ} lamps .
Matt.25:29 29τῷ γὰρ ἔχοντι, παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 29 {NEQ} To those who use well what they are given , even more will be given , and they will have an abundance . But from those who do nothing , even what little they have will be taken away {NEQ} {RPT} .
Matt.25:31 31ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ. 31 But when the Son of {NEQ} Man * comes in his {NEQ} glory , and all the angels with him , then he will sit upon his glorious throne .
Matt.25:32 32καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. 32 {NEQ} All the nations * will be gathered in his presence , and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats .
Matt.26:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 26:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished saying all {NEQ} these things , he said to {NEQ} his disciples ,
Matt.26:31 31τότε λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 31 On the way , {NEQ} Jesus told them , Tonight all of you will desert me . For the Scriptures say , God will strike * the Shepherd , and the sheep of the flock will be scattered .
Matt.26:35 35λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 35 No ! {NEQ} Peter insisted {RPT} . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the other disciples vowed the same .
Matt.26:52 52τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς. πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται. 52 Put away {RPT} your {NEQ} sword , {NEQ} {NEQ} Jesus told him . {NEQ} Those who use the sword will die by the sword .
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.27:1 1πρωίας δέ, γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν. 27:1 Very early in the morning {NEQ} the leading priests and the elders of the people met again to lay plans for putting {NEQ} Jesus to death {RPT} .
Matt.27:25 25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ— ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 25 And all the people yelled back , We will take responsibility for his {NEQ} death we {RPT} and our {NEQ} children ! * 
Matt.27:45 45ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας, σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 45 At noon , darkness fell across the whole land until three o’clock .
Matt.28:18 18καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 18 {NEQ} {NEQ} Jesus came and told his disciples , I have been given all authority in heaven and on {NEQ} earth .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.1:5 5καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτόν, πᾶσα Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμεῖται πάντες. καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 5 All of {NEQ} Judea , including all the people of Jerusalem , {NEQ} went out to see and hear John . And when they confessed their {NEQ} sins , he baptized them in the Jordan River .
Mark.1:32 32ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους. 32 {NEQ} That evening after sunset , many sick and demon-possessed people were brought to Jesus .
Mark.2:13 13καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 13 Then Jesus went out to the lakeshore again {NEQ} and taught the crowds {RPT} that were coming to him .
Mark.3:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν, 28 I tell you the truth , {NEQ} all {NEQ} sin and {NEQ} blasphemy can be forgiven ,
Mark.4:1 1καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα· καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 4:1 Once again Jesus began teaching by the lakeshore . A very large crowd {NEQ} soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat in the boat while all the people remained on the shore .
Mark.4:13 13καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 13 Then Jesus said to them , If you can’t understand the meaning of {NEQ} this parable , {NEQ} how will you understand all the other parables ?
Mark.4:31 31ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς· μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 31 It is like a mustard seed {NEQ} {NEQ} planted in the ground . It is the smallest {RPT} {RPT} {RPT} of all {NEQ} seeds {NEQ} ,
Mark.4:32 32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων· καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 32 but it becomes the largest of all {NEQ} garden plants ; {NEQ} it grows long branches , and {NEQ} birds can make nests in its {NEQ} shade .
Mark.5:5 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Day and night he wandered among the burial caves and in the hills , howling and cutting himself with sharp stones .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.6:30 30καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 30 {NEQ} The apostles returned to {NEQ} Jesus from their ministry tour and told him all they had done and {RPT} taught .
Mark.6:33 33καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 33 But many people recognized them and saw them leaving , and people from many {NEQ} towns ran ahead along the shore and got there ahead of them .
Mark.7:3 3(οἱ γὰρ Φαρισαῖοι, καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. 3 ( {NEQ} The Jews , especially the Pharisees , do not eat until they have poured water over their cupped hands , * as required by their ancient traditions .
Mark.7:18 18καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; 18 Don’t you understand either ? {NEQ} he asked {RPT} . Can’t you see that the food you put into {RPT} your body cannot defile you ?
Mark.7:19 19ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται. (καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.) 19 {NEQ} Food doesn’t go into your heart {RPT} , but only passes through {RPT} the stomach and then goes into the sewer . ( By saying this , he declared that every kind of {NEQ} food is acceptable in God’s eyes . )
Mark.7:23 23πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται· καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 23 All these vile things come from within ; {NEQ} they are what defile you .
Mark.9:15 15καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες αὐτόν, ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 15 {NEQ} {NEQ} When the crowd saw Jesus , they were overwhelmed with awe , and they ran to greet him .
Mark.10:20 20 δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 20 {NEQ} {NEQ} Teacher , the man replied {RPT} , I’ve obeyed all these commandments since I was young .
Mark.11:17 17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 17 {NEQ} He said to them , {NEQ} The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer for all {NEQ} nations , but you have turned it into a den of thieves . * 
Mark.11:18 18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 18 {NEQ} When the leading priests and {RPT} teachers of religious law heard what Jesus had done , {NEQ} they began planning how to kill him . But they were afraid of him because the people were so amazed at his {NEQ} teaching .
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.12:33 33καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν. περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. 33 And I know it is important {NEQ} to love him with all my heart and {RPT} all my understanding and {RPT} all my strength , and {NEQ} to love my neighbor as myself . This is more important than to offer all of the burnt offerings and sacrifices required in the law .
Mark.12:44 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δέ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 44 For they gave a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything she had {RPT} to live on {RPT} .
Mark.13:4 4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα; 4 Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will show us that these things are about to be fulfilled ?
Mark.13:10 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 10 For the Good News must first be preached to all {NEQ} nations . * 
Mark.13:20 20καί, εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 20 In fact , unless the Lord shortens that time of calamity , not a single person will survive . But for the sake of his chosen ones he has shortened those days .
Mark.13:30 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 30 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene before all these things take place .
Mark.14:53 53καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ γραμματεῖς. 53 {NEQ} They took {NEQ} Jesus to the high priest’s home where {NEQ} the leading priests , {NEQ} the elders , and the teachers of religious law {NEQ} had gathered .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Mark.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 15 And then he told them , Go into all the world and preach the Good News to everyone .
Luke.1:6 6ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 6 Zechariah and Elizabeth were {NEQ} righteous in {NEQ} God’s eyes , careful to obey {NEQ} all of the Lord’s {NEQ} commandments and regulations .
Luke.1:10 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ, προσευχόμενον ἔξω, τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 10 While the incense was being burned , {NEQ} a great crowd stood outside , praying .
Luke.1:37 37ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ θεῷ πᾶν ῥῆμα. 37 {NEQ} For nothing is impossible with {NEQ} God . {NEQ} * 
Luke.1:48 48ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί. 48 For he took notice {RPT} of his {NEQ} lowly {NEQ} servant girl , {NEQ} and from now on all {NEQ} generations will call me blessed .
Luke.1:65 65καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 65 {NEQ} {NEQ} Awe fell upon the whole neighborhood {RPT} , and the news of what had happened spread throughout the {NEQ} Judean hills .
Luke.1:66 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 66 Everyone who heard about it reflected on these events {RPT} and asked , What will {NEQ} this child turn out to be ? {NEQ} For the hand of the Lord was surely upon him in a special way .
Luke.1:71 71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς. 71 Now we will be saved from our enemies and from all who hate us .
Luke.1:75 75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 75 in holiness and righteousness {NEQ} {RPT} for as long as we live .
Luke.2:1 1ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος, Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2:1 {NEQ} {NEQ} At that {NEQ} time the Roman emperor , Augustus , decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire .
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.2:18 18καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 18 {NEQ} All who heard the shepherds' {RPT} {RPT} {NEQ} story were astonished ,
Luke.2:19 19 δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 19 but {NEQ} Mary kept all these {NEQ} things in her {NEQ} heart and thought about them often .
Luke.2:20 20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον· καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 20 {NEQ} The shepherds went back to their flocks , glorifying and praising {NEQ} God for all {RPT} they had heard and seen . It was just as the angel had told them .
Luke.2:23 23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι, Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται. 23 {NEQ} The law of the Lord says , If a woman’s first child is a boy , he must be dedicated to the LORD . * 
Luke.2:31 31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· 31 which you have prepared for all {NEQ} people .
Luke.2:38 38καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ. καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ. 38 {NEQ} She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph , and she began praising {NEQ} God . {NEQ} She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem .
Luke.2:47 47ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 47 {NEQ} All who heard him were amazed at his {NEQ} understanding and his {NEQ} answers .
Luke.2:51 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 51 Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them . And his {NEQ} mother stored all these things in her {NEQ} heart .
Luke.3:3 3καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 3 Then John went from place to place on both sides of the Jordan River , preaching that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven .
Luke.3:5 5πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται. καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 5 The valleys will be filled , and the mountains and hills made level . {NEQ} The curves will be straightened , and the rough places made {RPT} smooth .
Luke.3:6 6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 6 And then all people will see the salvation sent from {NEQ} God . * 
Luke.3:9 9ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 9 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Luke.3:19 19 δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος, τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης. 19 John also publicly criticized {NEQ} Herod Antipas , the ruler of Galilee , * for marrying Herodias , his {NEQ} brother’s {NEQ} wife , and for many other wrongs he had done .
Luke.4:5 5καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. 5 Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world in a moment of time .
Luke.4:13 13καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν διάβολος, ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 13 {NEQ} When the devil had finished tempting Jesus , he left {RPT} him until the next opportunity came .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.4:37 37καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 37 {NEQ} The news about Jesus spread through every village in the entire region .
Luke.5:9 9θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτόν, καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον. 9 For he was awestruck by the number of {NEQ} fish {RPT} they had caught , as were the others with him .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.6:19 19καὶ πᾶς ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 19 {NEQ} Everyone tried to touch him , because healing power went out from him , and he healed everyone .
Luke.6:26 26οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 26 What sorrow awaits you who are praised by the crowds , for their {NEQ} ancestors also praised {NEQ} false prophets .
Luke.6:30 30παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σά, μὴ ἀπαίτει. 30 Give to anyone who asks {RPT} ; and when {NEQ} things are taken away from you , don’t try to get them back .
Luke.6:40 40οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ. 40 Students * are not greater than their teacher . But the student who is fully trained will become like the teacher {RPT} .
Luke.6:47 47πᾶς ἐρχόμενος πρός με, καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων, καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 47 I will show you what it’s like when someone comes to me , {NEQ} listens to my {NEQ} teaching , and then follows it .
Luke.7:1 1ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. 7:1 When Jesus had finished saying all this to {RPT} the people , he returned to Capernaum .
Luke.7:17 17καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 17 And {NEQ} the news about Jesus spread throughout {NEQ} Judea and {RPT} the surrounding countryside .
Luke.7:18 18καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάνης, 18 {NEQ} The disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing . So {NEQ} John called for two of his {NEQ} disciples ,
Luke.7:29 29καὶ πᾶς λαός ἀκούσας— καὶ οἱ τελῶναι— ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 29 {NEQ} When they heard this , all the people even the tax collectors agreed that {NEQ} God’s way was right , * for they had been baptized by John .
Luke.7:35 35καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. 35 But {NEQ} wisdom is shown to be right by the lives of those who follow it . * 
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.9:1 1Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν. 9:1 One day Jesus called together his twelve disciples * and gave them power and authority to cast out all {NEQ} demons and to heal all diseases .
Luke.9:7 7ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 7 {NEQ} When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about everything Jesus was doing , {NEQ} he was puzzled . {NEQ} {NEQ} Some were saying that John the Baptist had been raised from the dead .
Luke.9:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο. εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα; 13 But Jesus said {NEQ} {RPT} , You feed them . But we have only five loaves of bread and two fish , they answered . Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole {NEQ} crowd ?
Luke.9:43 43ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 43 {NEQ} Awe gripped the people as they saw this majestic display of {NEQ} God’s power . While everyone was marveling at everything {RPT} he was doing , Jesus said to his {NEQ} disciples ,
Luke.9:48 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὸς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 48 Then he said to them , Anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me . {NEQ} Whoever is the least among you is the greatest .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.10:19 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 19 Look , I have given you {NEQ} authority {NEQ} over all the power of the enemy , and you can {NEQ} walk among snakes and scorpions and crush them . {NEQ} Nothing will injure you .
Luke.11:10 10πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 10 For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Luke.11:17 17αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα, εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται. καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 17 {NEQ} He knew their {NEQ} thoughts , so he said {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A family splintered by feuding will fall apart .
Luke.11:42 42ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 42 {NEQ} What sorrow awaits you {NEQ} Pharisees ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore {NEQ} justice and the love of {NEQ} God . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Luke.11:50 50ἵνα, ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης— 50 As a result , {RPT} this {NEQ} generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world
Luke.12:7 7ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 7 And the very hairs on your {NEQ} head are all numbered . So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Luke.12:8 8λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 8 {NEQ} I tell you the truth , everyone who acknowledges {RPT} me publicly here on earth , the Son of {NEQ} Man * will also acknowledge {RPT} {RPT} in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.12:10 10καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 10 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who blasphemes the Holy Spirit will not be forgiven .
Luke.12:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 15 Then he said {NEQ} {RPT} , Beware ! {NEQ} Guard against every kind of greed . {NEQ} {NEQ} Life is {RPT} not measured {RPT} by {NEQ} how much you own .
Luke.12:18 18καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω. καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου. 18 Then he said , I know ! I’ll tear down my {NEQ} barns and build bigger ones . Then I’ll have room enough to store all my {NEQ} wheat and other goods .
Luke.12:27 27κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 27 Look at the lilies and how they grow . They don’t work or make their clothing , {NEQ} {NEQ} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
Luke.12:44 44ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 44 I tell you the truth , {NEQ} the master will put that servant in charge of all he owns .
Luke.12:48 48 δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ· καὶ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 48   But someone who does not know , and then does something wrong , will be punished only lightly . When someone has been given much , much will be required in return {RPT} ; and when someone has been entrusted with much , even more will be required {RPT} .
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.13:4 4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; 4 And what about {RPT} the eighteen people who {NEQ} died when the tower in {NEQ} Siloam fell on them ? {RPT} {RPT} Were they the worst sinners in Jerusalem ?
Luke.13:17 17καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ. καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} This shamed his {NEQ} enemies , but all the people rejoiced at {RPT} the wonderful things {RPT} he did .
Luke.13:27 27καὶ ἐρεῖ, λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. 27 And he will reply , I tell you , I don’t know you or where you come from . Get away from {RPT} me , all you who do evil .
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
Luke.14:11 11ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 11 For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.14:29 29ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν, 29 Otherwise , you might complete only the foundation before running out of money , and then everyone would laugh at you .
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.15:31 31 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 31 {NEQ} His father said to him , Look , dear son , you have always stayed by me , and everything I have is yours .
Luke.16:14 14ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι, φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 14 The Pharisees , who dearly loved their money , {NEQ} heard all this and scoffed at him .
Luke.16:18 18πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει. καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 18 For example , a man who divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery . And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery .
Luke.16:26 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται· ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 26 And besides , there is a great chasm separating us . {NEQ} {NEQ} {NEQ} No one can cross over to you from here , and no one can cross over to us from there .
Luke.17:10 10οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι, Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. 10 In the same way {RPT} , when you obey me you should say , We are unworthy servants who have simply done our duty .
Luke.18:12 12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 12 I fast twice a week , and I give you a tenth of my income .
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 14 I tell you , this sinner , not the Pharisee , returned {NEQ} home {RPT} justified before God . For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.18:21 21 δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος. 21 {NEQ} The man replied , I’ve obeyed all these commandments since I was young .
Luke.18:22 22ἀκούσας δέ, Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Έτι ἕν σοι λείπει. πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 22 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard his answer , he said {RPT} , There is still one thing you haven’t done . Sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in {NEQ} heaven . Then come , follow me .
Luke.18:31 31παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 31 {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus said {NEQ} {RPT} , Listen , we’re going up to Jerusalem , where all the predictions of the prophets concerning the Son of {NEQ} Man {NEQ} will come true .
Luke.18:43 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν. καί, πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 43 Instantly the man could see , and he followed Jesus , praising {NEQ} God . And all who saw it praised {NEQ} God , too .
Luke.19:7 7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον. λέγοντες ὅτι, Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 7 But the people {NEQ} were displeased . He has gone to be the guest of a notorious sinner , they grumbled .
Luke.19:26 26λέγω ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι, δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ἔχει ἀρθήσεται. 26 Yes , the king replied {RPT} , and to those who use well what they are given , even more will be given . But from those who do nothing , even what little they have will be taken away .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.20:18 18πᾶς πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 18 Everyone who stumbles over that {NEQ} stone will be broken to pieces , and it will crush anyone it falls on {RPT} .
Luke.20:45 45ἀκούοντος δέ, παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 45 Then , with the crowds listening , he turned to his {NEQ} disciples and said ,
Luke.21:4 4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δέ, ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς, πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 4 For they have given a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything {RPT} she has .
Luke.21:12 12πρὸ δὲ τούτων πάντων, ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν· παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 12 But before all this occurs , there will be a time of great persecution {RPT} {RPT} {RPT} . You will be dragged into {NEQ} synagogues and prisons , and you will stand trial before kings and governors because you are my followers .
Luke.21:22 22ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 22 For those will be days of God’s vengeance , and {NEQ} the prophetic words of the Scriptures {NEQ} will be fulfilled .
Luke.21:24 24καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα. καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 24 {NEQ} They will be killed by the sword or sent away as captives to all the nations of the world . And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end .
Luke.21:29 29καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς, ̓Ίδετε τὴν συκῆν, καὶ πάντα τὰ δένδρα. 29 Then he gave them this illustration : Notice the fig tree , or any other {NEQ} tree .
Luke.21:32 32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι, οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 32 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation will not pass from the scene until all these things have taken place .
Luke.21:35 35ὡς παγίς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 35 like a trap . For that day will come upon everyone {NEQ} living on the earth .
Luke.21:36 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ· δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 36 {NEQ} Keep alert at all times . And pray that you might be strong enough to escape these {NEQ} coming horrors and stand before the Son of {NEQ} Man .
Luke.21:38 38καὶ πᾶς λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 38 {NEQ} The crowds gathered at the Temple early each morning {NEQ} {RPT} to hear him .
Luke.23:48 48καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 48 And when all the crowd that came to see the crucifixion {RPT} saw what had happened , they went home in deep sorrow . * 
Luke.23:49 49εἱστήκεισαν δέ, πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. 49 But Jesus' {NEQ} {NEQ} friends , including the women who had followed him from {NEQ} Galilee , stood at a distance watching {RPT} .
Luke.24:9 9καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα, τοῖς ἕνδεκα— καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 9 So they rushed back from the tomb to tell his eleven disciples and everyone else what had happened .
Luke.24:14 14καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 14 As they walked along they were talking about everything that had happened .
Luke.24:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ, τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 19 What things ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . The things that happened to Jesus , the man from Nazareth , they {NEQ} said {RPT} . He was a prophet who did powerful miracles , and he was a mighty teacher in the eyes of {NEQ} God and all the people .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
Luke.24:25 25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 25 Then Jesus said to them , You foolish people ! {NEQ} You find it so hard {NEQ} to believe all that the prophets wrote in the Scriptures .
Luke.24:27 27καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 27 Then Jesus took them through the writings of Moses and {RPT} all the prophets , explaining {RPT} from all the Scriptures the things concerning himself .
Luke.24:44 44εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 44 Then he said {NEQ} {RPT} , When I was with you before , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and in the Psalms must be fulfilled .
Luke.24:47 47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ— μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη— ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· 47 It was also written that this message would be proclaimed in the authority of his {NEQ} name to all the nations , * beginning in Jerusalem : There is forgiveness of sins for all who repent .
Luke.24:53 53καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 53 And they spent all of their time in the Temple , praising {NEQ} God .
John.1:9 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 9 The one who is the true {RPT} light , who gives light to everyone , was coming into the world .
John.1:16 16ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 16 {NEQ} From his {NEQ} abundance we have all received {NEQ} one gracious blessing after another . * 
John.2:10 10καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν. καί, ὅταν μεθυσθῶσιν, τὸν ἐλάσσω. σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 10 A host always serves the best wine first , {NEQ} he said {RPT} . Then , when everyone has had a lot to drink , he brings out the less expensive wine . But you have kept the best {RPT} until now !