The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

παῖς (pais, 3816)

Meanings

[the] servant, boy, child, children, male children, men servants, servant, servants, young man

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:16 16τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 16 {NEQ} Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him . {NEQ} He sent soldiers to kill all the boys {RPT} in and around Bethlehem {RPT} who were two years old and under , based on the wise men’s {RPT} report of the star’s first appearance .
Matt.8:6 6καὶ λέγων, Κύριε, παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ, παραλυτικὸς δεινῶς βασανιζόμενος. 6 {NEQ} Lord , my young {NEQ} servant  *  lies in bed , paralyzed and in terrible pain .
Matt.8:8 8ἀποκριθεὶς δὲ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς. ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται παῖς μου. 8 But the officer said , Lord , I am not worthy to have you come into my home . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Matt.8:13 13καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ̔Ύπαγε. ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 13 Then {NEQ} Jesus said to the Roman officer , Go back home . Because you believed , it has happened . And the young servant was healed {NEQ} that same {NEQ} hour .
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.14:2 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης Βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 2 {NEQ} he said to his {NEQ} advisers , This must be John the Baptist {RPT} raised from the dead ! {NEQ} That is why he can do such miracles .
Matt.17:18 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 18 Then {NEQ} Jesus rebuked the demon in the boy , and it left him . From that {NEQ} moment the boy {NEQ} was well .
Matt.21:15 15ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ. ἠγανάκτησαν 15 {NEQ} The leading priests and the teachers of religious law saw these wonderful miracles and heard even the children {RPT} in the Temple shouting {NEQ} , Praise God for the Son of David . But the leaders were indignant .
Luke.1:54 54ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους. 54 He has helped his servant Israel and remembered to be merciful .
Luke.1:69 69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 69 {NEQ} He has sent us a mighty Savior  *  from the royal line of his servant David ,
Luke.2:43 43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ. καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 43 After the celebration was over , they started home to Nazareth , but Jesus stayed behind in Jerusalem . {NEQ} His {NEQ} parents didn’t miss him at first ,
Luke.7:7 7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν. ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω παῖς μου. 7 {NEQ} I am not even {RPT} worthy to come and meet you . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.8:54 54αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν, λέγων, παῖς, ἔγειρε. 54 Then Jesus took her by the hand and said in a loud voice , My child , get up !
Luke.9:42 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν. ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα. καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 42 As the boy came forward , the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion . But {NEQ} Jesus rebuked the {RPT} evil  *  spirit and healed the boy . Then he gave him back to his {NEQ} father .
Luke.12:45 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν, καὶ μεθύσκεσθαι; 45 But what if the servant {RPT} thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while , and he begins beating the {RPT} other servants , partying , and getting drunk ?
Luke.15:26 26καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα. 26 and he asked one of the servants what was going on .
John.4:51 51ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι παῖς αὐτοῦ ζῇ. 51 While the man was on his way , some of his servants met him with the news that his {NEQ} son was alive and well .
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.3:26 26ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 26 When {NEQ} God raised up his {NEQ} servant , Jesus , he sent him first to you people of Israel , to bless you by turning each of you back from your {NEQ} sinful ways .
Acts.4:25 25 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυείδ, παιδός σου, εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 25 you spoke long ago by the Holy Spirit {NEQ} through our {NEQ} ancestor David , your servant , saying , Why were the nations so angry ? {NEQ} Why did they waste their time with futile plans ?
Acts.4:27 27συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ— ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας— Ἡρῴδης τε, καὶ Πόντιος Πειλᾶτος, σὺν ἔθνεσιν, καὶ λαοῖς Ἰσραήλ· 27 In fact , this has happened here in this very {NEQ} city ! For Herod Antipas , {NEQ} Pontius Pilate the governor , {RPT} the Gentiles , and the people of Israel were all united against Jesus , your {NEQ} holy servant , whom you anointed .
Acts.4:30 30ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν· καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 30 {NEQ} {NEQ} Stretch out your {NEQ} hand {RPT} with healing power ; {NEQ} may miraculous signs and wonders be done through the name of your {NEQ} holy servant Jesus .
Acts.20:12 12ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. 12 Meanwhile , the young man was taken home alive and well , and everyone was greatly relieved .