The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

παιδίον (paidion, 3813)

Meanings

[a] child, child, child [was], children, young children

Greek-English Concordance: 52 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:8 8καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου. ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 8 Then he told {RPT} them , Go to Bethlehem and search carefully for the child . And when you find him , come back and tell me so that I can go and worship him , too !
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:14 14 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 14 That night {NEQ} Joseph {NEQ} {NEQ} left for Egypt with the child and Mary , his {NEQ} mother ,
Matt.2:20 20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 20 Get up ! the angel said . Take the child and his {NEQ} mother {NEQ} back to the land of Israel , because those who were trying to kill the child are dead .
Matt.2:21 21 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his {NEQ} mother .
Matt.11:16 16τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς· προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 16 {NEQ} To what can I compare this {NEQ} generation ? It is like children playing a game in the public square . They complain to their friends ,
Matt.14:21 21οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 21 {NEQ} About 5,000 men were {NEQ} fed that day , in addition to all the women and children !
Matt.15:38 38οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 38 {NEQ} There were 4,000 men who were fed that day , in addition to all the women and children .
Matt.18:2 2καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 2 {NEQ} Jesus called a little child to him and put the child among them .
Matt.18:3 3καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 3 Then he said , I tell you the truth , unless you turn from your sins and become like {NEQ} little children , you will never get into the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:5 5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται. 5 And anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * is welcoming me .
Matt.19:13 13τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Matt.19:14 14 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ̓Άφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 14 But {NEQ} Jesus said , Let the children come to me . {NEQ} Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} Heaven belongs to those who are like these children .
Mark.5:39 39καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν· ἀλλὰ καθεύδει. 39 {NEQ} He went inside and asked {RPT} , Why all this commotion and weeping ? The child isn’t dead ; she’s only asleep .
Mark.5:40 40καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 40 {NEQ} The crowd laughed at him . But he made them all leave , and he took the {NEQ} girl’s father and {NEQ} mother and his three disciples {NEQ} into the room where the girl was lying .
Mark.5:41 41καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ Ταλειθὰ κούμ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω ἔγειρε. 41   {NEQ} Holding {NEQ} her hand , he said to her , Talitha koum , which means {NEQ} Little girl , {RPT} {RPT} get up !
Mark.7:28 28 δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 28 {NEQ} She replied {RPT} , That’s true , Lord , but even the dogs under the table are allowed to eat the scraps from the {RPT} children’s plates .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.9:24 24εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, Πιστεύω, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 24 The father {RPT} {RPT} instantly cried out , I do believe , but help me overcome my {NEQ} unbelief !
Mark.9:36 36καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς, 36 Then he put a little child among them {RPT} . {NEQ} Taking the child in his arms , he said to them ,
Mark.9:37 37̔Ὸς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 37 Anyone who welcomes a little child {NEQ} like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me welcomes not only me but also my Father who sent me .
Mark.10:13 13καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται, οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could touch and bless them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Mark.10:14 14ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς, ἠγανάκτησεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw what was happening , he was angry with his disciples . {NEQ} He said to them , Let the children come to me . Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Mark.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 15 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Luke.1:59 59καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 59 {NEQ} {NEQ} When the baby was {NEQ} eight {NEQ} days old , they all came for the circumcision ceremony . {NEQ} They wanted to name him Zechariah , after his {NEQ} father .
Luke.1:66 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 66 Everyone who heard about it reflected on these events {RPT} and asked , What will {NEQ} this child turn out to be ? {NEQ} For the hand of the Lord was surely upon him in a special way .
Luke.1:76 76καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. 76 And you {RPT} , my little son , will be called the prophet of the Most High , because you will prepare the way for the Lord {RPT} .
Luke.1:80 80τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 80 John {NEQ} grew up and became strong in spirit . And he lived in the wilderness until he began his public ministry to {NEQ} Israel .
Luke.2:17 17ἰδόντες δέ, ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 17 After seeing him , the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about {NEQ} this child .
Luke.2:27 27καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν. καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 27 That day the Spirit led him to the Temple . So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord {RPT} {NEQ} as the law required {NEQ} {RPT} ,
Luke.2:40 40τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο· πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 40 {NEQ} There the child grew up healthy and strong . He was filled with wisdom , and God’s favor was on him .
Luke.7:32 32ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις. καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγει, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 32 They are like children {NEQ} playing a game in the public square . {NEQ} They complain to their friends {RPT} {RPT} , We played wedding songs {RPT} , and you didn’t dance , so we played funeral songs , and you didn’t weep .
Luke.9:47 47 δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ. 47 But {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts , so he brought a little child {RPT} to his side .
Luke.9:48 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὸς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 48 Then he said to them , Anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me . {NEQ} Whoever is the least among you is the greatest .
Luke.11:7 7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 7 And suppose he calls out from his bedroom , Don’t bother me . The door is locked for the night , and my family and I are all in {NEQ} bed . I can’t help you .
Luke.18:16 16 δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 Then {NEQ} Jesus called for the children and said to the disciples , Let the children come to me . {NEQ} Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Luke.18:17 17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 17 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
John.4:49 49λέγει πρὸς αὐτὸν βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 49 The official pleaded {RPT} , Lord , please come now before my {NEQ} little boy dies .
John.16:21 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει. ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς, ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 21 It will be like a woman suffering the pains of labor . {NEQ} When her {NEQ} child is born , her anguish gives way to {NEQ} joy because she has brought a new baby into the world .
John.21:5 5λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. 5 {NEQ} He called out {RPT} , Fellows , * {RPT} have you caught any fish ? No , they replied {RPT} .
1Cor.14:20 20ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν· ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. 20 Dear brothers and sisters , don’t be childish in your understanding of these things . {NEQ} Be innocent as babies {NEQ} when it comes to evil , but be mature {NEQ} in understanding matters of this kind .
Heb.2:13 13καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μοι ἔδωκεν θεός. 13 He also said , I will put my trust in him , that is , {NEQ} I and the children {RPT} {NEQ} God has given me . * 
Heb.2:14 14ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν— αἵματος καὶ σαρκός— καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν· ἵνα διὰ τοῦ θανάτου, καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον· 14 Because God’s {NEQ} children are human beings made of flesh and blood {NEQ} the Son also became flesh and blood . For only as a human being could he die , and only by {NEQ} dying could he break the power of the {NEQ} {NEQ} devil , who had * {NEQ} the power {NEQ} of death .
Heb.11:23 23πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ· διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 23 It was by faith that Moses' {NEQ} parents {RPT} hid him for three months when he was born . {NEQ} They saw that God had given them an unusual child , and they were not afraid to disobey the {NEQ} king’s command .
1Jn.2:14 14ἔγραψα ὑμῖν παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε. καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 14 I have written to you who are God’s children because you know the Father . I have written to you who are mature in the faith because you know Christ , who existed from the beginning . I have written to you who are young in the faith because you are strong . {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} word lives in your hearts , and you have won your battle with the evil one .
1Jn.2:18 18παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν. ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 18 Dear children , the last hour is here . {NEQ} {NEQ} You have heard that the Antichrist is coming , and already many such antichrists have appeared . From this we know that the last hour has come .