The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

παρουσία (parousia, 3952)

Meanings

coming, presence

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ?  * 
Matt.24:27 27ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 27 For as the lightning flashes in the east and shines to the west , so it will be when the Son of {NEQ} Man  *  {NEQ} comes .
Matt.24:37 37ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 When the Son of {NEQ} Man {NEQ} returns , it will be like {NEQ} it was in {NEQ} Noah’s {NEQ} day .
Matt.24:39 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 39 {NEQ} People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away . That is the way it will be when the Son of {NEQ} Man {NEQ} comes .
1Cor.15:23 23ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 23 But there is an order to this resurrection : Christ was raised as the first of the harvest ; then all who {NEQ} belong to Christ will be raised when he {NEQ} comes back .
1Cor.16:17 17χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ, καὶ Φορτουνάτου, καὶ Ἀχαϊκοῦ· ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. 17 {NEQ} I am very glad that Stephanas , {NEQ} Fortunatus , and Achaicus have come here . {NEQ} They have been providing the help you weren’t here to give me .
2Cor.7:6 6ἀλλ᾽ παρακαλῶν τοὺς ταπεινούς, παρεκάλεσεν ἡμᾶς θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου· 6 But {NEQ} God , who encourages those who are discouraged , encouraged us by the arrival of Titus .
2Cor.7:7 7οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν· ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι. 7 His {NEQ} presence was a joy {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} , but so was the news he brought of the encouragement he received {RPT} from you . When he told us {NEQ} how much you long to see me , and {NEQ} how sorry you are for what happened , and {NEQ} how loyal you are to me , {NEQ} I was filled with joy !
2Cor.10:10 10ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, Βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής, καὶ λόγος ἐξουθενημένος. 10 For some say , Paul’s letters {NEQ} are demanding and forceful , but in person he is weak , and his speeches are worthless !
Phil.1:26 26ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 26 And when {NEQ} I come to you again , {NEQ} you will have even more reason to take pride in Christ Jesus because of what he is doing through me .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
1Thes.2:19 19τίς γάρ, ἡμῶν ἐλπὶς χαρά, στέφανος καυχήσεως (ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς;) ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 19 After all , what gives us hope and joy , and what will be our proud reward and crown as we stand before our {NEQ} Lord Jesus when he {NEQ} returns ? {NEQ} {NEQ} It is you !
1Thes.3:13 13εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας, ἀμέμπτους, ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν. 13 May he , as a result , make your {NEQ} hearts strong , blameless , and holy as you stand before {NEQ} God our {NEQ} Father when our {NEQ} Lord Jesus comes again with all his {NEQ} holy people . Amen .
1Thes.4:15 15τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου· ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· 15 {NEQ} We tell you this directly from the Lord : {NEQ} We who are still living {NEQ} when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died .  * 
1Thes.5:23 23αὐτὸς δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 23 Now may {RPT} the God of {NEQ} peace make you holy in every way , and may your whole {NEQ} spirit and {NEQ} soul and {NEQ} body be kept blameless until our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} comes again .
2Thes.2:1 1ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν· 2:1 Now , dear brothers and sisters ,  *  let us clarify some things {RPT} about the coming of our {NEQ} Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet {RPT} him .
2Thes.2:8 8καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ἄνομος, ὃν κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 8 Then the man of lawlessness will be revealed , but the Lord Jesus will kill him with the breath of his {NEQ} mouth and destroy him by the splendor of his {NEQ} coming .
2Thes.2:9 9οὗ ἐστὶν παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους· 9 This man will come to do the work of {NEQ} Satan with counterfeit {NEQ} power and signs and miracles .
Jas.5:7 7μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς· μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. 7 Dear brothers and sisters ,  *  be patient {NEQ} as you wait for the Lord’s {NEQ} return . Consider the farmers who patiently wait for {NEQ} {RPT} the rains in the fall and in the spring . They eagerly look for the valuable harvest to ripen .
Jas.5:8 8μακροθυμήσατε καί, ὑμεῖς· στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 8 You , too , must be patient . Take courage {RPT} , for the coming of the Lord is near .
2Pet.1:16 16οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν· ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος 16 For we were not making up clever stories when we told you about the powerful {NEQ} coming of our {NEQ} Lord Jesus Christ . {NEQ} We saw {NEQ} his majestic splendor with our own eyes
2Pet.3:4 4καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 4 {NEQ} They will say , What happened to the promise that Jesus is coming again ? {NEQ} From before the times of our ancestors , everything has remained the same since the world was first created .
2Pet.3:12 12προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας· δι᾽ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται· 12 looking forward to the day of {NEQ} God and hurrying it along . On that day , he will set the heavens on fire , {RPT} and the elements will melt away in the flames .
1Jn.2:28 28καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 28 And now , dear children , remain in fellowship with Christ so that when he returns , you will be full of courage and not shrink back from him in shame {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} .