The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

παρθένος (parthenos, 3933)

Meanings

[a] virgin, celibates, virgin, virgin [was], virgins

Greek-English Concordance: 15 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:23 23Ἰδού. παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν. καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν θεός. 23        Look ! The virgin will conceive a child ! {NEQ} She will give birth to a son , and they will call him Immanuel ,  *  which means {NEQ} God is with us .
Matt.25:1 1τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 25:1 Then the Kingdom of {NEQ} Heaven will be like ten bridesmaids  *  who took their {NEQ} lamps and went to meet the bridegroom .
Matt.25:7 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 7 {NEQ} All the {NEQ} bridesmaids got up and prepared their {NEQ} lamps .
Matt.25:11 11ὕστερον δέ, ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε· κύριε· ἄνοιξον ἡμῖν. 11 Later , when the other five bridesmaids returned , they stood outside , calling , Lord ! Lord ! Open the door for us !
Luke.1:27 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 27 to a virgin {NEQ} named {RPT} {RPT} Mary . She was engaged to be married to a man {RPT} named Joseph , a descendant of King David .
Acts.21:9 9τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι. 9 {NEQ} He had four unmarried daughters who had the gift of prophecy .
1Cor.7:25 25περὶ δὲ τῶν παρθένων· ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι, ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 25 Now regarding your question about the young women who are not yet married . I do not have a command from the Lord for them . But the Lord in his mercy has given me wisdom that can be trusted , and I will share it with you .
1Cor.7:28 28ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες. καὶ ἐὰν γήμῃ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλῖψιν, δέ, τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 28 But if you do get married , it is not a sin . And if a young woman gets married , it is not a sin . However , those who get married at this time will have troubles , and I am trying to spare you those problems .
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.7:36 36εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν. 36 But if a man thinks that he’s treating his {NEQ} fiancée improperly {NEQ} and will inevitably give in to his passion , let him marry her as he wishes . It is not a sin {RPT} .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.7:38 38ὥστε καὶ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει. 38 So {NEQ} the person who marries his {NEQ} fiancée does well , and the person who doesn’t marry does even better .
2Cor.11:2 2ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί— παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι— τῷ Χριστῷ. 2 For I am jealous for you with the jealousy of God himself . {NEQ} I promised you as a pure bride  *  to one husband {NEQ} Christ .
Rev.14:4 4οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν, οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει· οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· 4 They have kept themselves as pure as virgins {NEQ} {NEQ} ,  *  {RPT} {RPT} following the Lamb wherever he goes . They have been purchased from among the people on the earth as a special offering  *  to {NEQ} God and to the Lamb .