The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πατήρ (pater, 3962)

Meanings

[a] father, [a] Father, [a] father [will deliver up his], [as our] father, [as] Father, [the] father, [the] Father, [whose] father [was], father, Father, father [is there], fathers, of [the] fathers, parents, with [a] father

Greek-English Concordance: 413 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.4:21 21καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον, τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. καί, ἐκάλεσεν αὐτούς. 21 {NEQ} A little farther up the shore he saw two other brothers , James and John {RPT} , sitting in a boat with their {NEQ} father , Zebedee , repairing their {NEQ} nets . And he called them to come , too .
Matt.4:22 22οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 22 {NEQ} They immediately followed him , leaving the boat and their {NEQ} father behind .
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.5:45 45ὅπως, γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 45 In that way , you will be acting as true children of your {RPT} Father {RPT} in heaven . For {NEQ} he gives his sunlight to both the evil and the good , and he sends rain on the just and the unjust alike .
Matt.5:48 48ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 48 But you are to be perfect , even as your {NEQ} Father {NEQ} in heaven is perfect .
Matt.6:1 1προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς, εἰ δὲ μή γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 6:1 {NEQ} Watch out ! Don’t do your {NEQ} good deeds publicly , to be admired by others , for you will lose the reward from your {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.6:4 4ὅπως σου ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ πατήρ σου, βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι. 4 {NEQ} Give your {NEQ} gifts in {NEQ} private , and your {NEQ} Father , who sees everything , will reward you .
Matt.6:6 6σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. καὶ πατήρ σου, βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι. 6 But when you pray , go away {RPT} by yourself , shut the door behind you , and pray to your {RPT} Father {RPT} in {RPT} private . Then your {NEQ} Father , who sees everything , will reward you .
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.6:9 9οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 9 {NEQ} Pray like this {RPT} : Our {NEQ} Father in {NEQ} heaven , may your {NEQ} name be kept holy .
Matt.6:14 14ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος. 14 If you forgive those who {NEQ} sin against you {RPT} , {NEQ} your {NEQ} heavenly {NEQ} Father will forgive you .
Matt.6:15 15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 15 But if you refuse to forgive others , your {NEQ} Father will not forgive your {NEQ} sins .
Matt.6:18 18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου, τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ. καὶ πατήρ σου, βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ, ἀποδώσει σοι. 18 Then no one will notice that you are fasting , except your {NEQ} Father , who knows what you do in {NEQ} private . And your {NEQ} Father , who sees everything , will reward you .
Matt.6:26 26ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τρέφει αὐτά. οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 26 Look at the birds . {NEQ} They don’t plant or harvest or store food in barns , for your {RPT} heavenly {RPT} Father feeds them . And aren’t you far more valuable to him than they are ?
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.7:21 21οὐ πᾶς λέγων μοι Κύριε· κύριε· εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ᾽ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 Not everyone who calls out to me , Lord ! Lord ! will enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven . Only those who actually do the will of my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will enter .
Matt.8:21 21ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 21 {NEQ} Another of his {NEQ} disciples said {RPT} , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Matt.10:20 20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες— ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 20 For it is not you who will be speaking it will be the Spirit of your {NEQ} Father {NEQ} speaking through you .
Matt.10:21 21παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 21 {NEQ} A brother will betray his brother to death , {NEQ} a father will betray his own child , and children will rebel against {RPT} their parents and cause them to be killed .
Matt.10:29 29οὐχὶ δύο στρουθία— ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 29 What is the price of two sparrows one copper coin * ? But not a single sparrow can fall to the ground without your {NEQ} Father knowing it .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.10:33 33ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 33 But everyone who denies me here on earth , I will also deny {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.10:35 35ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 35 {NEQ} I have come to set a man against his {NEQ} father , {NEQ} a daughter against her {NEQ} mother , and a daughter-in-law against her {NEQ} mother-in-law .
Matt.10:37 37 φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 37 If you love your father or mother more than you love me , you are not worthy of being mine ; or if you love your son or daughter more than me , you are not worthy of being mine .
Matt.11:25 25ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 25 At that {NEQ} time {NEQ} Jesus prayed this prayer : O Father , Lord {NEQ} of heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike .
Matt.11:26 26ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 26 Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way !
Matt.11:27 27πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 27 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly knows the Son except the Father , and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Matt.12:50 50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 50 {NEQ} Anyone who does the will of my {NEQ} Father {RPT} in heaven {RPT} is my brother and sister and mother !
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.15:4 4 γάρ, θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 4 For instance , {NEQ} God says , Honor your father and {NEQ} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Matt.15:5 5ὑμεῖς δὲ λέγετε, ̔Ὸς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 5 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . For I have vowed to give to God what I would have given to you .
Matt.15:6 6οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 6 In this way , you say they don’t need to honor their {NEQ} parents . * And so you cancel the word of {NEQ} God for the sake of your own {NEQ} tradition .
Matt.15:13 13 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται, 13 {NEQ} Jesus replied , Every plant not {RPT} planted by my {RPT} heavenly {RPT} Father will be uprooted ,
Matt.16:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ᾽ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , You are blessed , Simon son of John , * because my {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven has revealed this to you . {NEQ} You did not learn this from any human being .
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.18:35 35οὕτως καὶ πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 35 That’s what my {RPT} heavenly {RPT} Father will do to you if you refuse to forgive {NEQ} your {NEQ} brothers and sisters * from your {NEQ} heart .
Matt.19:5 5καὶ εἶπεν, ̔Ένεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 5 And he said , This explains why a man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Matt.19:19 19τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 19 Honor your father and {RPT} mother . {NEQ} Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.20:23 23λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 23 Jesus told them , You will indeed drink from my bitter cup . But I have no right to say who will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} My {NEQ} Father has prepared those places for the ones he has chosen .
Matt.21:31 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 31 Which of the two obeyed his father ? They replied , The first . * Then {NEQ} Jesus explained his meaning {RPT} : I tell you the truth , {NEQ} corrupt {NEQ} tax collectors and {NEQ} prostitutes will get into the Kingdom of {NEQ} God before you do .
Matt.23:9 9καί Πατέρα, μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν πατὴρ οὐράνιος. 9 And don’t address anyone here {RPT} on {NEQ} earth as Father , for only {NEQ} God in {NEQ} heaven is your spiritual Father .
Matt.23:30 30καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 30 Then you say , If we had lived in the days of our {NEQ} ancestors , we would never have joined them in {NEQ} killing the prophets .
Matt.23:32 32καί, ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 32 {NEQ} {RPT} Go ahead and finish what your {NEQ} ancestors started .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.25:34 34τότε ἐρεῖ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 34 Then the King will say to those on his right , Come , you who are blessed by my {NEQ} Father , inherit the Kingdom prepared for you from the creation of the world .
Matt.26:29 29λέγω δὲ ὑμῖν— οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 29 {NEQ} Mark my words {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new with you in my {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands * of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.1:20 20καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς, καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ, μετὰ τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 20 {NEQ} He called them at once , and they also followed him , {NEQ} leaving their {NEQ} father , Zebedee , in the boat with the hired men .
Mark.5:40 40καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 40 {NEQ} The crowd laughed at him . But he made them all leave , and he took the {NEQ} girl’s father and {NEQ} mother and his three disciples {NEQ} into the room where the girl was lying .
Mark.7:10 10Μωυσῆς γὰρ εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 10 For instance , Moses gave you this law from God : Honor your {NEQ} father and {NEQ} {RPT} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Mark.7:11 11ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβάν (ὅ ἐστιν Δῶρον), ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 11 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . {NEQ} {NEQ} {RPT} For I have vowed to give to God what I would have given to you . * 
Mark.7:12 12οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ τῇ μητρί. 12 In this way , you let them disregard their needy {NEQ} {NEQ} parents .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.9:21 21καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν. 21 How long has this been happening {RPT} ? {NEQ} Jesus asked the boy’s {NEQ} father . {NEQ} He replied , Since he was a little boy .
Mark.9:24 24εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, Πιστεύω, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 24 The father {RPT} {RPT} instantly cried out , I do believe , but help me overcome my {NEQ} unbelief !
Mark.10:7 7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 7 This explains why a man leaves his {NEQ} father and {NEQ} mother and is joined to his {NEQ} wife , * 
Mark.10:19 19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς. μὴ μοιχεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. μὴ ἀποστερήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 19 But to answer your question , you know the commandments : You must not murder . You must not commit adultery . You must not steal . You must not testify falsely . You must not cheat anyone . Honor your {NEQ} father and {NEQ} mother . * 
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.11:10 10Εὐλογημένη ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 10 Blessings on the coming Kingdom of our {NEQ} ancestor David ! Praise God in highest heaven ! * 
Mark.11:25 25καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καί, πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 25 But when you are praying , first forgive anyone you are holding a grudge against , so that your {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will forgive {RPT} your {NEQ} sins , too . * 
Mark.13:12 12καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 12 {NEQ} A brother will betray his brother to death , {NEQ} a father will betray his own child , and children will rebel against their parents and cause them to be killed .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.14:36 36καὶ ἔλεγεν, Ἀββά, πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 36 Abba , {NEQ} Father , * {NEQ} he cried out , everything is possible for you . Please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Mark.15:21 21καὶ ἀγγαρεύουσιν, παράγοντά τινα Σίμωνα, Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ· (τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου.) ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 21 A passerby named Simon , who was from Cyrene , * was coming in from the countryside just then , and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross . ( Simon was the father of Alexander and Rufus . )
Luke.1:17 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου· ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων· ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 17 {NEQ} He will be a man {RPT} {RPT} with the spirit and power of Elijah . He will prepare the people for the coming of the Lord . He will turn the hearts of the fathers to {RPT} their children , * and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly .
Luke.1:32 32οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται. καὶ δώσει αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 32 He will be very great and will be called the Son of the Most High . The Lord God {NEQ} will give him the throne of his {NEQ} ancestor David .
Luke.1:55 55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 55 For he made this promise to our {NEQ} ancestors , to {NEQ} Abraham and his {NEQ} children forever .
Luke.1:59 59καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 59 {NEQ} {NEQ} When the baby was {NEQ} eight {NEQ} days old , they all came for the circumcision ceremony . {NEQ} They wanted to name him Zechariah , after his {NEQ} father .
Luke.1:62 62ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 62 So they used gestures to ask the baby’s {NEQ} father {NEQ} what he wanted to name him .
Luke.1:67 67καὶ Ζαχαρίας, πατὴρ αὐτοῦ, ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 67 Then his {NEQ} father , Zechariah , was filled with the Holy Spirit and gave this prophecy :
Luke.1:72 72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ— 72 He has been merciful to our {NEQ} ancestors by {NEQ} remembering his sacred covenant
Luke.1:73 73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 73 the covenant he swore {RPT} with an oath to our {NEQ} ancestor Abraham .
Luke.2:33 33καὶ ἦν πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 33 {NEQ} Jesus parents were amazed at what was being said about him .
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.2:49 49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 49 But why {NEQ} did you need to search {RPT} ? {NEQ} he asked {RPT} {RPT} . Didn’t you know that I must be in my {NEQ} Father’s house ? * 
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.6:26 26οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 26 What sorrow awaits you who are praised by the crowds , for their {NEQ} ancestors also praised {NEQ} false prophets .
Luke.6:36 36γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 36 You must be compassionate , just as your {NEQ} Father is compassionate .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.9:42 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν. ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα. καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 42 As the boy came forward , the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion . But {NEQ} Jesus rebuked the {RPT} evil * spirit and healed the boy . Then he gave him back to his {NEQ} father .
Luke.9:59 59εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. δὲ εἶπεν, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 59 {NEQ} He said to another person , Come , follow me . The man agreed , but he said , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.10:22 22πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 22 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly {NEQ} {NEQ} knows the Son except the Father , and no one truly knows {NEQ} {NEQ} the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Luke.11:2 2εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ̔Όταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθάτω βασιλεία σου. 2 {NEQ} Jesus said {RPT} , This is how you should pray : * Father , may your {NEQ} name be kept holy . May your {NEQ} Kingdom come soon .
Luke.11:11 11τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα— αἰτήσει υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 11 You {NEQ} fathers if your children ask * for a fish , do you give them a snake {NEQ} instead {RPT} ?
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:47 47οὐαὶ ὑμῖν· ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 47 What sorrow awaits you ! For you build {NEQ} monuments for the prophets {NEQ} your own {NEQ} ancestors killed long ago {RPT} .
Luke.11:48 48ἄρα, μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν. ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 48 But in fact , you stand as witnesses who {NEQ} agree with what your {NEQ} ancestors did . {NEQ} They killed the prophets , {NEQ} and you join in their crime by building the monuments !
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
Luke.12:32 32μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 32 So don’t be afraid , {NEQ} little flock . For it gives your {NEQ} Father great happiness to give you the Kingdom .
Luke.12:53 53διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί· μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα· πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 53 Father will be divided against son and son against father ; mother against {NEQ} daughter and daughter against {NEQ} mother ; and mother-in-law against {NEQ} daughter-in-law {RPT} and daughter-in-law against {NEQ} mother-in-law . * 
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.15:12 12καὶ εἶπεν νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 12 {NEQ} The younger son told his {NEQ} father , {RPT} I want my share of your estate now before you die . So his father agreed to divide his wealth between his sons .
Luke.15:17 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 17 {NEQ} When he finally came to his senses , he said to himself , At home {RPT} even the hired servants have food enough to spare , and here I am dying of hunger !
Luke.15:18 18ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 18 I will go home to my {NEQ} father and say , Father , I have sinned against both {NEQ} heaven and {NEQ} you ,
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.15:21 21εἶπεν δὲ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 21 {NEQ} His son said to him , Father , I have sinned against both {NEQ} heaven and {NEQ} you , and I am no longer worthy of being called your son . * 
Luke.15:22 22εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχύ· ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν. καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 22 But his father said to the servants {RPT} , Quick ! Bring the finest robe in the house and put it on him . {NEQ} Get a ring for his {NEQ} finger and sandals for his feet .
Luke.15:27 27 δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι, ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 27 Your {NEQ} brother is back , {NEQ} he was told {RPT} , and your {NEQ} father has killed the {RPT} fattened calf . We are celebrating because of his safe return .
Luke.15:28 28ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν, 28 {NEQ} The older brother was angry and wouldn’t go in . {NEQ} His {NEQ} father came out and begged him ,
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.16:27 27εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. 27 Then the rich man said , {NEQ} Please , Father Abraham , at least send him to my {NEQ} father’s {NEQ} home .
Luke.16:30 30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 30 {NEQ} The rich man replied , No , Father Abraham ! But if someone is sent to them from the dead , then they will repent of their sins and turn to God .
Luke.18:20 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς. μὴ φονεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 But to answer your question , you know the commandments : You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not testify falsely . Honor {NEQ} your father and {NEQ} mother . * 
Luke.22:29 29κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν 29 And just as my {NEQ} Father has granted me a Kingdom , I now grant you the right
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
Luke.23:34 34 δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 34 {NEQ} {NEQ} Jesus said , Father , forgive them , for they don’t know what they are doing . * And the soldiers gambled for his {NEQ} clothes by throwing dice . * 
Luke.23:46 46καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 46 Then {NEQ} Jesus shouted , Father , I entrust my {NEQ} spirit into your hands ! * And with those words he breathed his last .
Luke.24:49 49καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 49 And now I will send {NEQ} {RPT} the Holy Spirit , just as my {NEQ} Father {NEQ} promised . {RPT} But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven .
John.1:14 14καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 14 So the Word became human * and made his home among us . He was full of unfailing love and faithfulness . * And we have seen his {NEQ} glory , the glory of the Father’s one and only Son .
John.1:18 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 18 No one has ever seen God . But the unique One , who is himself God, * {RPT} is near to the {NEQ} Father’s heart . He has revealed God to us .
John.2:16 16καί, τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν, εἶπεν, ̓Άρατε ταῦτα ἐντεῦθεν. μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 16 Then , going over to the people who sold {NEQ} doves , he told them , Get these things out of here . Stop turning my {NEQ} Father’s {NEQ} house into a marketplace !
John.3:35 35 πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 35 The Father loves his Son and has put everything into his {NEQ} hands .
John.4:12 12μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 12 And besides , do you think you’re greater than our {NEQ} ancestor Jacob , who gave us this well ? How can you offer better water than {NEQ} he and his {NEQ} sons and his {NEQ} animals enjoyed ?
John.4:20 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν, καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 20 So tell me , why is it that you Jews insist that {NEQ} Jerusalem is the only place of worship , while we Samaritans claim it is here at {NEQ} Mount Gerizim , * where our {NEQ} ancestors worshiped ?
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.5:17 17 δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. 17 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , My {NEQ} Father is always working , and so am I .
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:20 20 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ. καί, μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα· ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 20 For the Father loves the Son and shows him everything {RPT} he is doing . In fact , the Father will show him how to do even greater works than healing this man . Then you will truly be astonished .
John.5:21 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 21 For just as the Father {NEQ} gives life to those he raises from the dead , so the Son gives life to anyone he wants .
John.5:22 22οὐδὲ γὰρ πατὴρ κρίνει οὐδένα· ἀλλά, τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 22 In addition , the Father judges no one . Instead , he has given the Son absolute authority to {NEQ} judge ,
John.5:23 23ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. μὴ τιμῶν τὸν υἱόν, οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 23 so that everyone will honor the Son , just as they honor the Father . Anyone who does not honor the Son is certainly not honoring the Father who sent him .
John.5:26 26ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 26 {NEQ} {NEQ} The Father has life in himself , and he has granted that same life-giving power to his Son {RPT} {RPT} .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.5:37 37καὶ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 37 And the Father who sent me has testified about me himself . You have never heard his voice or seen him face to face ,
John.5:43 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 For I have come to you in my {NEQ} Father’s {NEQ} name , and you have rejected me . Yet if others come in their own {RPT} name , you gladly welcome them .
John.5:45 45μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 45 Yet it isn’t {NEQ} I who will accuse you before the Father . Moses will {NEQ} accuse you ! Yes , Moses , in whom you put your hopes .
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.6:31 31οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ· καθώς ἐστιν γεγραμμένον, ̓Άρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 31 After all , our {NEQ} ancestors ate {NEQ} manna while they journeyed through the wilderness ! {NEQ} The Scriptures say , Moses gave them bread from {NEQ} heaven to eat . * 
John.6:32 32εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ᾽ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 32 {NEQ} {NEQ} Jesus said {RPT} , I tell you the truth , Moses didn’t give you {NEQ} bread from {NEQ} heaven . {NEQ} My {NEQ} Father did . And now he offers you the {RPT} true bread from {NEQ} heaven .
John.6:37 37πᾶν δίδωσίν μοι πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 37 However , those the Father has given me will come to me , and I will never reject them .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:42 42καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, υἱὸς Ἰωσήφ; οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. πῶς νῦν λέγει ὅτι, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 42 {NEQ} They said , Isn’t this Jesus , the son of Joseph ? We know his {NEQ} father and {NEQ} mother . How can he say , I came down from {NEQ} heaven ?
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:45 45ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 45 As it is written in the Scriptures , * {NEQ} They will all be taught by God . Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me .
John.6:46 46(οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις· εἰ μὴ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.) 46 ( Not that anyone has ever seen the Father ; only I , who was sent from {NEQ} God , {RPT} have seen him . )
John.6:49 49οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον. 49 Your {NEQ} ancestors ate {NEQ} manna in the wilderness , but they all died .
John.6:57 57καθὼς ἀπέστειλέν με ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα· καί, τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ. 57 I live because of the living Father who sent me ; in the same way {RPT} {RPT} , {RPT} anyone who feeds on me will live {RPT} because of me .
John.6:58 58οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐξ οὐρανοῦ καταβάς. οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες, καὶ ἀπέθανον, τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 58 I am the true bread that came down from heaven . Anyone who eats this {NEQ} bread {NEQ} will not die as your ancestors did ( even though they ate the manna ) but will live forever .
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.7:22 22διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων,) καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 22 But you work on the Sabbath , too , {NEQ} {NEQ} when you obey Moses' {NEQ} law of circumcision . ( Actually , this tradition of circumcision began with the patriarchs , long before {NEQ} {RPT} {NEQ} the law of Moses . )
John.8:16 16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, κρίσις ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί· ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πέμψας με πατήρ. 16 And {NEQ} if I did , {RPT} my {RPT} judgment would be correct in every respect because I am not alone . {NEQ} The Father * who sent me {NEQ} is with me .
John.8:18 18ἐγώ εἰμι μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ πέμψας με πατήρ. 18 I am one witness , and my Father who sent me is the other .
John.8:19 19ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καί, τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 19 {NEQ} Where is your {NEQ} father ? they asked {RPT} . Jesus answered , Since you don’t know who I am , you don’t know who my {NEQ} Father is . If you knew me , you would also know my {NEQ} Father .
John.8:27 27οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 27 But they still didn’t understand that he was talking about his {RPT} {NEQ} Father .
John.8:28 28εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̔Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 28 So {NEQ} Jesus said , When you have lifted up the Son of {NEQ} Man on the cross , then you will understand that I AM he . * I do nothing {NEQ} on my own but say only what the Father taught me .
John.8:38 38 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. 38 I am telling you what I saw when I was with my Father . But you are following the advice of your father .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.8:41 41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν οὖν αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 41 No , you are imitating your real {NEQ} father . {NEQ} They replied {RPT} , We aren’t illegitimate children ! {NEQ} God himself is our true Father .
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.8:49 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω· ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου— καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 49 No , Jesus said , I have no demon in me . For I honor my {NEQ} Father and you dishonor me .
John.8:53 53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ; ὅστις ἀπέθανεν, καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον. τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 53 {NEQ} Are you greater than our {NEQ} father Abraham ? He died , and so did the prophets . Who do you think you are ?
John.8:54 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν. ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με· ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 54 Jesus answered , If I want glory for myself , it doesn’t count . But it is my {NEQ} Father who will glorify me . {RPT} You say , He is our God ,
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.10:15 15καθὼς γινώσκει με πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα. καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 15 just as my Father knows me and I know the Father . So I sacrifice my {NEQ} life for the sheep .
John.10:17 17διὰ τοῦτό με πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 17 {NEQ} {NEQ} The Father loves me because I sacrifice my {NEQ} life so I may take it back again .
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.10:25 25ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 25 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I have already told you , and you don’t believe me . The proof is {RPT} {RPT} the work {RPT} I do in my {NEQ} Father’s {NEQ} name .
John.10:29 29 πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, πάντων μείζων ἐστιν· καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 29 for my {NEQ} Father has given them to me , and he is more powerful than anyone else . * {NEQ} No one can snatch them from the Father’s {NEQ} hand .
John.10:30 30ἐγὼ καὶ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 30 The Father and I are one .
John.10:32 32ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 32 {NEQ} Jesus said {RPT} , At my {NEQ} Father’s direction I have done {RPT} many good works . For which {RPT} one are you going to stone me ?
John.10:36 36ὃν πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον· ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί; 36 why {NEQ} do you call it blasphemy when I say , I am the Son of {NEQ} God ? After all , the Father {RPT} set me apart and sent me into the world .
John.10:37 37εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ πιστεύετέ μοι. 37 Don’t believe me unless I carry out my {NEQ} Father’s {NEQ} work .
John.10:38 38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε· ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 38 But if I do his work , believe in the evidence of the miraculous works I have done , even if you don’t believe me . Then you will know and understand that the Father is in me , and I am in the Father .
John.11:41 41ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 41 So they rolled the stone aside . Then {NEQ} Jesus looked up to heaven and said , Father , thank you for hearing me .
John.12:26 26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ. 26 {NEQ} Anyone who wants to serve me must follow me , {RPT} because {RPT} my {RPT} servants must be {NEQ} where I am . {NEQ} And the Father will honor anyone {RPT} who serves me .
John.12:27 27νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω, Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην· 27 Now my {NEQ} soul is deeply troubled . Should I pray , Father , save me from this {NEQ} hour ? But this is the very reason I came {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} !
John.12:28 28Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. 28 Father , bring glory to your {NEQ} name . Then a voice spoke from {NEQ} heaven , saying , I have already brought glory to my name , and I will do so again .
John.12:49 49ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ᾽ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 49 {NEQ} I don’t speak on my own authority . {NEQ} The Father who sent me {RPT} has commanded me what to say and how to say it .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.13:3 3εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει. 3 Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to {NEQ} God .
John.14:2 2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν. εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 2 There is more than enough room in my {NEQ} Father’s {NEQ} home . * If this were not so , would I have told you that I am going to prepare a place for you ? * 
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
John.14:7 7εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 7 If you had really known me , {NEQ} you would know who my {NEQ} Father is . * From now on , you do know him and have seen him !
John.14:8 8λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 8 Philip said {RPT} , Lord , show us the Father , and we will be satisfied .
John.14:9 9λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 9 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Have I been with you all this time , Philip , and yet you still don’t know who I am ? Anyone who has seen me has seen the Father ! So why are you asking me to show him to you ?
John.14:10 10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 10 Don’t you believe that I am in the Father and the Father is in me ? The words {RPT} I speak are {RPT} {RPT} not my own , but my {NEQ} Father who lives in me does his {NEQ} work through me .
John.14:11 11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μὴ διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 11 Just believe {RPT} that I am in the Father and the Father is in me . Or at least believe because of the work you have seen me do .
John.14:12 12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. 12 I tell you the truth , anyone who believes in me will do the same {NEQ} works {RPT} I have done , and even greater works {RPT} , because I am going to be with the Father .
John.14:13 13καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 13 {NEQ} You can ask for anything in my {NEQ} name , and I will do it , so that the Son can bring glory to the Father .
John.14:16 16κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ. 16 And I will ask the Father , and he will give you another Advocate , * {NEQ} who will never leave you .
John.14:20 20ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 20 When I am raised to life again , you will know that I am in my {NEQ} Father , and you are in me , and I am in you .
John.14:21 21 ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαπῶν με· δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 21 Those who accept my {NEQ} commandments and obey them are the ones who love me . And because they love me , my {NEQ} Father will love them . And I will love them and reveal myself to each of them .
John.14:23 23ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει· καὶ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. 23 Jesus replied {RPT} , {NEQ} All who love me will do {NEQ} what I say . {NEQ} My {NEQ} Father will love them , and we will come {RPT} and make our home with each of them .
John.14:24 24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me . And remember , my {NEQ} words are not my own . What I am telling you is from {NEQ} the Father who sent me .
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.14:28 28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω, καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι πατὴρ μείζων μού ἐστιν. 28 Remember what I told you : I am going away , but I will come back to you again . If you really loved me , you would be happy that {NEQ} I am going to the Father , who is greater than I am .
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:1 1ἐγώ εἰμι ἄμπελος ἀληθινή, καὶ πατήρ μου γεωργός ἐστιν. 15:1 I am the true {RPT} grapevine , and my {NEQ} Father is the gardener .
John.15:8 8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 8 When you produce much fruit , {NEQ} you are my true disciples . This brings great glory to my {NEQ} Father .
John.15:9 9καθὼς ἠγάπησέν με πατὴρ κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα. μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 9 I have loved you even as the Father has loved me . Remain in {RPT} my {RPT} love .
John.15:10 10ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρὸς τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 10 When you obey my {NEQ} commandments , you remain in my {NEQ} love , just as I obey my {NEQ} Father’s {NEQ} commandments and remain in his {NEQ} love .
John.15:15 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 15 I no longer call you slaves , because a master doesn’t confide in his {NEQ} slaves . Now you are my friends , since I have told you everything the Father told me .
John.15:16 16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς. καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα, ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. 16 You didn’t choose me . {NEQ} I chose you . {NEQ} I appointed you to {RPT} go and produce lasting {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} fruit , so that the Father will give you whatever you ask for , using my {NEQ} name .
John.15:23 23 ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 23 Anyone who hates me also hates my {NEQ} Father .
John.15:24 24εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δέ, καὶ ἑωράκασιν, καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 24 If I hadn’t done such miraculous signs among them that no one else could do , they would not be guilty . But as it is , {NEQ} they have seen everything I did , yet they still hate me and my {NEQ} Father .
John.15:26 26ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός— τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 26 But I will send you {RPT} {RPT} {RPT} the Advocate {RPT} *