The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πιστεύω (pisteuo, 4100)

Meanings

[ones] believing, believe, believed, believed (trusted), believes, believing, did believe, did you believe, do believe, do believe [them], do we believe, do you believe, does believe, have believed, have you believed, having believed, he believed, he has believed, I believe, I believe [it], I believed, I have been entrusted [with], I have believed, I may believe, I will believe, may believe, may they believe [him], one believes, they believed, they did believe, they do believe, they had believed, they may believe, they should believe, they were believing, they were entrusted [with], to be entrusted [with], to believe, was believed, was believed [on], was entrusted, was entrusted with, was entrusting, we believe, we believed, we will believe, were believing, will believe, will entrust, will you believe, you believe, you believed, you did believe, you do believe, you dobelieve, you may believe, you might continue to believe, you were believing, you willbelieve

Greek-English Concordance: 243 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:13 13καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ̔Ύπαγε. ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 13 Then {NEQ} Jesus said to the Roman officer , Go back home . Because you believed , it has happened . And the young servant was healed {NEQ} that same {NEQ} hour .
Matt.9:28 28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 28 {NEQ} They went right into the house where he was staying , and {NEQ} Jesus asked them , Do you believe {NEQ} I can make you see ? Yes , Lord , they told him , we do .
Matt.18:6 6ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 6 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be better for you to have a large millstone tied around your {NEQ} neck and be drowned in the depths of the sea .
Matt.21:22 22καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήμψεσθε. 22 {NEQ} You can pray for anything , and if you have faith , you will receive it .
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.21:32 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live , but you didn’t believe him , while {RPT} tax collectors and {RPT} prostitutes did {RPT} . And even when you saw this happening , you refused {NEQ} to believe him and repent of your sins .
Matt.24:23 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε Χριστός, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 23 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Matt.27:42 42̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεὺς Ἰσραήλ, ἐστιν; καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 42   He saved others , they scoffed , but he can’t save himself ! So he is the King of Israel , is he ? Let him come down from the cross right now , and we will believe in him !
Mark.1:15 15καὶ λέγων ὅτι, Πεπλήρωται καιρός. καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 15 The time promised by God has come at last ! {NEQ} he announced . {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is near ! Repent of your sins and believe the Good News !
Mark.5:36 36 δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευε. 36 But {NEQ} Jesus overheard them and said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith .
Mark.9:23 23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τό, Εἰ δύνῃ; πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 23 What do you mean , If I can ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Anything is possible if a person believes .
Mark.9:24 24εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, Πιστεύω, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 24 The father {RPT} {RPT} instantly cried out , I do believe , but help me overcome my {NEQ} unbelief !
Mark.9:42 42καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 42 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be {NEQ} {NEQ} better for you {NEQ} to be thrown into the sea with a large millstone hung around your {NEQ} neck .
Mark.11:23 23ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 23 I tell you the truth , {NEQ} you can say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen {RPT} . But you must really believe {NEQ} it will happen and have no doubt in your {NEQ} heart .
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.11:31 31καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 31 {NEQ} They talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask why {NEQ} we didn’t believe John .
Mark.13:21 21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ̓Ίδε, ὧδε Χριστός, ̓Ίδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 21 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Mark.16:13 13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 13 They rushed back to tell the others , but no one believed them .
Mark.16:14 14̔Ύστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη. καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν. 14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together . {NEQ} He rebuked them for their {NEQ} {NEQ} stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead . * 
Mark.16:16 16 πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται. δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved . But anyone who refuses to believe will be condemned .
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.1:45 45καὶ μακαρία, πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 45 {NEQ} You are blessed {NEQ} because you believed that {NEQ} the Lord would do what he said {RPT} .
Luke.8:12 12οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 12 {NEQ} The seeds that fell on the footpath represent those who hear the message , only to have the devil come and take it away from their {NEQ} hearts and prevent them from believing and being saved .
Luke.8:13 13οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον. καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 13 {NEQ} The seeds on the rocky soil represent those who {NEQ} hear the message and receive it with joy . But since {RPT} they don’t have deep roots , they believe for a while , then they fall away when they face temptation .
Luke.8:50 50 δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, ἀπεκρίθη αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 50 But when {NEQ} Jesus heard what had happened , he said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith , and she will be healed .
Luke.16:11 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 11 And if you are untrustworthy about worldly wealth , who will trust you with the true riches of heaven ?
Luke.20:5 5οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς. λέγοντες ὅτι, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ· ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 5 {NEQ} {NEQ} They talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask why we didn’t believe John .
Luke.22:67 67λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ Χριστός; εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 67 and they said , Tell us , {NEQ} are you the Messiah ? But he replied {RPT} , If I tell you , you won’t believe me .
Luke.24:25 25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 25 Then Jesus said to them , You foolish people ! {NEQ} You find it so hard {NEQ} to believe all that the prophets wrote in the Scriptures .
John.1:7 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 7 {RPT} {RPT} to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony .
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.1:50 50ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ότι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 50 Jesus asked him , Do you believe this just because I told you {RPT} I had seen you under the fig tree ? You will see greater things than this .
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.2:22 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς. 22 After he was raised from the dead , his {NEQ} disciples remembered {NEQ} he had said this , and they believed both the Scriptures and what {RPT} {NEQ} Jesus had said .
John.2:23 23ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει. 23 {NEQ} {NEQ} Because of the miraculous signs Jesus {RPT} did in {NEQ} Jerusalem at the Passover {RPT} {RPT} celebration , many began to trust in him {RPT} .
John.2:24 24αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας. 24 But Jesus didn’t trust them , because he knew human nature .
John.3:12 12εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 12 But if you don’t believe me when I tell you about earthly things , how can you possibly believe if I tell you about heavenly things ?
John.3:15 15ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 15 so that everyone who believes in him will have eternal life . * 
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:18 18 πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 18 There is no judgment against anyone who believes in him . But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in {NEQ} God’s one and only {NEQ} Son .
John.3:36 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 36 And anyone who believes in God’s {NEQ} Son has eternal life . {NEQ} Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under {NEQ} God’s {NEQ} angry judgment {RPT} .
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.4:39 39ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι, Εἶπέν μοι πάντα ἐποίησα. 39 {NEQ} Many {NEQ} Samaritans from the {NEQ} village believed in Jesus because the woman had said , He told me everything {RPT} I ever did !
John.4:41 41καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ. 41 long enough for many more to hear his message and believe .
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
John.4:48 48εἶπεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} , Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders ?
John.4:50 50λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Πορεύου. υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. 50 Then {NEQ} Jesus told him , Go back home . Your {NEQ} son will live ! And the man believed {RPT} what {NEQ} Jesus said {RPT} and started home .
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:38 38καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος— τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 38 and you do not have his {NEQ} message in your hearts , because you do not believe me the one he sent to you .
John.5:44 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι· δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε. 44 No wonder you can’t believe ! For you gladly honor each other , but you don’t care about the honor that comes {RPT} from the one who alone is God . * 
John.5:46 46εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 46 {NEQ} If you really believed Moses , you would believe me , because he wrote about me .
John.5:47 47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 47 But since you don’t believe {NEQ} what he wrote , how will you believe {NEQ} what I say ?
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.6:30 30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 30 {NEQ} They answered {RPT} , {RPT} {NEQ} Show us a miraculous sign if you {NEQ} want us to believe in you . What can you do ?
John.6:35 35εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἄρτος τῆς ζωῆς. ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ· καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 35 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I am the bread of {NEQ} life . Whoever comes to me will never be hungry again . {NEQ} Whoever believes in me will never be thirsty .
John.6:36 36ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 36 {NEQ} {NEQ} {NEQ} But you haven’t believed in me even though you have seen me .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:47 47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 47 I tell you the truth , anyone who believes has eternal life .
John.6:64 64ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν. (ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν.) 64 But {NEQ} some of you do not {RPT} believe me . ( For {NEQ} Jesus knew from the beginning which {NEQ} ones didn’t believe , and he knew who {NEQ} would betray him . )
John.6:69 69καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν, καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 69 {NEQ} We believe , and we know {NEQ} you are the Holy One of {NEQ} God . * 
John.7:5 5οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 5 For even his {NEQ} brothers didn’t believe in him .
John.7:31 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 31 {NEQ} Many among the crowds at the Temple believed in him . After all , they said , {NEQ} {NEQ} would you expect the Messiah to do more miraculous signs {RPT} than this man has done ?
John.7:38 38 πιστεύων εἰς ἐμὲ καθὼς εἶπεν γραφή, Ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 38 Anyone who believes in me may come and drink ! For the Scriptures declare , Rivers of living water will flow from his {NEQ} heart . * 
John.7:39 39(τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα δεδομένον, ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη.) 39 ( {NEQ} When he said living water , he was speaking of the Spirit , who would be given to everyone believing in him . But the Spirit had not yet been given , * because Jesus had not yet entered into his glory . )
John.7:48 48μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν Φαρισαίων; 48 Is there a single one of us {NEQ} rulers or {RPT} {NEQ} Pharisees who believes in him ?
John.8:24 24εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 24 That is why I said {RPT} that you will die in your {NEQ} sins ; for unless you believe that I AM who I claim to be , * you will die in your {NEQ} sins .
John.8:30 30ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 30 Then many who heard him say these things believed in him .
John.8:31 31ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 31 {NEQ} {NEQ} Jesus said to the people who believed in him , You are truly my disciples if you remain faithful to {RPT} my {RPT} teachings .
John.8:45 45ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 45 So when I tell the truth , you just naturally don’t believe me !
John.8:46 46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 46 Which of you can truthfully accuse me of sin ? And since I am telling you the truth , why don’t you believe me ?
John.9:18 18οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος. 18 {NEQ} The Jewish leaders still refused to believe {NEQ} the man had been blind and could now see , so they called in his {NEQ} parents .
John.9:35 35ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 35 When Jesus heard {NEQ} what had happened {RPT} , {NEQ} he found the man and asked , Do you believe in the Son of {NEQ} Man ? * 
John.9:36 36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε; ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν. 36 The man answered , {NEQ} Who is he , sir ? I want to believe in him .
John.9:38 38 δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε. καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 38 Yes , Lord , I believe ! {NEQ} the man {NEQ} said . And he worshiped Jesus .
John.10:25 25ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 25 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I have already told you , and you don’t believe me . The proof is {RPT} {RPT} the work {RPT} I do in my {NEQ} Father’s {NEQ} name .
John.10:26 26ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 26 But you don’t believe me because you are not {RPT} my {RPT} sheep .
John.10:37 37εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ πιστεύετέ μοι. 37 Don’t believe me unless I carry out my {NEQ} Father’s {NEQ} work .
John.10:38 38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε· ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 38 But if I do his work , believe in the evidence of the miraculous works I have done , even if you don’t believe me . Then you will know and understand that the Father is in me , and I am in the Father .
John.10:42 42καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 42 And many who were there believed in Jesus .
John.11:15 15καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 15 And for your sakes , I’m glad {NEQ} I wasn’t there , for now you will really believe . Come , let’s go see him .
John.11:25 25εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή. πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται. 25 {NEQ} Jesus told her , I am the resurrection and the life . * Anyone who believes in me will live , even after dying .
John.11:26 26καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 26 {NEQ} Everyone who lives in me and believes in me will never ever die . Do you believe this , Martha ?
John.11:27 27λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 27 Yes , Lord , she told him . I have always believed {NEQ} you are the Messiah , the Son of {NEQ} God , the one who has come into the world from God .
John.11:40 40λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 40 {NEQ} Jesus responded {RPT} , Didn’t I tell you that you would see {NEQ} God’s {NEQ} glory if you believe ?
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.11:45 45πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 45 {NEQ} Many of the people who were with {NEQ} Mary believed in Jesus {NEQ} when they saw this happen .
John.11:48 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν. καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 48 If we allow him to go on like this , soon everyone will believe in him . Then the Roman army will come and destroy both our Temple * and our {NEQ} nation .
John.12:11 11ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 11 for it was because of him that many of the people had deserted them * and believed in {NEQ} Jesus .
John.12:36 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς· ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 36 Put your trust in the light while there is still time ; then you will become children of the light . After saying these things , Jesus went away and was hidden from them .
John.12:37 37τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 37 But despite all the miraculous signs Jesus had done {RPT} , most of the people still did not believe in him .
John.12:38 38ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 38   {NEQ} This is exactly what Isaiah the prophet had predicted {RPT} {RPT} : LORD , who has believed our {NEQ} message ? {NEQ} To whom has the LORD revealed his powerful arm ? * 
John.12:39 39διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας, 39 But the people couldn’t believe , for as Isaiah also said ,
John.12:42 42ὅμως μέντοι, καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 42 Many people did believe in him , however , including some of the Jewish leaders . But they wouldn’t admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue .
John.12:44 44Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμέ, ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με. 44 {NEQ} Jesus shouted to the crowds , {NEQ} If you trust me , you are trusting not only me , but also {RPT} God who sent me .
John.12:46 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 46 I have come as a light to shine in this dark world , so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark .
John.13:19 19ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 19 {NEQ} {NEQ} I tell you this beforehand , so that when it happens you will believe that I AM the Messiah . * 
John.14:1 1μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία. πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 14:1 Don’t let your {NEQ} hearts be troubled . Trust in {NEQ} God , and trust also in me .
John.14:10 10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 10 Don’t you believe that I am in the Father and the Father is in me ? The words {RPT} I speak are {RPT} {RPT} not my own , but my {NEQ} Father who lives in me does his {NEQ} work through me .
John.14:11 11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μὴ διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 11 Just believe {RPT} that I am in the Father and the Father is in me . Or at least believe because of the work you have seen me do .
John.14:12 12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. 12 I tell you the truth , anyone who believes in me will do the same {NEQ} works {RPT} I have done , and even greater works {RPT} , because I am going to be with the Father .
John.14:29 29καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 29 {NEQ} {NEQ} I have told you these things before they happen so that when they do happen , you will believe .
John.16:9 9περὶ ἁμαρτίας μὲν ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 9 The world’s sin {NEQ} is that it refuses to believe in me .
John.16:27 27αὐτὸς γὰρ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. 27 for the Father himself loves you dearly because you love me and believe that I came from {NEQ} God .
John.16:30 30νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 30 Now we understand that you know everything , and there’s no need to question {NEQ} you . From this we believe that you came from God .
John.16:31 31ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Άρτι πιστεύετε; 31 Jesus asked {RPT} , Do you finally believe ?
John.17:8 8ὅτι τὰ ῥήματα ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς. καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 8 for I have passed on to them the message {RPT} you gave me . {NEQ} They accepted it and know that I came from you , and they believe {NEQ} you sent me .
John.17:20 20οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ· 20 {NEQ} I am praying not only for these disciples but also for all who will ever believe in me through their {NEQ} message .
John.17:21 21ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σὺ πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί· ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν· ἵνα κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 21 I pray that they will all be one , just as you and I are one as you are in me , Father , and I am in you . {NEQ} And may they be in us so that the world will believe {NEQ} you sent me .
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.20:8 8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν— 8 Then the disciple who {RPT} had reached the tomb first also went in , and he saw and believed
John.20:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω. 25 {NEQ} They told him , We have seen the Lord ! But he replied {RPT} , I won’t believe it unless I see the {NEQ} nail wounds in his {NEQ} hands , {NEQ} put my {NEQ} fingers into them , and place my {NEQ} hand into the wound in his {NEQ} side .
John.20:29 29λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, ἑώρακάς με πεπίστευκας. μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 29 Then {NEQ} Jesus told him , You believe because you have seen me . Blessed are those who {NEQ} believe without seeing me .
John.20:31 31ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 31 But these are written so that you may continue to believe * that Jesus is the Messiah , the Son of {NEQ} God , and that by believing in him you will have life by the power of {NEQ} his name .
Acts.2:44 44πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά· 44 And all the believers met together in one place and shared everything they had .
Acts.4:4 4πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 4 But many of the people who heard their message believed it , so the number of believers now totaled about 5,000 {NEQ} men , not counting women and children . * 
Acts.4:32 32τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία· καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά. 32 {NEQ} {NEQ} All the believers were united in heart and mind . And they felt that what they owned was not their own , so they shared everything they had .
Acts.5:14 14μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ— πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 14 Yet more and more people believed and were brought to the Lord crowds of both men and women .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.8:13 13 δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν καὶ βαπτισθείς· ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο. 13 Then {NEQ} Simon himself believed and was baptized . He began following {NEQ} Philip wherever he went , and he was amazed by the signs and great miracles Philip performed .
Acts.9:26 26παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς, καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν· μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. 26 {NEQ} When Saul arrived in Jerusalem , he tried to meet with the believers , but they were all afraid of him . They did not believe {NEQ} he had truly become a believer !
Acts.9:42 42γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 42 {NEQ} The news spread through the whole town , and many believed in the Lord .
Acts.10:43 43τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 43 He is the one all the prophets testified about , saying that everyone who believes in him will have their sins forgiven through his {NEQ} name .
Acts.11:17 17εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν; 17   And since {NEQ} God gave these Gentiles the same gift he gave {NEQ} {NEQ} us when we believed in the Lord Jesus Christ , who was I to stand in {NEQ} God’s way ?
Acts.11:21 21καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 21 {NEQ} The power of the Lord was with them , and a large number of these Gentiles believed and turned to {RPT} the Lord .
Acts.13:12 12τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονός, ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 12 {NEQ} When the governor saw what had happened , he became a believer , for he was astonished at the teaching about the Lord .
Acts.13:39 39καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι— ἐν τούτῳ πᾶς πιστεύων δικαιοῦται. 39 Everyone who believes in him is declared right with God {NEQ} {NEQ} {NEQ} something {RPT} {RPT} the law of Moses could never do .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look , {NEQ} you mockers , {NEQ} be amazed and die ! For I am doing something in your own {NEQ} day , something {RPT} you wouldn’t believe even if someone told you about it . * 
Acts.13:48 48ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη, ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου· καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 48 {NEQ} When the Gentiles heard this , they were very glad and thanked the Lord for his message ; and all who were chosen for eternal life became believers .
Acts.14:1 1ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτό· εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 14:1 The same thing happened in Iconium . * Paul and Barnabas went to {RPT} the {NEQ} Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers .
Acts.14:23 23χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους· προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 23 Paul and Barnabas also {RPT} appointed elders in every church . With prayer and fasting , they turned the elders over to the care of the Lord , in whom they had put their trust .
Acts.15:5 5ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι, Δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως. 5 But then some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and insisted , The Gentile converts must be circumcised and required to follow the law of Moses .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.15:11 11ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 11 We believe that we are all saved the same way , {NEQ} by the undeserved grace of the Lord Jesus .
Acts.16:31 31οἱ δὲ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ σωθήσῃ, σὺ καὶ οἶκός σου. 31 {NEQ} They replied , Believe in the Lord Jesus and you will be saved , {RPT} along with everyone in your {NEQ} household .
Acts.16:34 34ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ. 34 {NEQ} He brought them into his house and set a meal before them , and he and his entire household rejoiced because they all believed in {NEQ} God .
Acts.17:12 12πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 12 As a result , many Jews believed , as did {RPT} many of the prominent Greek women and men .
Acts.17:34 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν· ἐν οἷς καὶ Διονύσιος, Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 34 but some joined him and became believers . Among them were {NEQ} Dionysius , a member of the council , * {NEQ} a woman named Damaris , and others with them .
Acts.18:8 8Κρίσπος δέ, ἀρχισυνάγωγος, ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ, σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες, ἐπίστευον, καὶ ἐβαπτίζοντο. 8 Crispus {NEQ} , the leader of the synagogue , and everyone in his {NEQ} household believed in the Lord . Many others in {NEQ} Corinth also heard Paul , became believers , and were baptized .
Acts.18:27 27βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοι· ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς, ἀποδέξασθαι αὐτόν. ὃς παραγενόμενος, συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν, διὰ τῆς χάριτος. 27 {NEQ} Apollos had been thinking about going to {NEQ} Achaia , and the brothers and sisters in Ephesus encouraged him to go . They wrote to the believers in Achaia , asking them to welcome him . When he arrived there , he proved to be of great benefit to those who , by God’s {NEQ} grace , had believed .
Acts.19:2 2εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 2 {NEQ} Did you receive the Holy Spirit when you believed ? he asked them . No , they replied {NEQ} , we haven’t even heard that there is a Holy Spirit .
Acts.19:4 4εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας· τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 4 {NEQ} Paul said , John’s baptism called for repentance from sin . But John himself told the people to believe in the one who would come later {RPT} , {RPT} meaning {NEQ} Jesus .
Acts.19:18 18πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 18 {NEQ} Many who became believers {NEQ} confessed their {NEQ} sinful practices .
Acts.21:20 20οἱ δὲ ἀκούσαντες, ἐδόξαζον τὸν θεόν. εἶπάν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν. 20 {NEQ} After {NEQ} hearing this , they praised {NEQ} God . And then they said {RPT} , You know , dear brother , how many thousands of {NEQ} Jews have also {NEQ} believed , and they all follow the law of Moses very seriously .
Acts.21:25 25περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν, ἡμεῖς ἀπεστείλαμεν· κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον, καὶ αἷμα, καὶ πνικτόν, καὶ πορνείαν. 25   As for the Gentile believers , they should do what we already told them in a letter : They should abstain from eating {NEQ} {NEQ} food offered to idols , from consuming {NEQ} blood or the meat of strangled animals , and from sexual immorality .
Acts.22:19 19κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ. 19 But Lord , I argued , they certainly know that in every {NEQ} synagogue I imprisoned and beat those who believed in you .
Acts.24:14 14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν. οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις· 14 But I admit {RPT} {RPT} that I follow the Way , which they call a cult . {NEQ} I worship the God of our ancestors , and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets .
Acts.26:27 27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις— 27 King Agrippa , do you believe the prophets ? I know {NEQ} you do
Acts.27:25 25διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες. πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ· ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 25 So take courage {NEQ} ! For I believe {NEQ} God . {NEQ} It will be just as he said {RPT} .
Rom.1:16 16οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον· δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστίν, εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι. 16 For I am not ashamed of this Good News about Christ . {NEQ} It is the power of God at work , saving everyone who believes the Jew first and also the Gentile . * 
Rom.3:2 2πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γάρ, ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. 2 Yes , there are great benefits ! First of all {NEQ} {NEQ} , {NEQ} the Jews were entrusted with the whole revelation of {NEQ} God . * 
Rom.3:22 22δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ· εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας, οὐ γάρ ἐστιν διαστολή. 22 {NEQ} We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ . And this is true for everyone who believes , {NEQ} no matter who we are .
Rom.4:3 3τί γὰρ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 3 {NEQ} For the Scriptures tell us , {NEQ} Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * 
Rom.4:5 5τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην· 5 But people {RPT} {RPT} are counted as righteous , not because of their work , but because of their faith in God who forgives sinners .
Rom.4:11 11καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως— τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ· εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾽ ἀκροβυστίας· εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην· 11 Circumcision was {NEQ} a sign that Abraham already had {RPT} faith and that God had already accepted him and declared him to be {RPT} righteous {RPT} even before {NEQ} he was circumcised . So Abraham is the spiritual father of those who have faith but have not been circumcised . They {NEQ} {NEQ} are counted as {NEQ} righteous because of their faith .
Rom.4:17 17καθὼς γέγραπται ὅτι, Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα· 17 That is what the Scriptures mean when God told him , I have made you the father of many nations . * This happened because Abraham believed in {NEQ} {RPT} the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing .
Rom.4:18 18ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι— ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν· κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου· 18 Even when there was no reason for hope , Abraham kept hoping believing that he would become the father of many nations . For God had said to him , That’s how many descendants you will have ! * 
Rom.4:24 24ἀλλά, καί, δι᾽ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν, ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν· 24 for our benefit , too , assuring us that {RPT} God will also count us as righteous if we believe in him , the one who raised Jesus our {NEQ} Lord from the dead .
Rom.6:8 8εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ· 8 And since we died with Christ , we know {NEQ} we will also live with him .
Rom.9:33 33καθὼς γέγραπται, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος, καὶ πέτραν σκανδάλου. καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 33 {NEQ} God warned them of this in the Scriptures when he said , {NEQ} I am placing a stone in Jerusalem * that makes people stumble , {NEQ} a rock that makes them fall . But anyone who trusts in him will never be disgraced . * 
Rom.10:4 4τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην· παντὶ τῷ πιστεύοντι. 4 For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given . * As a result , all who believe in him are made right with God .
Rom.10:9 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 9 {NEQ} If you confess with your {NEQ} mouth that Jesus is Lord and believe in your {NEQ} heart that {NEQ} God raised him from the dead , you will be saved .
Rom.10:10 10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 10 For it is by believing in your heart that you are made right with God , and it is by confessing with your mouth that you are saved .
Rom.10:11 11λέγει γὰρ γραφή, Πᾶς πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 11 As the Scriptures tell us , Anyone who trusts in him will never be disgraced . * 
Rom.10:14 14πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; 14 But how can they call on him to save them unless they believe in him ? And how can they believe in him if they have never heard about him ? And how can they hear about him unless someone tells them ?
Rom.10:16 16ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ, Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 16 But not everyone welcomes the Good News , for Isaiah the prophet said , LORD , who has believed our {NEQ} message ? * 
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
Rom.14:2 2ὃς μέν, πιστεύει φαγεῖν πάντα· δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 2 For instance , one person believes it’s all right to eat anything . But another believer with a sensitive conscience will eat only vegetables .
Rom.15:13 13 δὲ θεός, τῆς ἐλπίδος, πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν· εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. 13 I pray that {NEQ} {NEQ} God , the source of hope , will fill you completely with joy and peace because you trust in him . Then you will overflow with {NEQ} confident hope through the power of the Holy Spirit .
1Cor.1:21 21ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 21 Since {NEQ} {NEQ} God in his wisdom saw to it that the world would never know him through {NEQ} human wisdom , he has used our {NEQ} foolish {NEQ} preaching to save those who believe .
1Cor.3:5 5τί, οὖν, ἐστὶν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε· καὶ ἑκάστῳ ὡς κύριος ἔδωκεν. 5 After all , who is Apollos ? Who {NEQ} is Paul ? We are only God’s servants through whom you believed the Good News . {NEQ} Each of us did the work the Lord gave us .
1Cor.9:17 17εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. 17 If {NEQ} I were doing this on my own initiative , I would deserve payment . But I have no choice , for God has given me this sacred trust .
1Cor.11:18 18πρῶτον μὲν γάρ, συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 18 First {NEQ} {NEQ} , I hear that there are divisions among you when you meet as a church , and to some extent I believe it .
1Cor.13:7 7πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 7 Love never gives up , never loses faith , is always hopeful , and endures through every circumstance .
1Cor.14:22 22ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις. δέ, προφητεία, οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 22 So you see that speaking in {NEQ} tongues is {NEQ} a sign , not for {NEQ} believers , but for {NEQ} unbelievers . {NEQ} Prophecy , however , {NEQ} is for the benefit of believers , not {NEQ} unbelievers .
1Cor.15:2 2δι᾽ οὗ καὶ σῴζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε— ἐκτός, εἰ μή, εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 2 It is this Good News that saves you if you continue to believe the message I told you unless , of course , you believed something that was never true in the first place . * 
1Cor.15:11 11εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 11 So it makes no difference whether I preach or they preach , for we all preach the same message {NEQ} {RPT} you have already believed .
2Cor.4:13 13ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ καὶ λαλοῦμεν· 13 But we continue {RPT} {NEQ} {NEQ} to preach because {NEQ} we have the same kind of {NEQ} faith the psalmist had when he said , I believed in God , so I spoke . * 
Gal.2:7 7ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς· 7 Instead , they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles , just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews .
Gal.2:16 16εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου. ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 16 {NEQ} Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ , not by obeying the law . And we have believed in Christ Jesus , so that we might be made right with God because of our faith in Christ , {NEQ} not because we have obeyed the law . For no one will ever be made right with God by obeying the law . * 
Gal.3:6 6καθώς, Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 6 In the same way , Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * 
Gal.3:22 22ἀλλὰ συνέκλεισεν γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 22 But the Scriptures declare that we are {NEQ} all prisoners of sin , so we receive God’s promise of freedom only by {NEQ} believing in Jesus Christ .
Eph.1:13 13ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν· ἐν καὶ πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ· 13 {RPT} {RPT} And now you Gentiles have also heard the truth , the Good News that God saves you . And when you believed in Christ , he identified you as his own * by giving you the {RPT} Holy Spirit , whom he {NEQ} promised long ago .
Eph.1:19 19καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας· κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 19 I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s {NEQ} power for us who believe him . This is the same {RPT} {NEQ} {NEQ} mighty {NEQ} {RPT} power
Phil.1:29 29ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν· 29 For you have been given not only the privilege of trusting in Christ {RPT} but also the privilege of suffering for him .
1Thes.1:7 7ὥστε, γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν— ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 7 As a result , you have become an example to all the believers in Greece throughout both {NEQ} Macedonia and {RPT} {NEQ} Achaia . * 
1Thes.2:4 4ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν· οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ θεῷ· τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. 4 For we speak {NEQ} as messengers approved by {NEQ} God to be entrusted with the Good News . Our purpose is to please God , not {NEQ} people . He alone examines the motives of our hearts .
1Thes.2:10 10ὑμεῖς μάρτυρες— καὶ θεός— ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν· 10 You yourselves are our witnesses and so is {NEQ} God that we were devout and honest and faultless toward all of you {NEQ} believers .
1Thes.2:13 13καὶ διὰ τοῦτο καί, ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε, οὐ λόγον ἀνθρώπων· ἀλλὰ καθώς— ἀληθῶς ἐστίν— λόγον θεοῦ· ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 13 Therefore , {NEQ} we never stop thanking {NEQ} God that when you received his message from us , you didn’t think of our words as mere human ideas . You accepted what we said as the very word of God which , {NEQ} {NEQ} of course , it is . And this word continues to work in {RPT} you who believe .
1Thes.4:14 14εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 14 For since we believe that Jesus died and was raised to life again , we also believe that when {NEQ} Jesus returns , {NEQ} God will bring back with him the believers who have died .
2Thes.1:10 10ὅταν ἔλθῃ, ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ— καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν· ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 10 When he comes on that {NEQ} day , he will receive glory from his {NEQ} holy people {NEQ} praise from all who believe . And this includes you , for you believed what we told you about him .
2Thes.2:11 11καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει· 11 So {NEQ} God will cause them to be greatly deceived , and they will believe these lies .
2Thes.2:12 12ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 12 Then they will be condemned for enjoying {NEQ} evil rather than believing the truth .
1Tim.1:11 11κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ ἐπιστεύθην ἐγώ. 11 that comes from the {NEQ} glorious Good News {RPT} entrusted to me by our blessed God .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
2Tim.1:12 12δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω· ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 12 That is why I am suffering {NEQ} here in prison . But I am not ashamed of it , for I know the one in whom I trust , and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him * until the day of his return .
Titus.1:3 3ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ, ἐν κηρύγματι. ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. 3 And now at just the right time he has revealed this {NEQ} message , which we announce to everyone . It is by the command of God our {NEQ} Savior that I have been entrusted with this work for him .
Titus.3:8 8πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 8 This is a trustworthy saying , and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good . These teachings are good and beneficial for {NEQ} everyone .
Heb.4:3 3εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες· καθώς, εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 3 For only we who believe can enter {RPT} his {NEQ} rest . As for the others , God said , In my {NEQ} anger {NEQ} I took an oath : They will never enter {RPT} my place of {NEQ} rest , * even though this rest has been ready since he made the world .
Heb.11:6 6χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι· πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. 6 And it is impossible to please God without faith . {NEQ} Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him .
Jas.2:19 19σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν θεός, καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσιν. 19 You say you have faith , for you believe that there is one {NEQ} God . * Good for you ! Even the demons believe this , and they tremble in terror .
Jas.2:23 23καὶ ἐπληρώθη γραφὴ λέγουσα· Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην· καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 23 And so it happened just as the Scriptures {NEQ} say : {NEQ} Abraham believed {NEQ} God , and God counted him as righteous because of his faith . * He was even called the friend of God . * 
1Pet.1:8 8ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε· εἰς ὃν ἄρτι, μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες· δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ, καὶ δεδοξασμένῃ· 8 You love him even though you have never seen him . Though you do not see him now , you trust him ; and you rejoice with a glorious , {NEQ} inexpressible joy .
1Pet.2:6 6διότι περιέχει ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτόν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 6 As the Scriptures say , {NEQ} I am placing a cornerstone in Jerusalem , * chosen for great honor , and anyone who trusts in him will never be disgraced . * 
1Pet.2:7 7ὑμῖν οὖν, τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δέ Λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 7 Yes , you who trust him recognize the honor God has given him . But for those who reject him , The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone . * 
1Jn.3:23 23καὶ αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ αὐτοῦ· ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 23 And this is his {NEQ} commandment : {NEQ} We must believe in the name of his {NEQ} Son , Jesus Christ , and love one another , just as he commanded us .
1Jn.4:1 1ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε· ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 4:1 Dear friends , do not believe everyone who claims to speak by the Spirit . {NEQ} You must test them to see if the spirit they have comes from {NEQ} God . For there are many false prophets in the world .
1Jn.4:16 16καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην, ἣν ἔχει θεὸς ἐν ἡμῖν. θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. 16 {NEQ} We know how much {NEQ} God loves {NEQ} us , and we have put our trust in his {NEQ} love . {NEQ} God is love , and all who live in {NEQ} love live in {NEQ} God , and {NEQ} God lives in them .
1Jn.5:1 1πᾶς πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται· καὶ πᾶς ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ, καί, τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 5:1 Everyone who believes that Jesus is the Christ * has become a child of {NEQ} God . And everyone who loves the Father loves his children , too .
1Jn.5:5 5τίς ἐστιν δὲ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν υἱὸς τοῦ θεοῦ; 5 And who can {NEQ} win this battle against the world ? Only those who believe that Jesus is the Son of {NEQ} God .
1Jn.5:10 10 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 10 All who believe in the Son of {NEQ} God know in their hearts that this testimony is true . Those who don’t believe this are actually calling {NEQ} God a liar {RPT} because they don’t believe what {RPT} {NEQ} God has testified about his {NEQ} Son .
1Jn.5:13 13ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 13 I have written this to you who believe in the name of the Son of {NEQ} God , so that you may know {NEQ} you have eternal life .
Jude.1:5 5ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 5 So I want to remind you , though you already know these things , that Jesus * first rescued the nation of Israel from Egypt , but later he destroyed those who did not remain faithful .