The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πιστός1 (pistos, 4103)

Meanings

[a] faithful, [a] faithful [thing], [are] faithful, believers, believing, faithful, Faithful, to [a] trustworthy, to trustworthy, trustworthy

Greek-English Concordance: 61 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.24:45 45τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς δοῦλος, καὶ φρόνιμος; ὃν κατέστησεν κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ· 45 A faithful , {NEQ} sensible servant is one {NEQ} {NEQ} to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them .
Matt.25:21 21ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 21 The {NEQ} master was full of praise {RPT} . Well done , my good and faithful servant . You have been faithful in handling this small amount , so now I will give you many more responsibilities . Let’s {RPT} celebrate together ! * 
Matt.25:23 23ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 23 The {NEQ} master said {RPT} , Well done , my good and faithful servant . You have been faithful in handling this small amount , so now I will give you many more responsibilities . Let’s {RPT} celebrate together !
Luke.12:42 42καὶ εἶπεν κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς οἰκονόμος, φρόνιμος; ὃν καταστήσει κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον. 42 And the Lord replied , A faithful , {RPT} sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other {NEQ} household servants and feeding them .
Luke.16:10 10 πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ, καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν. καὶ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος, καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 10 If you are faithful in little things , {NEQ} you will be faithful in large ones . But if you are dishonest in little things , {NEQ} you won’t be honest with greater responsibilities .
Luke.16:11 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 11 And if you are untrustworthy about worldly wealth , who will trust you with the true riches of heaven ?
Luke.16:12 12καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 12 And if you are not faithful with other people’s things , why should you be trusted with things of your own ?
Luke.19:17 17καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 17   Well done ! {NEQ} the king exclaimed {RPT} . You are a good servant . {NEQ} You have been faithful with the little I entrusted to you , so you will be governor of ten cities as your reward .
John.20:27 27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου. καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου. καὶ μὴ γίνου ἄπιστος· ἀλλὰ πιστός. 27 Then he said to {NEQ} Thomas , Put your {NEQ} finger here , and look at my {NEQ} hands . {NEQ} Put your {NEQ} hand into the wound in my {NEQ} side . {NEQ} Don’t be faithless any longer . {NEQ} Believe !
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.16:15 15ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν. λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 15 {NEQ} {NEQ} She was baptized along with other members of her household , and she asked us to be her guests . If you agree that I am a true believer in the Lord , she said , come and stay {RPT} at my {NEQ} home . And she urged us until we agreed .
1Cor.1:9 9πιστὸς θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 9 {NEQ} God will do this , for he is faithful to do what he says , and he has invited you into partnership with his {NEQ} Son , Jesus Christ our {NEQ} Lord .
1Cor.4:2 2ὧδε λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. 2 Now , {NEQ} {NEQ} {NEQ} a person who is put in charge as {NEQ} a manager must be faithful .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.7:25 25περὶ δὲ τῶν παρθένων· ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι, ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 25 Now regarding your question about the young women who are not yet married . I do not have a command from the Lord for them . But the Lord in his mercy has given me wisdom that can be trusted , and I will share it with you .
1Cor.10:13 13πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ θεός· ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε· ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 13 The temptations in {NEQ} {NEQ} your life are no different from what others experience . And {NEQ} God is faithful . He will not allow the temptation to be more than {RPT} you can stand . When you are tempted , {NEQ} he will show you a way out so that you can endure .
2Cor.1:18 18πιστὸς δὲ θεός, ὅτι λόγος ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναί καὶ Οὔ. 18 {NEQ} As surely as {NEQ} God is faithful , {NEQ} our {NEQ} word {NEQ} to you does not waver between Yes and No .
Gal.3:9 9ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ. 9 So all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith .
Eph.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I am writing {NEQ} to God’s holy people {NEQ} {NEQ} {NEQ} in Ephesus , {NEQ} * {NEQ} who are faithful followers of Christ Jesus .
Eph.6:21 21ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος· ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ· 21 To {NEQ} bring {NEQ} you up to date , Tychicus will give you a full report about what I am doing and how I am getting along . He is a beloved brother and faithful helper in the Lord’s work .
Col.1:2 2τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 2 We are writing {NEQ} to God’s holy people in the city of Colosse , {NEQ} who are faithful brothers and sisters * in Christ . May God our Father give you grace and peace .
Col.1:7 7καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ, τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν· ὅς ἐστιν πιστός, ὑπὲρ ὑμῶν, διάκονος τοῦ Χριστοῦ· 7 {NEQ} You learned about the Good News from Epaphras , our beloved {NEQ} co-worker . He is {NEQ} Christ’s faithful servant , and he is helping us on your behalf . * 
Col.4:7 7τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος· ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ· 7 Tychicus will give you a full report about how I am getting along . He is a beloved brother and faithful helper {NEQ} who serves with me in the Lord’s work .
Col.4:9 9σὺν Ὀνησίμῳ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε. 9 I am also sending Onesimus , a faithful and beloved brother , one of your own people . He and Tychicus will tell you everything that’s happening here .
1Thes.5:24 24πιστὸς καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 24 God {NEQ} will make this happen , for he who calls you is faithful .
2Thes.3:3 3πιστὸς δέ ἐστιν κύριος· ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 3 But the Lord is faithful ; he will strengthen you and guard you from the evil one . * 
1Tim.1:12 12χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με, Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν· ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, 12 I thank Christ Jesus our {NEQ} Lord , who has given me strength to do his work . {NEQ} He considered me trustworthy and appointed me to serve him ,
1Tim.1:15 15πιστὸς λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι· Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι— ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 15 This is a trustworthy saying , and everyone should accept it : Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst of them all .
1Tim.3:1 1πιστὸς λόγος· Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 3:1 This is a trustworthy saying : If someone aspires to be an elder , * he desires an honorable position .
1Tim.3:11 11γυναῖκας ὡσαύτως· σεμνάς, μὴ διαβόλους· νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 11 In the same way , their wives * must be respected and must not slander others . They must exercise self-control and be faithful in everything they do .
1Tim.4:9 9πιστὸς λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 9 This is a trustworthy saying , and everyone should accept it .
1Tim.6:2 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν· ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 2 {NEQ} {NEQ} {NEQ} If the masters are believers , that is no excuse for being disrespectful . Those slaves {NEQ} {NEQ} should work all the harder because their efforts {NEQ} {NEQ} are helping other believers * {NEQ} who are well loved . Teach these things , Timothy , and encourage everyone to obey them .
2Tim.2:2 2καὶ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων· ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able {NEQ} to pass them on to others .
2Tim.2:11 11πιστὸς λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν. 11 This is a trustworthy saying : If {NEQ} we die with him , we will also live with him .
2Tim.2:13 13εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 13 If we are unfaithful , he remains faithful , for he cannot deny who he is .
Titus.1:6 6εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος· μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 6 An elder must live a blameless life . He must be faithful to his wife , * and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious .
Titus.1:9 9ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου· ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 9 He must have a strong belief in the trustworthy message he was {NEQ} taught ; then he will be able {NEQ} to encourage others with {NEQ} wholesome {RPT} teaching and show those who oppose it where they are wrong .
Titus.3:8 8πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 8 This is a trustworthy saying , and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good . These teachings are good and beneficial for {NEQ} everyone .
Heb.2:17 17ὅθεν, ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν· εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 17 Therefore , it was necessary for him to be made in every respect like us , {NEQ} his brothers and sisters , * so that he could be our merciful and faithful High Priest {NEQ} before {NEQ} God . Then he could offer a sacrifice that would take away the sins of the people .
Heb.3:2 2πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 2 For he was faithful to God , who appointed him , just as Moses served faithfully when he was entrusted with God’s entire * {NEQ} house .
Heb.3:5 5καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων· εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων· 5 {NEQ} Moses was certainly faithful in {RPT} God’s {NEQ} house as a servant . His work was an illustration of the truths God would reveal later .
Heb.10:23 23κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ἐπαγγειλάμενος· 23 Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm , for God can be trusted to keep his promise .
Heb.11:11 11πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν, καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας· ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 11 It was by faith that even {RPT} Sarah was able to have a child , though she was barren and was too old . {NEQ} She believed * that God would keep his promise .
1Pet.1:21 21τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεόν· τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 21 Through Christ you have come to trust in God . And you have placed your {NEQ} faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory .
1Pet.4:19 19ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἐν ἀγαθοποιίᾳ. 19 So if you are suffering in a manner that pleases {NEQ} God , keep on doing what is right , and trust your {NEQ} lives to the God who created you , for he will never fail you .
1Pet.5:12 12διὰ Σιλουανοῦ, ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι· δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas , * whom I commend to you as a faithful brother . My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of {NEQ} God’s grace for you . Stand firm in this grace .
1Jn.1:9 9ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 9   But if we confess our {NEQ} sins to him , he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness .
3Jn.1:5 5ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοῦτο ξένους. 5 Dear friend , you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through , even though they are strangers to you .
Rev.1:5 5καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ. μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. 5   and from Jesus Christ . He is the {RPT} faithful witness to these things , the first to rise from the dead , and the ruler of all the kings of the world . All glory to him who loves us and has freed us from our {NEQ} sins by shedding {NEQ} his blood for us .
Rev.2:10 10μὴ φοβοῦ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν Ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer . {NEQ} The devil will throw some of you into prison to test you . {NEQ} You will suffer for ten days . But if you remain faithful even when facing death , {NEQ} I will give you the crown of {NEQ} life .
Rev.2:13 13Οἶδα ποῦ κατοικεῖς ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντίπας, μάρτυς μου πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ. 13 I know that you live in the city where {NEQ} Satan has his throne , yet you have remained loyal to me . {NEQ} You refused to deny me even when Antipas , my {RPT} faithful {RPT} witness {RPT} , {RPT} was martyred among you there in {NEQ} Satan’s city .
Rev.3:14 14καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἀμήν— μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 14 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Laodicea . This is the message from the one who is the Amen the {RPT} faithful and true witness , the beginning * of {NEQ} God’s new {NEQ} creation :
Rev.17:14 14οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτοὺς ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων· καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 14 Together they will go to war against the Lamb , but the Lamb will defeat them because he is Lord of all lords and King of all kings . And his called and chosen and faithful ones will be with him .
Rev.19:11 11καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 11 Then I saw {NEQ} heaven opened , and a white horse was standing there . {NEQ} Its rider was named Faithful and True , for he judges fairly and wages a righteous war .
Rev.21:5 5καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδού, καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 5 And the one sitting on the throne said , Look , I am making everything new ! And then he said to me , Write this down , for what I tell you is trustworthy and true .
Rev.22:6 6καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 6 Then the angel said to me , Everything you have heard and seen is trustworthy and true . {NEQ} The Lord {RPT} God , who inspires his prophets , * has sent his {NEQ} angel to tell his {NEQ} servants what will happen soon . *