The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πνεῦμα (pneuma, 4151)

Meanings

[a] breath (spirit), [a] spirit, [a] Spirit, [does] in spirit, [the] spirit, [the] Spirit, [the] spirits, [your] spirit, breath, breath (lifespirit), breath (spirit), by [the] Spirit, in [the] Spirit, in spirit, in Spirit, of [the] Spirit, of Spirit, of spirits, of spiritual things, spirit, Spirit, spirits, to [the] spirits, wind, winds, with [the] Spirit

Greek-English Concordance: 379 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.3:11 11ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 11 I {NEQ} baptize with * water those who repent of their sins and turn to God . But someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.4:1 1τότε Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 4:1 Then {NEQ} Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil .
Matt.5:3 3Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 God blesses those who are poor and realize their need for him , * for the Kingdom of {NEQ} Heaven is theirs .
Matt.8:16 16ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς. καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 16 {NEQ} That evening many demon-possessed people were brought to Jesus . {NEQ} He cast out the evil spirits with a simple command , and he healed all the sick .
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:20 20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες— ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 20 For it is not you who will be speaking it will be the Spirit of your {NEQ} Father {NEQ} speaking through you .
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.12:31 31διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις— δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία, οὐκ ἀφεθήσεται. 31 So I tell you , every sin and blasphemy can be forgiven except {NEQ} blasphemy against the Holy Spirit , which will never be forgiven .
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.12:43 43ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει. 43 {NEQ} When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , seeking rest but finding none .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.22:43 43λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν Δαυείδ, ἐν πνεύματι, καλεῖ αὐτόν Κύριον; λέγων, 43 Jesus responded {RPT} , Then why does David , speaking under the inspiration of the Spirit , call the Messiah my Lord ? For David said ,
Matt.26:41 41γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 41 Keep watch and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation . For the spirit is willing , but the body is weak !
Matt.27:50 50 δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ, ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 50 Then {NEQ} Jesus shouted out again , and he released his spirit .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.1:8 8ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 8 I baptize you with * water , but he will baptize you with the Holy Spirit !
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.1:12 12καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον, 12 The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness ,
Mark.1:23 23καὶ εὐθύς, ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν, 23 Suddenly , {NEQ} a man in the {RPT} synagogue who was possessed by an evil * spirit {NEQ} began shouting ,
Mark.1:26 26καί, σπαράξαν αὐτόν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 26 At that , the {RPT} evil spirit screamed , threw the man into a convulsion , and then came out {NEQ} of him .
Mark.1:27 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν αὐτούς. λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή; κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 27 {NEQ} Amazement gripped the audience , and they began to discuss what had happened . What sort of new teaching is this ? they asked excitedly . It has such authority ! Even {RPT} evil {RPT} spirits {NEQ} obey his orders !
Mark.2:8 8καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew {RPT} immediately what they were thinking , so he asked them , Why do you question this in your {NEQ} hearts ?
Mark.3:11 11καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 11 And whenever those possessed by {RPT} evil * {RPT} spirits caught sight of him , the spirits would throw them to the ground in front of him {NEQ} shrieking , You are the Son of {NEQ} God !
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.3:30 30ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 30 He told them this because they were saying , He’s possessed by an evil spirit .
Mark.5:2 2καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ· 2 {NEQ} When Jesus climbed out of the boat , a man possessed by an evil * spirit came out from a cemetery to meet him .
Mark.5:8 8ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, ̓Έξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 8 For Jesus had already said to the spirit , Come out of {RPT} the man , you {RPT} evil {RPT} spirit .
Mark.5:13 13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 13 So Jesus gave them permission . {NEQ} The {RPT} evil spirits came out of the man and entered {RPT} the pigs , and the entire herd of about 2,000 pigs plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Mark.6:7 7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. 7 And he called his twelve disciples together and began sending them out two by two , {NEQ} giving them authority to cast out {RPT} evil * {RPT} spirits .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.8:12 12καί, ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 12 {NEQ} When he heard this , he sighed deeply in his {NEQ} spirit and said , Why do these {NEQ} people keep demanding a miraculous sign ? I tell you the truth , I will not give this {NEQ} generation any such sign .
Mark.9:17 17καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ· ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 17 One of the men in the crowd {NEQ} spoke up and said {RPT} , Teacher , I brought my {NEQ} son so you could heal him . He is possessed by an evil spirit that won’t let him talk .
Mark.9:20 20καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα, εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. 20 So they brought the boy {NEQ} {RPT} . But when the evil spirit saw Jesus , it threw the child into a violent convulsion , and he fell to the ground , writhing and foaming at the mouth .
Mark.9:25 25ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ. λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 25 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw that the crowd of onlookers was growing , he rebuked the {RPT} evil * spirit . Listen , you spirit that makes this boy unable to hear and {NEQ} speak , he said {RPT} . I command you to come out of {RPT} this child and never enter {RPT} him again !
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.14:38 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 38 Keep watch and pray , so that you will not give in to temptation . For the spirit is willing , but the body is weak .
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth . * 
Luke.1:17 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου· ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων· ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 17 {NEQ} He will be a man {RPT} {RPT} with the spirit and power of Elijah . He will prepare the people for the coming of the Lord . He will turn the hearts of the fathers to {RPT} their children , * and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly .
Luke.1:35 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 35 {NEQ} The angel replied {RPT} , The Holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you . So {NEQ} the baby to be born will be holy , and he will be called the Son of God .
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.1:47 47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 47 {NEQ} How my {NEQ} spirit rejoices in {NEQ} God my {NEQ} Savior !
Luke.1:67 67καὶ Ζαχαρίας, πατὴρ αὐτοῦ, ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 67 Then his {NEQ} father , Zechariah , was filled with the Holy Spirit and gave this prophecy :
Luke.1:80 80τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 80 John {NEQ} grew up and became strong in spirit . And he lived in the wilderness until he began his public ministry to {NEQ} Israel .
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.2:26 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 26 and had revealed {NEQ} to him that he would not die until he had {NEQ} seen the Lord’s Messiah .
Luke.2:27 27καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν. καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 27 That day the Spirit led him to the Temple . So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord {RPT} {NEQ} as the law required {NEQ} {RPT} ,
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.3:22 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σωματικῷ, εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 22 and the {RPT} Holy Spirit , in bodily form , descended on him like a dove . And a voice from heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy . * 
Luke.4:1 1Ἰησοῦς δέ, πλήρης πνεύματος ἁγίου, ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ, 4:1 Then Jesus , full of the Holy Spirit , returned from the Jordan River . {NEQ} He was led by the Spirit in the wilderness , * 
Luke.4:14 14καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 14 Then {NEQ} Jesus returned to {NEQ} Galilee , filled with the Holy Spirit’s {NEQ} power . {NEQ} Reports about him spread quickly through the whole region {RPT} {RPT} .
Luke.4:18 18Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς. ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 18 The Spirit of the LORD is upon me , for he has anointed me to bring Good News to the poor . He has sent me to proclaim that captives will be released , that the blind will see , that the oppressed will be set free ,
Luke.4:33 33καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου— ἀκαθάρτου— καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, 33 Once when he was in the synagogue , {NEQ} a man possessed by a demon an evil * spirit {NEQ} began shouting at Jesus ,
Luke.4:36 36καὶ ἐγένετο θάμβος, ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 36 Amazed , {NEQ} the people exclaimed , What authority and power this man’s {NEQ} words possess ! Even {NEQ} evil spirits obey him , and they flee at his command !
Luke.6:18 18οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο. 18 They had come to hear him and to be healed of their {NEQ} diseases ; and those troubled by evil * spirits were healed .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.8:29 29παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν· καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου, εἰς τὰς ἐρήμους. 29 For Jesus had already commanded the {RPT} evil * spirit to come out of him . {NEQ} This spirit had often taken control of the man . Even when he was placed under guard and put in chains and shackles , {NEQ} he simply broke them and rushed out into the wilderness , completely under the demon’s power .
Luke.8:55 55καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα. καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 55 And at that moment her life * returned , and she immediately stood up ! Then Jesus told them to give her something to eat .
Luke.9:39 39καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει. καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ. καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν· 39 {NEQ} {NEQ} An evil spirit keeps seizing him , {NEQ} making him scream . {NEQ} It throws him into convulsions so that he foams at the mouth . It batters him and hardly ever leaves him alone {RPT} .
Luke.9:42 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν. ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα. καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 42 As the boy came forward , the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion . But {NEQ} Jesus rebuked the {RPT} evil * spirit and healed the boy . Then he gave him back to his {NEQ} father .
Luke.10:20 20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20 But {RPT} {RPT} don’t rejoice because {NEQ} evil spirits obey you ; {NEQ} rejoice because your {NEQ} names are registered in {NEQ} heaven .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:24 24ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν. καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον. 24 When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , searching for rest . But when it finds none , {NEQ} it says , I will return to the person I came from .
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.12:10 10καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 10 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who blasphemes the Holy Spirit will not be forgiven .
Luke.12:12 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν. 12 for the Holy Spirit will teach you at that {NEQ} time what needs to be said .
Luke.13:11 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ· καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 11 he saw a woman who had been crippled by an evil spirit . {NEQ} She had been bent double for eighteen years and was unable to stand up straight .
Luke.23:46 46καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 46 Then {NEQ} Jesus shouted , Father , I entrust my {NEQ} spirit into your hands ! * And with those words he breathed his last .
Luke.24:37 37πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι, ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 37 But the whole group was startled and frightened , thinking they were seeing a ghost !
Luke.24:39 39ἴδετε τὰς χεῖράς μου· καὶ τοὺς πόδας μου· ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 39 Look at my {NEQ} hands . Look at {NEQ} my {NEQ} feet . You can see that it’s really me . Touch me and make sure that I am not a ghost , because ghosts don’t have bodies , as you see that I do .
John.1:32 32καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι, Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 32 Then John testified , I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:6 6τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 6 {NEQ} Humans can reproduce only human life , but the Holy Spirit gives birth to spiritual life {RPT} . * 
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:34 34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν θεός, τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 34 {RPT} For he is sent by {NEQ} God . He speaks {NEQ} God’s {NEQ} words , for God gives him the Spirit without limit .
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.4:24 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 24 For {NEQ} God is Spirit , so those who worship him must worship in spirit and in truth .
John.6:63 63τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν· σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. τὰ ῥήματα ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 63 The Spirit alone gives {RPT} eternal life . Human effort accomplishes nothing . And the very words {RPT} I have spoken to you are spirit and life {RPT} .
John.7:39 39(τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα δεδομένον, ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη.) 39 ( {NEQ} When he said living water , he was speaking of the Spirit , who would be given to everyone believing in him . But the Spirit had not yet been given , * because Jesus had not yet entered into his glory . )
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him , * and he was deeply troubled .
John.13:21 21ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 21 Now Jesus was deeply troubled , * and he exclaimed , I tell you the truth , {NEQ} one of you will betray me !
John.14:17 17τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας· κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει. ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 17 He is the Holy Spirit , who leads into all {NEQ} truth . The world cannot receive him , because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him . But you know him , because he lives with you now and later will be in you . * 
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.15:26 26ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός— τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 26 But I will send you {RPT} {RPT} {RPT} the Advocate {RPT} * the Spirit of {NEQ} truth . {NEQ} He will come {RPT} to you from the Father and {RPT} will testify all about me .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.19:30 30ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 30 When {NEQ} Jesus had tasted it , he said , It is finished ! Then he bowed his head and released his spirit .
John.20:22 22καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον. 22 Then he breathed on them and said {RPT} , Receive the Holy Spirit .
Acts.1:2 2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη. 2 until the day he was taken up to heaven after giving his {RPT} chosen {NEQ} apostles further instructions through the Holy Spirit .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.1:8 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you . And you will be my witnesses , telling people about me everywhere in Jerusalem , {NEQ} throughout {NEQ} Judea , {NEQ} in Samaria , and to the ends of the earth .
Acts.1:16 16̓Άνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφήν, ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ στόματος Δαυεὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν· 16 Brothers , he said , the Scriptures had to be fulfilled concerning Judas , who guided those who arrested Jesus . This was predicted long ago by the {RPT} Holy Spirit , speaking through King David .
Acts.2:4 4καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 4 And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages , * as the Holy Spirit gave them this ability .
Acts.2:17 17Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα. καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν. καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται. 17 {NEQ} {NEQ} In the last days , {NEQ} God says , I will pour out my {NEQ} Spirit upon all people . Your {NEQ} sons and {NEQ} daughters {RPT} {NEQ} will prophesy . {NEQ} Your {NEQ} young men will see visions , and your {NEQ} old men will dream dreams .
Acts.2:18 18καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 18 In those {NEQ} days I will pour out {NEQ} my Spirit even on my {NEQ} servants men and {RPT} {RPT} women {RPT} alike and they will prophesy .
Acts.2:33 33τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθείς· τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς, καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε. 33 Now he is exalted to the place of highest honor in heaven , at {NEQ} God’s {NEQ} right hand . And the Father , as he had {NEQ} {NEQ} promised , gave him the {RPT} Holy Spirit {RPT} {RPT} to pour out upon us , just as you see and hear today .
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.4:8 8τότε Πέτρος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, εἶπεν πρὸς αὐτούς, ̓Άρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, 8 Then Peter , filled with the Holy Spirit , said to them , Rulers and elders of our people ,
Acts.4:25 25 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυείδ, παιδός σου, εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 25 you spoke long ago by the Holy Spirit {NEQ} through our {NEQ} ancestor David , your servant , saying , Why were the nations so angry ? {NEQ} Why did they waste their time with futile plans ?
Acts.4:31 31καὶ δεηθέντων αὐτῶν, ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος. καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας. 31 After this prayer , the meeting place shook , and they were all filled with the Holy Spirit . Then they preached the word of {NEQ} God with boldness .
Acts.5:3 3εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου; ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου. 3 Then {NEQ} Peter said , Ananias , why have you let {NEQ} Satan fill your {NEQ} heart ? You lied to the {RPT} Holy Spirit , and you kept some of the money for yourself .
Acts.5:9 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίν σε. 9 And {NEQ} Peter said {NEQ} {RPT} , How could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this ? {NEQ} The young men who buried your {NEQ} husband are just outside the door , and they will carry you out , too .
Acts.5:16 16συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 16 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Crowds came from the villages around Jerusalem , bringing their sick and those possessed by evil * spirits , and they were all healed .
Acts.5:32 32καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔδωκεν θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 32 {NEQ} We are witnesses of these {NEQ} things and so is the {RPT} Holy Spirit , who is given by {NEQ} God to those who obey him .
Acts.6:3 3ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας· οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 3 And so , brothers , select seven men who {RPT} are well respected and are full of the Spirit and wisdom . We will give them this {NEQ} responsibility .
Acts.6:5 5καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο· Στέφανον, (ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου), καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον (προσήλυτον) Ἀντιοχέα. 5 {NEQ} Everyone liked this idea , and they chose the following : Stephen ( a man full of faith and the Holy Spirit ) , {NEQ} Philip , {NEQ} Procorus , {NEQ} Nicanor , {NEQ} Timon , {NEQ} Parmenas , and Nicolas of Antioch ( an earlier convert to the Jewish faith ) .
Acts.6:10 10καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ἐλάλει. 10 {NEQ} None of them could stand against the wisdom and the Spirit with which Stephen spoke .
Acts.7:51 51σκληροτράχηλοι· καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν. ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 51 You stubborn people ! {NEQ} You are heathen * at heart and {NEQ} deaf to the truth . Must you forever resist the {RPT} Holy Spirit ? That’s what your {NEQ} ancestors did , and so do you !
Acts.7:55 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 55 But Stephen , full of the Holy Spirit , gazed steadily into {NEQ} heaven and saw the glory of God , and he saw Jesus standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Acts.7:59 59καὶ ἐλιθοβόλουν, τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 59 As they stoned him , {NEQ} Stephen prayed {NEQ} , Lord Jesus , receive my {NEQ} spirit .
Acts.8:7 7πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ, ἐξήρχοντο· πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 7 {NEQ} Many evil * spirits were cast out , screaming as they left their victims . And many who had been paralyzed or lame were healed .
Acts.8:15 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 15 As soon as they arrived , they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit .
Acts.8:17 17τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. 17 Then Peter and John laid their hands upon these believers , and they received the Holy Spirit .
Acts.8:18 18ἰδὼν δὲ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα. 18 {NEQ} When {NEQ} Simon saw that the Spirit was given when the apostles {NEQ} laid their hands on people , he offered them money to buy this power .
Acts.8:19 19λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 19 Let me have this {NEQ} power , too , he exclaimed , so that when I lay my hands on people , they will receive the Holy Spirit !
Acts.8:29 29εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 29 {NEQ} The Holy Spirit said to {NEQ} Philip , Go over and walk along beside the {NEQ} carriage .
Acts.8:39 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 39 {NEQ} When they came up out of the water , the Spirit of the Lord snatched {NEQ} Philip away . The eunuch {NEQ} never saw him again but went on his {NEQ} way rejoicing .
Acts.9:17 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 17 So Ananias went and found Saul . He laid his hands on {RPT} him and said , Brother Saul , the Lord Jesus , who appeared to you on the road , has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.10:19 19τοῦ δέ, Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε. 19 {NEQ} Meanwhile , as Peter was puzzling over the vision , the Holy Spirit said to him , {RPT} Three men have come looking for you .
Acts.10:38 38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲθ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει· ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 38 And you know that {NEQ} God anointed Jesus {RPT} of {NEQ} Nazareth with the Holy Spirit and with power . Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil , for {NEQ} God was with him .
Acts.10:44 44ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 44 Even as {NEQ} Peter was saying these {NEQ} things , the {RPT} Holy Spirit fell upon {RPT} all who were listening to the message .
Acts.10:45 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἳ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καί, ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 45 {NEQ} The Jewish believers * who came with {NEQ} Peter were amazed that the gift of the {RPT} Holy Spirit had been poured out on the Gentiles , too .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.11:12 12εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 12 {NEQ} The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles . These six {NEQ} brothers here {NEQ} accompanied me , and we soon entered {RPT} the home of the man who had sent for us .
Acts.11:15 15ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 15 {NEQ} As I {NEQ} began to speak , Peter continued , the {RPT} Holy Spirit fell on {RPT} them , just as {NEQ} he fell on us at the beginning .
Acts.11:16 16ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 Then I thought of the Lord’s {NEQ} words when he said , {NEQ} John baptized with * water , but you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.11:24 24ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 24 {NEQ} Barnabas was a good man , {NEQ} full of the Holy Spirit and strong in faith . And many people were brought to the Lord .
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.13:2 2λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς. 2 One day as these men were worshiping the Lord and fasting , the {RPT} Holy Spirit said , {NEQ} Dedicate {RPT} {NEQ} Barnabas and Saul for the special work to which I have called them .
Acts.13:4 4αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος. κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον. 4 So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit . They went down to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus .
Acts.13:9 9Σαῦλος δέ, καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου· ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 9 {NEQ} Saul , also known as {NEQ} Paul , was filled with the Holy Spirit , and he looked the sorcerer in the eye .
Acts.13:52 52οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 52 And the believers * were filled with joy and with the Holy Spirit .
Acts.15:8 8καὶ καρδιογνώστης θεός, ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν. 8 {NEQ} {NEQ} God knows people’s hearts , and he confirmed that he accepts Gentiles by giving them the {RPT} Holy Spirit , just as he did to us .
Acts.15:28 28ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες· 28 For it seemed good to the {RPT} Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements :
Acts.16:6 6διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ· 6 Next Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia , because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time .
Acts.16:7 7ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν, ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ· 7 Then coming to the borders of Mysia , they headed north for the province of Bithynia , * but again the Spirit of Jesus did not allow them to go there .
Acts.16:16 16ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν· ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 16 One day as we were going down to the place of prayer , we met a demon-possessed slave girl . She was a fortune-teller who earned a lot of money {NEQ} for her masters .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.17:16 16ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 16 {NEQ} While {NEQ} Paul was waiting for them in {NEQ} Athens , he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city .
Acts.18:25 25οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 25 He had been taught the way of the Lord , and he taught others about {NEQ} Jesus with an enthusiastic spirit * and with accuracy . However , he knew only about John’s {NEQ} baptism .
Acts.19:2 2εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 2 {NEQ} Did you receive the Holy Spirit when you believed ? he asked them . No , they replied {NEQ} , we haven’t even heard that there is a Holy Spirit .
Acts.19:6 6καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας, ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 6 Then when {NEQ} Paul laid his hands on them , the {RPT} Holy Spirit came on them , and they spoke in other tongues * and prophesied .
Acts.19:12 12ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 12 When {NEQ} handkerchiefs or aprons that had merely touched his {NEQ} skin were placed on sick people , {NEQ} they were healed of {RPT} their {NEQ} diseases , and {RPT} {RPT} evil spirits were expelled .
Acts.19:13 13ἐπεχείρησαν δέ, τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν, ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρά, τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν, ὃν Παῦλος κηρύσσει. 13 {NEQ} A group of Jews {NEQ} was traveling from town to town casting out {RPT} evil {RPT} spirits . {NEQ} They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation , saying , I command you in the name of Jesus , whom Paul preaches , to come out !
Acts.19:15 15ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 15 But one time when they tried it , the {RPT} evil spirit replied {RPT} , I know {NEQ} {NEQ} Jesus , and I know {NEQ} Paul , but who are you ?
Acts.19:16 16καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, κατακυριεύσας ἀμφοτέρων, ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους, ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 16 Then the man with {RPT} the {RPT} evil spirit leaped on {RPT} them , overpowered them , and attacked them with such violence that they fled from {RPT} the {NEQ} house , naked and battered .
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.20:22 22καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ· τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς, 22 And now I am bound by the Spirit * to go to Jerusalem . I don’t know what awaits me {RPT} {RPT} ,
Acts.20:23 23πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν. 23 except that the {RPT} Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead {RPT} .
Acts.20:28 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ· ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους· ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου— 28 So guard yourselves and God’s people . Feed and shepherd {NEQ} God’s flock {NEQ} his church , {RPT} purchased with {RPT} his own {RPT} blood * over which the {RPT} Holy Spirit {RPT} has appointed you as elders . * 
Acts.21:4 4ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά· οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα. 4 {NEQ} We went ashore , found the local believers , * and stayed with them a week . These believers prophesied through the Holy Spirit that {NEQ} Paul should not go on to Jerusalem .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.23:8 8Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 8 for {NEQ} the Sadducees say there is no resurrection or angels or spirits , but the Pharisees believe in all of these .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.1:4 4τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· 4 and he was shown to be * the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit . * He is Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.1:9 9μάρτυς γάρ μού ἐστιν θεός, λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι. 9 {NEQ} God {NEQ} {NEQ} knows how often I pray for you . Day and night I bring you and your needs in prayer to God , whom I serve with all my heart * by spreading the Good News about his {NEQ} Son .
Rom.2:29 29ἀλλ᾽ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι· οὗ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ θεοῦ. 29 No , a true Jew is one whose heart is right with God . And true circumcision is not merely obeying the letter of the law ; rather , it is a change of heart produced by God’s Spirit . And a person with a changed heart seeks {NEQ} praise * from {NEQ} God , not from people .
Rom.5:5 5 δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. ὅτι ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. 5 And this hope will not lead to disappointment . For we know how dearly {NEQ} God {NEQ} loves us , because he {NEQ} has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love .
Rom.7:6 6νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν κατειχόμεθα· ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 6 But now we have been released from the law , for we died to it and are no longer captive to its power . Now we can serve God , {NEQ} not in the old way of obeying the letter of the law , but in the new way of living in the Spirit .
Rom.8:2 2 γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 2 And because you belong to him , the power * of the {NEQ} life-giving Spirit has freed you * from the power of {NEQ} sin {NEQ} that leads to {NEQ} death .
Rom.8:4 4ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 4 He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us , who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit .
Rom.8:5 5οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 5 {NEQ} Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things , but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit .
Rom.8:6 6τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος· τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη· 6 So letting your sinful nature control your mind leads to death . But letting the Spirit control your mind leads to life and peace .
Rom.8:9 9ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί· ἀλλὰ ἐν πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. (εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.) 9   But you are not controlled by your sinful nature . {NEQ} You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you . ( And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to him at all . )
Rom.8:10 10εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. 10 And {NEQ} Christ lives within you , so even though your body will die because of sin , {NEQ} the Spirit gives you life * because you have been made right with God .
Rom.8:11 11εἰ δὲ τὸ πνεῦμα, τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν, ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 11 {NEQ} {NEQ} The Spirit of God , who raised {NEQ} Jesus from the dead , lives in you . And just as God raised Christ Jesus from the dead , he will give life to your {NEQ} mortal bodies by this same Spirit living within {RPT} you .
Rom.8:13 13εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. 13 For if you live by its dictates , you will die . But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature , * you will live .
Rom.8:14 14ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσίν. 14 For all who are led by the Spirit of God {RPT} are children * of God .
Rom.8:15 15οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον· ἀλλά, ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας· ἐν κράζομεν, Ἀββά, πατήρ. 15 So you have not received a spirit {NEQ} that makes you fearful slaves . Instead , you received God’s Spirit when he adopted you as his own children . * Now {NEQ} {RPT} we call him , Abba , {NEQ} Father . * 
Rom.8:16 16αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. 16 For his {NEQ} Spirit joins with our {NEQ} spirit to affirm that we are God’s children .
Rom.8:23 23οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες, ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. 23 And we believers also groan , even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory , for we long for our bodies to be released from sin and suffering . We , too , wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children , * including the new bodies he has promised us .
Rom.8:26 26ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν. τὸ γάρ, τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν· ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις· 26 And the Holy Spirit helps us in our {NEQ} weakness . {NEQ} For example , we don’t know what {NEQ} God wants us to pray for . But the Holy Spirit {RPT} prays for us with groanings that cannot be expressed in words .
Rom.8:27 27 δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. 27 And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying , for the Spirit pleads for us believers in harmony with God’s own will .
Rom.9:1 1ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι· συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 9:1 With Christ as my witness , I speak with utter truthfulness . My {NEQ} conscience and {NEQ} the Holy Spirit confirm it .
Rom.11:8 8καθὼς γέγραπται, ̓Έδωκεν αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα κατανύξεως· ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 8 As the Scriptures say , {NEQ} God has put them into a deep sleep . To {NEQ} this day he has shut their eyes so they do not see , and closed their ears so they do not hear . * 
Rom.12:11 11τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες τῷ κυρίῳ δουλεύοντες· 11 Never be lazy , {NEQ} but work hard and serve the Lord enthusiastically . * 
Rom.14:17 17οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 17 For the Kingdom of {NEQ} God is not a matter of what we eat or drink , but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit .
Rom.15:13 13 δὲ θεός, τῆς ἐλπίδος, πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν· εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. 13 I pray that {NEQ} {NEQ} God , the source of hope , will fill you completely with joy and peace because you trust in him . Then you will overflow with {NEQ} confident hope through the power of the Holy Spirit .
Rom.15:16 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη· ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 {NEQ} {NEQ} I am a special messenger from Christ Jesus to you Gentiles . I bring you the Good News {NEQ} {RPT} so that I might present you as an acceptable offering to God , made holy by the Holy Spirit .
Rom.15:19 19ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ· ὥστε, με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 19 They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God’s Spirit . * In this way , I have fully presented the Good News of {NEQ} Christ from Jerusalem {NEQ} all the way to {NEQ} Illyricum . * 
Rom.15:30 30παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν· 30 Dear brothers and sisters , {NEQ} I urge you in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ to join in my struggle by praying to {NEQ} God for me . {NEQ} Do this because of your {NEQ} love for me , given to you by the Holy Spirit .
1Cor.2:4 4καὶ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως. 4 And my {NEQ} message and my {NEQ} preaching were very plain . Rather than using clever and persuasive speeches , {NEQ} I relied only on {NEQ} the power of the Holy Spirit .
1Cor.2:10 10ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος. τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 10 But * it was to us that {NEQ} God revealed these things by his Spirit . For his Spirit searches out everything and {NEQ} shows us {NEQ} God’s deep secrets .
1Cor.2:11 11τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} {NEQ} No one can know a person’s thoughts except that {NEQ} person’s own spirit , and no one can know {NEQ} God’s thoughts except {NEQ} God’s own Spirit .
1Cor.2:12 12ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν (ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ) ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 12 And we {NEQ} have received {RPT} God’s {RPT} Spirit ( not the world’s {NEQ} spirit ) , so we can know the wonderful things {NEQ} God has freely given us .
1Cor.2:13 13 καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις· ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες. 13 When we tell you these things , we do not use words that come from human wisdom . Instead , we speak words given to us by the Spirit , using the Spirit’s words to explain spiritual truths . * 
1Cor.2:14 14ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστὶν καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. 14 But people who aren’t spiritual * can’t receive these truths from {RPT} God’s {RPT} Spirit . {NEQ} It all sounds foolish to them and they can’t understand it , for only those who are spiritual can understand what the Spirit means .
1Cor.3:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ; 16 Don’t you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of {NEQ} God lives in * you ?
1Cor.4:21 21τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος; 21 Which do you choose ? Should I come {NEQ} with a rod to punish you , or should I come with love and a gentle spirit ?
1Cor.5:3 3ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι· ἤδη κέκρικα, ὡς παρών, τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον 3 Even though I am not with you {NEQ} in person , {NEQ} I am with you in the Spirit . * And as though I were there , I have already passed judgment on {RPT} this man
1Cor.5:4 4ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ· συναχθέντων ὑμῶν. καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ. 4 in the name of the Lord Jesus {RPT} . You must call a meeting of the church . * {NEQ} I will be present with you in {NEQ} spirit , and so will the power of our {NEQ} Lord Jesus .
1Cor.5:5 5παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὸς ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου. 5 Then you must throw this man out and hand him over to {NEQ} Satan so that his sinful nature will be destroyed * and he himself * will be saved on the day the Lord * returns .
1Cor.6:11 11καὶ ταῦτά τινες ἦτε. ἀλλὰ ἀπελούσασθε· ἀλλὰ ἡγιάσθητε· ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 11 Some of you were once like that . But you were cleansed ; {RPT} you were made holy ; {RPT} you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our {NEQ} God .
1Cor.6:17 17 δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. 17 But the person who is joined to the Lord is one spirit with him .
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.7:40 40μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 40 But in {NEQ} my opinion it would be better for her to stay single , {NEQ} and I think I am giving you counsel from God’s Spirit when I say this .
1Cor.12:3 3διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 3 So I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus , and no one can say Jesus is Lord , except by the Holy Spirit .
1Cor.12:4 4διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα. 4 {NEQ} There are different kinds of spiritual gifts , but the same Spirit is the source of them all .
1Cor.12:7 7ἑκάστῳ δὲ δίδοται φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. 7 {NEQ} A {NEQ} spiritual gift is given to each of us so we can help each other .
1Cor.12:8 8 μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας· ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα· 8 {NEQ} {NEQ} To one person the Spirit gives the ability to give wise advice * ; {NEQ} to another the same Spirit gives a message of special knowledge . * 
1Cor.12:9 9ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι· 9 The same Spirit gives great faith to another , and to someone else the one Spirit gives the gift of healing .
1Cor.12:10 10ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία· ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 10 {NEQ} He gives one person the power to perform miracles , and another the ability to prophesy . {NEQ} He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit . Still another person is given the ability to speak in unknown languages , * while another is given the ability to interpret what is being said .
1Cor.12:11 11πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν· ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 11 {NEQ} It is the one and only Spirit who distributes all these gifts . He alone decides which gift each person should have .
1Cor.12:13 13καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε ̔Έλληνες, εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι· καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. 13 Some of us are Jews , some are Gentiles , * some are slaves , and some are free . But {NEQ} we have all been baptized into one body by one Spirit , and we all share the same Spirit . * 
1Cor.14:2 2 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύματι, δὲ λαλεῖ μυστήρια. 2 For if you have the ability to speak in tongues , * you will be talking only to God , since people won’t be able to understand you . You will be speaking by the power of the Spirit , but it will all be mysterious .
1Cor.14:12 12οὕτως καὶ ὑμεῖς· ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν