The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πόθεν (pothen, 4159)

Meanings

from where, from where [did it come], from where [did], from where [it came], how, why [has happened]

Greek-English Concordance: 29 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.13:27 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 27 {NEQ} The farmer’s {NEQ} workers went to him and said , Sir , the field where {NEQ} you planted that good seed is full of weeds ! Where did they come from ?
Matt.13:54 54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 54 {NEQ} He returned to Nazareth , his {NEQ} hometown . When he taught there in the synagogue {RPT} , everyone was amazed and said , Where does he get this {NEQ} wisdom and the power to do miracles ?
Matt.13:56 56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 56 {NEQ} All his {NEQ} sisters {NEQ} live right here among us . {NEQ} Where did he learn all these things ?
Matt.15:33 33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 33 {NEQ} The disciples replied {RPT} , Where would we get enough food here in the wilderness for such a huge crowd ?
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Mark.6:2 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ, καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο. λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 2 The next Sabbath he began teaching in the synagogue , and many who heard him were amazed . They asked , Where {RPT} {RPT} {RPT} did he get all {NEQ} {RPT} this wisdom and the power to perform {NEQ} such miracles {RPT} ?
Mark.8:4 4καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 4 {NEQ} {NEQ} His disciples replied {RPT} , How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness ?
Mark.12:37 37αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτόν, Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; καὶ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 37 Since David himself called the Messiah my Lord , {NEQ} how can the Messiah be his son ? {NEQ} The large crowd listened to him with great delight .
Luke.1:43 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 43 {NEQ} Why am I so honored , that the mother of my {NEQ} Lord should visit me ?
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.13:27 27καὶ ἐρεῖ, λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. 27 And he will reply , I tell you , I don’t know you or where you come from . Get away from {RPT} me , all you who do evil .
Luke.20:7 7καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 7 So they finally replied that they didn’t know {RPT} .
John.1:48 48λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 48 How do you know about me ? Nathanael asked {RPT} . Jesus replied {RPT} , I could see you under the fig tree before Philip {NEQ} found you .
John.2:9 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δέ, διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος. 9 When {NEQ} the master of ceremonies tasted the water that was now wine , {NEQ} not knowing where it had come from ( though , of course , the servants knew ) , he called the bridegroom over .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.4:11 11λέγει αὐτῷ, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ. πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 11 But sir , you don’t have a rope or a bucket , she said {RPT} , and this well is very deep . Where would you get this living {NEQ} water ?
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.9:29 29ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 29 We know {NEQ} {NEQ} God spoke to Moses , but we don’t even know where this man comes from .
John.9:30 30ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν· ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 30 Why , that’s very strange ! the man replied {RPT} . He healed my {NEQ} eyes , and yet {NEQ} you don’t know where he comes from ?
John.19:9 9καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 9 {NEQ} He took {NEQ} Jesus back into the headquarters  *  again and asked him , Where are you from ? But {NEQ} Jesus gave no answer {RPT} .
Jas.4:1 1πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 4:1 What is causing the quarrels and {RPT} fights among you ? Don’t they come from the evil desires {RPT} {NEQ} at war within you ?
Rev.2:5 5μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες. καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον. εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 5 {NEQ} Look how far you have fallen ! {NEQ} Turn back to me and do the works you did at first . {NEQ} If {RPT} {RPT} you don’t repent , I will come {RPT} and remove your {NEQ} lampstand from its {NEQ} place among the churches .
Rev.7:13 13καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσίν; καὶ πόθεν ἦλθον; 13 Then one of the twenty-four elders asked me , Who are these who are clothed in {RPT} {RPT} {RPT} white ? {NEQ} Where did they come from ?