The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πολλάκις (pollakis, 4178)

Meanings

frequently, many times, often

Greek-English Concordance: 18 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.17:15 15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 15   Lord , have mercy on my {NEQ} son . {NEQ} He has seizures and suffers terribly . {NEQ} He often falls into the fire or {RPT} into the water .
Mark.5:4 4διὰ τό— αὐτὸν πολλάκις— πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι. καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι. 4 Whenever he was put into {NEQ} chains and shackles as he often was he {NEQ} snapped the chains from his wrists and smashed the shackles . {NEQ} No one was strong enough to subdue him .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
John.18:2 2ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 2 Judas , the betrayer {NEQ} {NEQ} {RPT} , knew this place , because Jesus had often gone there with his {NEQ} disciples .
Acts.26:11 11καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 11 {NEQ} Many times I had them punished in the synagogues to get them to curse Jesus .  *  {NEQ} I was so violently opposed to them that I even chased them down in foreign {NEQ} cities .
Rom.1:13 13οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο· ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 13 I want {NEQ} you to know , dear brothers and sisters ,  *  that I planned many times to visit you , but I was prevented until now . {NEQ} I want to work among you {NEQ} and see {NEQ} spiritual fruit , just as I have seen among {NEQ} other Gentiles .
2Cor.8:22 22συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα· νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 22   We are also sending with them another of our brothers who has proven himself many times and has shown on many occasions how eager he is . {NEQ} He is now even more enthusiastic because of his great confidence {NEQ} in you .
2Cor.11:23 23διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν; παραφρονῶν λαλῶ, ὕπερ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις. 23 Are they servants of Christ ? I know I sound like a madman , but I have served him far more ! I have worked harder , been put in prison more often , been whipped times without number , and faced death again and again .
2Cor.11:26 26ὁδοιπορίαις πολλάκις· κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν· κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν· κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ· κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· 26 I have traveled on many long journeys . I have faced danger from rivers and {RPT} from robbers . I have faced danger from my own people , the Jews , as well as from the Gentiles . I have faced danger in the cities , {RPT} in the deserts , {RPT} and on the seas . And I have faced danger from men who claim to be believers but are not .  * 
2Cor.11:27 27κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις· ἐν λιμῷ καὶ δίψει ἐν νηστείαις πολλάκις· ἐν ψύχει, καὶ γυμνότητι· 27 I have worked hard and long , enduring many sleepless nights . I have been hungry and thirsty and have often gone without food . I have shivered in the cold , {NEQ} without enough clothing to keep me warm .
Phil.3:18 18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ· 18 For I have told you often before , and I say it again with tears in my eyes , that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of {NEQ} Christ .
2Tim.1:16 16δῴη ἔλεος κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν· καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη· 16 May the Lord show special kindness to {NEQ} Onesiphorus and all his family because he often visited and encouraged me . He was never ashamed of me because I was {NEQ} {NEQ} in chains .
Heb.6:7 7γῆ γὰρ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 7 When the ground {NEQ} soaks {RPT} up the falling {NEQ} rain and bears a good crop {RPT} for the farmer , it has {NEQ} God’s blessing .
Heb.9:25 25οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ· 25 And he did not enter heaven to offer himself again and again , like the high priest here on earth who enters {RPT} the Most Holy Place year after year with the blood of an animal .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age  *  to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
Heb.10:11 11καί, πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν, λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 11 Under the old covenant , {NEQ} {NEQ} the priest stands and ministers before the altar day after day , {NEQ} offering the same sacrifices again and again , which can never take away sins .