The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πολλοί (polloi, 4183C)

Meanings

[there are] many, many, of many, to many

Greek-English Concordance: 173 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:7 7ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 But when he saw many {NEQ} Pharisees and Sadducees coming to watch him {NEQ} baptize , * he denounced them . You brood of snakes ! he exclaimed . Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.8:11 11λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοί— ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν— ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 11 And I tell you this , that many Gentiles will come from all over the world from east and west and sit down with Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob at the feast in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.19:30 30πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 30 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then . * 
Matt.20:28 28ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 28 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Matt.22:14 14πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 14 For many are called , but few are chosen .
Matt.24:5 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι Χριστός. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 5 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . {NEQ} They will deceive many .
Matt.24:10 10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 10 And many will turn away from me and {RPT} betray and hate each other .
Matt.24:11 11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. 11 And many false prophets will appear and will deceive many people .
Matt.24:12 12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἀγάπη τῶν πολλῶν. 12 {NEQ} Sin will be rampant everywhere , and the love of {NEQ} many will grow cold .
Matt.26:28 28τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 28 for this is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many .
Matt.27:53 53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 53 {NEQ} They left {RPT} the cemetery after Jesus' {NEQ} resurrection , went into {RPT} the holy city of Jerusalem , and appeared to many people .
Mark.2:2 2καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν. καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, 2 Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room , {NEQ} even outside the door . {NEQ} While he was preaching God’s {NEQ} word to them ,
Mark.2:15 15καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. (ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.) 15 Later , Levi invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his {NEQ} home as dinner guests {RPT} , {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners . ( {NEQ} There were many {NEQ} people of this kind among Jesus' followers . )
Mark.3:10 10πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας. 10 {NEQ} He had healed many people that day , so all the sick people eagerly pushed forward to touch him .
Mark.6:2 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ, καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο. λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 2 The next Sabbath he began teaching in the synagogue , and many who heard him were amazed . They asked , Where {RPT} {RPT} {RPT} did he get all {NEQ} {RPT} this wisdom and the power to perform {NEQ} such miracles {RPT} ?
Mark.6:31 31καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοὶ καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 31 Then Jesus said {RPT} , Let’s go {RPT} off by ourselves to a quiet place and rest awhile . He said this because there were so many people coming and {RPT} going that Jesus and his apostles didn’t even have time to eat .
Mark.6:33 33καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 33 But many people recognized them and saw them leaving , and people from many {NEQ} towns ran ahead along the shore and got there ahead of them .
Mark.9:26 26καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν. καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός. ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι, Ἀπέθανεν. 26 Then the spirit screamed and threw the boy into another violent convulsion and left him . {NEQ} The boy appeared to be dead . A murmur ran through the crowd as people said , He’s dead .
Mark.10:31 31πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 31 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then . * 
Mark.10:45 45καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 45 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Mark.10:48 48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ̔Ίνα σιωπήσῃ. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 48 {NEQ} Be quiet ! many of the people yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Mark.11:8 8καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 8 {NEQ} Many in the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others spread leafy branches they had cut in the fields .
Mark.13:6 6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι, Ἐγώ εἰμι. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . * {NEQ} They will deceive many .
Mark.14:24 24καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 24 And he said to them , This is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice for many .
Mark.14:56 56πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 56 {NEQ} Many false witnesses spoke against him , but they contradicted each other .
Luke.1:1 1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων. 1:1 {NEQ} Many people have set out to write accounts about the events that have been fulfilled among us .
Luke.1:14 14καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται, 14 {NEQ} You will have great joy and gladness , and many will rejoice at his {NEQ} birth ,
Luke.1:16 16καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν. 16 And he will turn many Israelites to {RPT} the Lord their {NEQ} God .
Luke.2:34 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριάμ, τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἰς σημεῖον, ἀντιλεγόμενον 34 Then Simeon blessed them , and he said to Mary , the baby’s {NEQ} mother , {NEQ} This child is destined to cause many in {NEQ} Israel to fall , but he will be a joy to many others . {NEQ} He has been sent as a sign from God , but many will oppose him .
Luke.4:41 41ἐξήρχετο δέ, καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 41 {NEQ} Many were possessed by demons ; and the demons came out at his command , shouting , {NEQ} You are the Son of {NEQ} God ! But because they knew he was the Messiah , he rebuked them and refused to let them speak .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.13:24 24Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. 24 Work hard to enter the narrow door to God’s Kingdom , for many {NEQ} {RPT} will try to enter but will fail .
Luke.14:16 16 δὲ εἶπεν αὐτῷ· ̓Άνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσεν πολλούς. 16 {NEQ} Jesus replied with this story {RPT} : A man prepared a great feast and sent out many invitations .
Luke.21:8 8 δὲ εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε, πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι, καί, καιρὸς ἤγγικεν. μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 8 He {NEQ} replied , Don’t let anyone mislead you , for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah , * and saying , The time has come ! But don’t believe them .
John.2:23 23ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει. 23 {NEQ} {NEQ} Because of the miraculous signs Jesus {RPT} did in {NEQ} Jerusalem at the Passover {RPT} {RPT} celebration , many began to trust in him {RPT} .
John.4:39 39ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι, Εἶπέν μοι πάντα ἐποίησα. 39 {NEQ} Many {NEQ} Samaritans from the {NEQ} village believed in Jesus because the woman had said , He told me everything {RPT} I ever did !
John.6:60 60πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος. τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 60 {NEQ} Many {NEQ} of his {NEQ} disciples said , This is very hard to understand . How can anyone accept it ?
John.6:66 66ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 66 At this point many of his {NEQ} disciples turned away and deserted him .
John.7:31 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 31 {NEQ} Many among the crowds at the Temple believed in him . After all , they said , {NEQ} {NEQ} would you expect the Messiah to do more miraculous signs {RPT} than this man has done ?
John.8:30 30ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 30 Then many who heard him say these things believed in him .
John.10:20 20ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε; 20 {NEQ} Some said , He’s demon possessed and out of his mind . Why listen to a man like that ?
John.10:41 41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 41 And many followed him . John {NEQ} didn’t perform miraculous signs , {NEQ} they remarked to one another , but everything he said about this man has come true .
John.10:42 42καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 42 And many who were there believed in Jesus .
John.11:19 19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 19 and many of the people had come to console {NEQ} Martha and Mary {RPT} in their loss .
John.11:45 45πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 45 {NEQ} Many of the people who were with {NEQ} Mary believed in Jesus {NEQ} when they saw this happen .
John.11:55 55ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 55 It was now almost time for the Jewish {NEQ} Passover celebration , and many people from all over the country arrived in Jerusalem several days early so they could go through the purification ceremony before {NEQ} Passover began .
John.12:11 11ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 11 for it was because of him that many of the people had deserted them * and believed in {NEQ} Jesus .
John.12:42 42ὅμως μέντοι, καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 42 Many people did believe in him , however , including some of the Jewish leaders . But they wouldn’t admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue .
John.19:20 20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 20 The place where {NEQ} Jesus was crucified {NEQ} was near the city , and the {RPT} sign was written in Hebrew , Latin , and Greek , so that many people could read it .
Acts.4:4 4πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 4 But many of the people who heard their message believed it , so the number of believers now totaled about 5,000 {NEQ} men , not counting women and children . * 
Acts.8:7 7πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ, ἐξήρχοντο· πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 7 {NEQ} Many evil * spirits were cast out , screaming as they left their victims . And many who had been paralyzed or lame were healed .
Acts.9:13 13ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ. 13 But Lord , exclaimed Ananias , I’ve heard many people talk about the terrible things this {NEQ} man has done to the believers {RPT} in Jerusalem !
Acts.9:42 42γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 42 {NEQ} The news spread through the whole town , and many believed in the Lord .
Acts.13:43 43λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 43 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Many {RPT} Jews and {RPT} devout converts to Judaism followed {RPT} Paul and {RPT} Barnabas , and the two men urged them {RPT} to continue to rely on the grace of {NEQ} God .
Acts.17:12 12πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 12 As a result , many Jews believed , as did {RPT} many of the prominent Greek women and men .
Acts.18:8 8Κρίσπος δέ, ἀρχισυνάγωγος, ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ, σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες, ἐπίστευον, καὶ ἐβαπτίζοντο. 8 Crispus {NEQ} , the leader of the synagogue , and everyone in his {NEQ} household believed in the Lord . Many others in {NEQ} Corinth also heard Paul , became believers , and were baptized .
Acts.19:18 18πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 18 {NEQ} Many who became believers {NEQ} confessed their {NEQ} sinful practices .
Acts.26:10 10 καί, ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις· καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών· ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. 10 Indeed , I did just that in Jerusalem . {NEQ} Authorized by the leading priests , {RPT} {NEQ} I caused many {NEQ} {NEQ} believers there to be sent to prison . And I cast my vote against them when they were condemned to death .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:19 19ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί· οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνός, δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 19 {NEQ} {NEQ} Because {NEQ} one person disobeyed God , {NEQ} many became sinners . But because {NEQ} one other person obeyed God , {NEQ} many will be made righteous .
Rom.12:5 5οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 5 so it is with Christ’s body . We are {NEQ} many parts of one body , and we all belong to each other .
Rom.16:2 2ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων· καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ. 2 {NEQ} Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among {NEQ} God’s people . {NEQ} Help her in whatever she needs {RPT} , for she has been helpful to many , and especially to me .
1Cor.1:26 26βλέπετε γάρ, τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· 26 Remember , dear brothers and sisters , that few of you were wise in the world’s eyes or {RPT} {RPT} powerful or {RPT} {RPT} wealthy * when God called you .
1Cor.10:17 17ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 17 And though {RPT} {RPT} we are {NEQ} many , {NEQ} we {NEQ} all eat from {NEQ} one loaf of bread , showing that we are one body .
1Cor.10:33 33καθώς, κἀγώ, πάντα πᾶσιν ἀρέσκω· μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν. 33   {RPT} I , too , try to please everyone in everything I do . I don’t just do what is best for me ; {RPT} I do what is best for others so that {NEQ} many may be saved .
1Cor.11:30 30διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 30 That is why many of you are weak and sick and some have even died .
1Cor.16:9 9θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 9 {NEQ} There is a wide-open door for a great {NEQ} work here , although many oppose me .
2Cor.1:11 11συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει· ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 11 And you are helping us by {NEQ} praying for us . Then {NEQ} many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers {NEQ} {RPT} for our safety .
2Cor.2:17 17οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 17 You see , we are not like the many hucksters * who preach for personal profit . We preach the word of {NEQ} God {NEQ} {NEQ} with sincerity and with Christ’s authority , {NEQ} {NEQ} knowing that God is watching us .
2Cor.6:10 10ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες. 10 {RPT} Our hearts ache , but we always have joy . {RPT} We are poor , but we give spiritual riches to others . {RPT} We own nothing , and yet we have everything .
2Cor.11:18 18ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγώ, καυχήσομαι. 18 And since others boast about their human achievements , I will , too .
2Cor.12:21 21μὴ πάλιν ἐλθόντος μου, ταπεινώσῃ με θεός μου πρὸς ὑμᾶς· καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ, καὶ πορνείᾳ, καὶ ἀσελγείᾳ, ἔπραξαν. 21 Yes , I am afraid that when I come again , {NEQ} God {RPT} will humble me in your presence . And I will be grieved because many of you have {RPT} not given up your old sins . {NEQ} You have not repented of your impurity , {NEQ} sexual immorality , and eagerness for lustful pleasure .
Gal.1:14 14καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 14 {NEQ} I was far ahead of my fellow {NEQ} Jews in my zeal for the traditions of my {NEQ} ancestors .
Gal.3:16 16τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν· ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου— ὅς ἐστιν, Χριστός. 16 {NEQ} God gave the promises to {NEQ} Abraham and his {NEQ} child . * And notice that the Scripture doesn’t say {NEQ} to his children , * as if it meant many descendants . Rather , it says {NEQ} to his {NEQ} child and that , of course , means Christ {RPT} .
Phil.3:18 18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ· 18 For I have told you often before , and I say it again with tears in my eyes , that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of {NEQ} Christ .
Heb.9:28 28οὕτως καὶ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας· ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας, ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 28 so also {NEQ} Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people . He will come again , not to deal with our sins , but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him .
Heb.12:15 15ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ· μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ δι᾽ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί· 15 Look after each other so that none of you fails to receive the grace of {NEQ} God . Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you , {NEQ} {NEQ} {RPT} corrupting many .
Jas.3:1 1μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα. 3:1 Dear brothers and sisters , * not many of you should become teachers in the church , for we who teach will be judged more strictly .
2Pet.2:2 2καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις· δι᾽ οὕς, ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· 2   {NEQ} Many will follow their evil teaching {NEQ} and shameful immorality . And because of these teachers , the way {NEQ} of truth will be slandered .
Rev.8:11 11καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ̓Άψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν. 11 {NEQ} The name of the star was {NEQ} Bitterness . * {NEQ} It made one-third of the water bitter , and many {NEQ} people died from {NEQ} drinking the bitter water .