The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πολύς (polys, 4183)

Meanings

[a] great, [a] large, [after] much, [is] great, [is] plentiful, [than] many, [with] many [blows], by [his] great, great, huge, in much, large, late, many, manythings, much, of [a] great, of many, several, than many, to many, with many, with much

Greek-English Concordance: 201 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:18 18Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη— κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 18        A cry was heard in Ramah weeping and great mourning . Rachel weeps for her {NEQ} children , {NEQ} refusing to be comforted , for they are dead . * 
Matt.4:25 25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί— ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ Δεκαπόλεως, καὶ Ἱεροσολύμων, καὶ Ἰουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 25 {NEQ} Large crowds followed him wherever he went people from {NEQ} Galilee , {NEQ} the Ten Towns , * {NEQ} Jerusalem , {NEQ} from all over Judea , and from east of the Jordan River .
Matt.5:12 12χαίρετε. καὶ ἀγαλλιᾶσθε. ὅτι μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὕτως γάρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 12 Be happy about it ! {NEQ} Be very glad ! For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , the {RPT} ancient prophets were persecuted in the same way .
Matt.7:13 13εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης. ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς. 13 You can enter God’s Kingdom only through the narrow gate . The highway {RPT} to {NEQ} hell * is {NEQ} broad , and its gate is wide for {NEQ} the many who choose that way .
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.8:1 1καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 8:1 {NEQ} Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside .
Matt.8:16 16ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς. καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 16 {NEQ} That evening many demon-possessed people were brought to Jesus . {NEQ} He cast out the evil spirits with a simple command , and he healed all the sick .
Matt.8:30 30ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 30 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding in the distance {RPT} .
Matt.9:10 10καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 10 Later , Matthew {RPT} invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his home as dinner guests , {NEQ} {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners .
Matt.9:37 37τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 37 {NEQ} He said to his {NEQ} disciples , The harvest is great , but the workers are few .
Matt.10:31 31μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 31 So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Matt.12:15 15 δὲ Ἰησοῦς γνούς· ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί. καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 15 But {NEQ} Jesus knew what they were planning . So he left that area , and many people followed him . {NEQ} He healed all the sick among them ,
Matt.13:2 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 2 {NEQ} A large crowd soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat there and taught as the people stood on the shore .
Matt.13:5 5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη. ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 Other seeds fell on {NEQ} shallow {NEQ} soil with underlying rock . {NEQ} The seeds sprouted quickly because the soil was shallow .
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.13:58 58καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 58 And so he did only a few miracles there because of their {NEQ} unbelief .
Matt.14:14 14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 14 {NEQ} Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them and healed their {NEQ} sick .
Matt.14:24 24τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ἄνεμος. 24 Meanwhile , {NEQ} {RPT} the disciples were in trouble far away from {NEQ} land , for a strong wind had risen , and they were fighting heavy {NEQ} waves .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.19:2 2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 2 {NEQ} Large crowds followed him there , and he healed their sick .
Matt.19:22 22ἀκούσας δὲ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 But when the young man heard {NEQ} this , he went away sad , for he had many possessions .
Matt.20:29 29καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰερειχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 29 {NEQ} As Jesus and the disciples left the town of Jericho , a large crowd followed behind {RPT} .
Matt.24:11 11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. 11 And many false prophets will appear and will deceive many people .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory . * 
Matt.25:19 19μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 19 After {NEQ} a long time their {NEQ} master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money .
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.26:60 60καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων, ὕστερον, δὲ προσελθόντες δύο 60 But even though they found many who agreed to give false witness , they could not use anyone’s testimony . Finally , two men came forward
Matt.27:52 52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν. 52 and {NEQ} tombs opened . {NEQ} The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead .
Matt.27:55 55ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ. 55 And {RPT} many women who had come from {NEQ} Galilee with {NEQ} Jesus to care for him were watching from a distance .
Mark.1:34 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases , and he cast out many demons . But because the demons knew who he was , he did not allow them to speak .
Mark.2:15 15καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. (ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.) 15 Later , Levi invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his {NEQ} home as dinner guests {RPT} , {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners . ( {NEQ} There were many {NEQ} people of this kind among Jesus' followers . )
Mark.3:7 7καὶ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος, ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἠκολούθησεν· καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 7 {NEQ} {NEQ} Jesus went out to the lake with his {NEQ} disciples , and a large crowd followed him . They came from all over {NEQ} Galilee , {NEQ} {RPT} {NEQ} Judea ,
Mark.3:8 8καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα. πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 8 {NEQ} {RPT} Jerusalem , {NEQ} {RPT} {NEQ} Idumea , {NEQ} from east of the Jordan River , and even from as far north as Tyre and Sidon . The news about his miracles had spread far and wide , and vast numbers of people came to see him .
Mark.4:5 5καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν· καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 {NEQ} Other seed fell on {NEQ} shallow soil with underlying rock . {NEQ} The seed sprouted quickly because the soil was shallow .
Mark.4:33 33καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. 33 {NEQ} Jesus used many similar stories and illustrations to teach the people as much as they could understand .
Mark.5:9 9καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 9 Then Jesus demanded {RPT} , What is your name ? And he replied {RPT} , My name is Legion , because there are many of us inside this man .
Mark.5:21 21καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 21 {NEQ} {NEQ} Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake , where a large crowd gathered around him on the shore .
Mark.5:24 24καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 24 {NEQ} Jesus went with him , and all the people followed {RPT} , {NEQ} crowding around him .
Mark.5:26 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. ἀλλὰ μᾶλλον, εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. 26 {NEQ} She had suffered a great deal from many doctors , and over the years she had spent everything she had to pay them , but she had gotten no better . In fact , she had gotten {NEQ} worse .
Mark.6:13 13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 13 And they cast out many demons and {NEQ} healed many sick people , anointing them with olive oil .
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.6:35 35καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι, ̓Έρημός ἐστιν τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή. 35 {RPT} Late in the afternoon his {NEQ} disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late .
Mark.7:4 4καί, ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν· καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν παρέλαβον κρατεῖν— βαπτισμοὺς ποτηρίων, καὶ ξεστῶν, καὶ χαλκίων.) 4 Similarly , they don’t eat anything from the market until they immerse their hands * in water . This is but one of many traditions they have clung to such as their ceremonial washing of cups , {NEQ} pitchers , and kettles . * )
Mark.7:13 13ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν παρεδώκατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 13 And so you cancel the word of {NEQ} God {RPT} in order to hand down your own {NEQ} tradition . And this is only one example among many others .
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.9:14 14καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 14 {NEQ} When they returned to the other disciples , they saw a large crowd surrounding them , and some teachers of religious law were arguing with them .
Mark.10:22 22 δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 {NEQ} At this the man’s face fell , and he went away sad , for he had many possessions .
Mark.12:5 5καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν. καὶ πολλοὺς ἄλλους οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. 5 {NEQ} The next servant he sent was killed . Others {NEQ} he sent were either beaten or killed ,
Mark.12:37 37αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτόν, Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; καὶ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 37 Since David himself called the Messiah my Lord , {NEQ} how can the Messiah be his son ? {NEQ} The large crowd listened to him with great delight .
Mark.12:41 41καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. 41 {NEQ} Jesus sat down near the collection box in the Temple and watched as the crowds dropped in their money . {NEQ} Many rich people put in large amounts .
Mark.13:26 26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 26 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on the clouds with great power and glory . * 
Mark.15:41 41αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ. καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 41 They had been followers of Jesus and had cared for him while he was in {NEQ} Galilee . {NEQ} Many other women who had come with him to Jerusalem were also there .
Luke.2:35 35καὶ σοῦ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία· ὅπως, ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 35 As a result , the deepest thoughts of many hearts will be revealed . And a sword will pierce your very {NEQ} soul .
Luke.2:36 36καὶ ἦν ̔Άννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. 36 Anna , a prophet , was also there in the Temple . She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher , and she was very old . Her husband {NEQ} {NEQ} died when they had been married only seven years .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.4:27 27καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη— εἰ μὴ Ναιμάν, Σύρος. 27 And there were many lepers in {NEQ} Israel in the time of the prophet Elisha , but the only one {RPT} healed was Naaman , a Syrian .
Luke.5:6 6καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολὺ διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 6 And this time {NEQ} their {NEQ} nets were so full of fish they began to tear !
Luke.5:15 15διήρχετο δὲ μᾶλλον, λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 15 But despite Jesus' instructions , the report of his power spread even faster , and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their {NEQ} diseases .
Luke.5:29 29καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι. 29 Later , Levi held a banquet in his {NEQ} home with Jesus as the guest of honor . {NEQ} Many of Levi’s fellow tax collectors and other guests {RPT} also ate with them .
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.6:35 35πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καὶ ἀγαθοποιεῖτε. καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες. καὶ ἔσται μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 35 {NEQ} Love your {NEQ} enemies ! {NEQ} Do good to them . {NEQ} Lend to them without expecting to be repaid . Then your {NEQ} reward from heaven will be very great , and you will truly be acting as children of the Most High , for he is kind to those who are unthankful and wicked .
Luke.7:11 11καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. 11 {NEQ} {NEQ} Soon afterward Jesus went with his {NEQ} disciples to the village of Nain , and a large crowd {NEQ} followed him .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.7:47 47οὗ χάριν λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς— αἱ πολλαί— ὅτι ἠγάπησεν πολύ. δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ. 47 {NEQ} {NEQ} I tell you , her {NEQ} sins and they are {NEQ} many have been forgiven , so she has shown me much love . But a person who is forgiven little shows only little love .
Luke.8:3 3καὶ Ἰωάνα, γυνὴ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαὶ αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 3 {NEQ} Joanna , the wife of Chuza , Herod’s business manager ; {NEQ} Susanna ; and many others who were contributing from their own {NEQ} resources to support Jesus and his disciples .
Luke.8:4 4συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς· 4 One day Jesus told a story in the form of a parable to a large crowd that had gathered {NEQ} from many towns to hear him :
Luke.8:29 29παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν· καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου, εἰς τὰς ἐρήμους. 29 For Jesus had already commanded the {RPT} evil * spirit to come out of him . {NEQ} This spirit had often taken control of the man . Even when he was placed under guard and put in chains and shackles , {NEQ} he simply broke them and rushed out into the wilderness , completely under the demon’s power .
Luke.8:30 30ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς, Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν; δὲ εἶπεν, Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus demanded {RPT} , What is your name ? Legion , {NEQ} he replied , for he was filled with {RPT} many demons .
Luke.9:37 37ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 37 {NEQ} {NEQ} The next day , after they had come down the mountain , a large crowd met Jesus .
Luke.10:2 2ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 2 {NEQ} These were his instructions to them : The harvest is great , but the workers are few . So pray to the Lord who is in charge of the harvest ; ask him to send more workers into his {NEQ} fields .
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.10:40 40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 40 But {NEQ} Martha was distracted by the big dinner she was preparing . She came to Jesus and said , Lord , doesn’t it seem unfair to you that my {NEQ} sister just sits here while I do all the work ? {NEQ} Tell her to come and help me .
Luke.12:7 7ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 7 And the very hairs on your {NEQ} head are all numbered . So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Luke.12:19 19καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά. ἀναπαύου· φάγε, πίε, εὐφραίνου. 19 And I’ll sit back and say to {NEQ} myself , My friend , you have enough stored away for years to come . Now take it easy ! Eat , drink , and be merry !
Luke.12:47 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 47 And a servant {RPT} who knows what the master {RPT} wants , but isn’t prepared and doesn’t carry out those instructions , will be severely punished .
Luke.14:25 25συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, 25 {NEQ} A large crowd was following Jesus . {NEQ} He turned around and said to them ,
Luke.15:13 13καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 13 A few days later this younger son packed all his belongings and moved to a distant land , and there he wasted all his money in wild living .
Luke.21:27 27καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 27 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on a cloud with power and great glory . * 
Luke.22:65 65καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 65 And they hurled all sorts of terrible insults at him .
Luke.23:27 27ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 27 A large crowd trailed behind {NEQ} {RPT} , including many grief-stricken women {RPT} {RPT} .
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.3:23 23ἦν δὲ καὶ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών, ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 23 At this time {NEQ} John the Baptist was baptizing at Aenon , near {NEQ} Salim , because there was plenty of water there ; and people kept coming {NEQ} to him for baptism .
John.5:6 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 6 When {NEQ} Jesus saw him and knew {NEQ} he had been ill for a long time , he asked him , Would you like to get well ?
John.6:2 2ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 2 {NEQ} A huge crowd kept following him wherever he went , because they saw his miraculous signs {RPT} as he healed the sick .
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.6:10 10εἶπεν Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. (ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.) 10 Tell {NEQ} everyone to sit down , {NEQ} Jesus said . So they all sat down on the {NEQ} grassy slopes . ( The men alone numbered about 5,000 . )
John.7:12 12καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι, Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 12 {NEQ} There was a lot of grumbling about him among the crowds . Some argued , He’s a good man , but others said , He’s nothing but a fraud who deceives the people .
John.10:32 32ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 32 {NEQ} Jesus said {RPT} , At my {NEQ} Father’s direction I have done {RPT} many good works . For which {RPT} one are you going to stone me ?
John.11:47 47συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον. καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα. 47 Then the leading priests and {NEQ} Pharisees called the high council * together . What are we going to do ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} This {NEQ} man certainly performs many miraculous signs .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:12 12τῇ ἐπαύριον, ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 12 The next day , the news that {NEQ} Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city . A large crowd of {NEQ} Passover visitors
John.12:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 24 I tell you the truth , unless a kernel of {NEQ} wheat is planted in the soil and dies , it remains alone . But {NEQ} its death will produce many new kernels a plentiful harvest of new lives .
John.14:2 2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν. εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 2 There is more than enough room in my {NEQ} Father’s {NEQ} home . * If this were not so , would I have told you that I am going to prepare a place for you ? * 
John.15:5 5ἐγώ εἰμι ἄμπελος· ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 5 Yes , I am the vine ; you are the branches . Those who remain in me , and I in them , {RPT} will produce much fruit . For apart from me you can do nothing .
John.15:8 8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 8 When you produce much fruit , {NEQ} you are my true disciples . This brings great glory to my {NEQ} Father .
John.20:30 30πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 30 {NEQ} The disciples saw {NEQ} Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this {NEQ} book .
John.21:25 25ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν Ἰησοῦς· ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. 25 {NEQ} Jesus {NEQ} also did many other things . If they were all written down , I suppose the whole world could not contain the books that would be written .
Acts.1:3 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς· καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 3 During the forty days after he suffered and died , he appeared to the apostles from time to time , and he proved to them in many ways that {NEQ} he was actually alive . And he talked to them {RPT} about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.2:43 43ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 43 {NEQ} A deep sense of awe came over them all , and the apostles performed many miraculous signs and wonders .
Acts.5:12 12διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος· 12 {NEQ} The apostles were performing many miraculous signs and wonders among the people . And all the believers were meeting regularly at the Temple in the area known as Solomon’s {NEQ} Colonnade .
Acts.6:7 7καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν. καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 7 So {NEQ} God’s {NEQ} message continued to spread . {NEQ} The number of {NEQ} believers greatly increased in Jerusalem , and many of the Jewish priests were converted , too .
Acts.8:7 7πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ, ἐξήρχοντο· πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 7 {NEQ} Many evil * spirits were cast out , screaming as they left their victims . And many who had been paralyzed or lame were healed .
Acts.8:8 8ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 8 So there was great joy in that {NEQ} city .
Acts.8:25 25οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα. πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο. 25 {NEQ} {NEQ} After testifying and preaching the word of the Lord in Samaria , Peter and John returned to Jerusalem . And they stopped in many {NEQ} Samaritan villages along the way to preach the Good News .
Acts.10:2 2εὐσεβής, καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός. 2 He was a devout , {NEQ} God-fearing man , as was everyone in his {NEQ} household . He gave generously to the poor and prayed regularly to {NEQ} God .
Acts.10:27 27καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς. 27 So they talked together and went inside , where many others were assembled .
Acts.11:21 21καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 21 {NEQ} The power of the Lord was with them , and a large number of these Gentiles believed and turned to {RPT} the Lord .
Acts.14:1 1ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτό· εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 14:1 The same thing happened in Iconium . * Paul and Barnabas went to {RPT} the {NEQ} Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers .
Acts.14:22 22ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν· παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 22 where they strengthened the believers . They encouraged them to continue in the faith , {NEQ} reminding them that we must suffer many hardships to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.15:32 32Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν· 32 Then Judas and Silas , both being prophets , spoke at length to the believers , encouraging and strengthening their faith .
Acts.15:35 35Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ· διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 35 {NEQ} Paul and Barnabas stayed in Antioch . They and many others taught and preached the word of the Lord there .
Acts.16:16 16ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν· ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 16 One day as we were going down to the place of prayer , we met a demon-possessed slave girl . She was a fortune-teller who earned a lot of money {NEQ} for her masters .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.16:23 23πολλὰς δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς, ἔβαλον εἰς φυλακήν· παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς. 23 {NEQ} They were severely beaten , and then they were thrown into prison . The jailer was ordered to make sure they didn’t escape .
Acts.17:4 4καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 4 {NEQ} Some of the Jews who listened were persuaded and joined {NEQ} Paul and {NEQ} Silas , along with many {NEQ} God-fearing Greek men and quite a few {NEQ} prominent women . * 
Acts.18:10 10διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 10 For I am with you , and no one will attack {RPT} and {NEQ} harm you , for many people in this {NEQ} city belong to me .
Acts.20:2 2διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ· ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, 2 {NEQ} While there , {NEQ} he encouraged the believers in all the towns he passed through . Then he traveled down to {NEQ} Greece ,
Acts.21:40 40ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ. πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ. 40 {NEQ} The commander agreed , so {NEQ} Paul stood on the stairs and motioned to the people to be quiet . Soon a deep silence enveloped the crowd , and he addressed them in their own language , Aramaic . * 
Acts.22:28 28ἀπεκρίθη δὲ χιλίαρχος, Ἐγώ, πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 28 I am , too , {NEQ} the commander muttered , and it cost me plenty ! {NEQ} {NEQ} Paul answered , But I am a citizen by birth !
Acts.23:10 10πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως, φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 10 {NEQ} As the conflict grew more violent , the commander was afraid they would tear {NEQ} Paul apart . So he ordered his soldiers to go and rescue him by force and take him back {RPT} to the fortress .
Acts.24:2 2κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας· 2   {NEQ} When Paul was called in , {NEQ} Tertullus presented the charges against Paul in the following address to the governor : You have provided a long period of peace for us Jews and with foresight have enacted reforms {NEQ} {RPT} for us .
Acts.24:10 10ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος. λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ, ἐπιστάμενος, εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι· 10 The governor then motioned for {NEQ} {RPT} Paul to speak . Paul said , I know , sir , that you have been a judge of {NEQ} Jewish affairs for many years , so I gladly present my defense before you .
Acts.25:7 7παραγενομένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι· 7 {NEQ} When Paul arrived , the Jewish leaders from Jerusalem gathered around {RPT} and made many {NEQ} serious accusations {RPT} they couldn’t prove .
Acts.25:23 23τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς πόλεως· καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος. 23 So the next day {NEQ} {NEQ} Agrippa and {NEQ} Bernice {NEQ} arrived at {RPT} the auditorium with great pomp , accompanied by military officers and prominent {NEQ} men of the city . {NEQ} Festus {NEQ} ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.26:24 24ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν, Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. 24 Suddenly , {NEQ} Festus shouted , Paul , you are insane . {NEQ} Too much study has made you crazy !
Acts.27:10 10λέγων αὐτοῖς, ̓Άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας— οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 10 Men , he said {RPT} , I believe {NEQ} there is trouble {NEQ} ahead if we go on {NEQ} {NEQ} shipwreck , {NEQ} {NEQ} loss of {NEQ} cargo , and danger to our {NEQ} lives as well .
Acts.27:21 21πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης· τότε, σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ̓Έδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης· κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 21 {NEQ} No one had eaten for a long time . Finally , {NEQ} Paul called the crew together and said , Men , you should have listened to me in the first place and not left {NEQ} Crete . {NEQ} You would have avoided all this {NEQ} damage and {NEQ} loss .
Acts.28:10 10οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις, ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας. 10 {RPT} As a result we were showered with honors , and when the time came to sail , people supplied us with everything we would {NEQ} need for the trip .
Rom.4:17 17καθὼς γέγραπται ὅτι, Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα· 17 That is what the Scriptures mean when God told him , I have made you the father of many nations . * This happened because Abraham believed in {NEQ} {RPT} the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing .
Rom.4:18 18ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι— ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν· κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου· 18 Even when there was no reason for hope , Abraham kept hoping believing that he would become the father of many nations . For God had said to him , That’s how many descendants you will have ! * 
Rom.5:16 16καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων, εἰς δικαίωμα. 16 And the result of God’s gracious gift is very different from the result of that one man’s sin . For {NEQ} {RPT} {RPT} Adam’s sin led to condemnation , but God’s free gift leads to our being made right with God , even though we are guilty of many sins .
Rom.8:29 29ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς· 29 For God knew his people in advance , and he chose them to become like his {NEQ} Son , so that his Son would be the firstborn * among many brothers and sisters .
Rom.9:22 22εἰ δέ, θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς, κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν. 22 In the same way , even though {NEQ} God has the right to show his anger and his {RPT} {NEQ} power , he is very patient with those on whom his anger falls , who are destined for destruction .
Rom.12:4 4καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 4 {NEQ} Just as our {NEQ} {NEQ} bodies have many parts and each part has a special function ,
Rom.15:23 23νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιπόθειαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν· 23 But now I have finished my work in these {NEQ} regions , and after all these long years of waiting , {NEQ} I am eager to visit you .
1Cor.2:3 3κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ— καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς· 3 I came to you in weakness {NEQ} {RPT} timid and {RPT} trembling .
1Cor.4:15 15ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 15 For even if you had ten thousand others to teach you about Christ , you have only one spiritual father . For I became your father in Christ Jesus when I preached the Good News to you .
1Cor.8:5 5καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί· 5 {NEQ} {NEQ} There may be so-called gods both in heaven and on earth , and some people actually worship many gods and many lords .
1Cor.12:12 12καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα· οὕτως καὶ Χριστός. 12   {NEQ} {NEQ} The human body {RPT} {RPT} {RPT} has many parts , but the many parts {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} make up one whole body . So it is with the body of Christ .
1Cor.12:14 14καὶ γάρ, τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά. 14 Yes {NEQ} , the body has {NEQ} many different parts , not just one part .
1Cor.12:20 20νῦν δέ, πολλὰ μέλη, ἓν δὲ σῶμα. 20 Yes , there are many parts , but only one body .
2Cor.1:11 11συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει· ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 11 And you are helping us by {NEQ} praying for us . Then {NEQ} many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers {NEQ} {RPT} for our safety .
2Cor.2:4 4ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας, ἔγραψα ὑμῖν, διὰ πολλῶν δακρύων· οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 4 {NEQ} I wrote that letter {RPT} in great anguish , with a troubled heart and many tears . I didn’t want to grieve you , but I wanted to let you know how much {NEQ} love {RPT} I have for you .
2Cor.3:12 12ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα. 12 Since this new way gives us such confidence , we can be very bold .
2Cor.6:4 4ἀλλ᾽ ἐν παντί, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι· ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις· 4 {NEQ} In everything we do , we show that we are true ministers of God . We {RPT} patiently endure {RPT} troubles and {RPT} hardships and {RPT} calamities of every kind .
2Cor.7:4 4πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν. πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν. 4 I have the highest confidence in you , and I take great pride in you . You have greatly encouraged me and made me happy despite all our {NEQ} troubles .
2Cor.8:2 2ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως, περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν, καὶ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν, ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. 2 {NEQ} They are being tested by many troubles , and they are very poor . But they are also filled with abundant {NEQ} joy , which has overflowed in rich generosity {RPT} .
2Cor.8:4 4μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους. 4 They begged us again and again for the privilege {NEQ} {NEQ} of sharing in the gift {RPT} for the believers in Jerusalem .
2Cor.8:22 22συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα· νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 22   We are also sending with them another of our brothers who has proven himself many times and has shown on many occasions how eager he is . {NEQ} He is now even more enthusiastic because of his great confidence {NEQ} in you .
2Cor.9:12 12ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης— οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ. 12 So two good things will result from {NEQ} {NEQ} this {NEQ} ministry of {NEQ} giving the needs of the believers in Jerusalem will be met , {NEQ} and they will joyfully express their thanks to {NEQ} God .
Gal.4:27 27γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 27 As Isaiah said , Rejoice , O childless woman , you who have never given birth ! Break into a joyful shout , you who have never been in labor ! For the desolate woman now has more {NEQ} children than the woman who lives with her husband ! * 
Eph.2:4 4 δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 4 But {NEQ} God is so rich in mercy , and he loved {RPT} us so much ,
Col.4:13 13μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 13 {NEQ} I can assure you {RPT} that he prays hard for you and also for the believers in Laodicea and {RPT} {RPT} Hierapolis .
1Thes.1:5 5ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς, ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ· καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 5 For when we brought you the Good News , it was not only with words but also with power , for the Holy Spirit gave you {NEQ} full assurance * that what we said was true . And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you .
1Thes.1:6 6καί, ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου· 6 So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you . In this way , you imitated both us and the Lord .
1Thes.2:2 2ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε· ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 2 {NEQ} You know how badly we had been treated at Philippi just before we came to you and how much we suffered there . Yet our {NEQ} God gave us the courage to declare his {NEQ} Good News to you boldly , in spite of great opposition .
1Thes.2:17 17ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, (προσώπῳ οὐ καρδίᾳ), περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 17 {NEQ} Dear brothers and sisters , after we were separated from {RPT} you for a little while ( though our hearts never left you ) , we tried very hard to come back because of our intense longing to see you again .
1Tim.3:8 8διακόνους ὡσαύτως· σεμνούς, μὴ διλόγους· μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς· 8 In the same way , deacons must be well respected and have integrity . They must not be heavy drinkers or {RPT} dishonest with money .
1Tim.3:13 13οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 13 {NEQ} Those who do well as deacons will be rewarded with respect from others and will have increased confidence in their faith in {NEQ} Christ Jesus .
1Tim.6:9 9οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 9 But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by {NEQ} many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction .
1Tim.6:10 10ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν φιλαργυρία· ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι, ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 10 For the love of money is the root of all kinds of {NEQ} evil . {RPT} And some people , craving money , have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows .
1Tim.6:12 12ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 12 Fight the good fight for the true faith . Hold tightly to the eternal life to which God has called you , {NEQ} which you have confessed so well before many witnesses .
2Tim.2:2 2καὶ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων· ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able {NEQ} to pass them on to others .
2Tim.4:14 14Ἀλέξανδρος χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο, ἀποδώσει αὐτῷ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 14 Alexander the coppersmith did me much harm , but the Lord will judge him for what he has done .
Titus.1:10 10εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται· μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς. 10 For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others . This is especially true of those who insist on {NEQ} circumcision for salvation .
Titus.2:3 3πρεσβύτιδας ὡσαύτως, ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς· μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας· καλοδιδασκάλους. 3 Similarly , teach the older women to live in a way that honors God . They must not slander others or be heavy drinkers . * Instead , they should teach others what is good .
Phlm.1:7 7χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 7 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Your love has given me much joy and comfort , my brother , for your kindness has often refreshed the hearts {NEQ} of God’s people .
Phlm.1:8 8διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων· ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον. 8 That is why I am boldly asking a favor of you . I could demand it in the name of Christ because it is the right thing for you to do .
Heb.2:10 10ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ— δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα— πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα· τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν, διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 10 God , for whom and through whom everything {RPT} {RPT} was made , chose to bring many children into glory . And it was only right that he should make Jesus , through his suffering , a perfect leader , fit to bring them into their {NEQ} salvation .
Heb.5:11 11περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν λόγος, καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 11 There is much more we would like to say about this , but it is difficult to explain , especially since you are spiritually dull and don’t seem to listen .
Heb.10:32 32ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας· ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων· 32 {NEQ} Think back on those early days when you first learned about Christ . * Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering .
1Pet.1:3 3εὐλογητὸς θεός, καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς, εἰς ἐλπίδα ζῶσαν· δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 3 All praise to {NEQ} God , {NEQ} the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ . It is {RPT} by his great {NEQ} mercy that we have been born again , because God raised Jesus Christ from the dead . Now we live with great expectation ,
1Jn.2:18 18παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν. ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 18 Dear children , the last hour is here . {NEQ} {NEQ} You have heard that the Antichrist is coming , and already many such antichrists have appeared . From this we know that the last hour has come .
1Jn.4:1 1ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε· ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 4:1 Dear friends , do not believe everyone who claims to speak by the Spirit . {NEQ} You must test them to see if the spirit they have comes from {NEQ} God . For there are many false prophets in the world .
2Jn.1:7 7ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον· οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν πλάνος καὶ ἀντίχριστος. 7 I say this because many deceivers have gone out into the world . They deny that Jesus Christ came * in a real body . Such a person is a deceiver and an antichrist .
Rev.1:15 15καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 15 {NEQ} His {NEQ} feet were like polished bronze refined in a furnace , and his {NEQ} voice thundered like mighty ocean waves .
Rev.5:11 11καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων. 11 Then I looked again , and I heard the voices {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} of thousands and millions of angels around the throne and of the living beings and the elders .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.8:3 3καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 3 Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar . And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers {NEQ} of {NEQ} God’s people as an offering on the {RPT} gold altar {RPT} before the throne .
Rev.9:9 9καὶ εἶχαν θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 9 {NEQ} They wore armor {NEQ} made of iron , and their {NEQ} wings roared like {RPT} an army of chariots rushing into battle .
Rev.10:11 11καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς, καὶ ἔθνεσιν, καὶ γλώσσαις, καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 11 Then I was told , You must prophesy again about many peoples , {NEQ} nations , {NEQ} languages , and kings .
Rev.14:2 2καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 2 And I heard a sound from {NEQ} heaven like the roar of mighty ocean waves or {RPT} the rolling of loud thunder . {NEQ} It was like the sound {RPT} {RPT} of many harpists playing together {RPT} .
Rev.17:1 1καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ· λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν· 17:1 One of the seven angels who had poured out the seven bowls {NEQ} came over and spoke to me . Come with me , he said , and I will show you the judgment that is going to come on the {RPT} great prostitute , who {RPT} rules over many waters .
Rev.19:1 1μετὰ ταῦτα, ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 19:1 After this , I heard what sounded like a vast crowd in {NEQ} heaven shouting , Praise the LORD ! * {NEQ} Salvation and {RPT} glory and {RPT} power belong to our {NEQ} God .
Rev.19:6 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων· Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν, κύριος θεὸς ἡμῶν, παντοκράτωρ. 6 Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd or {RPT} the roar of mighty ocean waves or {RPT} the crash of loud thunder : Praise the LORD ! For the Lord our {NEQ} God , * the Almighty , reigns .
Rev.19:12 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός· 12 {NEQ} His {NEQ} eyes were like flames of fire , and on his {NEQ} head were many crowns . A name was written on him that no one understood except himself .