The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πονηρός1 (poneros, 4190)

Meanings

an evil, bad, envious, evil, evil [ones], of (with) evil, of evil, sick, wicked, with malicious

Greek-English Concordance: 50 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.7:17 17οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 17 {NEQ} A good tree produces good fruit , and a bad tree produces bad fruit .
Matt.7:18 18οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 18 A good tree can’t produce bad fruit , and a bad tree can’t produce good fruit .
Matt.12:34 34γεννήματα ἐχιδνῶν· πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 34 You brood of snakes ! How could evil men like you speak what is good and right ? For whatever is in your heart determines what you say .
Matt.12:35 35 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 35 A good person produces good things from {RPT} the treasury of a good heart , and an evil person produces evil things from {RPT} the treasury of an evil heart .
Matt.12:39 39 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεά, πονηρὰ καὶ μοιχαλίς, σημεῖον ἐπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 39 But Jesus replied {RPT} , Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign ; but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.15:19 19ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 19 For from the heart {RPT} come evil thoughts , murder , adultery , all sexual immorality , theft , lying , and slander .
Matt.16:4 4γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. 4 Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign , but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah .  *  Then Jesus left them and went away .
Matt.18:32 32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ· πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 32 Then the king {RPT} called in the man he had forgiven and said {RPT} , You evil servant ! I forgave you that tremendous {NEQ} debt because you pleaded with me .
Matt.20:15 15οὐκ ἔξεστίν μοι θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 15 Is it against the law for me to do what I want with my money ? {NEQ} Should you be jealous because I am kind to others ?
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.25:26 26ἀποκριθεὶς δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα, 26 But the {NEQ} master replied {RPT} , You wicked and lazy servant ! If you knew {NEQ} I harvested crops I didn’t plant and gathered crops I didn’t cultivate ,
Mark.7:22 22μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη· 22 adultery , greed , wickedness , deceit , lustful desires , envy , slander , pride , and foolishness .
Luke.6:22 22μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 22 What blessings await you when {NEQ} people hate you and {RPT} exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of {NEQ} Man .
Luke.6:45 45 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν. ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 45 A good person produces good things from the treasury of a good heart , and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart . {NEQ} What you say flows from what is in your heart .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:29 29τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρξατο λέγειν, γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν, σημεῖον ζητεῖ. καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 29 {NEQ} As the crowd pressed in on Jesus , he said , This {RPT} evil {NEQ} generation {NEQ} keeps asking me to show them a miraculous sign . But the only sign I will give them is the sign of Jonah .
Luke.11:34 34 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός σου. ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν. ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 34 Your {NEQ} eye is a lamp that provides light for your body . When your {NEQ} eye is good , {NEQ} your whole {NEQ} body is filled with light . But when it is bad , {NEQ} your {NEQ} body is filled with darkness .
Luke.19:22 22λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε· πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα, 22 You wicked servant ! the king roared {RPT} . Your own words condemn you . If you knew that {RPT} I’m a hard man who takes what isn’t mine and harvests crops {RPT} I didn’t plant ,
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.7:7 7οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 7 The world can’t hate you , but it does hate me because I accuse it of {NEQ} doing {RPT} evil .
Acts.17:5 5ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν. καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος, ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον· 5 But some of the Jews were jealous , so they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot . {NEQ} They attacked the home of Jason , searching for Paul and Silas so they could drag them out to the crowd .  * 
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.19:12 12ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 12 When {NEQ} handkerchiefs or aprons that had merely touched his {NEQ} skin were placed on sick people , {NEQ} they were healed of {RPT} their {NEQ} diseases , and {RPT} {RPT} evil spirits were expelled .
Acts.19:13 13ἐπεχείρησαν δέ, τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν, ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρά, τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν, ὃν Παῦλος κηρύσσει. 13 {NEQ} A group of Jews {NEQ} was traveling from town to town casting out {RPT} evil {RPT} spirits . {NEQ} They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation , saying , I command you in the name of Jesus , whom Paul preaches , to come out !
Acts.19:15 15ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 15 But one time when they tried it , the {RPT} evil spirit replied {RPT} , I know {NEQ} {NEQ} Jesus , and I know {NEQ} Paul , but who are you ?
Acts.19:16 16καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, κατακυριεύσας ἀμφοτέρων, ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους, ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 16 Then the man with {RPT} the {RPT} evil spirit leaped on {RPT} them , overpowered them , and attacked them with such violence that they fled from {RPT} the {NEQ} house , naked and battered .
Gal.1:4 4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 4 Jesus gave his life for our {NEQ} sins , just as {NEQ} God {NEQ} our Father planned , in order to rescue us from {RPT} this evil {NEQ} world in which we live .
Eph.5:16 16ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. 16 Make the most of every opportunity {NEQ} in these evil days .
Eph.6:13 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ· ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 13 Therefore , put on {NEQ} every piece of {NEQ} God’s armor so you will be able to resist the enemy in the time of {RPT} evil . Then after the battle you will still be standing firm .
Col.1:21 21καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους· καὶ ἐχθρούς, τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς· 21 This includes you who were once far away from God . {NEQ} You were his enemies , separated from him by your {RPT} evil {NEQ} thoughts and {RPT} actions .
2Thes.3:2 2καί, ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ πάντων πίστις. 2 Pray , too , that we will be rescued from {NEQ} wicked and evil people , for not everyone is a believer .
1Tim.6:4 4τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος· ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας· ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί· 4 Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding . {NEQ} Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words . This stirs up arguments ending in jealousy , division , slander , and evil suspicions .
2Tim.3:13 13πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον· πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 13 But evil people and impostors will flourish . They will deceive others and will themselves be deceived .
2Tim.4:18 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 18 Yes , and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his {RPT} heavenly {RPT} Kingdom . All glory to God forever and ever ! Amen .
Heb.3:12 12βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος· 12 Be careful then , dear brothers and sisters .  *  Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving , turning you away from the living God .
Heb.10:22 22προσερχώμεθα, μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως· ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ· 22 let us go right into the presence of God with sincere hearts fully trusting {NEQ} him . For our guilty consciences have been sprinkled with Christ’s blood to make us clean , and our bodies have been washed with pure water .
Jas.2:4 4οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν; 4 doesn’t this discrimination show that your judgments are guided by evil motives ?
Jas.4:16 16νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν, πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 16 Otherwise you are boasting about your own {NEQ} plans , and all such boasting is evil .
1Jn.3:12 12οὐ καθὼς Κάϊν, ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 12 We must not be like Cain , who belonged to the evil one and killed his {NEQ} brother . And why did he kill him ? Because Cain had been doing what was evil , and his {NEQ} brother had been doing what was righteous .
2Jn.1:11 11 λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 11 {NEQ} Anyone who encourages such people becomes a partner in their {RPT} evil {RPT} work .
3Jn.1:10 10διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει· καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 10 {NEQ} {NEQ} When I come , I will report some of {RPT} the things {RPT} he is doing and the evil accusations he is making against us . {NEQ} Not only does he refuse to welcome the traveling teachers , {NEQ} he also tells others not to help them . And when they do help , he puts them out of the church .
Rev.16:2 2καὶ ἀπῆλθεν πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος, κακὸν καὶ πονηρόν, ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 2 So the first angel left the Temple and poured out his {NEQ} bowl on the earth , and horrible , {NEQ} malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his {NEQ} statue .