The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πούς (pous, 4228)

Meanings

feet, feet [being], foot, of [a] foot

Greek-English Concordance: 93 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:6 6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω. γέγραπται γὰρ ὅτι, Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 6 and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off ! For the Scriptures say , He will order his {NEQ} angels to protect you . And they will hold you up with their hands so you won’t even hurt your {NEQ} foot on a stone . * 
Matt.5:35 35μήτε, ἐν τῇ γῇ· ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε, εἰς Ἱεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· 35 And do not say , By the earth ! because the earth is his footstool . And do not say , By Jerusalem ! for Jerusalem is the city of the great King .
Matt.7:6 6μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων· μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 6 Don’t waste {NEQ} what is holy {NEQ} on people who are unholy . * Don’t throw your {NEQ} pearls to {NEQ} pigs ! {NEQ} They will trample the pearls {RPT} , then turn and attack you .
Matt.10:14 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 14 {NEQ} If any {NEQ} household or {NEQ} town {RPT} refuses to welcome you or listen to your {NEQ} message , shake its dust from your {NEQ} feet as you leave {RPT} .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.22:13 13τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Then the king said to his aides , Bind his hands and feet and throw him into the outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.22:44 44Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 44 The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Matt.28:9 9καὶ ἰδού, Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 9 And as they went , Jesus met them and greeted them . And they ran to him , grasped his {NEQ} feet , and worshiped him .
Mark.5:22 22καὶ ἔρχεται, εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος. καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 22 Then a {NEQ} leader of the local synagogue , whose name was Jairus , arrived . {NEQ} When he saw Jesus , he fell at his {NEQ} feet ,
Mark.6:11 11καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 11 But if any place refuses to welcome you or listen to you , shake its dust {RPT} {NEQ} from your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.9:45 45καὶ ἐὰν πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 45 {NEQ} If your {NEQ} foot causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one foot than to be thrown into {NEQ} hell with two {NEQ} feet . * 
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Luke.1:79 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death , and {NEQ} to guide us to the path of peace .
Luke.4:11 11καὶ ὅτι, Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 11 And {NEQ} they will hold you up with their hands so you won’t even hurt your {NEQ} foot on a stone . * 
Luke.7:38 38καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, κλαίουσα· τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ. καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν. καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 38 Then she knelt behind him at his {NEQ} feet , weeping . Her {NEQ} tears fell on his {NEQ} feet , and she wiped them off {NEQ} with her hair . Then she kept kissing his {NEQ} feet and putting {NEQ} perfume on them .
Luke.7:44 44καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα. εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 44 Then he turned to the woman and said to {NEQ} Simon , Look at this {NEQ} woman kneeling here . When I entered {RPT} your {NEQ} home , you didn’t offer me water to wash the dust from my feet , but she has washed them with her tears and wiped them with her {NEQ} hair .
Luke.7:45 45φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 45 You didn’t greet me with a kiss , {RPT} but from the time I first came in , she has not stopped kissing my {NEQ} feet .
Luke.7:46 46ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας, αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 46 You neglected the courtesy of olive oil to anoint my {NEQ} head , but she has anointed my {NEQ} feet with rare perfume .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:5 5καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 5 And if {NEQ} {NEQ} {RPT} a {NEQ} town refuses to welcome you , shake its dust from {RPT} your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Luke.10:11 11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν. πλὴν τοῦτο γινώσκετε— ὅτι ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 11 We wipe even the dust of your {NEQ} town from {NEQ} our feet to show that we have abandoned you to your fate . And know this {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God is near !
Luke.10:39 39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφή, καλουμένη Μαριάμ, καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου, ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Her sister , Mary , {RPT} {NEQ} sat at the Lord’s {NEQ} feet , listening to what he taught .
Luke.15:22 22εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχύ· ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν. καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 22 But his father said to the servants {RPT} , Quick ! Bring the finest robe in the house and put it on him . {NEQ} Get a ring for his {NEQ} finger and sandals for his feet .
Luke.17:16 16καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 16 {NEQ} He fell to the ground at Jesus' {NEQ} feet , thanking him for what he had done . {NEQ} This man was a Samaritan .
Luke.20:43 43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 43 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Luke.24:39 39ἴδετε τὰς χεῖράς μου· καὶ τοὺς πόδας μου· ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 39 Look at my {NEQ} hands . Look at {NEQ} my {NEQ} feet . You can see that it’s really me . Touch me and make sure that I am not a ghost , because ghosts don’t have bodies , as you see that I do .
Luke.24:40 40καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 40 {NEQ} {RPT} As he spoke , he showed them his hands and his feet .
John.11:2 2ἦν δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς· ἧς ἀδελφός, Λάζαρος ἠσθένει. 2 {NEQ} This is the Mary who later poured the expensive perfume on the Lord’s {NEQ} feet {RPT} and wiped them {NEQ} with her hair . * Her {NEQ} brother , Lazarus , was sick .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.11:44 44ἐξῆλθεν τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει Ἰησοῦς, αὐτοῖς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 44 And the dead man came out , his hands and {RPT} feet bound in graveclothes , {NEQ} his {NEQ} face wrapped in a headcloth . {NEQ} Jesus told them , Unwrap him and let him go !
John.12:3 3 οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 3 Then {NEQ} Mary took a twelve-ounce jar * of expensive perfume made from essence of nard , and she anointed {NEQ} Jesus' {NEQ} feet with it , {NEQ} wiping his {NEQ} feet with her {NEQ} hair . {NEQ} The house was filled with the fragrance .
John.13:5 5εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα. καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ἦν διεζωσμένος. 5 and poured water into a basin . Then he began to wash the disciples' {NEQ} feet , {NEQ} drying them with the towel {RPT} he had around him .
John.13:6 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα, Πέτρον λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 6 {NEQ} When Jesus came to Simon Peter , Peter said to him , Lord , are you going to wash my {NEQ} feet ?
John.13:8 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 8 No , Peter protested {RPT} , you will never ever wash my {NEQ} feet ! Jesus replied {RPT} , Unless I wash you , you won’t belong to me .
John.13:9 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 9 Simon Peter exclaimed {RPT} , Then wash my hands and {NEQ} head as well , Lord , not just my {NEQ} feet !
John.13:10 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν, εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 10 Jesus replied {RPT} , {NEQ} A person who has bathed all over does not need to wash , except for the feet , * to be entirely clean . And you disciples are clean , but not all of you .
John.13:12 12ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 12 {NEQ} After washing their {NEQ} feet , {NEQ} he put on his {NEQ} robe again and sat down and asked {RPT} , Do you understand what I was doing ?
John.13:14 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 14 And since I , your {NEQ} Lord and {NEQ} Teacher , have washed your {NEQ} feet , {NEQ} you ought to wash each other’s {NEQ} feet .
John.20:12 12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 12 {NEQ} She saw two white-robed angels , one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of {NEQ} Jesus had been lying .
Acts.2:35 35ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 35 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Acts.4:35 35καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 35   and bring the money to the apostles to give {NEQ} to those in need .
Acts.4:37 37ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. 37 He sold a field he owned and brought the money {NEQ} to the apostles .
Acts.5:2 2καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός· καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 2 {NEQ} He brought part of the money to the apostles , {NEQ} claiming it was the full amount . With his wife’s consent , he kept the rest .
Acts.5:9 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίν σε. 9 And {NEQ} Peter said {NEQ} {RPT} , How could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this ? {NEQ} The young men who buried your {NEQ} husband are just outside the door , and they will carry you out , too .
Acts.5:10 10ἔπεσεν δέ, παραχρῆμα, πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 10 Instantly , {NEQ} she fell to the floor {RPT} and died . {NEQ} When the young men came in and saw that she was dead , {NEQ} they carried her out and buried her beside her {NEQ} husband .
Acts.7:5 5καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός. καί, ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν— οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 5 But God gave him no inheritance here , not even one square foot of land . God did promise , however , that eventually the whole land would belong to Abraham and his {NEQ} descendants {RPT} even though he had no children yet .
Acts.7:33 33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 33 Then the LORD said to him , Take off your {NEQ} sandals , for you are standing {NEQ} on holy ground .
Acts.7:49 49 οὐρανός μοι θρόνος, καὶ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει κύριος· ̓Ὴ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 49 {NEQ} Heaven is my throne , and the earth is my footstool . Could you build me a temple as good as that ? asks the LORD . Could you build me such a {NEQ} resting place ?
Acts.7:58 58καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 58 and dragged him out of the city and began to stone him . {NEQ} His accusers took off their {NEQ} coats and laid them at the feet of a young man named Saul . * 
Acts.10:25 25ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 25 As {NEQ} Peter {NEQ} entered his home , {NEQ} Cornelius {RPT} fell at his feet and worshiped him .
Acts.13:25 25ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ— οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 25 As {NEQ} John was finishing his ministry he asked , Do you think I am the Messiah ? No , I am not ! But he is coming soon and {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet .
Acts.13:51 51οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον. 51 So they shook the dust from their feet as a sign of rejection {RPT} and went to the town of Iconium .
Acts.14:8 8καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος, ἐν Λύστροις, τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλός· ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 8 While they were at Lystra , Paul and Barnabas came upon a man with crippled {NEQ} feet . He had been that way from birth , so he had never walked . He was sitting
Acts.14:10 10εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός· καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. 10   So Paul called to him in a loud voice , Stand up {RPT} ! And the man jumped to his feet and started walking .
Acts.16:24 24ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. 24 So {RPT} {RPT} the jailer put them into the inner dungeon and clamped their {NEQ} feet in the stocks .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.22:3 3καί φησιν, Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ, τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ· πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου· ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον· 3 Then Paul said , I am a Jew , born in Tarsus , a city in {NEQ} Cilicia , and I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel . As his student , I was carefully trained in {NEQ} our Jewish laws and customs . I became very zealous to honor {NEQ} God in everything I did , just like all of you {NEQ} today .
Acts.26:16 16ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα· ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι· 16 Now get to your {NEQ} feet ! For I have appeared to you to appoint you as my servant and witness . {NEQ} You are to tell the world what you have seen {RPT} and what I will show you in the future .
Rom.3:15 15ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα. 15 They rush to commit murder .
Rom.10:15 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 15 And how will anyone go and tell them without being sent ? That is why the Scriptures say , How beautiful are the feet {NEQ} of messengers who bring {NEQ} good news ! * 
Rom.16:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 20 The {NEQ} God of {NEQ} peace will soon crush {NEQ} Satan under your {NEQ} feet . May the grace of our {NEQ} Lord Jesus * be with you .
1Cor.12:15 15ἐὰν εἴπῃ πούς, ̔Ότι οὐκ εἰμὶ χεὶρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 15 If the foot says , I am not a part of the body because I am not a hand , that does not make it any less a part of the body .
1Cor.12:21 21οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· πάλιν κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· 21 {NEQ} The eye can never say to the hand , I don’t need you . The head can’t say to the feet , I don’t need you .
1Cor.15:25 25δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his {NEQ} feet .
1Cor.15:27 27πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. (ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτός, τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.) 27 For the Scriptures say , God has put all things under his authority . * ( Of course , when it says all things are under his authority , that does not include God himself , who gave Christ his authority {RPT} {RPT} . )
Eph.1:22 22καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ· 22 {NEQ} God has put all things {RPT} under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church .
Eph.6:15 15καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας, ἐν ἑτοιμασίᾳ, τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· 15 For shoes , put on the peace that comes from the Good News so that you will be fully prepared . * 
1Tim.5:10 10ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη· εἰ ἐτεκνοτρόφησεν; εἰ ἐξενοδόχησεν; εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν; εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν; εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν; 10 She must be well respected by everyone because of the good she has done . {RPT} Has she brought up her children well ? {RPT} Has she been kind to strangers and {RPT} served other believers humbly ? * {RPT} Has she helped those who are in trouble ? {RPT} Has she always been ready to do good ?
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Heb.2:8 8πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα· 8        You gave them authority over {RPT} all things . * Now when it says {RPT} {RPT} all things , it means nothing is left out {RPT} . {NEQ} But we have not yet seen {RPT} all things put under their authority .
Heb.10:13 13τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ· 13 {NEQ} {NEQ} There he waits until his {NEQ} enemies are humbled and made a footstool under his {NEQ} feet .
Heb.12:13 13καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 13 {NEQ} Mark out a straight path for your {NEQ} feet so that those who are weak and lame will not fall but become strong .
Rev.1:15 15καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 15 {NEQ} His {NEQ} feet were like polished bronze refined in a furnace , and his {NEQ} voice thundered like mighty ocean waves .
Rev.1:17 17καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός. καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος. 17 {NEQ} When I saw him , I fell at his {NEQ} feet as if I were dead . But he laid his {NEQ} right hand on me and said , Don’t be afraid ! I am the First and the Last .
Rev.2:18 18καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 18 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Thyatira . This is the message from the Son of {NEQ} God , whose {NEQ} eyes are {RPT} like flames of fire , {NEQ} whose feet {RPT} are like polished bronze :
Rev.3:9 9ἰδού· διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ— τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται— ἰδοὺ ποιήσω αὐτούς, ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου. καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 9 {RPT} {RPT} Look , I will force those who belong to {NEQ} Satan’s {NEQ} synagogue those {NEQ} liars who say they are Jews but are not to come and bow down at your {NEQ} feet . {NEQ} They will acknowledge that you are the ones I love .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.10:2 2καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον, ἠνεῳγμένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς. 2 And in his {NEQ} hand was a small scroll * that had been opened . {NEQ} He stood with his {RPT} right {RPT} foot on the sea and his {RPT} left foot on the land .
Rev.11:11 11καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν· καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11 But after {NEQ} three and a half days , {NEQ} God breathed life into them , and they stood up ! {NEQ} Terror struck {RPT} all who were staring at them .
Rev.12:1 1καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ· γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα· 12:1 Then I witnessed in {NEQ} heaven an event of great significance . I saw a woman clothed with the sun , with the moon beneath her {NEQ} feet , and a crown of twelve stars on her {NEQ} head .
Rev.13:2 2καὶ τὸ θηρίον εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 2 {NEQ} This {NEQ} beast looked like a leopard , but it had the feet of a bear and the mouth {RPT} {RPT} {RPT} of a lion ! And the dragon gave the beast his own {NEQ} power and {NEQ} throne {RPT} and great authority .
Rev.19:10 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 10 Then I fell down at his {NEQ} feet to worship him , but he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {RPT} brothers and sisters * who testify about their faith in Jesus . Worship only {NEQ} God . For the essence of {NEQ} prophecy is to give a clear witness for Jesus . * 
Rev.22:8 8κἀγώ, Ἰωάννης, ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 8 I , John , am the one who heard and saw all these things . And when I heard and saw them , I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me .