The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πρόσωπον (prosopon, 4383)

Meanings

[a] face, [his] face, [the] face, [the] face[s], [the] person, [the] presence, appearance, face, faces, in person, in presence, persons, presence, with [a] face

Greek-English Concordance: 77 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:16 16ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, σκυθρωποὶ ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 16 And when you fast , don’t make it obvious , as the hypocrites do , for they try to look miserable and disheveled {RPT} so people will admire them for their fasting . I tell you the truth , that is the only reward they will ever get .
Matt.6:17 17σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι. 17 But when you fast , comb your hair and wash your {NEQ} face .
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.16:3 3καὶ πρωί, Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε. 3 {NEQ} red {NEQ} sky in the morning means foul weather all day . {NEQ} {NEQ} You know how to interpret the weather signs in the sky , but you don’t know how to interpret the signs of the times ! * 
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.17:6 6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 6 {NEQ} The disciples were terrified and fell face down {RPT} on the ground .
Matt.18:10 10ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Beware that you don’t look down on any of these {NEQ} little ones . For I tell you that in heaven their {NEQ} angels are always in the presence of my {RPT} heavenly {RPT} Father . * 
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.26:67 67τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 67 Then they began to spit in Jesus' {NEQ} face and beat him with their fists . And some slapped him ,
Mark.1:2 2καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 2 just as the prophet {RPT} Isaiah had written : Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way . * 
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.14:65 65καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον· καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον. 65 Then some of them began to spit at him , and they blindfolded him and beat him with their fists . Prophesy to us , {NEQ} they jeered {RPT} . And the guards slapped him as they took him away .
Luke.2:31 31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· 31 which you have prepared for all {NEQ} people .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.9:29 29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 29 And as he was praying , the appearance of his {NEQ} face was transformed , and his {NEQ} clothes became dazzling white .
Luke.9:51 51ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ. 51 {NEQ} {NEQ} As the time drew near for him {NEQ} to ascend to heaven , {NEQ} Jesus resolutely set out for Jerusalem .
Luke.9:52 52καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 52 {NEQ} He sent messengers ahead {RPT} {NEQ} to a Samaritan village to prepare for his arrival .
Luke.9:53 53καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτὸν ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἰερουσαλήμ. 53 But the people of the village did not welcome Jesus because he was on his way to Jerusalem .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.12:56 56ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν. 56 You fools ! You know how to interpret the weather signs of the earth and {NEQ} sky , but you don’t know how to interpret the present times .
Luke.17:16 16καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 16 {NEQ} He fell to the ground at Jesus' {NEQ} feet , thanking him for what he had done . {NEQ} This man was a Samaritan .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.21:35 35ὡς παγίς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 35 like a trap . For that day will come upon everyone {NEQ} living on the earth .
Luke.24:5 5ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν. εἶπαν πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 5 The women {NEQ} were terrified and bowed with their faces to the ground . Then the men asked {RPT} , Why are you looking among the dead for someone who is alive ?
Acts.2:28 28ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. 28 You have shown me the way of life , and you will fill me with the joy of your {NEQ} presence . * 
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.3:20 20ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν, Χριστὸν Ἰησοῦν· 20 Then times of refreshment will come from the presence of the Lord , and he will again send you Jesus , your {NEQ} appointed Messiah .
Acts.5:41 41οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι. 41 {NEQ} {NEQ} The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus . * 
Acts.6:15 15καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 15 At this point everyone in the high council stared at Stephen , because his {NEQ} face became as bright as {RPT} an angel’s .
Acts.7:45 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν, μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυείδ· 45 Years later {NEQ} , when Joshua led our {NEQ} ancestors in battle against the nations that {NEQ} God drove out of this land {RPT} , the Tabernacle was taken with them into their new territory {RPT} . And it stayed there until the time of King David .
Acts.13:24 24προκηρύξαντος Ἰωάνου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ, βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 24 Before {RPT} he came , John the Baptist preached that all the people of Israel needed to repent of their sins and turn to God and be baptized .
Acts.17:26 26ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς· ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς, καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν· 26 {NEQ} From one man * he created all the nations throughout the whole earth . He decided beforehand when they should rise and fall , and he determined their {NEQ} boundaries .
Acts.20:25 25καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 25 And now I know that none of you to whom I have preached the Kingdom will ever see me again .
Acts.20:38 38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 38 They were sad most of all because {RPT} he had said that they would never see him again . Then they escorted him down to the ship .
Acts.25:16 16πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον· ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 16 I pointed out to them that Roman law does not convict people without a trial . They must be given an opportunity to confront their accusers and defend themselves .
1Cor.13:12 12βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 12 {NEQ} Now we see things imperfectly , like puzzling reflections in a mirror , but then we will see everything with perfect clarity . * All that I know now is partial and incomplete , but then I will know everything completely , just as God now knows me completely .
1Cor.14:25 25τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι, ̓Όντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 25 As they listen , their secret thoughts will be exposed , and they will fall to their knees and worship {NEQ} God , declaring , {NEQ} God is truly here among you .
2Cor.1:11 11συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει· ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 11 And you are helping us by {NEQ} praying for us . Then {NEQ} many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers {NEQ} {RPT} for our safety .
2Cor.2:10 10 δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ. καὶ γὰρ ἐγὼ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, 10 {NEQ} When you forgive this man {RPT} , I forgive him , too . And {NEQ} {RPT} when I forgive whatever needs to be forgiven , I do so with Christ’s authority for your benefit ,
2Cor.3:7 7εἰ δὲ διακονία, τοῦ θανάτου, ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως· διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην. 7 {NEQ} {NEQ} The old way , * with laws etched in stone , {NEQ} led to death , though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' {NEQ} face . For his {NEQ} face shone with the glory of God , even though the brightness was already fading away .
2Cor.3:13 13καὶ οὐ καθάπερ Μωυσῆς, ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος, τοῦ καταργουμένου. 13 {NEQ} We are not like Moses , who put a veil over his {NEQ} face so the people of Israel would not see the glory , even though it was destined to fade away .
2Cor.3:18 18ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι· τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου— πνεύματος—. 18 So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord . And the Lord who is the Spirit makes us more and more like him as we are changed into {NEQ} his glorious image .
2Cor.4:6 6ὅτι θεός, εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 For {NEQ} God , who said , Let there be light in the darkness , {RPT} has made this light shine in our {NEQ} hearts so we could know the glory of {NEQ} God that is seen in the face of Jesus Christ .
2Cor.5:12 12οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν; ἀλλά, ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ. 12 Are we commending ourselves to you again ? No {RPT} , we are giving you a reason to be proud of us , * so you can answer those who brag about having a spectacular ministry rather than having a sincere heart .
2Cor.8:24 24τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 24 So show them your {NEQ} love , and prove to all the churches that our boasting about {NEQ} {RPT} you is justified .
2Cor.10:1 1αὐτὸς δὲ ἐγώ, Παῦλος, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ— ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. 10:1 Now I , Paul , appeal to you with the gentleness and kindness of {NEQ} Christ though I realize you think I am {NEQ} timid in person {RPT} and bold only when I write from far away {RPT} .
2Cor.10:7 7τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς. 7 Look at the obvious facts . * {NEQ} Those who say they belong to Christ must recognize {NEQ} that we belong to Christ as much as they do .
2Cor.11:20 20ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει. 20 {NEQ} You put up with it when someone enslaves you , {RPT} {RPT} takes everything you have , {RPT} {RPT} takes advantage of you , {RPT} {RPT} takes control of everything , {RPT} {RPT} and slaps you in the face .
Gal.1:22 22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ. 22 And still the Christians in the churches in {NEQ} Judea didn’t know me personally .
Gal.2:6 6(ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε, ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει, πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει.) ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 6 And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching . ( By the way , their reputation as great leaders made no difference to me , for {NEQ} God has no favorites . )
Gal.2:11 11ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 11 But when Peter came to Antioch , I had to oppose him to his face , for what he did was very wrong .
Col.2:1 1θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί· 2:1 {NEQ} I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea , and for many other believers who have never met me personally .
1Thes.2:17 17ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, (προσώπῳ οὐ καρδίᾳ), περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 17 {NEQ} Dear brothers and sisters , after we were separated from {RPT} you for a little while ( though our hearts never left you ) , we tried very hard to come back because of our intense longing to see you again .
1Thes.3:10 10νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι, εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν. 10 Night and day we pray earnestly for you , asking God to let us see you again {NEQ} to fill the gaps in your {NEQ} faith .
2Thes.1:9 9οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· 9 They will be punished with eternal destruction , forever separated from the Lord and from his {RPT} glorious {RPT} power .
Heb.9:24 24οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν· ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν· 24 For Christ did not enter into a holy place made with human hands , which was only a copy of the true one in heaven . {NEQ} He entered into {NEQ} heaven itself to appear now before {NEQ} God on our behalf .
Jas.1:11 11ἀνέτειλεν γὰρ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καί, πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 11 {NEQ} The hot sun rises and the grass withers ; {NEQ} the little flower droops and falls {RPT} , and its {NEQ} beauty fades away . In the same way , the rich will fade away with all of their achievements .
Jas.1:23 23ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· 23 For if you listen to the word {NEQ} and don’t obey , {RPT} it is like {RPT} glancing at your {NEQ} face in a mirror .
1Pet.3:12 12ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν· πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 12 {NEQ} The eyes of the Lord watch over those who do right , and his ears are open to their prayers . But the Lord turns his face against those who do evil . * 
Jude.1:16 16οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι. καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 16 These people are grumblers and complainers , living only to satisfy their {NEQ} desires . {NEQ} They brag loudly about themselves , and they flatter others to get what they want .
Rev.4:7 7καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 7 {NEQ} The first of these living beings was like a lion ; {NEQ} the second was {RPT} like an ox ; {NEQ} the third {RPT} had a human {NEQ} face ; and the fourth was {RPT} like an eagle in flight .
Rev.6:16 16καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου· 16 And they cried to the mountains and the rocks , Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb .
Rev.7:11 11καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων. καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ. 11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings . And they fell before the throne with their {NEQ} faces to the ground and worshiped {NEQ} God .
Rev.9:7 7καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. 7 {NEQ} The locusts looked like horses prepared for battle . {NEQ} {RPT} They had what looked like gold crowns on their {NEQ} heads , and their {NEQ} faces looked like human faces .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.11:16 16καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ. 16 {NEQ} The twenty-four elders {NEQ} sitting on their {NEQ} thrones before {NEQ} God fell with their {NEQ} faces to the ground and worshiped {NEQ} him .
Rev.12:14 14καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 14 But she was given two {NEQ} wings like those of a {RPT} great eagle so she could fly to the place prepared for her in the wilderness . {RPT} There she would be cared for and protected from the dragon * for a time , {NEQ} times , and half a time .
Rev.20:11 11καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν· οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν γῆ καὶ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 11 And I saw a great white throne and the one sitting on it . The earth and {NEQ} sky fled from his {NEQ} presence , but they found no place to hide .
Rev.22:4 4καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 4 And they will see his {NEQ} face , and his {NEQ} name will be written on their {NEQ} foreheads .