The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προφήτης (prophetes, 4396)

Meanings

[a] prophet, [a] Prophet, [old] prophets, of [a] prophet, of prophets, prophet, Prophet, prophets, prophets [are], prophets [that], to prophets

Greek-English Concordance: 129 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.2:5 5οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 5 In Bethlehem in {NEQ} Judea , they {NEQ} said {RPT} , for this is what the prophet wrote :
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt . * 
Matt.2:17 17τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 17   Herod’s brutal action {NEQ} fulfilled what God had spoken through the prophet Jeremiah :
Matt.2:23 23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι· Ναζωραῖος κληθήσεται. 23 So the family went and lived in a town called Nazareth . This fulfilled what the prophets had said : He will be called a Nazarene .
Matt.3:3 3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 {RPT} {NEQ} The prophet Isaiah was speaking about John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Matt.4:14 14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 14 {NEQ} This fulfilled what God said through the prophet Isaiah :
Matt.5:12 12χαίρετε. καὶ ἀγαλλιᾶσθε. ὅτι μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὕτως γάρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 12 Be happy about it ! {NEQ} Be very glad ! For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , the {RPT} ancient prophets were persecuted in the same way .
Matt.8:17 17ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 17 This fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah , who said , He took our {NEQ} sicknesses and removed our {NEQ} diseases . * 
Matt.10:41 41 δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν προφήτου λήμψεται. καὶ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήμψεται. 41 If you receive a prophet as one who speaks for God , * you will be given the same reward as a prophet . And if you receive righteous people because of their righteousness , you will be given a reward like theirs .
Matt.11:9 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 9 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , and {NEQ} {RPT} he is more than a prophet .
Matt.12:17 17ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 17 {NEQ} This fulfilled the prophecy of Isaiah concerning him {NEQ} :
Matt.12:39 39 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεά, πονηρὰ καὶ μοιχαλίς, σημεῖον ἐπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 39 But Jesus replied {RPT} , Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign ; but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah .
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.13:35 35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 This fulfilled what God had spoken through the prophet : I will speak to {RPT} you in parables . I will explain things hidden since the creation of the world . * 
Matt.13:57 57καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 57 And they were deeply offended and refused to believe in him . Then {NEQ} Jesus told them , A prophet is honored everywhere except in his own {NEQ} hometown and among his own {NEQ} family .
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.16:14 14οἱ δὲ εἶπαν, Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν. 14 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say Jeremiah or one of the other prophets .
Matt.21:4 4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 4 {NEQ} This took place to fulfill the prophecy that said ,
Matt.21:11 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν προφήτης Ἰησοῦς, ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 11 And the crowds replied , It’s Jesus , the prophet {RPT} from Nazareth in {NEQ} Galilee .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.21:46 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 46 {NEQ} They wanted to arrest him , but they were afraid of the crowds , who considered Jesus to be a prophet .
Matt.23:29 29οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων. 29 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you build {NEQ} tombs for the prophets your ancestors killed , and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed .
Matt.23:30 30καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 30 Then you say , If we had lived in the days of our {NEQ} ancestors , we would never have joined them in {NEQ} killing the prophets .
Matt.23:31 31ὥστε, μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 31 But in saying that , you testify against yourselves that you are indeed the descendants of those who murdered the prophets .
Matt.23:34 34διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς. ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν. 34 Therefore , I am sending you prophets and wise men and teachers of religious law . But you will kill some {NEQ} by crucifixion , and you will flog others with whips in your {NEQ} synagogues , {NEQ} chasing them from city to city .
Matt.23:37 37Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 37 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects her {NEQ} chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.27:9 9τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια— τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 9 {NEQ} This fulfilled the prophecy of Jeremiah that says , {NEQ} They took * the thirty pieces of silver the price at which he was valued by the people of Israel ,
Mark.1:2 2καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 2 just as the prophet {RPT} Isaiah had written : Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way . * 
Mark.6:4 4καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 4 Then {NEQ} Jesus told them , A prophet is honored everywhere except in his own {NEQ} hometown and among his {NEQ} relatives and {RPT} his own {NEQ} family .
Mark.6:15 15ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλείας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 15 Others said , He’s the prophet Elijah . Still others said , He’s a prophet like the other great prophets of the past .
Mark.8:28 28οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 28 Well , they replied {RPT} , some say {NEQ} John the Baptist , some say Elijah , and others {NEQ} say you are one of the other prophets .
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Luke.1:70 70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ. 70 just as he promised through his {NEQ} holy prophets long ago .
Luke.1:76 76καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. 76 And you {RPT} , my little son , will be called the prophet of the Most High , because you will prepare the way for the Lord {RPT} .
Luke.3:4 4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Isaiah had spoken of John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him !
Luke.4:17 17καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου. καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· 17 {NEQ} The scroll of Isaiah the prophet was handed to him . {NEQ} He unrolled the scroll and found the place where this was written :
Luke.4:24 24εἶπεν δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 24 But {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} no prophet is accepted in his own {NEQ} hometown .
Luke.4:27 27καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη— εἰ μὴ Ναιμάν, Σύρος. 27 And there were many lepers in {NEQ} Israel in the time of the prophet Elisha , but the only one {RPT} healed was Naaman , a Syrian .
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.7:16 16ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, λέγοντες ὅτι, Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι, Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 16 {NEQ} Great fear swept the crowd , and they praised {NEQ} God , saying , A mighty prophet has risen among us , and {NEQ} God has visited his {NEQ} people today .
Luke.7:26 26ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου. 26 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , {NEQ} {RPT} and he is more than a prophet .
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.9:8 8ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι Ἠλείας ἐφάνη ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 8 {NEQ} Others thought Jesus was {NEQ} Elijah or {NEQ} one of the other prophets risen from the dead .
Luke.9:19 19οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 19 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say {NEQ} you are one of the other ancient prophets risen from the dead .
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.11:47 47οὐαὶ ὑμῖν· ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 47 What sorrow awaits you ! For you build {NEQ} monuments for the prophets {NEQ} your own {NEQ} ancestors killed long ago {RPT} .
Luke.11:49 49διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν. 49 This is what {NEQ} God in his wisdom said about you : * I will send prophets and apostles to them , but they will kill some and persecute the others .
Luke.11:50 50ἵνα, ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης— 50 As a result , {RPT} this {NEQ} generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.13:33 33πλὴν δεῖ με, σήμερον, καὶ αὔριον, καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι. ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ. 33 Yes , today , {NEQ} tomorrow , and the next day I must proceed on my way . For it wouldn’t do for a prophet of God to be killed except in Jerusalem !
Luke.13:34 34Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 34 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects {NEQ} her chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Luke.18:31 31παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 31 {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus said {NEQ} {RPT} , Listen , we’re going up to Jerusalem , where all the predictions of the prophets concerning the Son of {NEQ} Man {NEQ} will come true .
Luke.20:6 6ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων· λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι. 6 But if we say it was merely human , the people will stone us because they are convinced John was a prophet .
Luke.24:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ, τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 19 What things ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . The things that happened to Jesus , the man from Nazareth , they {NEQ} said {RPT} . He was a prophet who did powerful miracles , and he was a mighty teacher in the eyes of {NEQ} God and all the people .
Luke.24:25 25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 25 Then Jesus said to them , You foolish people ! {NEQ} You find it so hard {NEQ} to believe all that the prophets wrote in the Scriptures .
John.1:21 21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Σὺ Ἠλείας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. 21 Well then , who are you ? they asked {RPT} . Are you Elijah ? No , {NEQ} he replied . Are you the Prophet we are expecting ? {RPT} {RPT} * No .
John.1:23 23ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου· καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης. 23 John replied in the words of the prophet Isaiah : I am a voice shouting in the wilderness , Clear the way for the LORD’s coming ! * 
John.1:25 25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ προφήτης; 25 {NEQ} asked him , {NEQ} {RPT} If you aren’t the Messiah or Elijah or the Prophet , {NEQ} what right do you have to baptize ?
John.4:19 19λέγει αὐτῷ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 19 Sir , the woman said {RPT} , {NEQ} {NEQ} you must be a prophet .
John.4:44 44αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 44 {NEQ} He himself had said that a prophet is not honored in his own hometown .
John.6:14 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς, προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 14 {NEQ} When the people saw him * do this miraculous sign , they exclaimed , Surely , he is the Prophet {RPT} we have been expecting ! * 
John.7:40 40ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης· 40 {NEQ} When the crowds heard {NEQ} him say this , some of them declared , Surely this man is the Prophet we’ve been expecting . * 
John.7:52 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καί, σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε— ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 52 They replied {RPT} , Are you from {NEQ} Galilee , too ? Search the Scriptures and see for yourself {NEQ} no prophet ever comes * from {NEQ} Galilee ! —————————
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:53 53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ; ὅστις ἀπέθανεν, καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον. τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 53 {NEQ} Are you greater than our {NEQ} father Abraham ? He died , and so did the prophets . Who do you think you are ?
John.9:17 17λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; δὲ εἶπεν ὅτι, Προφήτης ἐστίν. 17 Then the Pharisees again questioned the man who had been blind and demanded , What’s your opinion {NEQ} about this man who healed you ? {NEQ} The man replied , I think he must be a prophet .
John.12:38 38ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 38   {NEQ} This is exactly what Isaiah the prophet had predicted {RPT} {RPT} : LORD , who has believed our {NEQ} message ? {NEQ} To whom has the LORD revealed his powerful arm ? * 
Acts.2:16 16ἀλλά, τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 16 No , what you see {NEQ} was predicted long ago by the prophet Joel :
Acts.2:30 30προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ. 30 But he was a prophet , and he knew {RPT} {NEQ} God had promised {RPT} with an oath that one of David’s own descendants would sit on his {NEQ} throne .
Acts.3:18 18 δὲ θεός, προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν— παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ— ἐπλήρωσεν οὕτως. 18 But {NEQ} God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah {RPT} that he must suffer these things .
Acts.3:21 21ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 21 For he must remain in heaven {NEQ} until the time for the final restoration of all things , {RPT} as {NEQ} God promised long ago through his {NEQ} holy prophets .
Acts.3:22 22Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 22 Moses {NEQ} said , The LORD your {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . Listen carefully to everything he tells you . * 
Acts.3:23 23ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 23 Then Moses said , Anyone who will not listen to that {NEQ} Prophet will be completely cut off from God’s {NEQ} people . * 
Acts.3:24 24καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 24 Starting with Samuel , {NEQ} every {NEQ} {NEQ} prophet {RPT} spoke about {NEQ} what is happening {NEQ} today .
Acts.3:25 25ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν· λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 25 You are the children of those prophets , and you are included in the covenant {RPT} {NEQ} God promised to your {NEQ} ancestors . For God said to Abraham , {NEQ} Through your {NEQ} descendants all the families on {NEQ} earth will be blessed . * 
Acts.7:37 37οὗτός ἐστιν Μωυσῆς εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 37 {NEQ} Moses himself {NEQ} {NEQ} told the people of Israel , {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . * 
Acts.7:42 42ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ. καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 42 Then {NEQ} God turned away from them and abandoned them to serve the stars of {NEQ} heaven as their gods ! In the book of the prophets {NEQ} it is written , Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those forty years in the wilderness , Israel ?
Acts.7:48 48ἀλλ᾽ οὐχ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ. καθὼς προφήτης λέγει, 48 However , the Most High doesn’t live in temples made by human hands . As the prophet says ,
Acts.7:52 52τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου— οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε. 52 Name one prophet your {NEQ} ancestors didn’t persecute ! They even killed the ones who predicted the coming of the Righteous One the Messiah whom {NEQ} you betrayed and murdered .
Acts.8:28 28ἦν τε ὑποστρέφων· καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. 28 and he was now returning . {NEQ} Seated in his {NEQ} carriage , {NEQ} he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah .
Acts.8:30 30προσδραμὼν δὲ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην. καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἀναγινώσκεις; 30 {NEQ} {NEQ} Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah . {NEQ} Philip asked , {NEQ} {NEQ} Do you understand what you are reading ?
Acts.8:34 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 34 {NEQ} The eunuch asked {NEQ} Philip , Tell me {RPT} , {RPT} {RPT} was the prophet talking {RPT} about himself or {RPT} someone else ?
Acts.10:43 43τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 43 He is the one all the prophets testified about , saying that everyone who believes in him will have their sins forgiven through his {NEQ} name .
Acts.11:27 27ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις, κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν. 27 During this {NEQ} time some prophets traveled from Jerusalem to Antioch .
Acts.13:1 1ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρνάβας, καὶ Συμεὼν (ὁ καλούμενος Νίγερ), καὶ Λούκιος (ὁ Κυρηναῖος), Μαναήν (τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος), καὶ Σαῦλος. 13:1 {NEQ} Among the prophets and teachers of the church {NEQ} at Antioch of Syria were {RPT} {NEQ} Barnabas , {NEQ} Simeon ( {NEQ} called the black man * ) , {NEQ} Lucius ( {NEQ} from Cyrene ) , Manaen ( {NEQ} the childhood companion of {NEQ} King Herod Antipas * ) , and Saul .
Acts.13:20 20ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα, ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. 20 All this took about 450 years . {NEQ} After that , God gave them judges to rule until the time of Samuel the prophet .
Acts.13:27 27οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν· τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν. 27 {NEQ} The people in Jerusalem and their {NEQ} leaders did not recognize Jesus as the one the prophets had spoken about . Instead , they condemned him , and in doing this they fulfilled the prophets' words that are read every Sabbath .
Acts.13:40 40βλέπετε οὖν. μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις, 40 {NEQ} Be careful ! Don’t let the prophets' words apply to you . For they said ,
Acts.15:15 15καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν. καθὼς γέγραπται· 15 And this conversion of Gentiles is exactly what the prophets predicted . As it is written :
Acts.15:32 32Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν· 32 Then Judas and Silas , both being prophets , spoke at length to the believers , encouraging and strengthening their faith .
Acts.21:10 10ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, προφήτης, ὀνόματι ̔Άγαβος. 10 {NEQ} Several days later a man named Agabus , who also had the gift of prophecy , arrived from {NEQ} Judea .
Acts.26:22 22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος, μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ· οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς— 22 But {NEQ} God has protected me {RPT} right up to this {RPT} present time so I can testify to everyone , from the least to the greatest . I teach nothing except what {NEQ} the prophets and Moses said would happen
Acts.26:27 27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις— 27 King Agrippa , do you believe the prophets ? I know {NEQ} you do
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.1:2 2 προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις· 2 God promised this Good News long ago through his {NEQ} prophets in the holy Scriptures .
Rom.11:3 3Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν· κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καί, ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου. 3 LORD , they have killed your {NEQ} prophets and torn down your {NEQ} altars . I am the only one left , and now they are trying to kill me , too . * 
1Cor.12:28 28καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 28 Here are some of the parts {NEQ} God has appointed for the church : first are apostles , second are prophets , third are teachers , then those who do miracles , {RPT} those who have the gift of healing , those who can help others , those who have the gift of leadership , those who speak in unknown languages .
1Cor.12:29 29μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 29 Are we all apostles ? Are we all prophets ? Are we all teachers ? Do we all have the power to do miracles ?
1Cor.14:29 29προφῆται δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. 29 {NEQ} Let two or three people prophesy , and let the others evaluate what is said .
1Cor.14:32 32καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται. 32 {NEQ} Remember that people who prophesy are in control of their spirit and can take turns .
1Cor.14:37 37εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή. 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual , you should recognize that what I am saying {RPT} is a command from the Lord himself .
Eph.2:20 20ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν· ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ· 20 Together , we are his house , built on the foundation of the apostles and the prophets . And the cornerstone is Christ Jesus himself .
Eph.3:5 5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι· 5 God did not reveal it to previous generations , but now by his Spirit he has revealed it to {NEQ} his holy apostles and prophets .
Eph.4:11 11καὶ αὐτὸς ἔδωκεν· τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους· 11 Now these are the gifts Christ gave to the church : {NEQ} the apostles , {NEQ} the prophets , {NEQ} the evangelists , and the pastors and teachers .
1Thes.2:15 15τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν, καὶ τοὺς προφήτας· καί, ἡμᾶς ἐκδιωξάντων· καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων 15 For some of the Jews killed the prophets , and some even killed the Lord Jesus . Now they have persecuted us , too . {NEQ} They fail to please God and work against all humanity
Titus.1:12 12εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν, προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. 12 Even one of their own men , a prophet from Crete , has said about them , The people of Crete are all liars , cruel animals , and lazy gluttons . * 
Heb.1:1 1Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις· 1:1 Long ago {NEQ} God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets .
Heb.11:32 32καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυείδ, τε καὶ Σαμουήλ, καὶ τῶν προφητῶν· 32 How much more do I need to say ? {NEQ} {RPT} It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon , Barak , Samson , Jephthah , David , {NEQ} {NEQ} Samuel , and all the prophets .
Jas.5:10 10ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 10 For examples of {NEQ} patience {NEQ} in {NEQ} suffering , dear brothers and sisters , look at the prophets who spoke in the name of the Lord .
1Pet.1:10 10περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες· 10 This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you .
2Pet.2:16 16ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 16 But Balaam was stopped from his {NEQ} mad course when his donkey rebuked him with a human voice .
2Pet.3:2 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2   I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your {NEQ} apostles .
Rev.10:7 7ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 7   {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} When the seventh angel {NEQ} blows his trumpet , {NEQ} God’s {NEQ} mysterious plan {NEQ} will be fulfilled . It will happen just as he announced it to his {NEQ} servants the prophets .
Rev.11:10 10καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 {NEQ} All the people who belong to this world will gloat over them and give presents to each other {NEQ} to celebrate the death of {NEQ} {RPT} the two prophets who had tormented them .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.16:6 6ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν· ἄξιοί εἰσιν. 6 Since they shed the blood of your holy people and your prophets , {NEQ} you have given them blood to drink . It is their just reward .
Rev.18:20 20εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται· ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 20 Rejoice over her fate , O heaven and {RPT} people of God and {RPT} apostles and {RPT} prophets ! For at last {NEQ} God has judged {RPT} {RPT} her for your sakes .
Rev.18:24 24καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. 24 {NEQ} In your streets flowed the blood of the prophets and of God’s holy people and the blood of people {NEQ} slaughtered all over the world .
Rev.22:6 6καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 6 Then the angel said to me , Everything you have heard and seen is trustworthy and true . {NEQ} The Lord {RPT} God , who inspires his prophets , * has sent his {NEQ} angel to tell his {NEQ} servants what will happen soon . * 
Rev.22:9 9καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον. 9 But he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {NEQ} brothers the prophets , as well as all who obey what is written in this {NEQ} book . Worship only {NEQ} God !