The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προφητεία (propheteia, 4394)

Meanings

[a] prophecy, of prophecy, prophecies, prophecy

Greek-English Concordance: 19 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.13:14 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου, λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε. καὶ βλέποντες, βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 14   {NEQ} This fulfills the prophecy of Isaiah that says {RPT} , When you hear what I say , {NEQ} you will not understand . {NEQ} When you see what I do , {RPT} {NEQ} you will not comprehend .
Rom.12:6 6ἔχοντες δὲ χαρίσματα, κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν, διάφορα· εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως· 6 In his grace , God has given us different {NEQ} gifts for doing certain things well . So if God has given you the ability to prophesy , speak out with as much {NEQ} faith as God has given you .
1Cor.12:10 10ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία· ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 10 {NEQ} He gives one person the power to perform miracles , and another the ability to prophesy . {NEQ} He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit . Still another person is given the ability to speak in unknown languages , * while another is given the ability to interpret what is being said .
1Cor.13:2 2καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 2 {NEQ} If I had the gift of prophecy , and if I understood all of God’s secret plans and possessed all {NEQ} knowledge , and if I had such {NEQ} faith that I could move mountains , but didn’t love others , I would be nothing .
1Cor.13:8 8 ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύσονται, εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. 8 {RPT} Prophecy {RPT} and speaking in unknown languages {RPT} * and special knowledge will become useless . But {NEQ} love will last forever !
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.14:22 22ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις. δέ, προφητεία, οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 22 So you see that speaking in {NEQ} tongues is {NEQ} a sign , not for {NEQ} believers , but for {NEQ} unbelievers . {NEQ} Prophecy , however , {NEQ} is for the benefit of believers , not {NEQ} unbelievers .
1Thes.5:20 20προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε, 20 Do not scoff at prophecies ,
1Tim.1:18 18ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον, Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας· ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν· 18   Timothy , my son , here {NEQ} are my instructions for you , based on the prophetic words spoken about you earlier . {NEQ} May they help you fight {NEQ} well in the Lord’s battles .
1Tim.4:14 14μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 14 Do not neglect the spiritual gift {NEQ} {RPT} you {RPT} received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you .
2Pet.1:20 20τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 20 Above all , you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet’s own understanding , * 
2Pet.1:21 21οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ· ἀλλά, ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι, ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 21 or from human {RPT} {RPT} {RPT} initiative . No , those prophets were moved by the Holy Spirit , and they spoke from God .
Rev.1:3 3μακάριος ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 3 God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church , and he blesses all who listen to its message and obey what it says , for the time is near .
Rev.11:6 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 6 They have {NEQ} power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they {NEQ} prophesy . And they have the power to turn {RPT} the rivers and oceans into blood , and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish .
Rev.19:10 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 10 Then I fell down at his {NEQ} feet to worship him , but he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {RPT} brothers and sisters * who testify about their faith in Jesus . Worship only {NEQ} God . For the essence of {NEQ} prophecy is to give a clear witness for Jesus . * 
Rev.22:7 7καί, Ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 7 Look , I am coming soon ! Blessed are those who obey the words of {NEQ} prophecy written in this {NEQ} book . * 
Rev.22:10 10καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 10 Then he instructed me , Do not seal up the {NEQ} prophetic words in this {NEQ} book , for the time is near .
Rev.22:18 18μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιθήσει θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 18 And I solemnly declare to everyone who hears the words of {NEQ} prophecy written in this {NEQ} book : If anyone adds anything to {RPT} what is written here , {NEQ} God will add to {RPT} that person the plagues {RPT} described in this {NEQ} book .
Rev.22:19 19καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 19 And if anyone removes any of the words from this {NEQ} book of {NEQ} prophecy , {NEQ} God will remove that person’s {NEQ} share in the tree of {NEQ} life and in the {RPT} holy city that are described in this {NEQ} book .