The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προσέρχω (prosercho, 4334A)

Meanings

[and] was approaching, approach, approached, approaching, came, having approached, having gone ahead, he approached, you have come

Greek-English Concordance: 72 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:3 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 3 During that time the devil * came and said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell {NEQ} these {NEQ} stones to become loaves of bread .
Matt.4:11 11τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 11 Then the devil went away {RPT} , and angels came and took care of Jesus .
Matt.8:2 2καὶ ἰδού, λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Suddenly , a man with leprosy approached him and knelt before him . Lord , the man said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Matt.8:5 5εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν 5 {NEQ} When Jesus returned to Capernaum , a Roman officer * came {RPT} and pleaded with him ,
Matt.8:19 19καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 19 Then one of the teachers of religious law said to him , Teacher , I will follow you wherever you go .
Matt.8:25 25καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον· ἀπολλύμεθα. 25 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Lord , save us ! We’re going to drown !
Matt.9:20 20καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 20 Just then a woman who had suffered for twelve years with constant bleeding came up behind him . She touched the fringe of his {NEQ} robe ,
Matt.9:28 28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 28 {NEQ} They went right into the house where he was staying , and {NEQ} Jesus asked them , Do you believe {NEQ} I can make you see ? Yes , Lord , they told him , we do .
Matt.13:10 10καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 10 {NEQ} His disciples came and asked him , Why do you use parables when you talk to the people ?
Matt.13:27 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 27 {NEQ} The farmer’s {NEQ} workers went to him and said , Sir , the field where {NEQ} you planted that good seed is full of weeds ! Where did they come from ?
Matt.13:36 36τότε, ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 36 Then , leaving the crowds outside , Jesus went into the house . {NEQ} {NEQ} {RPT} His {NEQ} disciples said , Please explain to us the story of the weeds in the field .
Matt.14:12 12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτὸ καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 12 Later , John’s {NEQ} disciples came for his body and buried it . Then they went and told {NEQ} Jesus what had happened .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.15:12 12τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 12 Then the disciples came to him and asked , Do you realize you offended {NEQ} the Pharisees by what you just said ?
Matt.15:23 23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι, Κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 23 But Jesus gave her no reply , not even a word . Then his {NEQ} disciples urged him to send her away . Tell her to go away , they said . {NEQ} She is bothering us with all her begging .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.16:1 1καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες, ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 16:1 One day the Pharisees and Sadducees came to test Jesus , demanding that he show them a miraculous sign from {NEQ} heaven to prove his authority .
Matt.17:7 7καὶ προσῆλθεν Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν. εἶπεν, Ἐγέρθητε, καί Μὴ φοβεῖσθε. 7 Then {NEQ} Jesus came over and touched them . Get up , he said . {NEQ} Don’t be afraid .
Matt.17:14 14καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον· προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 14 At the foot of the mountain , a large crowd {NEQ} was waiting for them . A man came {RPT} and knelt before Jesus and said ,
Matt.17:19 19τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπαν, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 19 Afterward the disciples asked {NEQ} Jesus privately , Why couldn’t we cast out that demon ?
Matt.17:24 24ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 24 {NEQ} On their arrival in Capernaum , the collectors of the Temple tax * came to {NEQ} Peter and asked him , Doesn’t your {NEQ} teacher pay the Temple tax ?
Matt.18:1 1ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 18:1 About that {NEQ} time the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Who {NEQ} is greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven ?
Matt.18:21 21τότε προσελθὼν Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 21 Then {NEQ} Peter came to him and asked {RPT} , Lord , how often should {NEQ} I forgive someone * who sins against me ? {NEQ} Seven times ?
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher , * what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.20:20 20τότε προσῆλθεν αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς· προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ. 20 Then the mother of James and John , the sons of Zebedee , came to Jesus with her {NEQ} sons . She knelt respectfully {NEQ} to ask a favor {RPT} .
Matt.21:14 14καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 14 {NEQ} The blind and the lame came to him in the Temple , and he healed them .
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.21:28 28τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 28 But what do you think about this ? A man with two sons told the older boy , Son , go out and work in the vineyard today .
Matt.21:30 30προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως, δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε. καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 30 Then the father told the other son , You go , {NEQ} {NEQ} and he said , Yes , sir , I will . But he didn’t go .
Matt.22:23 23ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι— λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν· 23 That same {NEQ} day Jesus was approached by some Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead . {NEQ} They posed this question {RPT} :
Matt.24:1 1καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 24:1 {NEQ} As {NEQ} Jesus was leaving the Temple grounds , {NEQ} his {NEQ} disciples pointed out to him the various {NEQ} Temple buildings .
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.25:20 20καὶ προσελθὼν τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. 20 {NEQ} The servant to whom he had entrusted the five bags of silver came forward with five more and said , Master , you gave me five bags of silver to invest , and I have earned five more .
Matt.25:22 22προσελθὼν καὶ τὰ δύο τάλαντα, εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 22 The servant who had received the two bags of silver came forward and said , Master , you gave me two bags of silver to invest , and I have earned two more .
Matt.25:24 24προσελθὼν δὲ καὶ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· 24 Then the servant with the one bag of silver came and said , Master , I knew you {NEQ} were a harsh man , harvesting crops you didn’t plant and gathering crops you didn’t cultivate .
Matt.26:7 7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἀνακειμένου. 7 While he was eating , * a woman came in {RPT} with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his {NEQ} head .
Matt.26:17 17τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 17 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Where do you want us to prepare the Passover meal for you ?
Matt.26:49 49καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, ῥαββεί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 49 So Judas came straight to {NEQ} Jesus . Greetings , Rabbi ! he exclaimed and gave him the kiss .
Matt.26:50 50 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, ἐφ᾽ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 50 {NEQ} {NEQ} Jesus said {RPT} , My friend , go ahead and do what you have come for . Then the others grabbed {RPT} {NEQ} Jesus and arrested him .
Matt.26:60 60καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων, ὕστερον, δὲ προσελθόντες δύο 60 But even though they found many who agreed to give false witness , they could not use anyone’s testimony . Finally , two men came forward
Matt.26:69 69 δέ, Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 69 Meanwhile , {NEQ} Peter was sitting outside in the courtyard . A servant girl {NEQ} came over and said to him , {NEQ} You were one of those with Jesus the Galilean .
Matt.26:73 73μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 73 A little later {NEQ} some of the other bystanders came over to {NEQ} Peter and said , {NEQ} You must be one of them ; {NEQ} {NEQ} we can tell by {RPT} your Galilean accent .
Matt.27:58 58οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 58 {RPT} went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . And {NEQ} Pilate issued an order to release it to him .
Matt.28:2 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 2 Suddenly there was a great earthquake ! For an angel of the Lord came down from heaven , {NEQ} {RPT} rolled aside the stone , and sat on it .
Matt.28:9 9καὶ ἰδού, Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 9 And as they went , Jesus met them and greeted them . And they ran to him , grasped his {NEQ} feet , and worshiped him .
Matt.28:18 18καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 18 {NEQ} {NEQ} Jesus came and told his disciples , I have been given all authority in heaven and on {NEQ} earth .
Mark.1:31 31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρός. καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 31 So he went to her bedside , took her by the hand , and helped her sit up . Then the fever left her , and she prepared a meal for them .
Mark.6:35 35καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι, ̓Έρημός ἐστιν τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή. 35 {RPT} Late in the afternoon his {NEQ} disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late .
Mark.10:2 2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν· Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν; 2 Some Pharisees {NEQ} came and tried to trap him with this question {RPT} : Should a man be allowed to divorce his wife ?
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.14:45 45καὶ ἐλθών, εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ· λέγει, Ῥαββεί. καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 45 As soon as they {NEQ} arrived , Judas walked up to Jesus . Rabbi ! he exclaimed , and gave him the kiss .
Luke.7:14 14καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 14 Then he walked over to the coffin and touched it , and the bearers stopped . Young man , {NEQ} he said , I tell you , get up .
Luke.8:24 24προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. δὲ διεγερθείς, ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος. καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη. 24 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Master , Master , we’re going to drown ! {NEQ} When Jesus woke up , he rebuked the wind and the raging waves . Suddenly the storm stopped and all was calm .
Luke.8:44 44προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. καὶ παραχρῆμα, ἔστη ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 44 Coming up behind Jesus , she touched the fringe of his {NEQ} robe . Immediately , the bleeding stopped {RPT} .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.10:34 34καὶ προσελθών, κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον. ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 34 {NEQ} Going over to him , the Samaritan soothed his {NEQ} wounds with olive oil and wine and bandaged them . Then he put the man on his own donkey and took him to an inn , where {NEQ} he took care of him .
Luke.13:31 31ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, ̓Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν· ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 31 At that {NEQ} time some {NEQ} Pharisees said to him , Get away from here if you want to live ! {NEQ} Herod Antipas wants to kill you !
Luke.20:27 27προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων— οἱ λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι. 27 Then Jesus was approached by some {NEQ} Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead .
Luke.23:52 52οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 52 He went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body .
John.12:21 21οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 21 {RPT} {NEQ} paid a visit to Philip , who was from Bethsaida in {NEQ} Galilee . They said , {RPT} Sir , we want to meet {NEQ} Jesus .
Acts.8:29 29εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 29 {NEQ} The Holy Spirit said to {NEQ} Philip , Go over and walk along beside the {NEQ} carriage .
Acts.9:1 1 δέ, Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου· προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ. 9:1 {NEQ} Meanwhile , {NEQ} Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord’s {NEQ} followers . * So he went to the high priest .
Acts.12:13 13κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη. 13 {NEQ} He knocked at the door in the gate , and a servant girl named Rhoda came to open it .
Acts.18:2 2καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ· διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς 2 {NEQ} There he became acquainted with a Jew named Aquila , {NEQ} born in Pontus , who had recently arrived from {NEQ} Italy with his wife , Priscilla . They had left Italy when Claudius Caesar deported all {NEQ} Jews from {NEQ} Rome {NEQ} {RPT} .
Acts.20:5 5οὗτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι. 5 {NEQ} They went on ahead and waited for us at Troas .
Acts.22:26 26ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης, προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων, Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 26 {NEQ} When the officer heard this , he went to the commander and asked , What are you doing ? {NEQ} This {NEQ} man is a Roman citizen !
Acts.22:27 27προσελθὼν δὲ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; δὲ ἔφη, Ναί. 27 So the commander went over and asked Paul , Tell me , are you a Roman citizen ? Yes , I certainly am , Paul {NEQ} replied .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Heb.12:18 18οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ, καὶ κεκαυμένῳ πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ζόφῳ, καὶ θυέλλῃ, 18 {NEQ} You have not come to a physical mountain , * {NEQ} to a place of flaming fire , {NEQ} darkness , {NEQ} gloom , and whirlwind , as the Israelites did at Mount Sinai .
Heb.12:22 22ἀλλά, προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων πανηγύρει. 22 No , you have come to Mount Zion , {NEQ} to the city of the living God , the heavenly Jerusalem , and to countless thousands of angels in a joyful gathering .