The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προσέχω (prosecho, 4337)

Meanings

[in] paying attention [to it], attend to, be careful, beware, giving heed to, has officiated, indulging, pay attention, paying attention to, they were paying attention, to beware, to pay attention, were paying attention

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:1 1προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς, εἰ δὲ μή γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 6:1 {NEQ} Watch out ! Don’t do your {NEQ} good deeds publicly , to be admired by others , for you will lose the reward from your {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.7:15 15προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 15 Beware of {NEQ} false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves .
Matt.10:17 17προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων. παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς. 17 But beware ! For you will be handed over to the courts and will be flogged with whips {RPT} in the synagogues {RPT} .
Matt.16:6 6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁρᾶτε. καί Προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 6 {NEQ} Watch out ! {NEQ} Jesus warned them . {NEQ} Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees .
Matt.16:11 11πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε, δέ, ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 11 Why can’t you understand that I’m not talking about bread {RPT} ? So again I say , Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees .
Matt.16:12 12τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 Then at last they understood that he wasn’t speaking {RPT} about the yeast in {NEQ} bread , but about the deceptive teaching of the Pharisees and Sadducees .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.17:3 3προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 3 So watch yourselves ! If another believer {RPT}  *  sins , rebuke that person ; then if there is repentance , forgive {RPT} .
Luke.20:46 46Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων· τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς· καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις· 46 Beware of these teachers of religious law ! For they like to parade around in flowing robes and love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces . And how they love the seats of honor in the synagogues and the head table at {NEQ} banquets .
Luke.21:34 34προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς· μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς· καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη, 34 {NEQ} Watch out ! Don’t let your {NEQ} hearts be dulled by carousing and drunkenness , and by the worries of this life . Don’t {NEQ} let that {NEQ} day catch you unaware ,
Acts.5:35 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 35 Then he said to his colleagues , Men of Israel , take care what you are planning to do to these {NEQ} men !
Acts.8:6 6προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἐποίει. 6 {NEQ} {NEQ} Crowds listened intently to {NEQ} Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs {RPT} he did .
Acts.8:10 10 προσεῖχον πάντες, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες, Οὗτός ἐστιν Δύναμις τοῦ θεοῦ— καλουμένη Μεγάλη. 10 {RPT} {RPT} Everyone , from the least to the greatest , often spoke of him as {RPT} the Great One the Power of {NEQ} God .
Acts.8:11 11προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 11 {NEQ} They listened closely to him because for a long time he had astounded them with his magic .
Acts.16:14 14καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεόν· ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου. 14 {NEQ} One of them was Lydia from Thyatira , a merchant of expensive purple cloth , who worshiped {NEQ} God . As she listened to us , {RPT} the Lord opened her heart , and she accepted what Paul was saying .
Acts.20:28 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ· ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους· ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου— 28 So guard yourselves and God’s people . Feed and shepherd {NEQ} God’s flock {NEQ} his church , {RPT} purchased with {RPT} his own {RPT} blood  *  over which the {RPT} Holy Spirit {RPT} has appointed you as elders .  * 
1Tim.1:4 4μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις· αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι, μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. 4 Don’t let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees . These things only lead to meaningless speculations ,  *  which don’t help {NEQ} {NEQ} people live a life of {NEQ} faith in God .  * 
1Tim.3:8 8διακόνους ὡσαύτως· σεμνούς, μὴ διλόγους· μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς· 8 In the same way , deacons must be well respected and have integrity . They must not be heavy drinkers or {RPT} dishonest with money .
1Tim.4:1 1τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων· 4:1 Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith ; they will follow deceptive spirits and teachings that come from demons .
1Tim.4:13 13ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 13 Until I get there , focus on {NEQ} reading the Scriptures to the church , {NEQ} encouraging the believers , and {NEQ} teaching them .
Titus.1:14 14μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 14 They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth .
Heb.2:1 1διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρυῶμεν. 2:1 So we must listen very carefully to the truth we have heard , or we may drift away from it .
Heb.7:13 13ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ· 13 For the priest we are talking about {RPT} belongs to a different tribe , whose members have never served at the altar as priests .
2Pet.1:19 19καί, ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον· καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ— ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 19 Because of that experience , we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets . {RPT} You must pay close attention to what they wrote , for their words are like a lamp shining in a dark place until the Day dawns , and Christ the Morning Star shines  *  in your {NEQ} hearts .