The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προσεύχομαι (proseuchomai, 4336)

Meanings

[were] praying, having prayed, he is praying, he prayed, he prayed [for it], he was praying, I may pray, I pray, I will pray, let him pray, let them pray, pray, pray [so as], prayed, praying, prays, they pray, to pray, was praying, we pray, we should pray, you pray

Greek-English Concordance: 87 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:44 44ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς. 44 But I say {RPT} , love your {NEQ} enemies ! * {NEQ} Pray for those who persecute you !
Matt.6:5 5καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 5 {NEQ} When you pray , don’t be like the hypocrites who {NEQ} love to pray publicly on {NEQ} street {NEQ} corners and in the synagogues where everyone can see them . I tell you the truth , that is all the reward they will ever get .
Matt.6:6 6σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. καὶ πατήρ σου, βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι. 6 But when you pray , go away {RPT} by yourself , shut the door behind you , and pray to your {RPT} Father {RPT} in {RPT} private . Then your {NEQ} Father , who sees everything , will reward you .
Matt.6:7 7προσευχόμενοι δέ, μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί. δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 7 {NEQ} When you pray , don’t babble on and on as {NEQ} people of other religions do . {NEQ} They think {NEQ} their prayers are answered merely by {NEQ} repeating their words again and again .
Matt.6:9 9οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 9 {NEQ} Pray like this {RPT} : Our {NEQ} Father in {NEQ} heaven , may your {NEQ} name be kept holy .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.19:13 13τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Matt.24:20 20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 20 And pray that your {NEQ} flight will not be in winter or on the Sabbath .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.26:41 41γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 41 Keep watch and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation . For the spirit is willing , but the body is weak !
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:44 44καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 44 So {RPT} he went to pray {NEQ} a third time , saying the same things again .
Mark.1:35 35καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν, ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 35 {NEQ} Before daybreak the next morning , Jesus got up and went out to an isolated place {NEQ} to pray .
Mark.6:46 46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 46 {NEQ} After telling everyone good-bye , he went up into the hills by himself to pray .
Mark.11:24 24διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 24 {NEQ} {NEQ} I tell you , you can pray for anything , and if you believe that you’ve received it , {NEQ} it will be yours .
Mark.11:25 25καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καί, πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 25 But when you are praying , first forgive anyone you are holding a grudge against , so that your {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will forgive {RPT} your {NEQ} sins , too . * 
Mark.12:40 40οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι. οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 40 Yet they shamelessly cheat {NEQ} widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public . Because of this , they will be more severely punished .
Mark.13:18 18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος. 18 And pray that your flight will not be in winter .
Mark.14:32 32καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 32 {NEQ} They went to the olive grove {RPT} called Gethsemane , and Jesus said {RPT} , Sit here while I go and pray .
Mark.14:35 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα. 35 {NEQ} He went on a little farther and fell to the ground . {NEQ} He prayed that , {NEQ} if it were possible , the awful hour awaiting him might pass him by .
Mark.14:38 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 38 Keep watch and pray , so that you will not give in to temptation . For the spirit is willing , but the body is weak .
Mark.14:39 39καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 39 Then Jesus left them again and prayed the same prayer as before .
Luke.1:10 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ, προσευχόμενον ἔξω, τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 10 While the incense was being burned , {NEQ} a great crowd stood outside , praying .
Luke.3:21 21ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος· καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 21 One day when the crowds were being baptized , {NEQ} Jesus himself was baptized . {NEQ} As he was praying , the heavens opened ,
Luke.5:16 16αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 16 But Jesus often withdrew to the wilderness for {NEQ} prayer .
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.6:28 28εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς· προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 28 Bless those who curse you . Pray for those who hurt you .
Luke.9:18 18καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας. συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 18 One day Jesus left the crowds to pray alone . Only his disciples were with him , and he asked them , Who do {NEQ} people say I am ?
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:29 29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 29 And as he was praying , the appearance of his {NEQ} face was transformed , and his {NEQ} clothes became dazzling white .
Luke.11:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον· ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 11:1 Once Jesus was in a certain place praying . As he finished , one of {NEQ} his disciples came to him and said , Lord , teach us to pray , just as John taught his {NEQ} disciples .
Luke.11:2 2εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ̔Όταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθάτω βασιλεία σου. 2 {NEQ} Jesus said {RPT} , This is how you should pray : * Father , may your {NEQ} name be kept holy . May your {NEQ} Kingdom come soon .
Luke.18:1 1ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν. 18:1 One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up .
Luke.18:10 10̓Άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι· εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης. 10 Two men went to the Temple to pray . One was a Pharisee , and the other was a despised tax collector .
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.20:47 47οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται. οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 47 Yet they shamelessly cheat {NEQ} widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public . Because of this , they will be severely punished .
Luke.22:40 40γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 40 {NEQ} There he told them , Pray that you will not give in to {RPT} temptation .
Luke.22:41 41καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν, ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο, 41 {NEQ} He walked away {RPT} {RPT} , about a stone’s throw , and knelt down and prayed ,
Luke.22:44 44καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο, καὶ ἐγένετο ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 44 He prayed more fervently , and he was in such agony of spirit that his {NEQ} sweat fell to the ground like great drops of blood . * 
Luke.22:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 46 Why are you sleeping ? {NEQ} he asked them . Get up and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation .
Acts.1:24 24καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων. ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 24 Then they all prayed , O Lord {RPT} , you know every heart . Show us {NEQ} which of these {NEQ} men you have chosen
Acts.6:6 6οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 6 These seven were presented to the apostles , who {NEQ} prayed for them as they laid their hands on them .
Acts.8:15 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 15 As soon as they arrived , they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit .
Acts.9:11 11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται. 11 {NEQ} The Lord said {NEQ} {RPT} , Go over to {NEQ} Straight {NEQ} Street , to the house of Judas . When you get there , ask for a man from Tarsus named Saul . {NEQ} He is praying to me right now .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.10:9 9τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι. περὶ ὥραν ἕκτην, 9 {NEQ} The next day as Cornelius’s messengers {NEQ} were nearing the town , Peter went up on the flat roof to pray . It was about noon ,
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.12:12 12συνιδών τε, ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας, τῆς μητρὸς Ἰωάνου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 12 {NEQ} When he realized this , he went to the home of {NEQ} Mary , the mother of John Mark , where many were gathered for {NEQ} prayer .
Acts.13:3 3τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι, καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν. 3 So after more fasting and prayer , the men laid their hands on them and sent them on their way .
Acts.14:23 23χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους· προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 23 Paul and Barnabas also {RPT} appointed elders in every church . With prayer and fasting , they turned the elders over to the care of the Lord , in whom they had put their trust .
Acts.16:25 25κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον, Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 25 {NEQ} Around {NEQ} midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to {NEQ} God , and the other prisoners were listening {RPT} .
Acts.20:36 36καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 36 {NEQ} When he had finished speaking , he knelt and prayed with them .
Acts.21:5 5ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως. καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσευξάμενοι, 5 When we returned to the ship at {RPT} the end of the week , the entire congregation , including women and children , left the city and came down to the shore with us . {NEQ} There we knelt , prayed ,
Acts.22:17 17ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει· 17 {NEQ} {NEQ} After I returned to Jerusalem , {NEQ} I was praying in the Temple and fell {RPT} into a trance .
Acts.28:8 8ἐγένετο δέ, τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι· πρὸς ὃν Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 8 As it happened , {NEQ} Publius’s {NEQ} father was ill with fever and dysentery . {NEQ} {NEQ} {RPT} Paul went in and prayed for him , and laying his hands on him , he healed him .
Rom.8:26 26ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν. τὸ γάρ, τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν· ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις· 26 And the Holy Spirit helps us in our {NEQ} weakness . {NEQ} For example , we don’t know what {NEQ} God wants us to pray for . But the Holy Spirit {RPT} prays for us with groanings that cannot be expressed in words .
1Cor.11:4 4πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 4 A man dishonors his {NEQ} head * if he covers his head while praying or prophesying .
1Cor.11:5 5πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 5 But a woman dishonors her {NEQ} head * if she prays or prophesies without a covering on her head , for this is the same as shaving her head .
1Cor.11:13 13ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι; 13 Judge for yourselves . Is it right for a woman to pray to {NEQ} God in public without covering her head ?
1Cor.14:13 13διὸ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 13 So anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said .
1Cor.14:14 14ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 14 For if I pray in tongues , my {NEQ} spirit is praying , but I {NEQ} don’t understand what I am saying .
1Cor.14:15 15τί οὖν ἐστίν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ. ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 15 Well then , what shall I do ? I will pray in the spirit , * and I will also pray in words I understand . I will sing in the spirit , and I will also sing in words I understand .
Eph.6:18 18διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι· καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων· 18 Pray in the Spirit at all times and on every occasion . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Stay alert and be persistent in your {NEQ} prayers for all {NEQ} believers everywhere .
Phil.1:9 9καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ, ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει· 9 I pray that your {NEQ} love {NEQ} will overflow more and more , and that you will keep on growing in knowledge and understanding .
Col.1:3 3εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι· 3 We always pray for you , and we give thanks to {NEQ} God , the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Col.1:9 9διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι· καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ· 9 So we have not stopped praying for you since we first heard about you . {NEQ} We ask God to give you complete {NEQ} knowledge of his {NEQ} will and to give you spiritual wisdom and understanding .
Col.4:3 3προσευχόμενοι, ἅμα καί, περὶ ἡμῶν, ἵνα θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ· δι᾽ καὶ δέδεμαι· 3 Pray for us , too , that {NEQ} God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning {NEQ} Christ . That is why I am here in chains .
1Thes.5:17 17ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε. 17 Never stop praying .
1Thes.5:25 25ἀδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν. 25 Dear brothers and sisters , pray {NEQ} for us .
2Thes.1:11 11εἰς καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως θεὸς ἡμῶν· καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει· 11 So {RPT} we keep on praying for you , asking our {NEQ} God to enable you to live a life worthy of his call . {NEQ} May he give you {NEQ} the power to accomplish all the good things your faith prompts you {NEQ} to do .
2Thes.3:1 1τὸ λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν· ἵνα λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται, καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς· 3:1 Finally , dear brothers and sisters , * we ask you to pray for us . Pray that the {NEQ} Lord’s message will spread rapidly and be honored wherever it goes , just as when it came to you .
1Tim.2:8 8βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 8 In every place of worship , {NEQ} I want {NEQ} men to pray with holy hands lifted up to God , free from anger and controversy .
Heb.13:18 18προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 18 Pray for us , for our conscience is clear and we want to live honorably in everything we do .
Jas.5:13 13κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω. εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. 13 Are any of you suffering hardships ? You should pray . Are any of you happy ? You should sing praises .
Jas.5:14 14ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 14 Are any of you sick ? You should call for the elders of the church to come and pray over you , anointing you with oil in the name of the Lord .
Jas.5:16 16ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 16 {NEQ} Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed . The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results .
Jas.5:17 17Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 17 Elijah was as human as we are , and yet when he prayed earnestly that no rain would fall , {NEQ} none fell for three and a half years !
Jas.5:18 18καί, πάλιν προσηύξατο, καὶ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 18 Then , when he prayed again , {NEQ} the sky sent down rain and the earth began to yield its {NEQ} crops .
Jude.1:20 20ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 20 But you , dear friends , must build each other up in your {NEQ} most holy faith , pray in the power of the Holy Spirit , *