The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

προσευχή (proseuche, 4335)

Meanings

[a place] of prayer, [your] prayers, by prayer, in prayer, of prayer, place of prayer [that], prayer, prayers, to prayer, to prayers, with prayer

Greek-English Concordance: 36 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.21:13 13καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν. 13 {NEQ} He said to them , The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer , but you have turned it into a den of thieves !  * 
Matt.21:22 22καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήμψεσθε. 22 {NEQ} You can pray for anything , and if you have faith , you will receive it .
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer .  * 
Mark.11:17 17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 17 {NEQ} He said to them , {NEQ} The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer for all {NEQ} nations , but you have turned it into a den of thieves .  * 
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.19:46 46λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Καὶ ἔσται οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 46 He said to them , The Scriptures declare , {NEQ} My {NEQ} Temple will be a house of prayer , but you have turned it into a den of thieves .  * 
Luke.22:45 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν κοιμωμένους αὐτούς, ἀπὸ τῆς λύπης. 45 At last he stood up again and returned to the disciples , only to find them asleep , exhausted from {NEQ} grief .
Acts.1:14 14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ, σὺν γυναιξίν, καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 14 They all met together and were constantly united {NEQ} in prayer , along with Mary the mother of {NEQ} Jesus , several other women , and the brothers of Jesus .
Acts.2:42 42ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, καὶ ταῖς προσευχαῖς. 42 {NEQ} All the believers devoted themselves to the apostles' {NEQ} teaching , and to {NEQ} fellowship , and to sharing in meals ( including the Lord’s Supper  *  ) , and to {NEQ} prayer .
Acts.3:1 1Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 3:1 {NEQ} Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the {RPT} three o’clock {NEQ} prayer service .
Acts.6:4 4ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 4 Then we apostles can spend our time in {RPT} prayer and {RPT} teaching the word .
Acts.10:4 4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος. εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} Cornelius stared at him {NEQ} in terror . What is it , sir ? he asked the angel . And the angel replied {RPT} , Your {NEQ} prayers and {NEQ} gifts to the poor {RPT} have been received by {NEQ} God as an offering !
Acts.10:31 31καί φησι, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχή, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 31 {NEQ} He told me , Cornelius , your {NEQ} prayer has been heard , and your {NEQ} gifts to the poor have been noticed by {NEQ} God !
Acts.12:5 5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ, προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 5 But while {NEQ} Peter was in {NEQ} prison , {NEQ} the church {NEQ} prayed very earnestly for him .
Acts.16:13 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 13 {NEQ} On the Sabbath we went a little way outside the city to a riverbank , where we thought people would be meeting for prayer , and we sat down to speak with some women who had gathered there .
Acts.16:16 16ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν· ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 16 One day as we were going down to the place of prayer , we met a demon-possessed slave girl . She was a fortune-teller who earned a lot of money {NEQ} for her masters .
Rom.1:10 10πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτέ, εὐοδωθήσομαι, ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 10 One of the things I always pray for is the opportunity , {NEQ} God willing , to come at last to see you .
Rom.12:12 12τῇ ἐλπίδι χαίροντες· τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες· 12 Rejoice in our {NEQ} confident hope . Be patient in {NEQ} trouble , and keep on {NEQ} praying .
Rom.15:30 30παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν· 30 Dear brothers and sisters , {NEQ} I urge you in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ to join in my struggle by praying to {NEQ} God for me . {NEQ} Do this because of your {NEQ} love for me , given to you by the Holy Spirit .
1Cor.7:5 5μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ· καὶ πάλιν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 5 Do not deprive each other of sexual relations , unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to {NEQ} prayer . Afterward , you should come together again so that {NEQ} Satan won’t be able to tempt you because of your {NEQ} lack of self-control .
Eph.1:16 16οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν· μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 16 I have not stopped thanking God for you . I pray for you constantly ,
Eph.6:18 18διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι· καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων· 18 Pray in the Spirit at all times and on every occasion . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Stay alert and be persistent in your {NEQ} prayers for all {NEQ} believers everywhere .
Phil.4:6 6μηδὲν μεριμνᾶτε· ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ· καὶ τῇ δεήσει μετ᾽ εὐχαριστίας, τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν. 6 Don’t worry about anything ; instead , {NEQ} pray about everything . Tell {NEQ} God what you need , and {NEQ} thank him for all he has done .
Col.4:2 2τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ· 2 Devote yourselves to {NEQ} prayer with an alert mind {RPT} and {RPT} a thankful heart .
Col.4:12 12ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς, ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ· πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι, καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 12 Epaphras , a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus , sends you his greetings . He always prays earnestly for you , asking God to make you strong and perfect , {NEQ} fully confident that you are following the whole will of {NEQ} God .
1Thes.1:2 2εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν ἀδιαλείπτως· 2 We always thank {NEQ} God for all of you and pray for you constantly .
1Tim.2:1 1παρακαλῶ οὖν, πρῶτον πάντων, ποιεῖσθαι δεήσεις· προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων· 2:1 {NEQ} I urge you , first of all , to pray for all people . Ask God to help them ; intercede on their behalf , and give thanks for them .
1Tim.5:5 5 δὲ ὄντως χήρα, καὶ μεμονωμένη, ἤλπικεν ἐπὶ θεόν· καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν, καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 5 Now a true widow , {NEQ} a woman who is truly alone in this world , has placed her hope in God . {NEQ} She prays night and day , {NEQ} asking God for his help .
Phlm.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 4 I always thank my {NEQ} God when I pray for you , Philemon ,
Phlm.1:22 22ἅμα δὲ καί, ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν. 22 One more thing please prepare a guest room for me , for I am hoping that God will answer your {NEQ} prayers and let me return to you soon .
Jas.5:17 17Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 17 Elijah was as human as we are , and yet when he prayed earnestly that no rain would fall , {NEQ} none fell for three and a half years !
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
1Pet.4:7 7πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν, καὶ νήψατε εἰς προσευχάς· 7 {NEQ} The end of the world is coming soon . Therefore , be earnest and disciplined in your prayers .
Rev.5:8 8καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 8 And when he took the scroll , the four living beings and the twenty-four elders fell down before the Lamb . Each one had a harp , and they held gold bowls filled with incense , which are the prayers {NEQ} of God’s people .
Rev.8:3 3καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 3 Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar . And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers {NEQ} of {NEQ} God’s people as an offering on the {RPT} gold altar {RPT} before the throne .
Rev.8:4 4καὶ ἀνέβη καπνὸς τῶν θυμιαμάτων, ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} The smoke of the incense , mixed with the prayers {NEQ} of God’s holy people , ascended up to {NEQ} God from the altar where the angel had poured them out .