The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πρῶτον (proton, 4412)

Meanings

[to be the] first, before, first, first [time]

Greek-English Concordance: 120 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:24 24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 24 leave your {NEQ} sacrifice there at the altar . Go and be reconciled to that {NEQ} person . Then come and offer your {NEQ} sacrifice to God .
Matt.6:33 33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 33 {NEQ} Seek the Kingdom of {NEQ} God * above all else , and {NEQ} live righteously {RPT} , and he will give you everything you need .
Matt.7:5 5ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 5 Hypocrite ! First get rid of the log in your own {NEQ} eye ; then you will see well enough to deal with the speck in your {NEQ} friend’s {NEQ} eye .
Matt.8:21 21ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 21 {NEQ} Another of his {NEQ} disciples said {RPT} , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Matt.12:29 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ. 29 For who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Matt.13:30 30ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ. καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 30 Let both grow together until the harvest . Then I will tell the harvesters to sort out the weeds , {NEQ} tie them into bundles , and burn them , and to put the wheat in the barn {RPT} .
Matt.17:10 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 10 Then his disciples asked him , {NEQ} Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Matt.23:26 26Φαρισαῖε τυφλέ· καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται, καί, τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 26 You blind Pharisee ! First wash the inside of the cup and the dish , * and then the outside will become clean {RPT} , too .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.4:28 28αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ. πρῶτον χόρτον, εἶτεν στάχυν, εἶτεν πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 28 The earth produces the crops on its own . First a leaf blade pushes through , then the heads of wheat are formed , and finally the grain ripens .
Mark.7:27 27καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, ̓Άφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα. οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 27 {NEQ} Jesus told her , First I should feed the children my own family , the Jews . * {NEQ} It isn’t right to take {NEQ} food from the children and throw it to the dogs .
Mark.9:11 11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, ̔Ότι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 Then they asked him , Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Mark.9:12 12 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα. καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 12 Jesus {NEQ} responded {RPT} , Elijah is indeed coming first to get everything ready . Yet why do the Scriptures say that the Son of {NEQ} Man must suffer greatly and be treated with utter contempt ?
Mark.13:10 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 10 For the Good News must first be preached to all {NEQ} nations . * 
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Luke.6:42 42πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ· καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 42 How can you think of saying , Friend , * let me help you get rid of that speck {RPT} in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ? Hypocrite ! First get rid of the log in your own {NEQ} eye ; then you will see well enough to deal with the speck {RPT} in your {NEQ} friend’s {NEQ} eye .
Luke.9:59 59εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. δὲ εἶπεν, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 59 {NEQ} He said to another person , Come , follow me . The man agreed , but he said , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Luke.9:61 61εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε, πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. 61 {NEQ} {NEQ} Another said , Yes , Lord , I will follow you , but first let me say good-bye to my family .
Luke.10:5 5εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 5 Whenever you enter {RPT} someone’s home , first say , May God’s peace be on this {NEQ} house .
Luke.11:38 38 δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 38 {NEQ} His host was amazed to see that {NEQ} he sat down to eat without first performing the hand-washing ceremony required by Jewish custom .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.14:28 28τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 28 But don’t begin until you count the cost . For who would begin construction of a building without first {NEQ} calculating the cost to see if there is enough money to finish it ?
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.17:25 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 25 But first the Son of Man must suffer terribly * and be rejected by this {NEQ} generation .
Luke.21:9 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε. δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 9 And when you hear of wars and insurrections , don’t panic . Yes , these things must take place first , but the end won’t follow immediately .
John.1:41 41εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον, Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός). 41 Andrew {NEQ} went to find his {RPT} brother , Simon , and told him , We have found the Messiah ( which means Christ * ) .
John.2:10 10καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν. καί, ὅταν μεθυσθῶσιν, τὸν ἐλάσσω. σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 10 A host always serves the best wine first , {NEQ} he said {RPT} . Then , when everyone has had a lot to drink , he brings out the less expensive wine . But you have kept the best {RPT} until now !
John.7:51 51Μὴ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 51 Is it legal {RPT} to convict a man before he is given a hearing ? he asked .
John.10:40 40καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 40 {NEQ} He went beyond the Jordan River near the place where John was {NEQ} first baptizing and stayed there awhile .
John.12:16 16ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον· ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 16 His {NEQ} disciples didn’t understand at the time that this was a fulfillment of prophecy . But after Jesus entered into his glory , {NEQ} they remembered what had happened {RPT} and realized that these things had been written about {NEQ} him .
John.15:18 18εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 18 If the world hates you , remember that it hated me first .
John.18:13 13καὶ ἤγαγον πρὸς ̔Άνναν πρῶτον, ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 13 {NEQ} First they took him to Annas , {NEQ} {NEQ} the father-in-law of {NEQ} Caiaphas , {RPT} {NEQ} the high priest at that {NEQ} time . * 
John.19:39 39ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον· φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 39 {NEQ} With him came Nicodemus , the man who had come to Jesus at night {NEQ} {NEQ} . He brought about seventy-five pounds * of perfumed ointment made from myrrh and aloes .
Acts.3:26 26ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 26 When {NEQ} God raised up his {NEQ} servant , Jesus , he sent him first to you people of Israel , to bless you by turning each of you back from your {NEQ} sinful ways .
Acts.7:12 12ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 12 {NEQ} Jacob heard that there was still grain in Egypt , so he sent his sons our {NEQ} ancestors to buy some .
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.15:14 14Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 14 Peter * has told you about the time {NEQ} God first visited the Gentiles to take from them a people {NEQ} for himself .
Acts.26:20 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε, καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν— ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 20 {NEQ} I preached first to those in Damascus {NEQ} , then in Jerusalem and throughout all {NEQ} Judea , and also to the Gentiles , that all must repent of their sins and turn to {NEQ} God and {NEQ} prove they have changed by the good things they do .
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
Rom.1:16 16οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον· δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστίν, εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι. 16 For I am not ashamed of this Good News about Christ . {NEQ} It is the power of God at work , saving everyone who believes the Jew first and also the Gentile . * 
Rom.2:9 9θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν— Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνος· 9 There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile . * 
Rom.2:10 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι· 10 But there will be glory and honor and peace from God for all who do good {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .
Rom.3:2 2πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γάρ, ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. 2 Yes , there are great benefits ! First of all {NEQ} {NEQ} , {NEQ} the Jews were entrusted with the whole revelation of {NEQ} God . * 
Rom.15:24 24ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 24 {NEQ} I am planning to go to {NEQ} Spain , and when I do , I will stop off in Rome . And after I have enjoyed your fellowship for a little while , you can provide for my journey .
1Cor.11:18 18πρῶτον μὲν γάρ, συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 18 First {NEQ} {NEQ} , I hear that there are divisions among you when you meet as a church , and to some extent I believe it .
1Cor.12:28 28καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 28 Here are some of the parts {NEQ} God has appointed for the church : first are apostles , second are prophets , third are teachers , then those who do miracles , {RPT} those who have the gift of healing , those who can help others , those who have the gift of leadership , those who speak in unknown languages .
1Cor.15:46 46ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 46 {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} What comes first is the natural body , then the spiritual body comes later .
2Cor.8:5 5καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν, διὰ θελήματος θεοῦ· 5 They even did more than we had hoped , {NEQ} for their first action was to give themselves to the Lord and to us , just as God wanted them to do .
1Thes.4:16 16ὅτι αὐτὸς κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ· καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται, πρῶτον· 16 For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout , with the voice of the archangel , and with the trumpet call of God . First , {NEQ} the Christians who have died * will rise from their graves .
2Thes.2:3 3μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον. ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας— υἱὸς τῆς ἀπωλείας· 3 Don’t {RPT} {RPT} {RPT} be fooled by what they say . For that day will not come until there is a great rebellion against God and the man of {NEQ} lawlessness * is revealed the one who brings {NEQ} destruction . * 
1Tim.2:1 1παρακαλῶ οὖν, πρῶτον πάντων, ποιεῖσθαι δεήσεις· προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων· 2:1 {NEQ} I urge you , first of all , to pray for all people . Ask God to help them ; intercede on their behalf , and give thanks for them .
1Tim.3:10 10καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον· εἶτα διακονείτωσαν, ἀνέγκλητοι ὄντες. 10 {NEQ} {NEQ} Before they are appointed as deacons , let them be closely examined . If they pass the test , then let them serve as deacons .
1Tim.5:4 4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 But if she has children or grandchildren , their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them . {NEQ} This is something that pleases {NEQ} God .
2Tim.1:5 5ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωίδι καὶ τῇ μητρί σου, Εὐνίκῃ· πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 5 I remember your {NEQ} genuine faith , for you share the faith that first filled your {NEQ} grandmother Lois and your {NEQ} mother , Eunice . And I know that same faith continues strong in you .
2Tim.2:6 6τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. 6 And {NEQ} hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor .
Heb.7:2 2 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ· πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος, Βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ἐστιν, Βασιλεὺς εἰρήνης, 2 Then Abraham took a tenth of all he had captured in battle and gave it to Melchizedek . {NEQ} {NEQ} The name Melchizedek means king of justice , {NEQ} {NEQ} and king of Salem means king of peace .
Jas.3:17 17 δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν· ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής· μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν· ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος. 17 But the wisdom from above is first of all pure . It is also peace loving , gentle at all times , and willing to yield to others . It is full of mercy and good deeds . It shows no favoritism and is always sincere .
1Pet.4:17 17ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα, ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 17 For the time {NEQ} has come for {NEQ} judgment , and it must begin with {NEQ} God’s {NEQ} household . And if judgment begins with us , what terrible fate awaits those who have never obeyed {NEQ} God’s {NEQ} Good News ?
2Pet.1:20 20τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 20 Above all , you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet’s own understanding , * 
2Pet.3:3 3τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι· 3   Most importantly , I want to remind you that in the last days scoffers will come , mocking the truth and following their {NEQ} own desires .