The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πρῶτος (protos, 4413)

Meanings

[a] prominent, [the] first, [the] first [taken while], [the] foremost, [the] foremost [things], [who are] first, best, first, First, first (former) [things], first [covenant], first [day], first [man], first [ones], first ones, leading, most prominent, on [the] first [day], prior, prominent

Greek-English Concordance: 96 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.19:30 30πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 30 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then . * 
Matt.20:8 8ὀψίας δὲ γενομένης λέγει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 8 {NEQ} That evening he told the foreman {RPT} to call the workers in and pay them , beginning with the last workers {NEQ} {NEQ} first .
Matt.20:10 10καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται. καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον, καί, αὐτοί. 10 {NEQ} When those hired first came to get their pay , they assumed {NEQ} they would receive more . But they , too , were paid {NEQ} {RPT} a day’s wage .
Matt.20:16 16οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 16 So those who are last now will be first then , and those who are first will be last .
Matt.20:27 27καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος. 27 and whoever wants to be first among you must become your slave .
Matt.21:28 28τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 28 But what do you think about this ? A man with two sons told the older boy , Son , go out and work in the vineyard today .
Matt.21:31 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 31 Which of the two obeyed his father ? They replied , The first . * Then {NEQ} Jesus explained his meaning {RPT} : I tell you the truth , {NEQ} corrupt {NEQ} tax collectors and {NEQ} prostitutes will get into the Kingdom of {NEQ} God before you do .
Matt.21:36 36πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 36 So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him , but the results were the same {RPT} .
Matt.22:25 25ἦσαν δέ, παρ᾽ ἡμῖν, ἑπτὰ ἀδελφοί. καὶ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν καὶ μὴ ἔχων σπέρμα. ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 25 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children , so his brother married the widow {RPT} .
Matt.22:38 38αὕτη ἐστὶν μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 38 This is the first and greatest commandment .
Matt.26:17 17τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 17 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Where do you want us to prepare the Passover meal for you ?
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Mark.6:21 21καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου. ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ, καὶ τοῖς χιλιάρχοις, καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας. 21 Herodias’s {NEQ} chance finally came on Herod’s {NEQ} birthday {RPT} . He gave a party for his {NEQ} high government officials , {NEQ} {NEQ} army officers , and the leading citizens of {NEQ} Galilee .
Mark.9:35 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 35 {NEQ} He sat down , called the twelve disciples over to him , and said {RPT} , {NEQ} Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else .
Mark.10:31 31πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 31 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then . * 
Mark.10:44 44καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος. 44 and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else .
Mark.12:20 20ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα. 20 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children .
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.12:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅτι, Πρώτη ἐστίν· ̓Άκουε, Ἰσραήλ. κύριος θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 29 {NEQ} Jesus replied , The most important commandment is this : Listen , O Israel ! The LORD our {NEQ} God is the one and only LORD .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Luke.2:2 2(αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.) 2 ( This was the first census taken when Quirinius was governor of {NEQ} Syria . )
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.13:30 30καὶ ἰδού· εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι· καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 30 And note this : Some who seem least important now will be the greatest then , and some who are the greatest now will be least important then . * 
Luke.14:18 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 18 But they all began making excuses . One said {RPT} , I have just bought a field and must inspect it . Please excuse me .
Luke.15:22 22εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχύ· ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν. καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 22 But his father said to the servants {RPT} , Quick ! Bring the finest robe in the house and put it on him . {NEQ} Get a ring for his {NEQ} finger and sandals for his feet .
Luke.16:5 5καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ. ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 5 So he invited each person who owed money to his {NEQ} employer to come and discuss the situation . He asked the first one , How much do you owe him ?
Luke.19:16 16παρεγένετο δὲ πρῶτος λέγων, Κύριε, μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 16 {NEQ} The first servant reported , Master , I invested your money and made ten times the original amount !
Luke.19:47 47καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ, οἱ δὲ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. 47 After that , he taught daily in the Temple , but the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the other leaders of the people began planning how to kill him .
Luke.20:29 29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος· 29 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children .
John.1:15 15Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 15 John testified about him when he shouted to the crowds , This is the one I was talking about when I said , Someone is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:30 30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 30 He is the one I was talking about when I said , A man is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.8:7 7ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον. 7 They kept demanding an answer {RPT} , so {NEQ} he stood up again and said {RPT} , All right , but let the one who has never sinned {RPT} throw the first {NEQ} {RPT} stone !
John.19:32 32ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 32 So the soldiers came and broke the legs {NEQ} of the two men {RPT} crucified with Jesus .
John.20:4 4ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ, καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. 4 {NEQ} They were both running , but the other disciple outran {NEQ} Peter and reached the tomb first .
John.20:8 8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν— 8 Then the disciple who {RPT} had reached the tomb first also went in , and he saw and believed
Acts.1:1 1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 1:1 In my {NEQ} {NEQ} first book * I told you , {NEQ} Theophilus , about everything {RPT} {NEQ} Jesus began to do {NEQ} and teach
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.13:50 50οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 50 Then the Jews stirred up the influential {RPT} religious women and the leaders of the city , and they incited a mob against {NEQ} Paul and Barnabas and ran them out of town {RPT} .
Acts.16:12 12κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία· ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 12 From there we reached Philippi , a {RPT} {NEQ} major city of that district of Macedonia and a Roman colony . And we stayed there several days .
Acts.17:4 4καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 4 {NEQ} Some of the Jews who listened were persuaded and joined {NEQ} Paul and {NEQ} Silas , along with many {NEQ} God-fearing Greek men and quite a few {NEQ} prominent women . * 
Acts.20:18 18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην 18 {NEQ} When they arrived {RPT} he declared {RPT} , You know that from the day {RPT} I set foot in the province of Asia until now
Acts.25:2 2ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτόν· 2 where the leading priests and other {NEQ} Jewish leaders {NEQ} met with him and made their accusations {RPT} against {NEQ} Paul .
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Acts.27:43 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος. ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι· 43 But the commanding officer wanted to spare {NEQ} Paul , so he didn’t let them carry out their {NEQ} plan . Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for {NEQ} {NEQ} land .
Acts.28:7 7ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία, τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ· ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν. 7 {NEQ} Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius , the chief official of the island . He welcomed us and treated us kindly for three days .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
Rom.10:19 19ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωυσῆς, λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 19 But I ask , {NEQ} {NEQ} did the people of Israel really understand ? Yes , they did , for even in the time of Moses , God said , I will rouse your jealousy through people who are not even a nation . I will provoke your anger through the foolish Gentiles . * 
1Cor.14:30 30ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, πρῶτος σιγάτω. 30 But if someone is prophesying and another person {NEQ} receives a revelation from the Lord , the one who is speaking must stop .
1Cor.15:3 3παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις καὶ παρέλαβον. ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, κατὰ τὰς γραφάς. 3 {NEQ} I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me . {NEQ} Christ died for our {NEQ} sins , just as the Scriptures said .
1Cor.15:45 45οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο πρῶτος ἄνθρωπος, Ἀδάμ, εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ἔσχατος Ἀδάμ— εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 45 {NEQ} {NEQ} The Scriptures tell us , The first man , Adam , became a living person . * But the last Adam that is , Christ is a life-giving Spirit .
1Cor.15:47 47 πρῶτος ἄνθρωπος, ἐκ γῆς χοϊκός, δεύτερος ἄνθρωπος, ἐξ οὐρανοῦ. 47 Adam , the first man , was made from the dust of the earth , while Christ , the second man , came from heaven .
Eph.6:2 2 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα· ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 2 Honor your {NEQ} father and {RPT} mother . This is the first commandment with a promise :
Phil.1:5 5ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν· 5 for you have been my partners in spreading the Good News about Christ from the time you first heard it until now .
1Tim.1:15 15πιστὸς λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι· Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι— ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 15 This is a trustworthy saying , and everyone should accept it : Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst of them all .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
1Tim.2:13 13Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα. 13 For God made Adam first , and afterward he made Eve .
1Tim.5:12 12ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν· 12 Then they would be guilty of breaking their previous pledge .
2Tim.4:16 16ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ, οὐδείς μοι παρεγένετο· ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλειπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· 16 {NEQ} The first time I was brought before the judge , no one came with me . {NEQ} Everyone abandoned me . May it not be counted against them .
Heb.8:7 7εἰ γὰρ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 7 {NEQ} If {NEQ} the first covenant had been faultless , there would have been no need for a second covenant to replace it .
Heb.8:13 13ἐν τῷ λέγειν, Καινήν, πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 13 When God speaks of a new covenant , it means he has made the first one obsolete . {NEQ} It is now out of date and will soon disappear .
Heb.9:1 1εἶχε μὲν οὖν καὶ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν. 9:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} That first covenant between God and Israel had regulations for worship and a place of worship here on earth .
Heb.9:2 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη· πρώτη ἐν τε λυχνία, καὶ τράπεζα, καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων· ἥτις λέγεται ἅγια· 2 {NEQ} There were two rooms in that Tabernacle . * In the first room were a {NEQ} lampstand , {NEQ} a table , and {RPT} sacred loaves of {NEQ} bread on the table . This room was called the Holy Place .
Heb.9:6 6τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· 6 {NEQ} When {NEQ} these things were all in place , the priests regularly {RPT} {NEQ} entered the first room * as they performed their religious duties .
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.9:15 15καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ, παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 15 That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people , so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them . For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant .
Heb.9:18 18ὅθεν οὐδὲ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαίνισται· 18 That is why even the first covenant was put into effect with the blood of an animal .
Heb.10:9 9τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 9 Then he said , Look , I have come {NEQ} to do your {NEQ} will . He cancels the first covenant in order to put the second into effect .
2Pet.2:20 20εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 20 And when people escape from the wickedness of the world by knowing our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ {RPT} and then get tangled up and enslaved by sin again , they are worse off than {NEQ} before .
1Jn.4:19 19ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 19 We love each other * because he loved us first .
Rev.1:17 17καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός. καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος. 17 {NEQ} When I saw him , I fell at his {NEQ} feet as if I were dead . But he laid his {NEQ} right hand on me and said , Don’t be afraid ! I am the First and the Last .
Rev.2:4 4ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ· ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες. 4 But I have this complaint against you . You don’t {NEQ} love me or each other as you did {NEQ} at first ! * 
Rev.2:5 5μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες. καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον. εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 5 {NEQ} Look how far you have fallen ! {NEQ} Turn back to me and do the works you did at first . {NEQ} If {RPT} {RPT} you don’t repent , I will come {RPT} and remove your {NEQ} lampstand from its {NEQ} place among the churches .
Rev.2:8 8καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 8 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Smyrna . This is the message from the one who is the First and the Last , who was dead but is now alive :
Rev.2:19 19Οἶδά σου τὰ ἔργα— καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 19 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your love , {NEQ} your faith , {NEQ} your service , and your {NEQ} patient endurance . And I can see your constant improvement in all these things .
Rev.4:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ. λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 4:1 Then as I looked , {NEQ} I saw a door standing open in {NEQ} heaven , and the {RPT} same voice {RPT} I had heard before spoke to me like a trumpet blast . The voice said , Come up here , and I will show you what must happen after this .
Rev.4:7 7καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 7 {NEQ} The first of these living beings was like a lion ; {NEQ} the second was {RPT} like an ox ; {NEQ} the third {RPT} had a human {NEQ} face ; and the fourth was {RPT} like an eagle in flight .
Rev.8:7 7καὶ πρῶτος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 7 {NEQ} The first angel blew his trumpet , and hail and fire mixed with blood {NEQ} were thrown down on the earth . {NEQ} One-third of the earth was set on fire , {NEQ} one-third of the trees were burned , and all the green grass was burned .
Rev.13:12 12καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 12 {NEQ} He exercised {RPT} all the authority of the first beast . And he required all the earth and its people to worship the {RPT} first beast , whose fatal wound had been healed {RPT} .
Rev.16:2 2καὶ ἀπῆλθεν πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος, κακὸν καὶ πονηρόν, ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 2 So the first angel left the Temple and poured out his {NEQ} bowl on the earth , and horrible , {NEQ} malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his {NEQ} statue .
Rev.20:5 5(οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη.) αὕτη ἀνάστασις πρώτη. 5 This is the {RPT} first resurrection . ( The rest of the dead did not come back to life until the thousand years had ended . )
Rev.20:6 6μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 6 Blessed and holy are those who share in the {RPT} first resurrection . For them the second death holds no power , but they will be priests of {NEQ} God and of {NEQ} Christ and will reign with him a thousand years .
Rev.21:1 1καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν, γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν· καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 21:1 Then I saw a new heaven and a new earth , for the old heaven and the old earth had disappeared . And the sea was also gone .
Rev.21:4 4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. 4 {NEQ} He will wipe every tear from {NEQ} their {NEQ} eyes , and there will be no more {NEQ} death or sorrow or crying or pain {RPT} {RPT} {RPT} . {NEQ} All these things are gone forever .
Rev.21:19 19οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφειρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος, 19 The wall of the city was built on {NEQ} foundation stones inlaid with twelve precious stones : * {RPT} {RPT} the first was jasper , the second sapphire , the third agate , the fourth emerald ,
Rev.22:13 13ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 13 I am the Alpha and the Omega , the First and the Last , the Beginning and the End .