The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

πῦρ (pyr, 4442)

Meanings

[a] fire, [is a] fire, [the] fire, by fire, fire, for fire, of fire, to [a] fire, with fire

Greek-English Concordance: 71 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:10 10ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , {NEQ} every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Matt.3:11 11ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 11 I {NEQ} baptize with * water those who repent of their sins and turn to God . But someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Matt.3:12 12οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 12 He is ready to separate the chaff from the wheat with his {NEQ} winnowing fork . Then he will clean up the threshing area {RPT} , {NEQ} gathering the wheat into his {NEQ} barn but burning the chaff with never-ending fire .
Matt.5:22 22ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ. ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 22 But I say {RPT} , {NEQ} if you are even {NEQ} angry with someone , * you are subject to {NEQ} judgment ! If you call someone an idiot , * you are in danger of being brought before the court . And if you curse someone , * you are in danger of the fires of {NEQ} hell . * 
Matt.7:19 19πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 19 So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire .
Matt.13:40 40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. 40 {NEQ} Just as the weeds are sorted out and burned in the fire , so it will be at the end of the world .
Matt.13:42 42καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 42 And the angels will throw them into the {NEQ} fiery furnace , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.13:50 50καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 50 {NEQ} throwing the wicked into the {NEQ} fiery furnace , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.17:15 15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 15   Lord , have mercy on my {NEQ} son . {NEQ} He has seizures and suffers terribly . {NEQ} He often falls into the fire or {RPT} into the water .
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.18:9 9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 9 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of {NEQ} hell . * 
Matt.25:41 41τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 41 Then the King will turn to those on the left and say , Away with you {RPT} , you cursed ones , into the {RPT} eternal fire {RPT} prepared for the devil and his {NEQ} demons . * 
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:43 43καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 43 {NEQ} If your {NEQ} hand causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand than to go into the {RPT} unquenchable fires of {NEQ} hell * with two {NEQ} hands . * 
Mark.9:48 48ὅπου σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 48 where the maggots {RPT} never die and the fire never goes out . * 
Mark.9:49 49πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 49 For everyone will be tested with fire . * 
Luke.3:9 9ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 9 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.3:17 17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 17 {NEQ} He is ready to separate the chaff from the wheat with his winnowing fork . Then he will clean up the threshing area , {NEQ} gathering the wheat into his {NEQ} barn but burning the chaff with never-ending fire .
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.12:49 49πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 49 I have come to set the world on fire , and I wish it were already burning !
Luke.17:29 29 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων. ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 29 until the morning Lot left Sodom . Then fire and burning sulfur rained down from heaven and destroyed them all .
Luke.22:55 55περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων, ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. 55 {NEQ} The guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it , and {NEQ} Peter joined them there .
John.15:6 6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη. καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 6 Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers . {NEQ} Such branches are gathered into a pile {NEQ} to be burned .
Acts.2:3 3καί, ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 3 Then , what looked like flames or tongues of fire appeared {RPT} and settled on each of them .
Acts.2:19 19καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω— αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 19 And I will cause wonders in the heavens above and signs on the earth below blood and fire and clouds of smoke .
Acts.7:30 30καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινά, ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. 30 {NEQ} Forty years later , in the desert {NEQ} near Mount Sinai , an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush .
Acts.28:5 5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 5 But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed .
Rom.12:20 20ἀλλά, ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 20 Instead , If your {NEQ} enemies are hungry , feed them . If they are thirsty , give them something to drink . {NEQ} In doing this , you will heap burning coals of shame on their {NEQ} heads . * 
1Cor.3:13 13ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. 13 But on the judgment day {RPT} , {NEQ} fire will reveal what kind of {NEQ} work each builder has done . {NEQ} The fire will show if a person’s {NEQ} work has any value .
1Cor.3:15 15εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 15 But if the work is burned up , the builder will suffer great loss . {NEQ} The builder will be saved , but like someone barely escaping through a wall of flames .
2Thes.1:8 8ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ· 8 in flaming fire , bringing judgment on those who don’t know God and on those who refuse to obey the Good News of our {NEQ} Lord Jesus .
Heb.1:7 7καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους, λέγει, ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα· 7 Regarding the angels , he says , He sends his {NEQ} angels like the winds , {NEQ} his {NEQ} servants like flames of fire . * 
Heb.10:27 27φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 27 There is only the terrible expectation of God’s judgment and the raging fire that will consume his enemies .
Heb.11:34 34ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρης· ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας· ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. 34 quenched the flames of fire , and escaped death by the edge of the sword . Their weakness was turned to strength . They became strong in battle and put whole armies to flight .
Heb.12:18 18οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ, καὶ κεκαυμένῳ πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ζόφῳ, καὶ θυέλλῃ, 18 {NEQ} You have not come to a physical mountain , * {NEQ} to a place of flaming fire , {NEQ} darkness , {NEQ} gloom , and whirlwind , as the Israelites did at Mount Sinai .
Heb.12:29 29καὶ γὰρ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. 29 For our {NEQ} God is a devouring fire .
Jas.3:5 5οὕτως καί, γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει· 5 In the same way , the tongue is a small thing that makes {NEQ} grand speeches . But a tiny spark can set a great forest on fire .
Jas.3:6 6καὶ γλῶσσα πῦρ· κόσμος τῆς ἀδικίας γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα· καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 6 And the tongue is a flame of fire . It is {RPT} {RPT} {RPT} a whole world of {NEQ} wickedness {RPT} {RPT} , {NEQ} corrupting your entire {NEQ} body . {NEQ} It can set your whole life on fire , for it is set on fire by {NEQ} hell itself . * 
Jas.5:3 3 χρυσὸς ὑμῶν καὶ ἄργυρος κατίωται· καὶ ἰὸς αὐτῶν, εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ· ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 3 {NEQ} Your gold and {NEQ} silver have become worthless . The very wealth you were counting on {NEQ} will eat away your {NEQ} flesh like fire . This treasure you have accumulated will stand as evidence against you on the day of judgment .
1Pet.1:7 7ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως— πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου· διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 These trials will show that your {NEQ} faith is {NEQ} genuine . It is being tested as fire tests and purifies gold though your faith is far more precious than {NEQ} mere gold . So when your faith remains strong through many trials , it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world .
2Pet.3:7 7οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ, τῷ αὐτῷ λόγῳ, τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί· τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως, καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 7 And by the same word , the present heavens and {NEQ} earth have been stored up for fire . They are being kept for the day of judgment , {NEQ} when {NEQ} ungodly people will be destroyed .
Jude.1:7 7ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 7 And don’t forget Sodom and Gomorrah and their neighboring {NEQ} towns , {RPT} {RPT} {RPT} which were filled with immorality and every kind of sexual perversion . Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God’s judgment .
Jude.1:23 23οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες· οὓς δὲ ἐλεᾶτε, ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 23 Rescue others by snatching them from the flames of judgment . Show mercy to still others , * but do so with great caution , hating {NEQ} the sins that contaminate their lives . * 
Rev.1:14 14 δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός· 14 {NEQ} His {NEQ} head and his hair were white like wool , as white as snow . And his {NEQ} eyes were like flames of fire .
Rev.2:18 18καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 18 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Thyatira . This is the message from the Son of {NEQ} God , whose {NEQ} eyes are {RPT} like flames of fire , {NEQ} whose feet {RPT} are like polished bronze :
Rev.3:18 18συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον— πεπυρωμένον ἐκ πυρός· ἵνα πλουτήσῃς. καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου· καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 18 So I advise you to buy gold from me gold that has been purified by fire . Then you will be rich . Also buy white garments from me so {RPT} you will not be shamed by your {NEQ} nakedness , and ointment for your {NEQ} eyes so you will be able to see .
Rev.4:5 5καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου· εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ. 5 {NEQ} From the throne came flashes of lightning and the rumble of {NEQ} thunder . And in front of the throne were seven torches with burning flames . This is the sevenfold Spirit * of {NEQ} God .
Rev.8:5 5καὶ εἴληφεν ἄγγελος τὸν λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναί, καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισμός. 5 Then the angel filled {RPT} the incense burner with {NEQ} fire from the altar and threw it down upon the earth ; and thunder crashed , {NEQ} lightning flashed , and there was a terrible earthquake .
Rev.8:7 7καὶ πρῶτος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 7 {NEQ} The first angel blew his trumpet , and hail and fire mixed with blood {NEQ} were thrown down on the earth . {NEQ} One-third of the earth was set on fire , {NEQ} one-third of the trees were burned , and all the green grass was burned .
Rev.8:8 8καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 8 Then the second angel blew his trumpet , and {NEQ} a great mountain of fire was thrown into the sea . {NEQ} One-third of the water in the sea became blood ,
Rev.9:17 17καὶ οὕτως, εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν· ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον· 17 And in my vision , I saw the horses and the riders sitting on them . The riders wore armor that was fiery red and dark blue and yellow . {NEQ} The horses had {NEQ} heads like {RPT} lions , and fire and smoke and burning sulfur billowed from {NEQ} their mouths .
Rev.9:18 18ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων— ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 18 One-third of all the people on earth were killed by these three {NEQ} plagues by the fire and {NEQ} smoke and {RPT} burning sulfur that came from {RPT} the mouths of the horses .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.11:5 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 5 {NEQ} If anyone tries to harm them , fire flashes from {RPT} their {NEQ} mouths and consumes their {NEQ} enemies . {NEQ} This is how anyone who tries to harm them {NEQ} must die {RPT} .
Rev.13:13 13καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13 {NEQ} He did astounding miracles , {NEQ} even making fire flash down to {NEQ} earth from the sky while everyone was watching .
Rev.14:10 10καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ· τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 10 {NEQ} {RPT} must drink {NEQ} the wine of {NEQ} God’s {NEQ} anger . {NEQ} It has been poured full strength into God’s {NEQ} cup of {NEQ} wrath . And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy {RPT} angels and the Lamb .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.15:2 2καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί· καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην· ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 2 {NEQ} I saw before me what seemed to be a glass sea mixed with fire . And on it stood all the people who had been victorious over the beast and {NEQ} his {NEQ} statue and {NEQ} the number representing his {NEQ} name . They were all holding harps that God had given them .
Rev.16:8 8καὶ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 8 Then the fourth angel poured out his {NEQ} bowl on the sun , {NEQ} causing it to scorch everyone with its fire .
Rev.17:16 16καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην· καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 16 The scarlet beast and his ten horns {RPT} {NEQ} {NEQ} all hate the prostitute . {NEQ} They will strip her {NEQ} naked , {NEQ} eat her {NEQ} flesh , and burn her remains with fire .
Rev.18:8 8διὰ τοῦτο, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς— θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός· καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος θεὸς κρίνας αὐτήν. 8 Therefore , these plagues will overtake her in a single day death and mourning and famine . {NEQ} She will be completely consumed by fire , for the Lord {NEQ} God who judges her is mighty .
Rev.19:12 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός· 12 {NEQ} His {NEQ} eyes were like flames of fire , and on his {NEQ} head were many crowns . A name was written on him that no one understood except himself .
Rev.19:20 20καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ— ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ. 20 And the beast was captured , and with him the false prophet who did {NEQ} mighty miracles on behalf of the beast miracles that deceived all who had accepted the mark of the beast and who worshiped his {NEQ} statue . Both the beast and his false prophet were thrown alive into the {NEQ} fiery lake of {NEQ} burning {NEQ} sulfur .
Rev.20:9 9καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 9 And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God’s people and the {RPT} beloved city . But fire from {NEQ} heaven came down on the attacking armies and consumed them .
Rev.20:10 10καὶ διάβολος, πλανῶν αὐτούς, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ψευδοπροφήτης· καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 10 Then the devil , who had deceived them , was thrown into the fiery {NEQ} lake {NEQ} of burning sulfur , joining the beast and the false prophet . There {NEQ} they will be tormented day and night forever and ever .
Rev.20:14 14καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος θάνατος δεύτερός ἐστιν λίμνη τοῦ πυρός. 14 Then {NEQ} death and the grave were thrown into the lake of {NEQ} fire . This {NEQ} lake of {NEQ} fire is the {RPT} second death .
Rev.20:15 15καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 15 And {NEQ} anyone whose name was not found recorded in the Book of {NEQ} Life was thrown into the lake of {NEQ} fire .
Rev.21:8 8τοῖς δὲ δειλοῖς, καὶ ἀπίστοις, καὶ ἐβδελυγμένοις, καὶ φονεῦσι, καὶ πόρνοις, καὶ φαρμάκοις, καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσιν— τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ· ἐστιν θάνατος δεύτερος. 8 But {NEQ} cowards , {NEQ} unbelievers , {NEQ} the corrupt , {NEQ} murderers , {NEQ} the immoral , {NEQ} those who practice witchcraft , {NEQ} idol worshipers , and all {NEQ} liars their {NEQ} fate is in the fiery lake of {NEQ} {RPT} burning sulfur . This is the {RPT} second death .