The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

θέλημα (thelema, 2307)

Meanings

[his] desire, [is the] will, [the] will, by [the] will, desire, in [the] will, will

Greek-English Concordance: 63 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:10 10ἐλθάτω βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς. 10 May your {NEQ} Kingdom come soon . May your {NEQ} will {NEQ} be done on earth , as it is in heaven .
Matt.7:21 21οὐ πᾶς λέγων μοι Κύριε· κύριε· εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ᾽ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 Not everyone who calls out to me , Lord ! Lord ! will enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven . Only those who actually do the will of my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will enter .
Matt.12:50 50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 50 {NEQ} Anyone who does the will of my {NEQ} Father {RPT} in heaven {RPT} is my brother and sister and mother !
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.21:31 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 31 Which of the two obeyed his father ? They replied , The first . * Then {NEQ} Jesus explained his meaning {RPT} : I tell you the truth , {NEQ} corrupt {NEQ} tax collectors and {NEQ} prostitutes will get into the Kingdom of {NEQ} God before you do .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Mark.3:35 35ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 35 Anyone who does {NEQ} God’s {NEQ} will {RPT} is my brother and sister and mother .
Luke.12:47 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 47 And a servant {RPT} who knows what the master {RPT} wants , but isn’t prepared and doesn’t carry out those instructions , will be severely punished .
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
Luke.23:25 25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. 25 As they had requested , he {NEQ} released Barabbas , the man in prison for insurrection and murder . But he turned {NEQ} {NEQ} Jesus over to them to do as they wished .
John.1:13 13οἵ— οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 13 They are reborn not with a physical birth {RPT} resulting from human passion or {RPT} plan , but a birth that comes from God .
John.4:34 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 34 Then {NEQ} Jesus explained {RPT} : My nourishment comes from doing the will of God , who sent me , and from finishing his {NEQ} work .
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.6:38 38ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 38 For I have come down from {NEQ} heaven to do {NEQ} the will of God who sent me , not to do {RPT} my own {RPT} will .
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.7:17 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 17 {NEQ} Anyone who wants to do the will of God will know whether my {NEQ} teaching is from {NEQ} God or is {RPT} merely my own .
John.9:31 31οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 31 We know that {NEQ} God doesn’t listen to sinners , but he is ready to hear those who worship him and do his {RPT} {NEQ} will .
Acts.13:22 22καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 22 But God removed Saul and replaced him with {NEQ} David {RPT} , {NEQ} a man about whom God said , I have found David son of {NEQ} Jesse , a man after my own {NEQ} heart . He will do everything I {NEQ} want him to do . * 
Acts.21:14 14μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω. 14 {NEQ} When it was clear that we couldn’t persuade him , we gave up and said , The Lord’s {NEQ} will be done .
Acts.22:14 14 δὲ εἶπεν, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· 14 Then he told me , The God of our {NEQ} ancestors has chosen you to know his {NEQ} will and to see the Righteous One and hear him speak .
Rom.1:10 10πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτέ, εὐοδωθήσομαι, ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 10 One of the things I always pray for is the opportunity , {NEQ} God willing , to come at last to see you .
Rom.2:18 18καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, 18 {NEQ} You know what he wants ; {NEQ} you know what is right because you have been taught his law .
Rom.12:2 2καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός· εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 2 {NEQ} Don’t copy the behavior and customs of this {NEQ} world , but let God transform you into a new person by {NEQ} changing the way you think . Then you will learn to know {NEQ} God’s {NEQ} will for you , which is {NEQ} good and pleasing and perfect .
Rom.15:32 32ἵνα, ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, διὰ θελήματος θεοῦ, συναναπαύσωμαι ὑμῖν. 32 Then , by the will of God , I will be able to come to you with a joyful heart , and we will be an encouragement to each other .
1Cor.1:1 1Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Sosthenes .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.16:12 12περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ— πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ· ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 12 Now about our brother Apollos I urged him to visit you with the other believers , but he was not willing to go right now . {NEQ} He will see you later when he has the opportunity .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.8:5 5καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν, διὰ θελήματος θεοῦ· 5 They even did more than we had hoped , {NEQ} for their first action was to give themselves to the Lord and to us , just as God wanted them to do .
Gal.1:4 4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 4 Jesus gave his life for our {NEQ} sins , just as {NEQ} God {NEQ} our Father planned , in order to rescue us from {RPT} this evil {NEQ} world in which we live .
Eph.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I am writing {NEQ} to God’s holy people {NEQ} {NEQ} {NEQ} in Ephesus , {NEQ} * {NEQ} who are faithful followers of Christ Jesus .
Eph.1:5 5προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν· κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ· 5 God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ . This is what he wanted to do , and it gave him {NEQ} great pleasure .
Eph.1:9 9γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ, 9 God has now revealed to us his {NEQ} mysterious {NEQ} plan regarding Christ , a plan to fulfill his own {NEQ} good pleasure .
Eph.1:11 11ἐν αὐτῷ ἐν καὶ ἐκληρώθημεν, προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν, τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ. 11 Furthermore , because we are united with Christ , we have received an inheritance from God , * for he chose us in advance , and he makes everything work out according to his plan {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} .
Eph.2:3 3ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν· καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί· 3 {NEQ} {RPT} All of us used to live that way , following the passionate desires and {NEQ} inclinations of {NEQ} our {NEQ} sinful nature . {NEQ} By our very nature we were subject to God’s anger , just like everyone else .
Eph.5:17 17διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. 17 {NEQ} {NEQ} Don’t act thoughtlessly , but understand what the Lord wants you to do .
Eph.6:6 6μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι· ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς· 6 Try to please them all the time , not just when they are watching you . {NEQ} As slaves of Christ , do the will of {NEQ} God with all your heart .
Col.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy .
Col.1:9 9διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι· καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ· 9 So we have not stopped praying for you since we first heard about you . {NEQ} We ask God to give you complete {NEQ} knowledge of his {NEQ} will and to give you spiritual wisdom and understanding .
Col.4:12 12ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς, ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ· πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι, καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 12 Epaphras , a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus , sends you his greetings . He always prays earnestly for you , asking God to make you strong and perfect , {NEQ} fully confident that you are following the whole will of {NEQ} God .
1Thes.4:3 3τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας· 3 {NEQ} {NEQ} {RPT} God’s will is for you {NEQ} to be holy , so stay away from {RPT} {RPT} all sexual sin .
1Thes.5:18 18ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε, τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 18 Be thankful in all circumstances , for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus .
2Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ· κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus . I have been sent out to tell others about the life he has promised through faith {NEQ} in Christ Jesus .
2Tim.2:26 26καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος· ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 26 Then they will come to their senses and escape from the {NEQ} devil’s trap . For they have been held captive by him to do whatever he wants .
Heb.10:7 7τότε εἶπον, Ἰδού, ἥκω— ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ— τοῦ ποιῆσαι, θεός— τὸ θέλημά σου. 7 Then I said , Look , I have come {NEQ} to do {NEQ} your will , O {NEQ} God as is written about me in the Scriptures . * 
Heb.10:9 9τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 9 Then he said , Look , I have come {NEQ} to do your {NEQ} will . He cancels the first covenant in order to put the second into effect .
Heb.10:10 10ἐν θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφάπαξ. 10 For God’s {NEQ} will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ , once for all time .
Heb.10:36 36ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες· κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν· 36 {NEQ} Patient endurance is what you need now , so that you will continue to do {NEQ} God’s {NEQ} will . Then you will receive all that he has promised .
Heb.13:21 21καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ· ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 may he equip you with all you need for doing his {NEQ} will . May he produce in you , * through the power of Jesus Christ , every good thing that is pleasing to him . All glory to him forever and ever ! Amen .
1Pet.2:15 15ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν. 15 {NEQ} It is {NEQ} God’s {NEQ} will that your honorable lives should silence those {NEQ} ignorant people who make foolish accusations against you .
1Pet.3:17 17κρεῖττον γάρ, ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πάσχειν, κακοποιοῦντας. 17 Remember , it is better to suffer for doing good , if that is what {NEQ} God wants , than to suffer for doing wrong !
1Pet.4:2 2εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι θεοῦ, τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 2 {NEQ} {NEQ} You won’t spend the rest of your lives chasing your own desires , but you will be anxious to do the will of God .
1Pet.4:19 19ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἐν ἀγαθοποιίᾳ. 19 So if you are suffering in a manner that pleases {NEQ} God , keep on doing what is right , and trust your {NEQ} lives to the God who created you , for he will never fail you .
2Pet.1:21 21οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ· ἀλλά, ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι, ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 21 or from human {RPT} {RPT} {RPT} initiative . No , those prophets were moved by the Holy Spirit , and they spoke from God .
1Jn.2:17 17καὶ κόσμος παράγεται, καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ· δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 17 And this world is fading away , along with everything that people crave {RPT} . But anyone who does what pleases {NEQ} God will live forever .
1Jn.5:14 14καὶ αὕτη ἐστὶν παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 14 And {RPT} we are confident {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} that he hears us whenever we ask for anything that pleases him .
Rev.4:11 11̓Άξιος εἶ, κύριος καὶ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν. ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 11 You are worthy , O {NEQ} Lord {NEQ} our {NEQ} God , to receive {RPT} glory and {RPT} honor and {RPT} power . For you created all things , and they exist because you {NEQ} created what you pleased .