The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

θέλω (thelo, 2309)

Meanings

[although] desiring, [are] desiring, [by] delighting, [so] wills, [they] wanting [it so], are willing, are you willing, can, chose, desire, desired, desires, desiring, did want, did you want, do you want, do you want [that], do you wish, do you wish [that], does want, having wanted, he desires, he did want, he did wish, he might wish, he wanted, he wants, he was wanting, he was willing, he wills, I am willing, I desire, I do want, I do want [to do], I do want to, I do wish, I want, I wanted, I was desiring, I wish, it wishes, might wish, she desires, she does wish, she was willing, should will, they are willing, they desire, they did want, they want, they were desiring, they were wanting, they were willing, they wished, to will, want, wanted, wanting, wants, was wanting, waswilling, we desire, we do want, we want, we wanted, we wish, were wanting, will, willing, willingness, wills, wish, wished, wishes, wishing, you are willing, you desire, you did desire, you do want, you do wish, you do wish [to go], you want, you wanted, you were willing, you wish

Greek-English Concordance: 207 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT} * quietly .
Matt.2:18 18Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη— κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 18        A cry was heard in Ramah weeping and great mourning . Rachel weeps for her {NEQ} children , {NEQ} refusing to be comforted , for they are dead . * 
Matt.5:40 40καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ, καί, τὸ ἱμάτιον. 40 {NEQ} If you are sued in court and your {NEQ} shirt is taken from you , give your coat {RPT} , too .
Matt.5:42 42τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 42 Give to those who ask {RPT} , and don’t turn away from {RPT} those who want to borrow .
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.8:2 2καὶ ἰδού, λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Suddenly , a man with leprosy approached him and knelt before him . Lord , the man said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Matt.8:3 3καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων, Θέλω· καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ λέπρα. 3 {NEQ} Jesus reached out and touched him . I am willing , he said . Be healed ! And instantly the leprosy disappeared {RPT} .
Matt.9:13 13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 13 Then he added , Now go and learn the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * For I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Matt.11:14 14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλείας, μέλλων ἔρχεσθαι. 14 And if you are willing to accept what I say , he is Elijah , the one the prophets said would come . * 
Matt.12:7 7εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 7 But you would not have condemned my innocent disciples if you knew the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * 
Matt.12:38 38τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 38 One day some {NEQ} teachers of religious law and Pharisees came to Jesus and said , Teacher , we want you to show us a miraculous sign to prove your authority .
Matt.13:28 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 28 An enemy has done this ! {NEQ} the farmer exclaimed {RPT} . {NEQ} Should we pull out the weeds ? {NEQ} they asked {RPT} .
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.16:24 24τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Matt.16:25 25ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 25 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake , you will save it .
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.18:23 23διὰ τοῦτο, ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 23 Therefore , the Kingdom of {NEQ} Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with {NEQ} servants who had borrowed money from him .
Matt.18:30 30 δὲ οὐκ ἤθελεν. ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 30 But his creditor wouldn’t wait . {NEQ} He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full .
Matt.19:17 17 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς. 17 Why ask me about what is good ? Jesus {NEQ} replied {RPT} . There is only One who is {NEQ} good . But to answer your question if you want to receive {RPT} eternal life , keep * the commandments .
Matt.19:21 21ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 21 {NEQ} Jesus told him , If you want to be perfect , go and sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in heaven . Then come , follow me .
Matt.20:14 14ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 14 Take your money and go . {NEQ} I wanted to pay this {NEQ} last worker the same as you .
Matt.20:15 15οὐκ ἔξεστίν μοι θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 15 Is it against the law for me to do what I want with my money ? {NEQ} Should you be jealous because I am kind to others ?
Matt.20:21 21 δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 21 What is your request ? he {NEQ} asked {RPT} . She replied {RPT} , In your {NEQ} Kingdom , please let my {NEQ} two sons sit in places of honor next to you , {RPT} one on your right and the other on your left .
Matt.20:26 26οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 26 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Matt.20:27 27καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος. 27 and whoever wants to be first among you must become your slave .
Matt.20:32 32καὶ στὰς Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; 32 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard them , he stopped and called , {NEQ} What do you want me to do for you ?
Matt.21:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 29 {NEQ} The son answered , No , I won’t go , but later he changed his mind and went anyway .
Matt.22:3 3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους. καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 3 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servants to notify those who were invited . But they all refused to come !
Matt.23:4 4δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 4 {NEQ} They crush {NEQ} people with unbearable religious demands and {RPT} never lift a finger {RPT} to ease the burden {RPT} .
Matt.23:37 37Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 37 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects her {NEQ} chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Matt.26:15 15εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 15 and asked , How much will you pay me {NEQ} to betray Jesus to you ? And they gave him thirty pieces of silver .
Matt.26:17 17τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 17 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Where do you want us to prepare the Passover meal for you ?
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.27:15 15κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον— ὃν ἤθελον. 15 Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd anyone they wanted .
Matt.27:17 17συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν— τὸν Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 17 {NEQ} As the crowds gathered before {NEQ} Pilate’s house that morning , he asked them , Which one do you want me to release to you {NEQ} Barabbas , or Jesus who is called the Messiah ?
Matt.27:21 21ἀποκριθεὶς δὲ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραββᾶν. 21 So the governor asked again {RPT} , Which of these two do you want me to release to you ? {NEQ} The crowd shouted back , {NEQ} Barabbas !
Matt.27:34 34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον, καὶ γευσάμενος, οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 34 The soldiers gave him wine mixed with bitter gall , but when he had tasted it , he refused to drink it .
Matt.27:43 43πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν. εἶπεν γὰρ ὅτι, Θεοῦ εἰμὶ υἱός. 43 He trusted {NEQ} God , so let God rescue him now if he wants him ! For he said , I am the Son of God .
Mark.1:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν. λέγων αὐτῷ ὅτι, Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 40 {NEQ} A man with leprosy came and knelt in front of Jesus , begging to be healed {RPT} . If you are willing , you can heal me and make me clean , he said {RPT} .
Mark.1:41 41καὶ σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο. καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω· καθαρίσθητι. 41 {NEQ} Moved with compassion , * Jesus reached out and touched him . I am willing , {NEQ} he said {RPT} . Be healed !
Mark.3:13 13καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός. καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him . And they came to him .
Mark.6:19 19 δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι. καὶ οὐκ ἠδύνατο, 19 So {NEQ} Herodias bore a grudge against John and wanted to kill him . But without Herod’s approval she was powerless ,
Mark.6:22 22καὶ εἰσελθούσης, τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 22 Then his {NEQ} daughter , also named Herodias , * came in and performed a dance that greatly pleased {NEQ} Herod and his guests . Ask me for anything you like , {NEQ} the king said to the girl , and I will give it to you .
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Mark.6:26 26καὶ περίλυπος γενόμενος βασιλεύς· διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους, οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν· 26 Then the king deeply regretted what he had said ; but because of the vows he had made in front of {NEQ} his guests , he couldn’t refuse her .
Mark.6:48 48καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους, ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς, 48 {NEQ} He saw that they {NEQ} were in serious trouble , rowing hard and struggling against {RPT} the {NEQ} wind and waves . About three o’clock in the morning * Jesus came toward them , walking on the water . {NEQ} He intended to go past them ,
Mark.7:24 24ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν. 24 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre . * {NEQ} He didn’t want anyone to know which house he was staying in {RPT} , but he couldn’t keep it a secret .
Mark.8:34 34καί, προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 34 Then , calling the crowd to join his {NEQ} disciples , he said {RPT} , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Mark.8:35 35ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὐτήν. 35 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake and for the sake of the Good News , you will save it .
Mark.9:13 13ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 13 But I tell you , {NEQ} {NEQ} Elijah has already come , and they chose to abuse him , just as the Scriptures predicted {RPT} .
Mark.9:30 30κἀκεῖθεν ἐξελθόντες, παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ. 30 Leaving that region , they traveled through {NEQ} Galilee . {NEQ} Jesus didn’t {NEQ} want anyone to know he was there ,
Mark.9:35 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 35 {NEQ} He sat down , called the twelve disciples over to him , and said {RPT} , {NEQ} Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else .
Mark.10:35 35καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 35 Then James and John , the sons of Zebedee , came over and spoke to him . Teacher , they said {RPT} , we want {NEQ} you to do us a favor .
Mark.10:36 36 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; 36 What is your request ? he {NEQ} asked {RPT} .
Mark.10:43 43οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν. ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 43 But among you it will be different . {NEQ} Whoever wants to be a leader among you must be your servant ,
Mark.10:44 44καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος. 44 and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else .
Mark.10:51 51καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. 51 What do you want me to do for you ? {NEQ} {NEQ} {RPT} Jesus asked . My rabbi , * {NEQ} the blind man said {RPT} , {NEQ} I want to see !
Mark.12:38 38καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν· Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων· τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, 38 Jesus also taught : Beware of these teachers of religious law ! For they like to parade around in flowing robes and receive respectful greetings as they walk in the marketplaces .
Mark.14:7 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι. ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 7 {NEQ} You will always have the poor among you , and you can help them whenever you want to . But you will not always have me .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.14:36 36καὶ ἔλεγεν, Ἀββά, πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 36 Abba , {NEQ} Father , * {NEQ} he cried out , everything is possible for you . Please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Mark.15:9 9 δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 9 Would you like me to release to you this King of the Jews ? {NEQ} {NEQ} Pilate asked {RPT} .
Luke.1:62 62ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 62 So they used gestures to ask the baby’s {NEQ} father {NEQ} what he wanted to name him .
Luke.4:6 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 6 I will give you the glory {NEQ} of these kingdoms and {NEQ} authority over them , {NEQ} the devil said {RPT} , because they are mine {NEQ} to give to anyone I please .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.5:13 13καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13 {NEQ} Jesus reached out and touched him . I am willing , he said . Be healed ! And instantly the leprosy {RPT} disappeared .
Luke.5:39 39καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον. λέγει γάρ, παλαιὸς χρηστός ἐστιν. 39 But no one who drinks the old wine seems to want the new wine . {NEQ} The old is just fine , they say .
Luke.6:31 31καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 31 {NEQ} Do to others {RPT} as you would like them to do to you .
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.9:23 23ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 23 Then he said to the crowd , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross daily , and follow me .
Luke.9:24 24ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 24 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake , you will save it .
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.10:29 29 δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτόν, εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; 29 {NEQ} The man wanted to justify his actions , so he asked {NEQ} Jesus , And who is my neighbor ?
Luke.12:49 49πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 49 I have come to set the world on fire , and I wish it were already burning !
Luke.13:31 31ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, ̓Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν· ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 31 At that {NEQ} time some {NEQ} Pharisees said to him , Get away from here if you want to live ! {NEQ} Herod Antipas wants to kill you !
Luke.13:34 34Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 34 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects {NEQ} her chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Luke.14:28 28τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 28 But don’t begin until you count the cost . For who would begin construction of a building without first {NEQ} calculating the cost to see if there is enough money to finish it ?
Luke.15:28 28ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν, 28 {NEQ} The older brother was angry and wouldn’t go in . {NEQ} His {NEQ} father came out and begged him ,
Luke.16:26 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται· ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 26 And besides , there is a great chasm separating us . {NEQ} {NEQ} {NEQ} No one can cross over to you from here , and no one can cross over to us from there .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.18:13 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν. ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ. 13 But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to {NEQ} heaven as he prayed . Instead , he beat his {NEQ} chest in sorrow , saying , {NEQ} O God , be merciful to me , for I am a sinner .
Luke.18:41 41Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 41 What do you want me to do for you ? Lord , he {NEQ} said , {NEQ} I want to see !
Luke.19:14 14οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 14 But his {NEQ} people hated him and sent a delegation after him to say , We do not want him to be our king .
Luke.19:27 27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς— ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 27 And as for these {NEQ} enemies of mine who didn’t want me to be their king bring them in and execute them right here in front of me .
Luke.20:46 46Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων· τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς· καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις· 46 Beware of these teachers of religious law ! For they like to parade around in flowing robes and love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces . And how they love the seats of honor in the synagogues and the head table at {NEQ} banquets .
Luke.22:9 9οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 9 Where do you want us to prepare it ? {NEQ} they asked him .
Luke.23:8 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 8 {NEQ} {NEQ} Herod {NEQ} was delighted at the opportunity to see {NEQ} Jesus , because he had heard about him and had been hoping {RPT} for a long time to see him perform {RPT} {RPT} a miracle .
Luke.23:20 20πάλιν δὲ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 20 {NEQ} Pilate {NEQ} {NEQ} argued with them , because he wanted to release {NEQ} Jesus .
John.1:43 43τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. 43 The next day Jesus decided to go to {NEQ} Galilee . {NEQ} He found Philip and said to him , Come , follow me .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.5:6 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 6 When {NEQ} Jesus saw him and knew {NEQ} he had been ill for a long time , he asked him , Would you like to get well ?
John.5:21 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 21 For just as the Father {NEQ} gives life to those he raises from the dead , so the Son gives life to anyone he wants .
John.5:35 35ἐκεῖνος ἦν λύχνος καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 35 John was like a {RPT} burning and shining lamp , and you were excited for a while about {NEQ} his message .
John.5:40 40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 40 Yet you refuse to come to me to receive this life .
John.6:11 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων· ὅσον ἤθελον. 11   Then {NEQ} Jesus took the loaves , {NEQ} gave thanks to God , and distributed them to the people . Afterward he did the same with the fish . And they all ate as much as they wanted .
John.6:21 21ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 21 Then they were eager to let him in the boat , and immediately they arrived at their destination {RPT} !
John.6:67 67εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 67 Then {NEQ} Jesus turned to the Twelve and asked , Are you also going to leave ?
John.7:1 1καὶ μετὰ ταῦτα, περιεπάτει Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 7:1 {NEQ} After this , {NEQ} Jesus traveled around {NEQ} {NEQ} Galilee . {NEQ} He wanted to stay out of {NEQ} {NEQ} Judea , {NEQ} where the Jewish leaders were plotting his death .
John.7:17 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 17 {NEQ} Anyone who wants to do the will of God will know whether my {NEQ} teaching is from {NEQ} God or is {RPT} merely my own .
John.7:44 44τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 44 Some even wanted him arrested , but no one laid a hand on him .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.9:27 27ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη· καὶ οὐκ ἠκούσατε; τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 27 Look ! the man exclaimed {RPT} . I told you once . {NEQ} Didn’t you listen ? Why do you want to hear it again ? {NEQ} Do you want to become his disciples , too ?
John.12:21 21οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 21 {RPT} {NEQ} paid a visit to Philip , who was from Bethsaida in {NEQ} Galilee . They said , {RPT} Sir , we want to meet {NEQ} Jesus .
John.15:7 7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. 7 But if you remain in me and my {NEQ} words remain in you , you may ask for anything you want , and it will be granted {RPT} !
John.16:19 19ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων; ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καί, πάλιν μικρόν, καὶ ὄψεσθέ με. 19 Jesus realized {NEQ} they wanted to ask him about it , so he said {RPT} , Are you asking yourselves what I meant ? {NEQ} I said in a little while you {NEQ} won’t see me , but a little while after that you will see me again .
John.17:24 24πατήρ, δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 24 Father , I want these whom you have given me to be with me {NEQ} where I am . Then they can see all the glory {RPT} {RPT} {RPT} you gave me because you loved me even before the world began !
John.21:18 18ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλοι σε ζώσουσιν καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 18 I tell you the truth , when you were young , you were able to do as you liked ; you dressed yourself and went wherever you wanted to go . But when you are old , you will stretch out your {NEQ} hands , and others * will dress you and take you where you don’t want to go .
John.21:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ, μοι ἀκολούθει. 22 {NEQ} Jesus replied {RPT} , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ? As for you , follow me .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.2:12 12ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο· ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 12 {NEQ} They stood there amazed and perplexed . What can this mean ? they asked each other .
Acts.7:28 28μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον; 28 {NEQ} Are you going to kill me as you killed that Egyptian yesterday ?
Acts.7:39 39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν· ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον. 39 But our {NEQ} ancestors refused to listen to Moses . {NEQ} They rejected him and wanted to return to Egypt .
Acts.10:10 10ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι. παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν, ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις. 10 and he was hungry . But while a meal was being prepared {RPT} , he fell into a trance .
Acts.14:13 13 τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως. ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. 13 Now the temple of {NEQ} Zeus {NEQ} was located just outside the town . So the priest of the temple and the crowd brought bulls and wreaths of flowers to the town gates , and they prepared to offer sacrifices to the apostles .
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.17:18 18τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωικῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ· καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 18 He also had a debate with some of the Epicurean and Stoic philosophers . When he told them about {NEQ} Jesus and his resurrection , {NEQ} {RPT} they said , What’s this {NEQ} babbler trying to say with these strange ideas he’s picked up ? Others said , He seems to be preaching about some foreign gods .
Acts.17:20 20ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν, βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 20 {NEQ} You are saying {RPT} some rather strange things {RPT} , and we want to know what it’s all about .
Acts.18:21 21ἀλλά, ἀποταξάμενος, καὶ εἰπών, Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ θεοῦ θέλοντος. ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου· 21 As he left , however , {NEQ} he said , I will come back later {NEQ} {RPT} , * {NEQ} God willing . Then he set sail from {NEQ} Ephesus .
Acts.19:33 33ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων. δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 33 The Jews {NEQ} in the crowd pushed Alexander forward and told him to explain the situation . {NEQ} He motioned for silence and tried to speak .
Acts.24:27 27διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις, Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 27 {NEQ} After two years went by in this way , {NEQ} Felix was succeeded by Porcius Festus . And because {NEQ} Felix wanted to gain favor with the Jewish people , he left {NEQ} Paul in prison .
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
Acts.26:5 5προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 5 If they would admit it , they know that I have been a member of the Pharisees , the strictest sect of our {NEQ} religion .
Rom.1:13 13οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο· ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 13 I want {NEQ} you to know , dear brothers and sisters , * that I planned many times to visit you , but I was prevented until now . {NEQ} I want to work among you {NEQ} and see {NEQ} spiritual fruit , just as I have seen among {NEQ} other Gentiles .
Rom.7:15 15 γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω, οὐ γὰρ θέλω τοῦτο πράσσω· ἀλλ᾽ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 15 {NEQ} I don’t really understand myself , for I {RPT} want to do what is right , but I don’t do it . Instead , {RPT} I do what I hate .
Rom.7:16 16εἰ δὲ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 16 But if I know that what I am {RPT} doing is wrong , this shows that I agree that the law is good .
Rom.7:18 18οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ. 18 And I know that nothing good lives in me , that is , in my {NEQ} sinful nature . * {NEQ} I want to do what is right , but I can’t .
Rom.7:19 19οὐ γὰρ θέλω ποιῶ ἀγαθόν· ἀλλὰ οὐ θέλω κακόν, τοῦτο πράσσω. 19 {NEQ} I want to do what is good , but I don’t . I don’t want to do what is wrong , but I do it anyway .
Rom.7:20 20εἰ δὲ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό· ἀλλὰ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 20 But if I do what I don’t {RPT} want to do , I am not really the one doing wrong ; it is {NEQ} sin living in me that does it .
Rom.7:21 21εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον, τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. 21 {NEQ} I have discovered this principle of life that {NEQ} when I want to do what is right , {NEQ} I inevitably do what is wrong .
Rom.9:16 16ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος· ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 16 So it is God who decides {NEQ} to show mercy . {NEQ} We can neither choose it nor {RPT} work for it .
Rom.9:18 18ἄρα οὖν, ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 18 So you see , God chooses to show mercy to some , and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen .
Rom.9:22 22εἰ δέ, θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς, κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν. 22 In the same way , even though {NEQ} God has the right to show his anger and his {RPT} {NEQ} power , he is very patient with those on whom his anger falls , who are destined for destruction .
Rom.11:25 25οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι· ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 25 {NEQ} I want you to understand this {NEQ} mystery , dear brothers and sisters , * so that you will not feel proud about yourselves . {NEQ} Some of the people of Israel have hard hearts , but this will last only until the full number of {NEQ} Gentiles comes to Christ .
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
Rom.16:19 19 γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω. θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. 19 But everyone knows that you are {NEQ} obedient to the Lord . {NEQ} This makes me very happy . {NEQ} I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong .
1Cor.4:19 19ἐλεύσομαι δέ— ταχέως— πρὸς ὑμᾶς ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν· 19 But I will come and soon {NEQ} {RPT} if the Lord lets me , and then I’ll find out whether these arrogant people just give {NEQ} pretentious speeches or whether they really have God’s power .
1Cor.4:21 21τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος; 21 Which do you choose ? Should I come {NEQ} with a rod to punish you , or should I come with love and a gentle spirit ?
1Cor.7:7 7θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι, ὡς καὶ ἐμαυτόν. ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ· μὲν οὕτως, δὲ οὕτως. 7 But I wish everyone were single , just as I am . Yet each person has a special gift from God , {NEQ} {NEQ} of one kind {NEQ} or another .
1Cor.7:32 32θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ. 32 {NEQ} I want you to be free from the concerns of this life . An unmarried man can spend his time doing the Lord’s work and thinking how to please him .
1Cor.7:36 36εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν. 36 But if a man thinks that he’s treating his {NEQ} fiancée improperly {NEQ} and will inevitably give in to his passion , let him marry her as he wishes . It is not a sin {RPT} .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
1Cor.10:1 1οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον· 10:1 {NEQ} I don’t want you to forget , dear brothers and sisters , * about {NEQ} our {NEQ} ancestors in the wilderness long ago . All of them were guided by a cloud that moved ahead of them , and all of them walked through the sea on dry ground .
1Cor.10:20 20ἀλλ᾽ ὅτι θύουσιν δαιμονίοις, καὶ οὐ θεῷ θύουσιν· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 20 No , not at all . I am saying that these sacrifices are offered to demons , {NEQ} not to God {RPT} . And I don’t want you to participate with {NEQ} demons .
1Cor.10:27 27εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι· πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 27 If someone who {NEQ} isn’t a believer asks you home for dinner , {NEQ} accept the invitation if you want to . Eat whatever is offered to you without raising questions of {NEQ} conscience .
1Cor.11:3 3θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι· ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός. 3 But there is one thing I want you to know : {NEQ} The head of every man is {NEQ} Christ , {NEQ} the head of woman is {NEQ} man , and the head of {NEQ} Christ is {NEQ} God . * 
1Cor.12:1 1περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί· οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 12:1 Now , dear brothers and sisters , * regarding your question about the special abilities the Spirit gives us . I don’t want you to misunderstand this .
1Cor.12:18 18νυνὶ δὲ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν. 18 But our bodies have many parts , and {NEQ} God has put each part just where he wants it .
1Cor.14:5 5θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 5 {NEQ} I wish you could all speak in tongues , but even more I wish you could all prophesy . For {NEQ} prophecy is greater than {NEQ} speaking in tongues , unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened .
1Cor.14:19 19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language .
1Cor.14:35 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 35 {NEQ} If they have any questions , they should ask their husbands at home , for it is improper for women to speak in church meetings . * 
1Cor.15:38 38 δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν· καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. 38 Then {NEQ} God gives it the new body he wants it to have . {NEQ} A different plant grows from each kind of {NEQ} seed .
1Cor.16:7 7οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν· ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος ἐπιτρέψῃ. 7 {NEQ} This time I don’t want {RPT} to make just a short visit and then go right on . {NEQ} I want to come and stay awhile {RPT} {RPT} , if the Lord will let me .
2Cor.1:8 8οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ Ἀσίᾳ. ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν· 8 {NEQ} We think you ought to know , dear brothers and sisters , * about the trouble we {RPT} went through in the province of Asia . {NEQ} We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure , and we thought we would never live through it .
2Cor.5:4 4καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει, στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι· ἵνα, καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 4 {NEQ} {NEQ} While we live in these earthly bodies , we groan and sigh , but it’s not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us . Rather , we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by {NEQ} life .
2Cor.8:10 10καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε, ἀπὸ πέρυσι· 10 {NEQ} Here is my advice {NEQ} {NEQ} : {NEQ} It would be good for you to finish what you started a year ago . Last year you were the first who {NEQ} {NEQ} wanted to give , and you {NEQ} {NEQ} were the first to begin doing it .
2Cor.8:11 11νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε· ὅπως καθάπερ προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 11 Now you should finish what you started . Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving . Give in proportion to what you have .
2Cor.11:12 12 δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω· ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμὴν ἵνα ἐν καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς. 12 But I will continue doing what {NEQ} I have always done . This {NEQ} will undercut those who are looking for an opportunity {NEQ} {RPT} to boast that their work is just like ours .
2Cor.12:6 6ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ βλέπει με ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ, 6 If I wanted to boast , I would be no fool in doing so , because I would be telling the truth . But I won’t do it , because I don’t want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message ,
2Cor.12:20 20φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 20 For I am afraid that when I come I won’t like what I find {RPT} , and you won’t like my response {NEQ} . I am afraid that I will find quarreling , jealousy , anger , selfishness , slander , gossip , arrogance , and disorderly behavior .
Gal.1:7 7 οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 7 but {RPT} is not the Good News at all {RPT} . {NEQ} {NEQ} You are being fooled by those who {NEQ} deliberately twist the truth {NEQ} concerning Christ .
Gal.3:2 2τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 2 Let me ask you this one question : Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses ? Of course not ! {NEQ} You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ .
Gal.4:9 9νῦν δὲ γνόντες θεὸν (μᾶλλον, δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ), πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 9 So now that you know God ( or should I say , now that God knows you ) , why do you want to go back again and become slaves {RPT} once more to the weak and useless spiritual principles of this world ?
Gal.4:17 17ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν· ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 17 Those false teachers are so eager to win your favor , but their intentions are not good . {NEQ} They are trying to shut you off from me so that you will pay attention only to them .
Gal.4:20 20ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου· ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 20 {NEQ} I wish I were with you right now so I could change my {NEQ} tone . But at this distance I don’t know how else to help you .
Gal.4:21 21λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; 21 Tell me , you who want to live under the law , do you know what the law actually says ?
Gal.5:17 17 γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ, κατὰ τοῦ πνεύματος· τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 17 {NEQ} The sinful nature wants to do evil , which is just the opposite of what the Spirit wants . And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires . {NEQ} These two forces are constantly fighting each other , so you are not free to carry out your good intentions .
Gal.6:12 12ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι· μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται. 12 Those who are trying to force you to be circumcised {RPT} want to look good to others . They don’t want to be persecuted for teaching that the cross of {NEQ} Christ alone can save .
Gal.6:13 13οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι· ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 13 And even those who advocate circumcision don’t keep the whole law themselves . {NEQ} They only want you to be circumcised so they can boast about it and claim you as their disciples .
Phil.2:13 13θεὸς γάρ ἐστιν ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν, καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 13 For God is {NEQ} working in you , {NEQ} giving you the desire and the power to do what pleases him .
Col.1:27 27οἷς ἠθέλησεν θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου, ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἐλπὶς τῆς δόξης· 27 For {NEQ} God wanted them to know that the riches and {NEQ} glory of Christ are for you {NEQ} {NEQ} Gentiles , too . And this is the secret : {RPT} {NEQ} Christ lives in you . This gives you {NEQ} assurance {NEQ} of sharing his glory .
Col.2:1 1θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί· 2:1 {NEQ} I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea , and for many other believers who have never met me personally .
Col.2:18 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων· εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of {NEQ} angels , * saying they have had visions about these things . Their sinful minds have made them proud ,
1Thes.2:18 18διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγώ, μὲν Παῦλος, καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς Σατανᾶς. 18 {NEQ} We wanted very much to come to you , and I , {NEQ} Paul , tried again and again , but {NEQ} Satan prevented us .
1Thes.4:13 13οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 13 And now , dear brothers and sisters , we want you to know what will happen to the believers who have died * so you will not grieve like people who have no hope .
2Thes.3:10 10καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι· Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. 10 Even {NEQ} while we were with you , we gave you this command : {NEQ} Those unwilling to work will not get to eat .
1Tim.1:7 7θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε λέγουσιν, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 7 They want to be known as teachers of the law of Moses , but they don’t know {NEQ} what they are talking about , even though {NEQ} {RPT} they speak so confidently .
1Tim.2:4 4ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 4 who wants everyone to be saved and to understand the truth .
1Tim.5:11 11νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ, ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν· 11 {NEQ} The younger widows should not be on the list , because their physical desires will overpower their devotion to {NEQ} Christ and they will want to remarry .
2Tim.3:12 12καί, πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. 12 Yes , and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution .
Phlm.1:14 14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι· ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 14 But I didn’t want to do anything without your {NEQ} consent . I wanted you to help {NEQ} because you were willing , {NEQ} not {NEQ} because you were forced .
Heb.10:5 5διό, εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας· σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· 5 That is why , when Christ * came into {RPT} the world , he said to God , You did not want animal sacrifices or sin offerings . But you have given me a body to offer .
Heb.10:8 8ἀνώτερον, λέγων ὅτι, Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, οὐδὲ εὐδόκησας, (αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται)· 8 First , Christ said , You did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin , nor were you pleased with them ( though they are required by the law of Moses ) .
Heb.12:17 17ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα, θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη· μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 17 {NEQ} {NEQ} You know that afterward , when he wanted his father’s blessing , he was rejected . {NEQ} It was too late for repentance , even though he begged with bitter tears {RPT} .
Heb.13:18 18προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 18 Pray for us , for our conscience is clear and we want to live honorably in everything we do .
Jas.2:20 20θέλεις δὲ γνῶναι, ἄνθρωπε κενέ, ὅτι πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν; 20 How foolish ! {NEQ} Can’t you see that {NEQ} faith without {NEQ} good deeds is useless ?
Jas.4:15 15ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, Ἐὰν κύριος θέλῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἐκεῖνο. 15 What you ought to say is , If the Lord wants us to , {NEQ} we will live and do this or that .
1Pet.3:10 10ὁ, γάρ, Θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 10 For the Scriptures say , If you want to enjoy life and see many happy days , keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies .
1Pet.3:17 17κρεῖττον γάρ, ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πάσχειν, κακοποιοῦντας. 17 Remember , it is better to suffer for doing good , if that is what {NEQ} God wants , than to suffer for doing wrong !
2Pet.3:5 5λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ· 5 {NEQ} {RPT} They deliberately forget that God made the heavens by the word of his command , and he brought the earth out from the water and surrounded it with water .
3Jn.1:13 13πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν. 13 I have much more to say to you , but I don’t want to write it with pen {RPT} and ink .
Rev.2:21 21καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 21 {NEQ} I gave her time to repent , but she does not want to turn away from her {NEQ} immorality .
Rev.11:5 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 5 {NEQ} If anyone tries to harm them , fire flashes from {RPT} their {NEQ} mouths and consumes their {NEQ} enemies . {NEQ} This is how anyone who tries to harm them {NEQ} must die {RPT} .
Rev.11:6 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 6 They have {NEQ} power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they {NEQ} prophesy . And they have the power to turn {RPT} the rivers and oceans into blood , and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish .
Rev.22:17 17καὶ τὸ πνεῦμα καὶ νύμφη λέγουσιν, ̓Έρχου. καὶ ἀκούων εἰπάτω, ̓Έρχου. καὶ διψῶν ἐρχέσθω— θέλων· λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 17 {NEQ} The Spirit and the bride say , Come . {NEQ} Let anyone who hears this say , Come . {NEQ} Let anyone who is thirsty come . Let anyone who desires drink freely from the water of life .