The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

θεός (theos, 2316)

Meanings

[a] god, [a] God, [be] to God, [before] God, [is] God, [is] Gods, [it is] Gods, [it was] to God, [the] God, [will not] God, by God, for God, god, God, God [as], God [is], God [rested], God [to be], gods, Gods, in God, of (about) God, of (for) God, of [a] god, of [the] God, of God, of God [give], of God [there are], of God [was], through God, to God, to God [that], with God

Greek-English Concordance: 1316 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:23 23Ἰδού. παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν. καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν θεός. 23        Look ! The virgin will conceive a child ! {NEQ} She will give birth to a son , and they will call him Immanuel , * which means {NEQ} God is with us .
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.4:3 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 3 During that time the devil * came and said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell {NEQ} these {NEQ} stones to become loaves of bread .
Matt.4:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. 4 But Jesus told him , No ! The Scriptures say , {NEQ} People do not live by bread alone , but by every word that comes from the mouth of God . * 
Matt.4:6 6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω. γέγραπται γὰρ ὅτι, Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 6 and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off ! For the Scriptures say , He will order his {NEQ} angels to protect you . And they will hold you up with their hands so you won’t even hurt your {NEQ} foot on a stone . * 
Matt.4:7 7ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 7 {NEQ} Jesus responded {RPT} , The Scriptures also say , You must not test the LORD your {NEQ} God . * 
Matt.4:10 10τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Ύπαγε, Σατανᾶ. γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 10 Get out of here , Satan , {NEQ} {NEQ} Jesus told him . For the Scriptures say , You must worship the LORD your {NEQ} God and serve only him . * 
Matt.5:8 8μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 8 God blesses those whose {NEQ} hearts are pure , for they will see {NEQ} God .
Matt.5:9 9μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. 9 God blesses those who work for peace , for they will be called the children of God .
Matt.5:34 34ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε, ἐν τῷ οὐρανῷ· ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ· 34 But I say {RPT} , do not make any vows ! Do not say , By {NEQ} heaven ! because heaven is {NEQ} God’s throne .
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Matt.6:30 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 30 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Matt.6:33 33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 33 {NEQ} Seek the Kingdom of {NEQ} God * above all else , and {NEQ} live righteously {RPT} , and he will give you everything you need .
Matt.8:29 29καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 29 {NEQ} {NEQ} They began screaming at him , Why are you interfering with us , Son of {NEQ} God ? Have you come here to torture us before God’s appointed time ?
Matt.9:8 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 8 {NEQ} Fear swept through the crowd as they saw this happen . And they praised {RPT} God for {RPT} sending a {NEQ} man with such great authority . * 
Matt.12:4 4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God , and he and his companions broke the law by eating {NEQ} the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.14:33 33οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ· λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. 33 Then the disciples worshiped him . You really are the Son of God ! they exclaimed .
Matt.15:3 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς, παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 3 {NEQ} Jesus replied {RPT} , And why do you , by your {NEQ} traditions , violate the direct commandments of {NEQ} God ?
Matt.15:4 4 γάρ, θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 4 For instance , {NEQ} God says , Honor your father and {NEQ} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Matt.15:6 6οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 6 In this way , you say they don’t need to honor their {NEQ} parents . * And so you cancel the word of {NEQ} God for the sake of your own {NEQ} tradition .
Matt.15:31 31ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι· βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ. 31 {NEQ} The crowd was amazed ! Those who hadn’t been able to speak were talking , the crippled were made well , {NEQ} the lame were walking , and the blind could see again ! And they praised the God of Israel .
Matt.16:16 16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 16 {NEQ} Simon Peter answered , You are the Messiah , * the Son of the living {NEQ} God .
Matt.16:23 23 δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 23 {NEQ} Jesus turned to {NEQ} Peter and said , Get away from me , Satan ! You are a dangerous trap to me . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , {RPT} not from {NEQ} God’s .
Matt.19:6 6ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία, οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 6 Since they are no longer two but one , {NEQ} let no one split apart what {NEQ} God has joined together .
Matt.19:24 24πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν— εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} I’ll say it again {RPT} it is easier for a camel to go through {RPT} the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Matt.19:26 26ἐμβλέψας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις, τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν· παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 26 {NEQ} {NEQ} Jesus looked at them intently and said , Humanly speaking , it is impossible . But with God everything is possible .
Matt.21:31 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 31 Which of the two obeyed his father ? They replied , The first . * Then {NEQ} Jesus explained his meaning {RPT} : I tell you the truth , {NEQ} corrupt {NEQ} tax collectors and {NEQ} prostitutes will get into the Kingdom of {NEQ} God before you do .
Matt.21:43 43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 43 {NEQ} {NEQ} I tell you , {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit .
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.22:21 21λέγουσιν Καίσαρος. τότε, λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 21 Caesar’s , they replied . Well , then , he said {RPT} , give {NEQ} to Caesar what belongs to Caesar , and give to {NEQ} God what belongs to {NEQ} God .
Matt.22:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 29 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Matt.22:31 31περὶ δέ, τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν— οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ; λέγοντος, 31 But now , as to whether there will be a resurrection of the dead haven’t you ever read about this in the Scriptures ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , God said , * 
Matt.22:32 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 32 I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * So he is the God {NEQ} of the living , not the dead .
Matt.22:37 37 δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 37 Jesus {NEQ} replied {RPT} , You must love the LORD your {NEQ} God with all your {NEQ} heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , and {RPT} all your {NEQ} mind . * 
Matt.23:22 22καὶ ὀμόσας, Ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 22 And when you swear by {NEQ} heaven , you are swearing by the throne of {NEQ} God and by God , who sits on the throne .
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.26:63 63 δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος— ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ. 63 But {NEQ} Jesus remained silent . Then the high priest said to him , I demand in the name of the living {NEQ} God {NEQ} tell us if you are the Messiah , the Son of {NEQ} God .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:43 43πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν. εἶπεν γὰρ ὅτι, Θεοῦ εἰμὶ υἱός. 43 He trusted {NEQ} God , so let God rescue him now if he wants him ! For he said , I am the Son of God .
Matt.27:46 46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν, ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ἠλί, ἠλί, λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου, θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 46   At about three o’clock , {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eli , Eli , * lema sabachthani ? which means My God , my God , why have you abandoned me ? * 
Matt.27:54 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 54 {NEQ} The Roman officer * and the other soldiers {RPT} at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened . They said , This man truly was the Son of God !
Mark.1:1 1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ θεοῦ. 1:1 This is the Good News about Jesus the Messiah , the Son of God . * It began
Mark.1:14 14καί, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάνην, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 14 Later on , after {NEQ} John was arrested , {NEQ} Jesus went into {NEQ} Galilee , where he preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News . * 
Mark.1:15 15καὶ λέγων ὅτι, Πεπλήρωται καιρός. καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 15 The time promised by God has come at last ! {NEQ} he announced . {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is near ! Repent of your sins and believe the Good News !
Mark.1:24 24λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 24 Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Mark.2:7 7Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός; 7 What is he saying ? This is blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.2:26 26πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ (ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως) καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν. 26 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God ( during the days when Abiathar was high priest ) and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat . He also gave {NEQ} some to his companions .
Mark.3:11 11καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 11 And whenever those possessed by {RPT} evil * {RPT} spirits caught sight of him , the spirits would throw them to the ground in front of him {NEQ} shrieking , You are the Son of {NEQ} God !
Mark.3:35 35ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 35 Anyone who does {NEQ} God’s {NEQ} will {RPT} is my brother and sister and mother .
Mark.4:11 11καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 11 {NEQ} He replied {RPT} , You are permitted to understand the secret * of the Kingdom of {NEQ} God . But I use parables for {NEQ} everything I say to outsiders ,
Mark.4:26 26καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. 26 Jesus also said , {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is like a farmer who scatters {NEQ} seed on the ground .
Mark.4:30 30καὶ ἔλεγεν, Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; 30 {NEQ} Jesus said , How can I describe the Kingdom of {NEQ} God ? What story should I use to illustrate it ?
Mark.5:7 7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε, τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς. 7 {NEQ} With a shriek , he screamed , Why are you interfering with me , Jesus , Son of the Most High {RPT} God ? In the name of God , I beg you , don’t torture me !
Mark.7:8 8ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. 8 For you ignore {NEQ} God’s {NEQ} law and substitute your own {NEQ} tradition .
Mark.7:9 9καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 9 Then he said {RPT} , You skillfully sidestep {NEQ} God’s {NEQ} law in order to hold on to your own {NEQ} tradition .
Mark.7:13 13ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν παρεδώκατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 13 And so you cancel the word of {NEQ} God {RPT} in order to hand down your own {NEQ} tradition . And this is only one example among many others .
Mark.8:33 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν Πέτρῳ. καὶ λέγει, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 33 {NEQ} Jesus turned around and looked at his {NEQ} disciples , then reprimanded Peter . Get away from me , Satan ! {NEQ} he said . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , not {RPT} from {NEQ} God’s .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:47 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 47 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out . It’s better {RPT} to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God with only one eye than to have two eyes and be thrown into {NEQ} hell ,
Mark.10:9 9 οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 9 {NEQ} let no one split apart what {NEQ} God has joined together .
Mark.10:14 14ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς, ἠγανάκτησεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw what was happening , he was angry with his disciples . {NEQ} He said to them , Let the children come to me . Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Mark.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 15 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Mark.10:18 18 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 18 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Only {NEQ} God is truly good .
Mark.10:23 23καὶ περιβλεψάμενος Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus looked around and said to his {NEQ} disciples , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Mark.10:24 24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 24 {NEQ} This {RPT} amazed them . But {NEQ} Jesus said again {RPT} , Dear children , it is very hard * to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.10:25 25εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 In fact , it is easier for a camel to go through {RPT} the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Mark.10:27 27ἐμβλέψας αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον· ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 27 {NEQ} Jesus looked at them intently and said , Humanly speaking , it is impossible . But not with God . {NEQ} Everything is possible with {NEQ} God .
Mark.11:22 22καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, ̓Έχετε πίστιν θεοῦ. 22 Then {NEQ} Jesus said to the disciples , Have faith in God .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:17 17 δέ, Ἰησοῦς εἶπεν, Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 17 Well , then , {NEQ} Jesus said , give to Caesar what belongs to Caesar , and give to {NEQ} God what belongs to {NEQ} God . {NEQ} His reply completely amazed them .
Mark.12:24 24ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Mark.12:27 27οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσθε. 27 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead . You have made a serious error .
Mark.12:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅτι, Πρώτη ἐστίν· ̓Άκουε, Ἰσραήλ. κύριος θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 29 {NEQ} Jesus replied , The most important commandment is this : Listen , O Israel ! The LORD our {NEQ} God is the one and only LORD .
Mark.12:30 30καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 30 And you must love the LORD your {NEQ} God with all your {NEQ} heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} mind , and {RPT} all your {NEQ} strength . * 
Mark.12:34 34καὶ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς, ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καί, οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 34 {NEQ} Realizing how much the man understood , {NEQ} Jesus said to him , You are not far from the Kingdom of {NEQ} God . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Mark.14:25 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 25 I tell you the truth , {NEQ} I will not drink wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new in the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.15:34 34καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, Ἐλωί, ἐλωί, λεμὰ σαβαχθανί; ἐστιν μεθερμηνευόμενον θεός μου, θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 34   Then at three o’clock {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eloi , Eloi , lema sabachthani ? which means My {NEQ} God , my {NEQ} God , why have you abandoned me ? * 
Mark.15:39 39ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 39 {NEQ} When the Roman officer * who stood facing him * saw how he had died , he exclaimed , This {NEQ} man truly was the Son of God !
Mark.15:43 43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας (εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.) τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 43 {RPT} Joseph {NEQ} of Arimathea took a risk and went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . ( Joseph was an honored member of the high council , and {NEQ} he was waiting for the Kingdom of {NEQ} God to come . )
Mark.16:19 19 μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 19 When the Lord Jesus had finished talking with them , he was taken up into {NEQ} heaven and sat down in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Luke.1:6 6ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 6 Zechariah and Elizabeth were {NEQ} righteous in {NEQ} God’s eyes , careful to obey {NEQ} all of the Lord’s {NEQ} commandments and regulations .
Luke.1:8 8ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτόν, ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ, ἔναντι τοῦ θεοῦ, 8 One day Zechariah was serving {NEQ} God in the Temple , for his {NEQ} order was on duty that week .
Luke.1:16 16καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν. 16 And he will turn many Israelites to {RPT} the Lord their {NEQ} God .
Luke.1:19 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριήλ· παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 19 Then the angel said {RPT} , I am Gabriel ! I stand in the very presence of {NEQ} God . {NEQ} It was he who sent me {RPT} {RPT} {RPT} to bring you {NEQ} this good news !
Luke.1:26 26ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ὄνομα Ναζαρέτ, 26 In {NEQ} the {RPT} sixth month of Elizabeth’s pregnancy , {RPT} {NEQ} God sent the angel Gabriel to {RPT} Nazareth , a village in {NEQ} Galilee ,
Luke.1:30 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 30 Don’t be afraid , Mary , the angel {NEQ} told her , for you have found favor with {NEQ} God !
Luke.1:32 32οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται. καὶ δώσει αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 32 He will be very great and will be called the Son of the Most High . The Lord God {NEQ} will give him the throne of his {NEQ} ancestor David .
Luke.1:35 35καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 35 {NEQ} The angel replied {RPT} , The Holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you . So {NEQ} the baby to be born will be holy , and he will be called the Son of God .
Luke.1:37 37ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ θεῷ πᾶν ῥῆμα. 37 {NEQ} For nothing is impossible with {NEQ} God . {NEQ} * 
Luke.1:47 47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 47 {NEQ} How my {NEQ} spirit rejoices in {NEQ} God my {NEQ} Savior !
Luke.1:64 64ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 64 {NEQ} Instantly Zechariah could speak again {RPT} , and he began praising {NEQ} God .
Luke.1:68 68Εὐλογητὸς κύριος, θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. 68 Praise the Lord , the God of {NEQ} Israel , because he has visited and redeemed his {NEQ} people .
Luke.1:78 78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 78 Because of God’s tender mercy {RPT} , {NEQ} {RPT} the morning light from heaven is about to break upon us , * 
Luke.2:13 13καὶ ἐξαίφνης, ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 13 {NEQ} Suddenly , the angel was joined by a vast host of others the armies of heaven praising {NEQ} God and saying ,
Luke.2:14 14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 14 Glory to God in highest heaven , and peace on earth to those with whom God is pleased .
Luke.2:20 20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον· καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 20 {NEQ} The shepherds went back to their flocks , glorifying and praising {NEQ} God for all {RPT} they had heard and seen . It was just as the angel had told them .
Luke.2:28 28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν, καὶ εἶπεν, 28 Simeon was there . {NEQ} He took the child in his arms and praised {NEQ} God , {NEQ} saying ,
Luke.2:38 38καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ. καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ. 38 {NEQ} She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph , and she began praising {NEQ} God . {NEQ} She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem .
Luke.2:40 40τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο· πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 40 {NEQ} There the child grew up healthy and strong . He was filled with wisdom , and God’s favor was on him .
Luke.2:52 52καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 52 {NEQ} Jesus grew in {NEQ} wisdom and in stature and in favor with God and all the people .
Luke.3:2 2ἐπὶ ἀρχιερέως ̔Άννα καὶ Καιάφα· ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱόν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 2 Annas and Caiaphas were the high priests . At this time a message from God came to John {NEQ} son of Zechariah , who was living in the wilderness .
Luke.3:6 6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 6 And then all people will see the salvation sent from {NEQ} God . * 
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.3:38 38τοῦ Ἐνώς. τοῦ Σήθ. τοῦ Ἀδάμ. τοῦ θεοῦ. 38 Kenan was the son of Enosh . * Enosh was the son of Seth . Seth was the son of Adam . Adam was the son of God .
Luke.4:3 3εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 3 Then the devil said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell this {NEQ} stone to become a loaf of bread .
Luke.4:8 8καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Γέγραπται, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 8 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , The Scriptures say , You must worship the LORD your {NEQ} God and serve only him . * 
Luke.4:9 9ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 9 Then the devil took him to Jerusalem , to the highest point of the Temple , and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off !
Luke.4:12 12καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , The Scriptures also say , You must not test the LORD your {NEQ} God . * 
Luke.4:34 34̓Έα. τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 34 Go away ! Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Luke.4:41 41ἐξήρχετο δέ, καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι, Σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 41 {NEQ} Many were possessed by demons ; and the demons came out at his command , shouting , {NEQ} You are the Son of {NEQ} God ! But because they knew he was the Messiah , he rebuked them and refused to let them speak .
Luke.4:43 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Καί, ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 43 But he replied {RPT} , I must preach the Good News of the Kingdom of {NEQ} God in {NEQ} other towns , too , because that is why I was sent .
Luke.5:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ. 5:1 One day as {NEQ} Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee , * {NEQ} {NEQ} {NEQ} great crowds pressed in on him {NEQ} to listen to the word of {NEQ} God .
Luke.5:21 21καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος; ὃς λαλεῖ βλασφημίας. τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός; 21 But the Pharisees and {RPT} teachers of religious law said to themselves , Who does he think he is ? That’s blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Luke.5:25 25καὶ παραχρῆμα, ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 25 And immediately , as everyone watched , the man jumped up , picked up his mat , and went {NEQ} home {RPT} praising {NEQ} God .
Luke.5:26 26καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι, Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 26 {NEQ} Everyone was gripped with great wonder and {RPT} awe , and they praised {NEQ} God , exclaiming , We have seen amazing things today !
Luke.6:4 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν. καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests can eat . He also gave some to his companions .
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.6:20 20καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 Then Jesus turned {RPT} to his {NEQ} disciples and said , God blesses you who are poor , for the Kingdom of {NEQ} God is yours .
Luke.7:16 16ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, λέγοντες ὅτι, Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι, Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 16 {NEQ} Great fear swept the crowd , and they praised {NEQ} God , saying , A mighty prophet has risen among us , and {NEQ} God has visited his {NEQ} people today .
Luke.7:28 28λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 28 I tell you , of all who have ever lived , none is greater than John . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} God is greater than he is !
Luke.7:29 29καὶ πᾶς λαός ἀκούσας— καὶ οἱ τελῶναι— ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 29 {NEQ} When they heard this , all the people even the tax collectors agreed that {NEQ} God’s way was right , * for they had been baptized by John .
Luke.7:30 30οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 30 But the Pharisees and {RPT} experts in religious law rejected {NEQ} God’s {NEQ} plan for them , for they had refused John’s baptism .
Luke.8:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 8:1 Soon afterward {NEQ} Jesus began a tour of the nearby towns and villages , preaching and announcing the Good News about the Kingdom of {NEQ} God . {NEQ} He took his twelve disciples with him ,
Luke.8:10 10 δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα· βλέποντες, μὴ βλέπωσιν. καὶ ἀκούοντες, μὴ συνιῶσιν. 10 {NEQ} He replied , You are permitted to understand the secrets * of the Kingdom of {NEQ} God . But I use parables to teach the others so that the Scriptures might be fulfilled : When they look , they won’t really see . {NEQ} When they hear , they won’t understand . * 
Luke.8:11 11ἔστιν δὲ αὕτη παραβολή· σπόρος ἐστὶν λόγος τοῦ θεοῦ. 11 {NEQ} This is the meaning of the parable : The seed is {NEQ} God’s {NEQ} word .
Luke.8:21 21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , My mother and my brothers {RPT} are all those who hear {NEQ} God’s {NEQ} word and obey it .
Luke.8:28 28ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ. καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. 28 {NEQ} As soon as he saw {NEQ} Jesus , he shrieked and fell down in front of him . Then he screamed , Why are you interfering with me , Jesus , Son of the Most High {NEQ} God ? Please , I beg you , don’t torture me !
Luke.8:39 39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. 39 No , go back to your {NEQ} family , and tell them everything {NEQ} God has done for you . So he went all through the town proclaiming the great things {NEQ} Jesus had done for him .
Luke.9:2 2καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς. 2 Then he sent them out to tell everyone about the Kingdom of {NEQ} God and to heal the sick .
Luke.9:11 11οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 11 But the crowds found out where he was going , and they followed him . {NEQ} He welcomed them and taught them about the Kingdom of {NEQ} God , and he healed those who were sick .
Luke.9:20 20εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 20 Then he asked them , But who do you say I am ? {NEQ} Peter replied , You are the Messiah * sent from {NEQ} God !
Luke.9:27 27λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 27 {NEQ} I tell you the truth , some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.9:43 43ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 43 {NEQ} Awe gripped the people as they saw this majestic display of {NEQ} God’s power . While everyone was marveling at everything {RPT} he was doing , Jesus said to his {NEQ} disciples ,
Luke.9:60 60εἶπεν δὲ αὐτῷ, ̓Άφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 60 But Jesus told him , Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead ! * {NEQ} Your duty is to go and preach about the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.9:62 62εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς, Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 62 But {NEQ} Jesus told {NEQ} him , Anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.10:9 9καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, ̓Ήγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 9 {NEQ} Heal the sick {NEQ} {RPT} , and tell them , The Kingdom of {NEQ} God is near you now .
Luke.10:11 11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν. πλὴν τοῦτο γινώσκετε— ὅτι ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 11 We wipe even the dust of your {NEQ} town from {NEQ} our feet to show that we have abandoned you to your fate . And know this {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God is near !
Luke.10:27 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· καί, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 27 {NEQ} The man answered , You must love the LORD your {NEQ} God with all your heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} strength , and {RPT} all your {NEQ} mind . And , Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Luke.11:20 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 But if I am casting out {NEQ} demons by the power of God , * then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Luke.11:28 28αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 28 {NEQ} Jesus replied , But even more blessed are all who hear the word of {NEQ} God and put it into practice .
Luke.11:42 42ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 42 {NEQ} What sorrow awaits you {NEQ} Pharisees ! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens , * but you ignore {NEQ} justice and the love of {NEQ} God . You should tithe , yes , but do not neglect the more important things .
Luke.11:49 49διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν. 49 This is what {NEQ} God in his wisdom said about you : * I will send prophets and apostles to them , but they will kill some and persecute the others .
Luke.12:6 6οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 6 What is the price of five sparrows two copper coins * ? Yet {NEQ} God does not forget a single one of them .
Luke.12:8 8λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 8 {NEQ} I tell you the truth , everyone who acknowledges {RPT} me publicly here on earth , the Son of {NEQ} Man * will also acknowledge {RPT} {RPT} in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.12:9 9 δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 9 But anyone who denies me here on earth will be denied before {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.12:20 20εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός, ̓Άφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 20 But {NEQ} God said to him , You fool ! {NEQ} You will die {RPT} this very night . Then who will get everything you worked for ?
Luke.12:21 21οὕτως, θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. 21 Yes , a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God .
Luke.12:24 24κατανοήσατε τοὺς κόρακας· ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς. πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 24 Look at the ravens . {NEQ} They don’t plant or harvest {RPT} {RPT} or store food in barns , for {NEQ} God feeds them . And you are far more valuable to him than any birds !
Luke.12:28 28εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 28 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Luke.13:13 13καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας, καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη. καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. 13 Then he touched her , and instantly she could stand straight . How she praised {NEQ} God !
Luke.13:18 18ἔλεγεν οὖν, Τίνι ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ; καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 18 Then Jesus said , What is the Kingdom of {NEQ} God like ? How can I illustrate it ?
Luke.13:20 20καὶ πάλιν εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 20 He also asked , What else is the Kingdom of {NEQ} God like ?
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.13:29 29καὶ ἥξουσιν— ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου— καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 29 And people will come from all over the world from east and west , {NEQ} {RPT} north and south {NEQ} to take their places in the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.14:15 15ἀκούσας δέ, τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} Hearing this , a man {NEQ} sitting at the table with Jesus exclaimed , What a blessing {RPT} it will be to attend a banquet * in the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.15:10 10οὕτως λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 10 In the same way {NEQ} {RPT} , there is joy in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels {RPT} when even one sinner repents .
Luke.16:13 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 13 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Luke.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 15 Then he said to them , You like to appear {NEQ} righteous in public , but {NEQ} God knows your {NEQ} hearts . {NEQ} What this world honors is detestable in the sight of {NEQ} God .
Luke.16:16 16 νόμος καὶ οἱ προφῆται, μέχρι Ἰωάνου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 16 Until John the Baptist , the law of Moses and the messages of the prophets were your guides . But now the Good News of the Kingdom of {NEQ} God is preached , and everyone is eager to get in {RPT} . * 
Luke.17:15 15εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν. 15 {NEQ} One of them , when he saw that he was healed , came back to Jesus , shouting , Praise {NEQ} God !
Luke.17:18 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 18 Has no one returned to give glory to {NEQ} God except this {NEQ} foreigner ?
Luke.17:20 20ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, Πότε ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ; ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως· 20 One day the Pharisees asked Jesus , When will the Kingdom of {NEQ} God come ? Jesus replied {RPT} , The Kingdom of {NEQ} God can’t be detected by visible signs . * 
Luke.17:21 21οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· Ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 21 You won’t be able to say , Here it is ! or It’s over there ! For the Kingdom of {NEQ} God is already among you . * 
Luke.18:2 2λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 2 There was a judge in a certain city , he said , who neither feared {NEQ} God nor cared about people .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.18:7 7 δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός; καὶ μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς; 7 Even he rendered a just decision in the end . So don’t you think {NEQ} God will surely give {NEQ} justice to his {RPT} chosen people who {RPT} cry out to him day and night ? {NEQ} Will he keep putting them off ?
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:13 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν. ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ. 13 But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to {NEQ} heaven as he prayed . Instead , he beat his {NEQ} chest in sorrow , saying , {NEQ} O God , be merciful to me , for I am a sinner .
Luke.18:16 16 δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 Then {NEQ} Jesus called for the children and said to the disciples , Let the children come to me . {NEQ} Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Luke.18:17 17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 17 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Luke.18:19 19εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 19 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked him . Only {NEQ} God is truly good .
Luke.18:24 24ἰδὼν δέ, αὐτὸν Ἰησοῦς εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται· 24 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw this , * he said {RPT} , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.18:25 25εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 In fact , it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.18:27 27 δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 27 {NEQ} He replied , What is impossible for people is possible with {NEQ} God .
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.18:43 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν. καί, πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 43 Instantly the man could see , and he followed Jesus , praising {NEQ} God . And all who saw it praised {NEQ} God , too .
Luke.19:11 11ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα· προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 11 The crowd {NEQ} was listening to everything Jesus said . And because he was nearing Jerusalem , {NEQ} he told them a story {NEQ} {RPT} to correct the impression that the Kingdom of {NEQ} God would begin right away .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.20:25 25 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν, ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 25 Well then , he {NEQ} said {NEQ} {RPT} , give to Caesar what belongs to Caesar , and give to {NEQ} God what belongs to {NEQ} God .
Luke.20:36 36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν. καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 36 And they will never die again . In this respect they will be like angels . {NEQ} They are children of God and children {NEQ} of the resurrection .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.20:38 38θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 38 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead , for they are all alive to him .
Luke.21:31 31οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 31 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that the Kingdom of {NEQ} God is near .
Luke.22:16 16λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16 For I tell you now that I won’t eat this meal again until its meaning is fulfilled in the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.22:18 18λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 18 For {NEQ} {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the Kingdom of {NEQ} God has come .
Luke.22:69 69ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 69 But from now on the Son of {NEQ} Man will be seated in the place of {NEQ} power at {NEQ} God’s right hand . * 
Luke.22:70 70εἶπαν δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ; δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 70 They all {NEQ} shouted , So , are you claiming to be the Son of {NEQ} God ? And he replied {RPT} , You say that I am .
Luke.23:35 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· ̓Άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 35 {NEQ} {NEQ} The crowd watched and the leaders scoffed . He saved others , they said , let him save himself if he is really {NEQ} God’s {NEQ} Messiah , the Chosen One .
Luke.23:40 40ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 40 But the other criminal protested {RPT} , Don’t you fear {NEQ} God even when you have been sentenced to die ?
Luke.23:47 47ἰδὼν δὲ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον, ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, ̓Όντως ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 47 {NEQ} When the Roman officer * overseeing the execution saw what had happened , he worshiped {NEQ} God and said , Surely this {NEQ} man was innocent . * 
Luke.23:51 51οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν· ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 51 but he had not agreed with the decision and {NEQ} actions of the other religious leaders . He was from the town of Arimathea in {NEQ} Judea , and he was waiting for the Kingdom of {NEQ} God to come .
Luke.24:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ, τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 19 What things ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . The things that happened to Jesus , the man from Nazareth , they {NEQ} said {RPT} . He was a prophet who did powerful miracles , and he was a mighty teacher in the eyes of {NEQ} God and all the people .
Luke.24:53 53καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 53 And they spent all of their time in the Temple , praising {NEQ} God .
John.1:1 1Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος. καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. 1:1 In the beginning the Word already existed . {NEQ} The Word was with {NEQ} God , and the Word was God .
John.1:2 2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 2 He existed in the beginning with {NEQ} God .
John.1:6 6ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης, 6 God sent {NEQ} a man , {NEQ} {RPT} John the Baptist , * 
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.1:13 13οἵ— οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 13 They are reborn not with a physical birth {RPT} resulting from human passion or {RPT} plan , but a birth that comes from God .
John.1:18 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 18 No one has ever seen God . But the unique One , who is himself God, * {RPT} is near to the {NEQ} Father’s heart . He has revealed God to us .
John.1:29 29τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει, ̓Ίδε· ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 29 The next day John saw {NEQ} Jesus coming toward him and said , Look ! The Lamb of {NEQ} God who takes away the sin of the world !
John.1:34 34κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ἐκλεκτός τοῦ θεοῦ. 34 I saw this happen to Jesus , so I testify that he is the Chosen One of {NEQ} God . * 
John.1:36 36καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει, ̓Ίδε· ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. 36 {NEQ} As {NEQ} Jesus walked by , John looked at him and declared , Look ! There is the Lamb of {NEQ} God !
John.1:49 49ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, Ῥαββεί, σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ— σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 49 Then Nathanael exclaimed {RPT} , Rabbi , you are the Son of {NEQ} God {RPT} the King {RPT} of {NEQ} Israel !
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} {NEQ} God sent his Son into the world not to judge the world , but to save the world through him .
John.3:18 18 πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 18 There is no judgment against anyone who believes in him . But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in {NEQ} God’s one and only {NEQ} Son .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.3:33 33 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι θεὸς ἀληθής ἐστιν. 33 Anyone who accepts his {NEQ} testimony can affirm that {NEQ} God is true .
John.3:34 34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν θεός, τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 34 {RPT} For he is sent by {NEQ} God . He speaks {NEQ} God’s {NEQ} words , for God gives him the Spirit without limit .
John.3:36 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 36 And anyone who believes in God’s {NEQ} Son has eternal life . {NEQ} Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under {NEQ} God’s {NEQ} angry judgment {RPT} .
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.4:24 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 24 For {NEQ} God is Spirit , so those who worship him must worship in spirit and in truth .
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.5:42 42ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 42 because I know you don’t have {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} love within you .
John.5:44 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι· δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε. 44 No wonder you can’t believe ! For you gladly honor each other , but you don’t care about the honor that comes {RPT} from the one who alone is God . * 
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.6:28 28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 28 {NEQ} They replied {RPT} , {NEQ} We want to perform {NEQ} God’s {NEQ} works , too . What should we do ?
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.6:33