The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

θυσιαστήριον (thysiasterion, 2379)

Meanings

altar, altars, an altar

Greek-English Concordance: 23 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:23 23ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 23 So if you are presenting a sacrifice at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you ,
Matt.5:24 24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 24 leave your {NEQ} sacrifice there at the altar . Go and be reconciled to that {NEQ} person . Then come and offer your {NEQ} sacrifice to God .
Matt.23:18 18καὶ ὃς ἂν ὀμόσῃ, Ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ, Ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 18 And you say that to swear by the altar is not binding , but {RPT} {RPT} to swear by the gifts {RPT} on the altar is binding .
Matt.23:19 19τυφλοί· τί γὰρ μεῖζον— τὸ δῶρον, τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 19 How blind ! For which is more important the gift on the altar or the altar that makes the gift sacred ?
Matt.23:20 20 οὖν ὀμόσας, Ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 20 {NEQ} When you swear by the altar , you are swearing by it and by everything {NEQ} on it .
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Luke.1:11 11ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 11 While Zechariah was in the sanctuary , an angel of the Lord appeared {NEQ} to him , standing to the right of the {RPT} incense altar .
Luke.11:51 51ἀπὸ αἵματος ̔Άβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου, τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah , who was killed between the altar and the sanctuary . Yes , it will certainly be charged against {RPT} this {NEQ} generation .
Rom.11:3 3Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν· κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καί, ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου. 3 LORD , they have killed your {NEQ} prophets and torn down your {NEQ} altars . I am the only one left , and now they are trying to kill me , too .  * 
1Cor.9:13 13οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται. 13 Don’t you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple ? And those who serve at the altar get a share of the sacrificial offerings .
1Cor.10:18 18βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; 18 Think about the people of {NEQ} Israel . Weren’t they united by eating the sacrifices at the altar ?
Heb.7:13 13ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ· 13 For the priest we are talking about {RPT} belongs to a different tribe , whose members have never served at the altar as priests .
Heb.13:10 10ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 10 We have an altar from which the priests in the Tabernacle  *  have no right to eat .
Jas.2:21 21Ἀβραὰμ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 21 Don’t you remember that our {NEQ} ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his {NEQ} son Isaac on the altar ?
Rev.6:9 9καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 9 When the Lamb broke the fifth seal , I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of {NEQ} God and for being faithful in their testimony {RPT} .
Rev.8:3 3καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 3 Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar . And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers {NEQ} of {NEQ} God’s people as an offering on the {RPT} gold altar {RPT} before the throne .
Rev.8:5 5καὶ εἴληφεν ἄγγελος τὸν λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναί, καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισμός. 5 Then the angel filled {RPT} the incense burner with {NEQ} fire from the altar and threw it down upon the earth ; and thunder crashed , {NEQ} lightning flashed , and there was a terrible earthquake .
Rev.9:13 13καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· 13 Then the sixth angel blew his trumpet , and I heard a voice speaking from the four horns of the gold altar {RPT} that stands in the presence of {NEQ} God .
Rev.11:1 1καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, ̓Έγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 11:1 Then I was given a measuring stick , and I was told , Go and measure the Temple of {NEQ} God and the altar , and count the number of {NEQ} worshipers {NEQ} {RPT} .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.16:7 7καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε, θεός, παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 7 And I heard a voice from the altar , saying , Yes , O Lord {NEQ} God , the Almighty , your {NEQ} judgments are true and just .