The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ῥέω2 (r(eo, 4483)

Meanings

had spoken, has he said, has said, has spoken, have said, having been said, having been spoken, having spoken, he had said, he had told, he has said, I have called, I have said, I have told, it has been said, it was said, it was told, spoken, spoken [of], they said, to say (he has said), were spoken, you have said, you have spoken

Greek-English Concordance: 50 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt . * 
Matt.2:17 17τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 17   Herod’s brutal action {NEQ} fulfilled what God had spoken through the prophet Jeremiah :
Matt.2:23 23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι· Ναζωραῖος κληθήσεται. 23 So the family went and lived in a town called Nazareth . This fulfilled what the prophets had said : He will be called a Nazarene .
Matt.3:3 3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 {RPT} {NEQ} The prophet Isaiah was speaking about John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Matt.4:14 14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 14 {NEQ} This fulfilled what God said through the prophet Isaiah :
Matt.5:21 21ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις. ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 21 You have heard that our ancestors were told , You must not murder . If you commit murder , you are subject to {NEQ} judgment . * 
Matt.5:27 27ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ μοιχεύσεις. 27 You have heard the commandment that says , You must not commit adultery . * 
Matt.5:31 31ἐρρέθη δέ, ̔Ὸς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 31 {NEQ} You have heard the law that says , A man can divorce his {NEQ} wife by merely giving her a written notice of divorce . * 
Matt.5:33 33πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις· ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 33 You have also heard that our ancestors were told , You must not break your vows ; {NEQ} you must carry out the vows you make to the LORD . * 
Matt.5:38 38ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 38 You have heard the law that says the punishment must match the injury : An eye for an eye , and a tooth for a tooth . * 
Matt.5:43 43ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 43 You have heard the law that says , Love your {NEQ} neighbor * and hate your {NEQ} enemy .
Matt.8:17 17ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 17 This fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah , who said , He took our {NEQ} sicknesses and removed our {NEQ} diseases . * 
Matt.12:17 17ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 17 {NEQ} This fulfilled the prophecy of Isaiah concerning him {NEQ} :
Matt.13:35 35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 This fulfilled what God had spoken through the prophet : I will speak to {RPT} you in parables . I will explain things hidden since the creation of the world . * 
Matt.21:4 4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 4 {NEQ} This took place to fulfill the prophecy that said ,
Matt.22:31 31περὶ δέ, τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν— οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ; λέγοντος, 31 But now , as to whether there will be a resurrection of the dead haven’t you ever read about this in the Scriptures ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , God said , * 
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.26:75 75καί, ἐμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 75 Suddenly , Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : Before the rooster crows , you will deny three times that you even know me . And he went away {RPT} , weeping bitterly .
Matt.27:9 9τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια— τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 9 {NEQ} This fulfilled the prophecy of Jeremiah that says , {NEQ} They took * the thirty pieces of silver the price at which he was valued by the people of Israel ,
Luke.2:24 24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου— Ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 24 So they {NEQ} offered the sacrifice required in the law of the Lord either a pair of turtledoves or two young pigeons . * 
Luke.4:12 12καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , The Scriptures also say , You must not test the LORD your {NEQ} God . * 
Luke.22:13 13ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 13 {NEQ} They went off to the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
John.4:18 18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 18 for you have had five husbands , and you aren’t even married to the man {RPT} you’re living with now . You certainly spoke the truth !
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.11:13 13εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 13 {NEQ} They thought {NEQ} Jesus meant Lazarus was simply sleeping , but {NEQ} Jesus meant Lazarus had died .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.14:29 29καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 29 {NEQ} {NEQ} I have told you these things before they happen so that when they do happen , you will believe .
John.15:15 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 15 I no longer call you slaves , because a master doesn’t confide in his {NEQ} slaves . Now you are my friends , since I have told you everything the Father told me .
Acts.2:16 16ἀλλά, τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 16 No , what you see {NEQ} was predicted long ago by the prophet Joel :
Acts.8:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 24 {NEQ} Pray to the Lord for me , {NEQ} {NEQ} Simon exclaimed , that these terrible things you’ve said won’t happen to me !
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.13:40 40βλέπετε οὖν. μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις, 40 {NEQ} Be careful ! Don’t let the prophets' words apply to you . For they said ,
Acts.17:28 28ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν· ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 28 For in him we live and move and exist . As some of your * own {NEQ} poets have said , {NEQ} {NEQ} We are his offspring .
Acts.20:38 38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 38 They were sad most of all because {RPT} he had said that they would never see him again . Then they escorted him down to the ship .
Rom.4:18 18ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι— ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν· κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου· 18 Even when there was no reason for hope , Abraham kept hoping believing that he would become the father of many nations . For God had said to him , That’s how many descendants you will have ! * 
Rom.9:12 12οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος.) ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι, μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. 12 he calls people , but not according to their good or bad works . ) She was told , Your older son will serve your younger son . * 
Rom.9:26 26καί ̓Έσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος. 26 And , Then , {NEQ} at the place where they were told , You are not my people , there they will be called children of the living God . * 
2Cor.12:9 9καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 9 Each time he said {RPT} , My {NEQ} grace is all you need . {NEQ} My power works best in weakness . So now I am glad to boast about my {NEQ} weaknesses , so that the power of {NEQ} Christ can work through {RPT} me .
Gal.3:16 16τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν· ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου— ὅς ἐστιν, Χριστός. 16 {NEQ} God gave the promises to {NEQ} Abraham and his {NEQ} child . * And notice that the Scripture doesn’t say {NEQ} to his children , * as if it meant many descendants . Rather , it says {NEQ} to his {NEQ} child and that , of course , means Christ {RPT} .
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Heb.4:3 3εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες· καθώς, εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 3 For only we who believe can enter {RPT} his {NEQ} rest . As for the others , God said , In my {NEQ} anger {NEQ} I took an oath : They will never enter {RPT} my place of {NEQ} rest , * even though this rest has been ready since he made the world .
Heb.4:4 4εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως· Καὶ κατέπαυσεν θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 4 We know it is ready because of the place in the Scriptures where it mentions the seventh day : {NEQ} {NEQ} On the {RPT} seventh day {NEQ} God rested from all his {NEQ} work . * 
Heb.10:9 9τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 9 Then he said , Look , I have come {NEQ} to do your {NEQ} will . He cancels the first covenant in order to put the second into effect .
Heb.10:15 15μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι, 15 And the {RPT} Holy Spirit also testifies that {RPT} this is so . For he says ,
Heb.13:5 5ἀφιλάργυρος τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν. αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ· οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω. 5 Don’t love money ; be satisfied with what you have . For God has said , I will never fail you . {NEQ} I will never abandon you . * 
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.7:14 14καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης. καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 14 And I said to him , Sir {RPT} , you are the one who knows . Then he said to me , These are the ones who died in the {RPT} great tribulation . {NEQ} They have washed their {NEQ} robes in the blood of the Lamb and made them white .
Rev.9:4 4καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 4 {NEQ} They were told not to harm the grass or plants or trees , but only the people who did not have the seal of {NEQ} God on their foreheads .
Rev.19:3 3καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 3 And again their voices rang out : Praise the LORD ! {NEQ} The smoke from that city ascends forever and ever !